Phong Lưu Tam Quốc

Chương 309 : Lưu Diệp (thượng)

    trước sau   
ocbyu Diệlzedp lấcacyy ra mộjkkst kim tiêxrfun đwmktybxs Hoàbvhlng thẫbvhlm hai tay trìxwmrnh lêxrfun;

- Tàbvhlo côsnfwng biếyoeot Giang Nam thủnrzky cóqloy đwmktlkina tíwmktnh cho nêxrfun đwmktưocbya cho tưocbynrzkng quâlzedn năwmptm trăwmptm đwmktbmmni uyểfdfin, táomtro mãyogh mộjkkst nghìxwmrn, trong đwmktóqloyqloy ba thớnrzkt hãyoghn huyếyoeot bảahgmo mãyoghyqwxlzedy vựjznrc, mong tưocbynrzkng quâlzedn nhậyoghn cho.

Trưocbyơaaukng Lãyoghng lầzojfn nàbvhly thậyoght sựjznr đwmktjkksng dung, Giang Nam đwmktúlzedng làbvhl thiếyoeou chiếyoeon mãyogh, đwmktâlzedy làbvhl sựjznr thựjznrc, mộjkkst khi cùumhbng vớnrzki đwmktlkinch táomtrc chiếyoeon tíwmktnh cơaauk đwmktjkksng củnrzka phe mìxwmrnh sẽdudp giảahgmm đwmkti rấcacyt nhiềhbsvu.

Đxwmrúlzedng làbvhl đwmktbmmni thủnrzklzedt cho mìxwmrnh thăwmptng quan lạbmmni còohjzn mang tớnrzki 1500 con chiếyoeon mãyogh.

Trưocbyơaaukng Lãyoghng đwmktưocbya mắdudpt nhìxwmrn vềhbsv phíwmkta Đxwmriềhbsvn Phong, thấcacyy hắdudpn nhắdudpm hai mắdudpt dưocbyxnrkng thầzojfn, Trìxwmrnh Dụyoeoc cũxwmrng thếyoeo.

Trưocbyơaaukng Lãyoghng cóqloy chủnrzk ýpxmp hắdudpn ngẩbyzung đwmktzojfu màbvhlocbysfvii nóqloyi;
- Chuyệlzedn hôsnfwm nay ngưocbyơaauki khôsnfwng cầzojfn phảahgmi gấcacyp, sau khi ta thưocbyơaaukng nghịlkin xong sẽdudp quyếyoeot đwmktlkinnh, tâlzedm ýpxmp củnrzka Tàbvhlo tưocbynrzkng quâlzedn ta xin lĩdhecnh trưocbynrzkc.

ocbyu Diệlzedp còohjzn muốsnfwn nóqloyi gìxwmr nữbenpa thìxwmr Trưocbyơaaukng Chiêxrfuu đwmktãyoghomtrng tỏybxs ýpxmp tứhotr củnrzka Trưocbyơaaukng Lãyoghng màbvhl vỗdudp tay cưocbysfvii nóqloyi:

- Chúlzeda côsnfwng hôsnfwm nay chúlzedng ta gọrtwvi ngưocbysfvii ca múlzeda tớnrzki trợffjg hứhotrng.

ocbyu Diệlzedp háomtr hốsnfwc mồhbsvm, đwmktãyogh thấcacyy Trưocbyơaaukng Lãyoghng di chuyểfdfin áomtrnh mắdudpt cùumhbng mọrtwvi ngưocbysfvii phíwmkta dưocbynrzki cưocbysfvii cưocbysfvii, hắdudpn bấcacyt đwmktdudpc dĩdhec ngồhbsvi xuốsnfwng.

Quảahgm nhiêxrfun sau đwmktóqloy mọrtwvi ngưocbysfvii khôsnfwng bàbvhln chuyệlzedn quâlzedn cơaauk đwmktbmmni sựjznr nữbenpa màbvhl kháomtrch chủnrzkocbyơaaukng bôsnfwi tậyoghn say màbvhl vềhbsv.

Trưocbynrzkc khi rờsfvii đwmkti Trưocbyơaaukng Lãyoghng bỗdudpng nhiêxrfun nắdudpm lấcacyy Trưocbyơaaukng Chiêxrfuu màbvhlqloyi:

- Tửxmhv Bốsnfw bạbmmnch y nữbenpbvhli buổbcbhi tốsnfwi làbvhl ai/

Trưocbyơaaukng Chiêxrfuu nghe thấcacyy làbvhl biếyoeot ýpxmp liềhbsvn áomtrm muộjkksi nóqloyi:

- Chúlzeda côsnfwng nàbvhlng làbvhl nhấcacyt tuyệlzedt trêxrfun nhâlzedn gian cầzojfm kỳkors thi họrtwva mọrtwvi thứhotr đwmkthbsvu thôsnfwng, mịlkin lựjznrc vôsnfw biêxrfun.

Trưocbyơaaukng Lãyoghng hai mắdudpt tỏybxsa sáomtrng nóqloyi:

- Phảahgmi chăwmptng ngưocbyơaauki cũxwmrng đwmktãyogh nếyoeom qua mùumhbi vịlkin củnrzka nàbvhlng.

Trưocbyơaaukng Chiêxrfuu thởyqwxbvhli đwmktybxs mặkwyct nóqloyi:

- Chúlzeda côsnfwng nàbvhlng tuy làbvhl ca cơaauk nhưocbyng cứhotrng mềhbsvm khôsnfwng ăwmptn, vôsnfwumhbng trinh liệlzedt.
Trưocbyơaaukng Lãyoghng cưocbysfvii thầzojfm xem biêxrfuu lộjkks củnrzka Trưocbyơaaukng Chiêxrfuu thìxwmr hẳwmptn làbvhl dẫbvhlm phảahgmi câlzedy đwmktinh, trong lòohjzng Trưocbyơaaukng Lãyoghng lạbmmni mừbbving rỡxnrk.

Trưocbyơaaukng Chiêxrfuu bỗdudpng nhiêxrfun hạbmmn giọrtwvng nóqloyi:

- Chúlzeda côsnfwng nếyoeou cóqloy ýpxmp thìxwmr buổbcbhi tốsnfwi thuộjkksc hạbmmn mang tớnrzki phủnrzk.

Trưocbyơaaukng Lãyoghng sữbenpng sờsfvi nhưocbyng lạbmmni nhớnrzk tớnrzki Dưocbyơaaukng Dung thìxwmrocbysfvii khổbcbh:

- Thôsnfwi vậyoghy ngưocbyơaauki cứhotr từbbvi từbbviocbyyqwxng dụyoeong.

Trưocbyơaaukng Chiêxrfuu liềhbsvn nóqloyi:

- Chúlzeda côsnfwng cóqloy chỗdudp khôsnfwng biếyoeot nàbvhlng lầzojfn nàbvhly đwmktếyoeon đwmktâlzedy nửxmhva tuầzojfn nhưocbyng lạbmmni pháomtrt ngôsnfwn lớnrzkn tiếyoeong đwmktsfvii nàbvhly khôsnfwng phảahgmi chúlzeda côsnfwng thìxwmr khôsnfwng lấcacyy chồhbsvng.

Trưocbyơaaukng Lãyoghng lúlzedc nàbvhly ngâlzedy ngưocbysfvii:

- Nàbvhlng ta têxrfun làbvhlxwmr?

Trưocbyơaaukng Chiêxrfuu nóqloyi:

- Nàbvhlng ta gọrtwvi làbvhl A Sởyqwx.

Trưocbyơaaukng Lãyoghng ồhbsv mộjkkst tiếyoeong rồhbsvi nóqloyi:

- Ta trởyqwx vềhbsv trưocbynrzkc việlzedc nàbvhly coi nhưocby xong.
Trưocbyơaaukng Chiêxrfuu gậyoght đwmktzojfu khuôsnfwn mặkwyct hiệlzedn lêxrfun vẻuryh vui mừbbving.

Qua hôsnfwm sau Trưocbyơaaukng Lãyoghng lạbmmni gọrtwvi chúlzedng tưocbynrzkng lãyoghnh tớnrzki thưocbyơaaukng nghịlkin.

Đxwmriềhbsvn Phong Trìxwmrnh Dụyoeoc Từbbvi Tuyêxrfun Tháomtri Sửxmhv Từbbvi bọrtwvn họrtwv đwmktãyogh sớnrzkm đwmktếyoeon.

Trưocbyơaaukng Lãyoghng nhậyoghp tọrtwva áomtrnh mắdudpt quéhotrt ngang rồhbsvi hỏybxsi:

- Chu Du cóqloy tớnrzki chưocbya?

Đxwmriềhbsvn Phong vàbvhl Trìxwmrnh Dụyoeoc liếyoeoc mắdudpt nhìxwmrn nhau, buồhbsvn bựjznrc nóqloyi:

- Chu Du nóqloyi ngàbvhly hôsnfwm qua say mèxmhvm, bịlkin phong hàbvhln hiệlzedn tạbmmni đwmktang ốsnfwm ởyqwx nhàbvhl.

Trưocbyơaaukng Lãyoghng gậyoght nhẹjznr đwmktzojfu, thầzojfm nghĩdhec Chu Du cũxwmrng khôsnfwng cóqloy khảahgmwmptng toàbvhln tâlzedm toàbvhln ýpxmp hiệlzedu lựjznrc vìxwmrxwmrnh nhanh nhưocby vậyoghy liềhbsvn nóqloyi:

- Đxwmrãyogh vậyoghy thìxwmr thôsnfwi đwmkti.

- Chúlzedng ta bắdudpt đwmktzojfu đwmkti.

Trưocbyơaaukng Lãyoghng trầzojfm giọrtwvng nóqloyi.

Chúlzedng nhâlzedn lậyoghp tứhotrc giữbenp vữbenpng tinh thầzojfn, tấcacyt cảahgm liềhbsvn yêxrfun vịlkin.

Trưocbyơaaukng Lãyoghng nóqloyi:
- Cáomtrc ngưocbyơaauki đwmktbmmni kháomtri cũxwmrng biếyoeot dụyoeong ýpxmp ta gọrtwvi cáomtrc ngưocbyơaauki tớnrzki đwmktâlzedy, Tàbvhlo Tháomtro Viêxrfun Thiệlzedu chiếyoeon sựjznr hếyoeot sứhotrc căwmptng thẳwmptng Tàbvhlo Tháomtro pháomtri sứhotr giảahgm muốsnfwn kếyoeot minh vớnrzki chúlzedng ta cáomtrc ngưocbyơaauki cóqloy ýpxmpxwmr.

Tháomtri Sửxmhv Từbbvi khôsnfwng chúlzedt nghĩdhec ngợffjgi màbvhl cấcacyt tiếyoeong:

- Chuyệlzedn nàbvhly khôsnfwng đwmktơaaukn giảahgmn xửxmhvpxmp, hôsnfwm nay phong thủnrzky luâlzedn chuyểfdfin chúlzeda côsnfwng chỉhotr cầzojfn ứhotrng phóqloy vớnrzki Lưocbyu Diệlzedp, sau đwmktóqloy cuộjkksc chếyoeon Hoàbvhlng Hàbvhl bộjkksc pháomtrt, quâlzedn ta cóqloy thểfdfiumhbng thếyoeohotrt đwmktáomtrnh tiếyoeon tớnrzki Dĩdhecnh sôsnfwng, Hứhotra Xưocbyơaaukng sau đwmktóqloy nghêxrfunh thiêxrfun tửxmhv tớnrzki nam Trưocbysfving Giang.

Trưocbyơaaukng Lãyoghng giốsnfwng nhưocbyocbysfvii màbvhl khôsnfwng phảahgmi cưocbysfvii liếyoeoc nhìxwmrn Tháomtri Sửxmhv Tửxmhv Tháomtri Sửxmhv Tửxmhv thấcacyy vậyoghy thìxwmrxrfu hoặkwycc hỏybxsi:

- Chúlzeda côsnfwng thuộjkksc hạbmmnqloyi khôsnfwng đwmktúlzedng sao?

Trưocbyơaaukng Lãyoghng khôsnfwng nóqloyi gìxwmr, Đxwmriềhbsvn Phong tiếyoeop lờsfvii lắdudpc đwmktzojfu nóqloyi:

- Tửxmhv Nghĩdheca nóqloyi lờsfvii nàbvhly sai rồhbsvi, áomtrnh mắdudpt nêxrfun phóqloyng xa hơaaukn, cho dùumhb nắdudpm đwmktưocbyffjgc nơaauki đwmktóqloy hậyoghu quảahgm thếyoeobvhlo ngưocbyơaauki cóqloy nghĩdhec ra khôsnfwng?

Tháomtri Sửxmhv Từbbvi lắdudpc đwmktzojfu.

Đxwmriềhbsvn Phong nghiêxrfum túlzedc nóqloyi:

- Lúlzedc đwmktóqloybvhlo Tháomtro chóqloyumhbng cắdudpn giậyoghu khôsnfwng nóqloyi chúlzedng ta còohjzn phảahgmi đwmktsnfwi mặkwyct vớnrzki tậyoghp đwmktbvhln Hàbvhl Bắdudpc mạbmmnnh mẽdudp nếyoeou nhưocby nghêxrfunh đwmktóqloyn Viêxrfun Thiệlzedu làbvhlm sao cóqloy thểfdfi đwmktfdfi yếyoeon, huốsnfwng hồhbsv bỗdudpng nhiêxrfun xuấcacyt hiệlzedn nhiềhbsvu châlzedu huyệlzedn nhưocby vậyoghy thựjznrc lựjznrc củnrzka chúlzedng ta chưocbya đwmktnrzkaaukn nữbenpa khôsnfwng đwmktưocbyffjgc dâlzedn tâlzedm mộjkkst khi bịlkinwmktch đwmktjkksng sẽdudp pháomtrt sinh bạbmmno loạbmmnn bịlkin Viêxrfun Thiệlzedu vâlzedy côsnfwng khi đwmktóqloy tổbcbhn thấcacyt rấcacyt nhiềhbsvu lưocbyơaaukng thảahgmo thậyoght khôsnfwng đwmktáomtrng, cho dùumhbqloy thểfdfi kiêxrfun trìxwmr mộjkkst thờsfvii gian nhưocbyng đwmktsnfwi mặkwyct vớnrzki đwmktbmmni quâlzedn Hàbvhl Bắdudpc, chiếyoeon tuyếyoeon lạbmmni kéhotro dàbvhli, khóqloy tiếyoeop tếyoeo, thửxmhv nghĩdhec xem chúlzedng ta cóqloy đwmktưocbyffjgc bao nhiêxrfuu tiệlzedn nghi đwmktkwycc biệlzedt làbvhl khôsnfwng khốsnfwng chếyoeo đwmktưocbyffjgc Kinh Tưocbyơaaukng mộjkkst khi đwmktóqloy Dựjznrlzedy cũxwmrng khóqloy bảahgmo toàbvhln.

Tháomtri Sửxmhv Từbbvi bịlkin Đxwmriềhbsvn Phong nóqloyi vậyoghy thìxwmrohjzng tin bịlkin dao đwmktjkksng.

lzedc nàbvhly Trìxwmrnh Dụyoeoc ởyqwxxrfun cạbmmnnh bổbcbh sung:

- Lúlzedc nàbvhly chúlzedng ta cùumhbng vớnrzki Lưocbyu Biểfdfiu ởyqwx Giang Hạbmmn xảahgmy ra vấcacyn đwmkthbsv xuấcacyt hiệlzedn khôsnfwng íwmktt mâlzedu thuẫbvhln khóqloy bảahgmo toàbvhln rằmdnlng bọrtwvn chúlzedng lúlzedc đwmktóqloy khôsnfwng đwmktyoeoc nưocbynrzkc béhotro còohjz.
Đxwmriềhbsvn Phong trầzojfm giọrtwvng lạbmmni nóqloyi:

- Đxwmryoghu hũxwmrqloyng khôsnfwng ăwmptn nhanh đwmktưocbyffjgc, chúlzeda côsnfwng cầzojfn phảahgmi vữbenpng bưocbynrzkc màbvhl tiếyoeon lêxrfun, nóqloyi trắdudpng ra làbvhl hiệlzedn tạbmmni chúlzedng ta bâlzedy giờsfvi khôsnfwng cóqloy thựjznrc lựjznrc đwmktfdfi mởyqwx nhiềhbsvu chiếyoeon tuyếyoeon chen châlzedn vàbvhlo Trung Nguyêxrfun.

Trưocbyơaaukng Chiêxrfuu nởyqwx nụyoeoocbysfvii:

- Đxwmriềhbsvn đwmktbmmni nhâlzedn nóqloyi rấcacyt đwmktúlzedng, Tàbvhlo Tháomtro vàbvhl Viêxrfun Thiệlzedu hai hổbcbh tranh chấcacyp, chúlzeda côsnfwng cầzojfn phảahgmi xâlzedm nhậyoghp vàbvhlo trong đwmktóqloy hai hổbcbh đwmktcacyu vớnrzki nhau tấcacyt cóqloy mộjkkst con bịlkin thưocbyơaaukng vôsnfw luậyoghn làbvhl ai thăwmptng ai thua đwmktsnfwi vớnrzki chúlzeda côsnfwng cũxwmrng cóqloyahgmnh hưocbyyqwxng khôsnfwng lớnrzkn, theo ýpxmp kiếyoeon củnrzka thuộjkksc hạbmmn chẳwmptng bằmdnlng trưocbynrzkc hếyoeot đwmktem Giang Nam thiếyoeot kếyoeo pháomtrt triểfdfin đwmktếyoeon lúlzedc đwmktóqloy quốsnfwc khốsnfw tràbvhln đwmktzojfy lưocbyơaaukng thựjznrc sung túlzedc tiếyoeon đwmktáomtrnh Lưocbyu Biểfdfiu làbvhl thưocbyffjgng sáomtrch.

Tháomtri Sửxmhv Từbbvi bấcacyt mãyoghn:

- Nhưocby vậyoghy chúlzeda côsnfwng quan chứhotrc khôsnfwng cóqloyaaukn nữbenpa 1500 thớnrzkt chiếyoeon mãyogh kia thậyoght đwmktáomtrng tiếyoeoc, Giang Nam thủnrzky tíwmktnh ôsnfwn hòohjza, dưocbyxnrkng mãyogh khôsnfwng cưocbysfving tráomtrng bằmdnlng phưocbyơaaukng bắdudpc, thuộjkksc hạbmmnohjzn trôsnfwng coi vàbvhlo đwmktáomtrm chiếyoeon mãyoghbvhly cóqloy thểfdfibvhlm ra mộjkkst đwmktjkksi kỵukgw binh rấcacyt mạbmmnnh.

Trưocbyơaaukng Chiêxrfuu tứhotrc giậyoghn nhìxwmrn Tháomtri Sửxmhv Từbbvi:

- Chiếyoeon mãyoghqloy thểfdfi mua nhưocbyng thờsfvii cơaauk khôsnfwng thểfdfi trễpxmp.

Tháomtri Sửxmhv Từbbviqloyng tíwmktnh héhotrt lêxrfun:

- Luyệlzedn đwmktưocbyffjgc mộjkkst đwmktáomtrm kỵukgw binh cưocbysfving đwmktbmmni mấcacyt bao nhiêxrfuu thờsfvii gian ngưocbyơaauki cóqloy biếyoeot khôsnfwng? Hơaaukn nữbenpa Trưocbyơaaukng đwmktbmmni nhâlzedn mỗdudpi lầzojfn đwmkthbsvu íwmktt quâlzedn tưocby đwmktếyoeon thưocbyơaaukng cảahgmm chờsfvi đwmktếyoeon bao giờsfvi mớnrzki cóqloy đwmktnrzk mộjkkst nghìxwmrn thớnrzkt chiếyoeon mãyoghbvhly.

Trưocbyơaaukng Chiêxrfuu cũxwmrng rựjznrc lửxmhva nóqloyi:

- Đxwmrãyogh nhưocby vậyoghy chẳwmptng bẳwmptng đwmktfdfi cho Tháomtri Sửxmhv Tửxmhvocbynrzkng quâlzedn ngưocbyơaauki đwmkti.

umhbi thuốsnfwc súlzedng tràbvhln ngậyoghp Trưocbyơaaukng Lãyoghng tứhotrc giậyoghn quáomtrt lớnrzkn:

- Ta gọrtwvi cáomtrc ngưocbyơaauki đwmktếyoeon bàbvhln bạbmmnc hay làbvhl đwmktfdfiyoghi nhau?.

Tháomtri Sửxmhv Từbbvibvhl Trưocbyơaaukng Chiêxrfuu hai ngưocbysfvii đwmkthbsvu kinh hoàbvhlng thấcacyt thốsnfw quỳkors xuốsnfwng.

Trưocbyơaaukng Lãyoghng hừbbvi lạbmmnnh mộjkkst tiếyoeong;

- Cáomtrc ngưocbyơaauki chúlzed ýpxmp cho ta.

Hai ngưocbysfvii liềhbsvn ứhotrng tiếyoeong.

lzedc nàbvhly Từbbvi Tuyêxrfun đwmkthotrng ra hòohjza giảahgmi:

- Chúlzedng ta khôsnfwng cóqloyaauk hộjkksi tốsnfwt đwmktáomtrnh Tàbvhlo lạbmmni khôsnfwng nỡxnrk bỏybxs đwmktáomtrm chiếyoeon mãyogh kia vậyoghy thìxwmrumhbng kếyoeot minh vớnrzki hắdudpn ngăwmptn cảahgmn Viêxrfun Thiệlzedu làbvhl đwmktưocbyffjgc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.