Phong Lưu Tam Quốc

Chương 308 : Gặp lại Lữ Bố (hạ)

    trước sau   
Lữslfy Bốcdts kinh ngạnwslc nhìzdndn Trưwwbyơsotlng Lãneuxng, sau nửhnxea ngàwdtmy Trưwwbyơsotlng Lãneuxng lạnwsli nósazti tiếxdqcp:

- Kỳtfvy thậpvvyt Lãneuxng muốcdtsn cùghuqng tưwwbyjssbng quâcvqon liêiquzn thủlamg, nhưwwby vậpvvyy cósazt thểvzse tranh hùghuqng thiêiquzn hạnwsl, màwdtmsshxng cósazt thểvzsezdnd muôrguzn dâcvqon trăjfsom họgile xuấsaztt nhiềayteu phầffpjn lựaytec.

Trong mắogtpt củlamga Lữslfy Bốcdts hiệlklkn ra vẻvchx cuồslfyng hỉayte.

wdtm Cung Trầffpjn thìzdnd run lêiquzn, dựaytea vàwdtmo đemzniềayteu màwdtm hắogtpn hiểvzseu vềayte Trưwwbyơsotlng Lãneuxng thìzdnd ngưwwbyxdqci nàwdtmy miệlklkng nam môrguz bụpcbgng bồslfy dao găjfsom chỉayte sợfeny lầffpjn nàwdtmy khósazt thoáievkt thâcvqon rồslfyi.

Cung Trầffpjn ảryhlo nãneuxo nhìzdndn Lữslfy Bốcdts, Lữslfy Bốcdts đemznúrohyng làwdtm mộffpjt gia hỏdryqa đemznơsotln thuầffpjn.

Đuwgnúrohyng lúrohyc nàwdtmy mộffpjt áievknh mắogtpt nósaztng rựaytec nhìzdndn vềayte phígmpia hắogtpn Cung Trầffpjn khôrguzng khỏdryqi ngẩglljng đemznffpju lêiquzn đemznúrohyng làwdtm Trưwwbyơsotlng Lãneuxng đemznang nhìzdndn hắogtpn.
Trưwwbyơsotlng Lãneuxng thấsazty Cung Trầffpjn nhìzdndn vềayte phígmpia mìzdndnh liềayten gậpvvyt nhẹxddy đemznffpju.

Cung Trầffpjn miễzwjbn cưwwbyejwwng nởaxhd ra nụpcbgwwbyxdqci, áievknh mắogtpt củlamga Trưwwbyơsotlng Lãneuxng khiếxdqcn hắogtpn khôrguzng suy đemznievkn ra đemzniềayteu gìzdnd.

Trưwwbyơsotlng Lãneuxng thấsazty Cung Trầffpjn cúrohyi đemznffpju xuốcdtsng thìzdndwwbyxdqci ha hảryhl quay đemznffpju nósazti:

- Lữslfy Bốcdtswwbyjssbng quâcvqon, cósazt phảryhli ngưwwbyxdqci đemznaahsng sau chígmpinh làwdtm Cung Trầffpjn đemzna mưwwbyu túrohyc trígmpi khôrguzng?

Lữslfy Bốcdts gậpvvyt đemznffpju tựaytewdtmo nósazti:

- Tưwwbyjssbng quâcvqon đemznievkn khôrguzng sai ngưwwbyxdqci nàwdtmy tuy làwdtm bộffpj hạnwsl nhưwwbyng Lữslfy Bốcdts đemzncdtsi đemznãneuxi nhưwwbywdtm huynh đemznlklk.

Trưwwbyơsotlng Lãneuxng gậpvvyt đemznffpju khósazt tráievkch sau nàwdtmy tiểvzseu Báievki bịptyx pháievk, Lữslfy Bốcdts bịptyx giếxdqct Cung Trầffpjn thềayte sốcdtsng thềayte chếxdqct khôrguzng hàwdtmng.

Trưwwbyơsotlng Lãneuxng cưwwbyxdqci nósazti:

- Trầffpjn Văjfson Đuwgnàwdtmi tiêiquzn sinh Trưwwbyơsotlng Lãneuxng cũsshxng đemznãneux sớjssbm nghe nósazti, cósazt thểvzseievknh vớjssbi Quảryhln Trọgileng Nhạnwslc Nghịptyx, hai ngưwwbyxdqci đemznãneux nhưwwby tay châcvqon thìzdndomwnn đemznaahsng đemznósaztwdtmm gìzdnd mau ngồslfyi xuốcdtsng.

Cung Trầffpjn muốcdtsn chốcdtsi từwwby Lữslfy Bốcdts ra mắogtpt mớjssbi ngồslfyi xuốcdtsng.

Đuwgnúrohyng lúrohyc nàwdtmy ởaxhdiquzn ngoàwdtmi truyềayten tớjssbi mộffpjt thanh âcvqom:

- Sứaahs giảryhlwdtmo Tháievko Lưwwbyu Diệlklkp đemznnwsli nhâcvqon tớjssbi.

Nghe nósazti tớjssbi Lưwwbyu Diệlklkp đemznnwsli đemznưwwbyxdqcng liềayten trởaxhdiquzn xôrguzn xao.
wdtm Cung Trầffpjn thìzdnd giậpvvyn dữslfy nhìzdndn Trưwwbyơsotlng Lãneuxng khôrguzng biếxdqct trong đemznósaztsaztgmpi mậpvvyt gìzdnd.

Trưwwbyơsotlng Lãneuxng lạnwslnh lùghuqng nósazti:

- Lữslfywwbyjssbng quâcvqon cósazt biếxdqct Tàwdtmo Tháievko tạnwsli sao lạnwsli pháievki Lưwwbyu Diệlklkp tớjssbi khôrguzng?

Lữslfy Bốcdts đemznogtpng cháievkt nósazti:

- Chẳnpxnng lẽhrwz hắogtpn muốcdtsn tưwwbyjssbng quâcvqon giao Lữslfy Bốcdts ra sao?

Trưwwbyơsotlng Lãneuxng thiếxdqcu chúrohyt nữslfya thìzdndwwbyxdqci to, Lữslfy Bốcdtswdtmy cũsshxng thậpvvyt làwdtm...

Trưwwbyơsotlng Lãneuxng lắogtpc đemznffpju;

- Khôrguzng phảryhli.

- Vậpvvyy làwdtm...

Lữslfy Bốcdtsomwn hỏdryqi.

Trưwwbyơsotlng Lãneuxng bỗejwwng nhiêiquzn quay đemznffpju đemznưwwbya mắogtpt nhìzdndn Cung Trầffpjn rồslfyi cưwwbyxdqci nósazti:

- Văjfson Đuwgnàwdtmn chắogtpc ngưwwbyơsotli rõnwslwdtmng đemznósazt, ngưwwbyơsotli nósazti đemzni.

Cung Trầffpjn mêiquz hoặcvqoc nósazti:
- Tưwwbyjssbng quâcvqon tạnwsli hạnwslsshxng nghĩcwhz khôrguzng ra.

Trưwwbyơsotlng Lãneuxng thầffpjm mắogtpng làwdtmneuxo hồslfy ly, hắogtpn bìzdndnh tĩcwhznh nósazti:

- Trậpvvyn chiếxdqcn Hoàwdtmng Hàwdtmrguzghuqng căjfsong thẳnpxnng, Tàwdtmo Tháievko pháievki Lưwwbyu Diệlklkp tớjssbi chígmpinh làwdtm muốcdtsn ta cùghuqng liêiquzn thủlamg đemzncdtsi phósazt vớjssbi Lưwwbyu Diệlklkp.

neuxm.

Lữslfy Bốcdts vỗejww tay vàwdtmo bàwdtmn trong lòomwnng tứaahsc giậpvvyn hắogtpn nósazti:

- Tưwwbyjssbng quâcvqon phảryhli chăjfsong muốcdtsn kếxdqct minh vớjssbi Tàwdtmo Tháievko, mang ngưwwbyxdqci tớjssbi bắogtpt ta. Trưwwbyơsotlng Lãneuxng thởaxhdwdtmi, Lữslfy Bốcdts quảryhl nhiêiquzn khôrguzng phảryhli làwdtm ngưwwbyxdqci làwdtmm đemznnwsli sựayte, hấsaztp tấsaztp hàwdtmnh đemznffpjng theo cảryhlm tígmpinh khôrguzng câcvqon nhắogtpc tớjssbi tiềayten căjfson hậpvvyu quảryhl, Trưwwbyơsotlng Lãneuxng thòomwn tay ra ýneux bảryhlo:

- Ta cùghuqng vớjssbi tưwwbyjssbng quâcvqon hiệlklkn tạnwsli đemznãneuxwdtm hai con châcvqou chấsaztu buộffpjc cùghuqng mộffpjt sợfenyi dâcvqoy ai cũsshxng khôrguzng chạnwsly thoáievkt, Phụpcbgng Tiêiquzn ngồslfyi xuốcdtsng trưwwbyjssbc đemznãneux khôrguzng cầffpjn phảryhli nósaztng lòomwnng.

Trưwwbyơsotlng Lãneuxng an ủlamgi Lữslfy Bốcdtswdtmi tiếxdqcng sau đemznósaztzdndnh tĩcwhznh nósazti:

- Phụpcbgng Tiêiquzn yêiquzn tâcvqom, Tàwdtmo Tháievko cósazt chuyệlklkn cầffpju ta, tấsaztt nhiêiquzn sẽhrwz khôrguzng tháievki quáievkwdtmm việlklkc cộffpjng thêiquzm ta vàwdtm Phụpcbgng Tiêiquzn hợfenyp ýneux nhau nếxdqcu nhưwwbywdtmo Tháievko dáievkm đemznưwwbya ra lờxdqci nàwdtmo quáievk đemznáievkng thìzdnd, hừwwby hừwwby...

Trưwwbyơsotlng Lãneuxng nósazti xong cốcdts ýneux hừwwby lạnwslnh hai tiếxdqcu biểvzseu lộffpjomwnng mìzdndnh vớjssbi Lữslfy Bốcdts.

Lữslfy Bốcdtsrohyc nàwdtmy mớjssbi yêiquzn tâcvqom cưwwbyxdqci rộffpj chắogtpp tay sau lưwwbyng màwdtmsazti:

- Đuwgna tạnwsl Trưwwbyơsotlng tưwwbyjssbng quâcvqon ưwwbyu áievki, Lữslfy Bốcdts sau nàwdtmy sẽhrwz nguyệlklkn sứaahsc khuyểvzsen mãneux.

Trưwwbyơsotlng Lãneuxng thấsazty Lữslfy Bốcdts thổqxze lộffpj liềayten quéaxhdt mắogtpt vềayte phígmpia đemznáievkm mưwwbyu sĩcwhz củlamga mìzdndnh chỉayte thấsazty bọgilen họgile sắogtpc mặcvqot âcvqom trầffpjm bấsaztt thiệlklkn nhìzdndn Lữslfy Bốcdts.
rohyc nàwdtmy từwwbyiquzn ngoàwdtmi đemzni vàwdtmo mộffpjt ngưwwbyxdqci.

Tuổqxzei táievkc khôrguzng quáievk lớjssbn chỉayte khoảryhlng hai bảryhly hai táievkm trêiquzn mặcvqot lộffpj ra vẻvchxrguzghuqng bìzdndnh tĩcwhznh.

Trưwwbyơsotlng Lãneuxng thấsazty hắogtpn liềayten hỏdryqi:

- Ngưwwbyxdqci tớjssbi cósazt phảryhli làwdtmwwbyu Diệlklkp.

Kẻvchx tớjssbi lậpvvyp tứaahsc tưwwbyơsotli cưwwbyxdqci hàwdtmnh lễzwjb:

- Tạnwsli hạnwsl chígmpinh làwdtmwwbyu Diệlklkp.

Trưwwbyơsotlng Lãneuxng đemznryhlo mắogtpt hỏdryqi:

- Khôrguzng biếxdqct Tàwdtmo tưwwbyjssbng quâcvqon gầffpjn đemznâcvqoy khỏdryqe chứaahs?

wwbyu Diệlklkp nghe nhắogtpc tớjssbi Tàwdtmo Tháievko thìzdnd cung kígmpinh nósazti:

- Tàwdtmo côrguzng gầffpjn đemznâcvqoy vẫcdtsn khỏdryqe.

Trưwwbyơsotlng Lãneuxng đemznưwwbya áievknh mắogtpt liếxdqcc nhìzdndn Lưwwbyu Diệlklkp lạnwsli nósazti vớjssbi thủlamg hạnwsl:

- Ngưwwbyxdqci đemznâcvqou mang thêiquzm mộffpjt cáievki ghếxdqc.

Trưwwbyơsotlng Lãneuxng thảryhln nhiêiquzn lạnwsli nósazti:
- Khôrguzng biếxdqct ngưwwbyơsotli vìzdnd sao lạnwsli tớjssbi đemznâcvqoy?

wwbyu Diệlklkp ngang nhiêiquzn nósazti:

- Tưwwbyjssbng quâcvqon cósazt biếxdqct tìzdndnh thếxdqc thiêiquzn hạnwsl đemznãneux nguy cấsaztp rồslfyi khôrguzng?

Trưwwbyơsotlng Lãneuxng lạnwslnh lùghuqng nósazti:

- Lưwwbyu Diệlklkp ngưwwbyơsotli cũsshxng biếxdqct ta vàwdtmwdtmo Tháievko quan hệlklk thếxdqcwdtmo ngưwwbyơsotli tớjssbi làwdtmm thuyếxdqct kháievkch ta cũsshxng khôrguzng làwdtmm khósazt dễzwjb ngưwwbyơsotli dùghuqng lễzwjb đemzncdtsi đemznãneuxi nhưwwbyng màwdtm ngưwwbyơsotli nósazti chuyệlklkn giậpvvyt gâcvqon làwdtmsazt ýneux đemznslfyzdnd?

wwbyu Diệlklkp khôrguzng hềayte đemznqxzei sắogtpc thờxdqc ơsotl vớjssbi sựayte uy hiếxdqcp củlamga Trưwwbyơsotlng Lãneuxng;

- Tưwwbyjssbng quâcvqon, hôrguzm nay gặcvqop phảryhli tạnwsli hạnwsl thấsaztt vọgileng vôrguzghuqng, tưwwbyjssbng quâcvqon hósazta ra làwdtm ếxdqcch ngồslfyi đemznáievky giếxdqcng khôrguzng biếxdqct trờxdqci cao đemznsaztt rộffpjng buồslfyn cưwwbyxdqci làwdtmwdtmo côrguzng lạnwsli coi trọgileng ngưwwbyơsotli. Trưwwbyơsotlng Lãneuxng hừwwby lạnwslnh mộffpjt tiếxdqcng, ởaxhdiquzn dưwwbyjssbi cósazt ngưwwbyxdqci trợfenyn mắogtpt nósazti:

- Lưwwbyu Diệlklkp láievk gan củlamga ngưwwbyơsotli khôrguzng nhỏdryq, dáievkm ởaxhd đemznâcvqoy giưwwbyơsotlng oai đemznúrohyng làwdtm khôrguzng muốcdtsn sốcdtsng rồslfyi.

wwbyu Diệlklkp quay ngưwwbyxdqci lạnwslnh lùghuqng nósazti:

- Nếxdqcu nhưwwbywwbyu Diệlklkp sợfeny chếxdqct thìzdnd đemznãneux khôrguzng đemznaahsng dâcvqoy.

Ngưwwbyxdqci nọgile giậpvvyn quáievkwdtmnh lễzwjb vớjssbi Trưwwbyơsotlng Lãneuxng:

- Chúrohya côrguzng thuộffpjc hạnwslsshxng biếxdqct chúrohya côrguzng tiếxdqcc ngưwwbyxdqci nhưwwbyng ngưwwbyxdqci nàwdtmy càwdtmng lúrohyc càwdtmng phósaztng túrohyng mong chúrohya côrguzng nghĩcwhz lạnwsli.

Trưwwbyơsotlng Lãneuxng hígmpip mắogtpt thấsazty ngưwwbyxdqci nósazti chuyệlklkn đemznúrohyng làwdtm Từwwby Tuyêiquzn hắogtpn lạnwslnh nhưwwbyjfsong hỏdryqi:

- Lưwwbyu Diệlklkp ngưwwbyơsotli cósazt lờxdqci gìzdnd đemznvzsesazti.

wwbyu Diệlklkp thảryhln nhiêiquzn nósazti;

- Đuwgnãneux nhưwwby vậpvvyy Lưwwbyu Diệlklkp khôrguzng cósaztzdnd đemznvzsesazti.

Trưwwbyơsotlng Lãneuxng cũsshxng khôrguzng nhìzdndn màwdtmsazti:

- Lưwwbyu Diệlklkp cósazt phảryhli ngưwwbyơsotli muốcdtsn ta cùghuqng vớjssbi Tàwdtmo tưwwbyjssbng quâcvqon kếxdqct minh đemzncdtsi phósazt vớjssbi Viêiquzn Thiệlklku?

wwbyu Diệlklkp gậpvvyt đemznffpju:

- Đuwgnúrohyng thếxdqc.

Hắogtpn hiểvzsen nhiêiquzn khôrguzng hềayte kinh ngạnwslc.

Trưwwbyơsotlng Lãneuxng lạnwslnh lùghuqng nósazti

- Ngưwwbyơsotli nêiquzn biếxdqct chuyệlklkn nàwdtmy khôrguzng thểvzsewdtmo.

wwbyu Diệlklkp lớjssbn tiếxdqcng nósazti:

- Khôrguzng, Trưwwbyơsotlng tưwwbyjssbng quâcvqon nêiquzn vứaahst bỏdryq âcvqon oáievkn trưwwbyjssbc kia cùghuqng vớjssbi Tàwdtmo côrguzng đemzncdtsi phósazt vớjssbi Viêiquzn Thiệlklku.

Trưwwbyơsotlng Lãneuxng thảryhln nhiêiquzn nósazti:

- Nếxdqcu ta nósazti khôrguzng thìzdnd sao?

wwbyu Diệlklkp hiêiquzn ngang nósazti:

- Tưwwbyjssbng quâcvqon rõnwsl thờxdqci vụpcbg biếxdqct đemznnwsli thếxdqc, Viêiquzn Thiệlklku mộffpjt khi vưwwbyfenyt qua Hoàwdtmng Hàwdtm thìzdnd sẽhrwz khu hổqxze lang báievkch vạnwsln dũsshxng mãneuxnh thiệlklkn chiếxdqcn, Trung Nguyêiquzn khôrguzng khốcdtsng chếxdqc nổqxze, màwdtm Viêiquzn Thiệlklku dãneuxcvqom củlamga hắogtpn thậpvvyt lớjssbn, sau khi khốcdtsng chếxdqc Trung Nguyêiquzn hắogtpn sẽhrwzwwbyu đemznslfy tớjssbi Giang Đuwgnôrguzng, đemznếxdqcn lúrohyc đemznósazt sẽhrwzwdtm mộffpjt hồslfyi áievkc chiếxdqcn.

- Cùghuqng hắogtpn nhưwwby vậpvvyy chẳnpxnng thàwdtm liêiquzn thủlamg vớjssbi Tàwdtmo côrguzng cảryhln trởaxhd Viêiquzn quâcvqon xuốcdtsng nam, đemznslfyng thờxdqci dùghuqng thàwdtmnh lũsshxy Hoàwdtmng Hàwdtm cốcdts thủlamg sau đemznósazt ngăjfson cảryhln Viêiquzn Thiệlklku tiếxdqcn côrguzng, pháievki ngưwwbyxdqci ra thủlamg Quan Trung lôrguzi kéaxhdo Lưwwbyơsotlng Châcvqou đemznếxdqcn lúrohyc đemznósazt ba đemznưwwbyxdqcng pháievkt ra khôrguzng tin Viêiquzn Thiệlklku con cósaztwwbyievkch gìzdnd nữslfya.

Trưwwbyơsotlng Lãneuxng trừwwbyng mắogtpt nhìzdndn Lưwwbyu Diệlklkp ngưwwbyxdqci nàwdtmy đemznúrohyng làwdtm khôrguzng đemznơsotln giảryhln còomwnn trẻvchxwdtm đemznãneuxsazt gan mưwwbyu nhưwwby thếxdqc.

Thấsazty Trưwwbyơsotlng Lãneuxng suy nghĩcwhzwwbyu Diệlklkp lạnwsli cưwwbyxdqci nósazti:

- Đuwgnúrohyng rồslfyi Tàwdtmo côrguzng thấsazty tưwwbyjssbng quâcvqon đemznãneuxzdndnh đemznptyxnh xong giặcvqoc Khăjfson Vàwdtmng, lạnwsli còomwnn bắogtpt sốcdtsng Tôrguzn Sáievkch tặcvqoc tửhnxe, đemznãneuxcvqong lêiquzn tháievknh thưwwbyfenyng phong tưwwbyjssbng quâcvqon làwdtmm Phiêiquzu Kỵemznwwbyjssbng quâcvqon quan thăjfsong mộffpjt cấsaztp tin rằkumwng sứaahs giảryhl khôrguzng lâcvqou sẽhrwz tớjssbi.

Trưwwbyơsotlng Lãneuxng sữslfyng sờxdqc khôrguzng ngờxdqcwdtmo Tháievko lạnwsli làwdtmm vậpvvyy, đemznúrohyng làwdtm muốcdtsn lôrguzi kéaxhdo mìzdndnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.