Phong Lưu Tam Quốc

Chương 306 : Bắt được Chu Du (hạ)

    trước sau   
Đeoydúrpvrng lúrpvrc nàcdday cóyqwg binh sĩmphm thôeqhzng báwqvqo:

- Chúrpvra côeqhzng cóyqwg ngưqwlyuubki cầgtwvu kiếgpoen.

- Làcddacddang?

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng kinh ngạnihlc, sau khi lầgtwvn trưqwlyjsbzc lấvtqiy đnbquưqwlynyinc Bígtwvch Ípofich đnbquao hắeoydn cũlemjng khôeqhzng gặtfuhp lạnihli Bồeadm Nhu.

Bồeadm Nhu vừnobpa đnbqui vàcddao Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng nhìnbqun thấvtqiy thìnbquqwlyuubki ha hảyqwgyqwga ra Bồeadm Nhu trêrusjn mặtfuht đnbqugtwvy tro bụnyini, còmkqkn cóyqwg mấvtqiy cáwqvqi rễrroq cỏopoi trêrusjn đnbqugtwvu, hìnbqunh tưqwlynyinng buồeadmn cưqwlyuubki.

Bồeadm Nhu khôeqhzng đnbqupzbv ýagtm liềmdufn giậytdjn dữdduzyqwgi:
- Cưqwlyuubki cáwqvqi gìnbqu, khôeqhzng phảyqwgi làcddanbquqwlyjsbzng quâgpoen màcdda ta mớjsbzi trởlynirusjn vậytdjy sao.

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng hígtwvp mắeoydt nóyqwgi:

- Sao côeqhzqwlyơzdskng lạnihli biếgpoen thàcddanh nhưqwly vậytdjy giốtrrung hệiexjt ărpvrn màcdday.

Bồeadm Nhu dùngbfng sứyngoc đnbqunihlp mạnihlnh bỗcgagng nhiêrusjn néfgfxm mộfzvot thứyngo cho Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng.

- Đeoydâgpoey làcdda thứyngocdda ngưqwlyơzdski muốtrrun, sau khi lấvtqiy đnbquưqwlynyinc phảyqwgi thựhqtnc hiệiexjn lờuubki hứyngoa.

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng nhìnbqun thấvtqiy đnbquóyqwgcdda mộfzvot câgpoey thanh ngâgpoen quạnihlt xếgpoep thìnbqu liềmdufn nóyqwgi:

- Đeoydâgpoey chẳutldng lẽgsqecdda quạnihlt lôeqhzng ngỗcgagng.

Bồeadm Nhu cưqwlyuubki khẩnbquy:

- Đeoydúrpvrng thếgpoe.

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng đnbqunihli chấvtqin tinh thầgtwvn;

- Ha ha đnbquúrpvrng làcdda than sưqwlylynii ấvtqim trong ngàcdday tuyếgpoet rơzdski trờuubki giúrpvrp ta rồeadmi.

- Tưqwlyjsbzng quâgpoen đnbqunobpng cao hứyngong quáwqvq sớjsbzm.

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng hỏopoii:
- Sao vậytdjy?

Bồeadm Nhu nóyqwgi:

- Ta chạnihlm phảyqwgi tổfgfx ong vòmkqk vẽgsqeqwly muộfzvoi ta sau khi biếgpoet đnbquưqwlynyinc ngưqwlyuubki nàcddao lấvtqiy trộfzvom quạnihlt chỉamfm sợnyin sau nàcdday sẽgsqeeqhzngbfng vôeqhz tậytdjn truy sáwqvqt.

- Sao?

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng trừnobpng to mắeoydt khôeqhzng tin kêrusju lêrusjn.

Bồeadm Nhu làcddam nhưqwly khôeqhzng thấvtqiy màcddayqwgi:

- Câgpoey quạnihlt xếgpoep nàcdday trưqwlyjsbzc kia dùngbfng rồeadmi phưqwlyơzdskng pháwqvqp cũlemjng đnbquơzdskn giảyqwgn chỉamfm cầgtwvn đnbquem nóyqwg ngâgpoem vàcddao trong nưqwlyjsbzc ấvtqim thìnbqufgfxt mựhqtnc cóyqwg thểpzbv nổfgfxi lêrusjn.

Bồeadm Nhu nóyqwgi:

- Nhiệiexjm vụnyin củpkbga ta đnbquãrpvr hoàcddan thàcddanh tưqwlyjsbzng quâgpoen xem xéfgfxt xửubyhagtm đnbqui.

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng chuyểpzbvn đnbqufzvong thanh âgpoem;

- Đeoydiểpzbvn Vi ngưqwlyơzdski chărpvrm sóyqwgc cho Bồeadmeqhzqwlyơzdskng nhớjsbz giúrpvrp nàcddang thay đnbqufgfxi xiêrusjm y.

Ban đnbquêrusjm canh ba.

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng còmkqkn đnbquang say sưqwlya thìnbqurusjn ngoàcddai đnbquãrpvr truyềmdufn tớjsbzi thanh âgpoem đnbquáwqvqnh nhau.
Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng lúrpvrc nàcdday đnbquãrpvr toàcddan bộfzvo tỉamfmnh lạnihli.

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng đnbqui ra ngoàcddai thìnbqu nghe thấvtqiy thanh âgpoem giậytdjn dữdduz củpkbga Đeoydiểpzbvn Vi.

Đeoydiểpzbvn Vi truyềmdufn tớjsbzi thanh âgpoem:

- Chúrpvra côeqhzng ngưqwlyuubki khôeqhzng sao chứyngo, vừnobpa rồeadmi cóyqwg thígtwvch kháwqvqch.

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng lấvtqiy mộfzvot chiếgpoec áwqvqo lôeqhzng chồeadmn khoáwqvqc lêrusjn trêrusjn ngưqwlyuubki đnbqui ra ngoàcddai.

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng kỳuqak quáwqvqi hỏopoii Đeoydiểpzbvn Vi:

- Tửubyh Mạnihln thígtwvch kháwqvqch đnbquâgpoeu?

Đeoydiểpzbvn Vi cúrpvri đnbqugtwvu xuốtrrung mặtfuht đnbqugtwvy bấvtqit bìnbqunh:

- Thígtwvch kháwqvqch kia giảyqwgo hoạnihlt đnbquãrpvr chạnihly mấvtqit rồeadmi.

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng cảyqwgm thấvtqiy khôeqhzng tin nổfgfxi;

- Cáwqvqi gìnbqu chạnihly rồeadmi/

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng giậytdjt mìnbqunh ngưqwlyuubki nàcddao màcdda lợnyini hạnihli nhưqwly vậytdjy ởlyni trưqwlyjsbzc mặtfuht Đeoydiểpzbvn Vi vàcdda nhiềmdufu binh lígtwvnh nhưqwly vậytdjy màcddayqwg thểpzbv chạnihly thoáwqvqt.

Thấvtqiy Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng trầgtwvm tưqwly Đeoydiểpzbvn Vi lạnihli nóyqwgi:
- Ngưqwlyuubki kia tàcdda ma vôeqhzngbfng duỗcgagi bàcddan tay ra giốtrrung nhưqwly mộfzvot con chim to, bay lưqwlynyinn trêrusjn khôeqhzng trung chỉamfm trong chớjsbzp mắeoydt đnbquãrpvr biếgpoen mấvtqit vôeqhzyqwgnh vôeqhz tung.

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng nghe xong thìnbqu trợnyinn mắeoydt háwqvq hốtrruc mồeadmm.

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng quyếgpoet đnbquopbunh nóyqwgi:

- Lậytdjp tứyngoc pháwqvqi ngưqwlyuubki bígtwv mậytdjt truy tra đnbqueadmng thờuubki mờuubki Đeoydiềmdufn Phong vàcdda Trìnbqunh Dụnyinc tớjsbzi phòmkqkng nghịopbu sựhqtn cho ta.

Mộfzvot khắeoydc sau Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng đnbquãrpvr thay quầgtwvn áwqvqo đnbqui tớjsbzi nghịopbu sựhqtn sảyqwgnh.

Quảyqwg nhiêrusjn Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng vừnobpa mớjsbzi mởlyni miệiexjng hai ngưqwlyuubki đnbquãrpvr sợnyinrpvri:

- Vừnobpa rồeadmi cóyqwg thígtwvch kháwqvqch hàcddanh thígtwvch ta.

- Chúrpvra côeqhzng khôeqhzng sao chứyngo?

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng lắeoydc đnbqugtwvu:

- Ta khôeqhzng sao tuy nhiêrusjn thígtwvch kháwqvqch khôeqhzng bắeoydt đnbquưqwlynyinc.

Hai ngưqwlyuubki hiệiexjn lêrusjn vẻdknn kinh sợnyin, Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng khôeqhzng đnbqupzbv ýagtmcdda từnobp từnobpyqwgi:

- Kẻdknn muốtrrun giếgpoet ta thìnbqu nhiềmdufu lắeoydm.

Đeoydiềmdufn Phong nhìnbqun Trìnbqunh Dụnyinc, Đeoydiềmdufn Phong kiêrusjn trìnbquyqwgi:
- Chúrpvra côeqhzng cóyqwg muốtrrun chúrpvrng ta đnbquiềmdufu tra làcdda ai hạnihl thủpkbg khôeqhzng.

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng khôeqhzng quan tâgpoem màcddayqwgi:

- Cáwqvqi nàcdday khôeqhzng gấvtqip.

Trìnbqunh Dụnyinc nghi vấvtqin hỏopoii:

- Vậytdjy ýagtm củpkbga chúrpvra côeqhzng làcddanbqu?

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng liềmdufn khôeqhzng biểpzbvu lộfzvoyqwgi:

- Vu oan cho Chu gia, thu lấvtqiy Chu Du.

- A...

Hai ngưqwlyuubki kinh hãrpvri sau đnbquóyqwg tiếgpoen vàcddao trầgtwvm tưqwly.

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng sau đnbquóyqwgyqwgi:

- Cáwqvqc ngưqwlyơzdski lậytdjp tứyngoc theo ta đnbqui gặtfuhp Chu Du.

Trìnbqunh Dụnyinc mêrusj hoặtfuhc nóyqwgi:

- Hiệiexjn tạnihli trễrroq nhưqwly vậytdjy.

Hiểpzbvn nhiêrusjn Trìnbqunh Dụnyinc thấvtqiy Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng gấvtqip gáwqvqp gặtfuhp Chu Du nhưqwly vậytdjy thìnbqu khóyqwg hiểpzbvu.

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng liếgpoec mắeoydt mộfzvot cáwqvqi thảyqwgn nhiêrusjn màcddayqwgi:

- Thờuubki gian khôeqhzng còmkqkn nhiềmdufu nữdduza chúrpvrng ta cầgtwvn phảyqwgi nhanh chóyqwgng, chỉamfm sợnyin khôeqhzng bao lâgpoeu sau Tàcddao Tháwqvqo sẽgsqe biếgpoet đnbquưqwlynyinc đnbquếgpoen lúrpvrc đnbquóyqwg quâgpoen ta hàcddanh đnbqufzvong mộfzvot trậytdjn chiếgpoen, tiếgpoen vềmduf Kinh Tưqwlyơzdskng, cóyqwg Chu Du gia nhậytdjp chúrpvrng ta sẽgsqe bớjsbzt đnbqui rấvtqit nhiềmdufu đnbquưqwlyuubkng vòmkqkng.

Áopbunh mắeoydt củpkbga Đeoydiềmdufn Phong tuy lâgpoeu dàcddai nhưqwlyng khôeqhzng cóyqwg bảyqwgn lĩmphmnh biếgpoet trưqwlyjsbzc củpkbga Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng, màcdda Trìnbqunh Dụnyinc tâgpoem cao khígtwv ngạnihlo thấvtqiy Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng tôeqhzn sùngbfng Chu Du nhưqwly vậytdjy thìnbqu bấvtqit mãrpvrn.

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng thu hồeadmi háwqvqnh mắeoydt, khôeqhzng nóyqwgi gìnbqu nữdduza.

Ba ngưqwlyuubki dưqwlyjsbzi sựhqtnpkbgng hộfzvo củpkbga vệiexj binh nhanh chóyqwgng tớjsbzi trưqwlyjsbzc cửubyha Kiềmdufu gia.

Khôeqhzng bao lâgpoeu sao Kiềmdufu quảyqwgn gia lưqwlyuubki nháwqvqc truyềmdufn thanh âgpoem ra:

- Ai đnbquóyqwg?

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng giưqwlyơzdskng màcdday lêrusjn:

- Kiềmdufu Côeqhzn bổfgfxn tưqwlyjsbzng quâgpoen giáwqvqgpoem ngưqwlyơzdski còmkqkn khôeqhzng mau ra mởlyni cửubyha gọdduzi Kiềmdufu Huyềmdufn nghêrusjnh đnbquóyqwgn.

- Dạnihl Dạnihl.

Kiềmdufu Côeqhzn liềmdufn minh báwqvqch sau đnbquóyqwg Kiềmdufu gia thoáwqvqng cáwqvqi bậytdjn rộfzvon lêrusjn.

Kiềmdufu Huyềmdufn nhanh chóyqwgng ra nghêrusjnh đnbquóyqwgn.

cdda Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng thìnbqu âgpoem trầgtwvm biểpzbvu lộfzvocddang đnbquáwqvqng sợnyin.

Kiềmdufu Huyềmdufn mấvtqiy ngàcdday nay bịopbu tra tấvtqin tinh thầgtwvn giàcdda nua đnbqui nhiềmdufu hôeqhzm nay thấvtqiy Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng tớjsbzi thărpvrm vẻdknn mặtfuht âgpoem trầgtwvm thìnbqu thầgtwvm kêrusju khổfgfx.

- Ngưqwlyơzdski gọdduzi Chu Du tớjsbzi đnbquâgpoey ta cóyqwg chuyệiexjn muốtrrun nóyqwgi vớjsbzi hắeoydn.

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng hung dữdduzqwlyuubki lạnihlnh nóyqwgi:

- Chu Du ngưqwlyơzdski muốtrrun làcddam sao bâgpoey giờuubk tốtrrui nay cóyqwg ngưqwlyuubki bịopbu ngưqwlyơzdski sai sửubyh đnbquếgpoen hàcddanh thígtwvch bổfgfxn tưqwlyjsbzng quâgpoen, may màcdda bổfgfxn tưqwlyjsbzng quâgpoen chưqwlya tớjsbzi tuyệiexjt lộfzvo đnbqupzbv cho kẻdknn tiểpzbvu nhâgpoen ngưqwlyơzdski thấvtqit vọdduzng màcdda vềmduf.

Thâgpoen thểpzbv củpkbga Chu Du rung mạnihlnh hắeoydn bỗcgagng nhiêrusjn ngẩnbqung đnbqugtwvu lêrusjn, hai mắeoydt toáwqvqt ra hàcddao quang nhìnbqun chằlynim chằlynim vềmduf phígtwva Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng hiểpzbvn nhiêrusjn đnbquãrpvr minh bạnihlch ýagtm đnbqueadm củpkbga Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng.

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng cốtrru ýagtm quay đnbqugtwvu tráwqvqnh đnbqui áwqvqnh mắeoydt lợnyini hạnihli củpkbga Chu Du rồeadmi hờuubk hữdduzng nóyqwgi:

- Tháwqvqnh nhâgpoen cũlemjng ba phầgtwvn nóyqwgng tígtwvnh huốtrrung chi bổfgfxn tưqwlyjsbzng quâgpoen làcdda phàcddam nhâgpoen cũlemjng cóyqwg giớjsbzi hạnihln nhẫymssn nạnihli.

Chu Du lạnihlnh lùngbfng nhìnbqun Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng sau nửubyha ngàcdday mớjsbzi nóyqwgi;

- Ngưqwlyơzdski muốtrrun vu oan.

Trong thanh âgpoem cóyqwg vịopbu chua cháwqvqt.

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng hừnobp lạnihlnh mộfzvot tiếgpoeng thảyqwgn nhiêrusjn nóyqwgi:

- Đeoydếgpoen giờuubk ngưqwlyơzdski quyếgpoet đnbquopbunh rồeadmi.

Chu Du nhưqwlyzdski vàcddao hầgtwvm bărpvrng, khuôeqhzn mặtfuht táwqvqi nhợnyint dọdduza ngưqwlyuubki.

- Chu Du ngưqwlyơzdski cũlemjng nêrusjn đnbqutrrui mặtfuht, phígtwva trưqwlyjsbzc cóyqwg lẽgsqecdda trờuubki cao biểpzbvn rộfzvong.

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng nóyqwgi tiếgpoep:

- Cho dùngbf ngưqwlyơzdski khôeqhzng suy nghĩmphm cho mìnbqunh thìnbqulemjng nêrusjn suy nghĩmphm cho nhữdduzng ngưqwlyuubki quan tâgpoem ngưqwlyơzdski.

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng từnobp từnobpyqwgi:

- Tổfgfx chim bịopbu pháwqvq thìnbqu trừnobpng làcddam sao nguyêrusjn vẹpzbvn đnbquưqwlynyinc trong loạnihln thếgpoe đnbquâgpoeu phảyqwgi chỉamfm lo cho bảyqwgn thâgpoen mìnbqunh.

yqwgi đnbquếgpoen phầgtwvn sau Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng thởlynicddai mộfzvot hơzdski.

Chu Du cuốtrrui cùngbfng cũlemjng hạnihl quyếgpoet đnbquopbunh.

Trêrusjn mặtfuht hắeoydn khôeqhzng cóyqwg biểpzbvu lộfzvonbqu chỉamfm từnobp từnobp quỳuqak xuốtrrung mặtfuht đnbquvtqit cuốtrrui cùngbfng cũlemjng từnobp từnobprpvri cáwqvqi đnbqugtwvu cao ngạnihlo xuốtrrung:

- Tham kiếgpoen chúrpvra côeqhzng.

Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng mãrpvrnh liệiexjt xoay ngưqwlyuubki lạnihlnh, trêrusjn mặtfuht tràcddan ngậytdjp sợnyinrpvri vàcdda vui mừnobpng:

- Hảyqwgo hảyqwgo Côeqhzng Cẩnbqun giờuubk khắeoydc nàcdday ta đnbquãrpvr chờuubk từnobpgpoeu, hôeqhzm nay cóyqwg ngưqwlyơzdski tưqwlyơzdskng trợnyin lo gìnbqu đnbqunihli sựhqtn sau nàcdday khôeqhzng thàcddanh.

Chu Du nhẹpzbv nhàcddang tráwqvqnh bàcddan tay hữdduzu lựhqtnc củpkbga Trưqwlyơzdskng Lãrpvrng trêrusjn mặtfuht mấvtqit tựhqtn nhiêrusjn nởlyni ra nụnyinqwlyuubki khan.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.