Phong Lưu Tam Quốc

Chương 305 : Bắt được Chu Du (Thượng)

    trước sau   
Điotiiềnlcin Phong cưgplmglsli mịjhik đukxhi ra Trưgplmơglkyng Lãmqmmng khóyzieyzie thểcgmz ngồmbcbi yêwfybn đukxhi nhanh ra ngoàyqiti.

Rấbbzbt nhanh chóyzieng Điotiiềnlcin Phong vàyqit Thábuzbi Sửkyty Từwdwy đukxhnlciu đukxhếzawmn, đukxhndbung sau cóyzie mấbbzby ngưgplmglsli líuimdnh tróyziei ábuzbp Chu Du tiếzawmn tớsrdqi.

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng ngồmbcbi ởojrg trêwfybn ghếzawmixzynh phụtliqc tâgrzim tìixzynh sau nửkytya phúglkyt hắfdnbn mớsrdqi quábuzbt vớsrdqi binh sĩwfyb:

- Còmscbn khôsrbong mau cởojrgi tróyziei cho Chu Du.

Binh sĩwfyb lậgplmp tứjgtvc cởojrgi dâgrziy.

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng lúglkyc nàyqity mớsrdqi cóyzieglky hộcmbri dòmscbyqitt Chu Du.
Trưgplmơglkyng Lãmqmmng ho khan hai tiếzawmng, mởojrg miệlvjqng cao giọsefong nóyziei;

- Chu Du ngưgplmơglkyi thua trong tay ta cóyziegrzim phụtliqc khôsrbong?

Chu Du lạsqhunh lùmbcbng nhìixzyn vềnlci phíuimda Trưgplmơglkyng Lãmqmmng lạsqhunh lùmbcbng nóyziei:

- Phụtliqc.

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng cảuntrm thấbbzby thậgplmt vọsefong nóyziei:

- Vậgplmy ngưgplmơglkyi cóyzie đukxhmbcbng ýkyty đukxhrpzwu hàyqitng ta?

Chu Du lạsqhunh lùmbcbng nóyziei:

- Trung thầrpzwn khôsrbong hai chủliwo, việlvjqc nàyqity ngưgplmơglkyi đukxhwdwyng mộcmbrng mơglky.

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng lắfdnbc đukxhrpzwu thởojrgyqiti:

- Thậgplmt sựdavoyqit ngu trung.

Chu Du khôsrbong nóyziei gìixzy chỉcmbr nhìixzyn chằndbum chằndbum vàyqito bíuimdch họsefoa bêwfybn đukxhsqhui đukxhưgplmglslng.

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng ngồmbcbi xuốwdwyng uốwdwyng mộcmbrt hớsrdqp tràyqityqityziei:

- Nóyziei đukxhi ngưgplmơglkyi làyqitm thếzawmyqito mớsrdqi chịjhiku đukxhrpzwu hàyqitng ta/
Chu Du khôsrbong hềnlci nghĩwfyb ngợcekfi;

- Khôsrbong cóyzie khảuntrudykng.

gplm thábuzbi tưgplmơglkyng đukxhwdwyi ưgplmơglkyng ngạsqhunh.

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng ngẩmscbng đukxhrpzwu lêwfybn trêwfybn mặiweet khôsrbong chúglkyt biểcgmzu lộcmbr;

- Khôsrbong câgrzin nhắfdnbc sao?

Chu Du hừwdwy lạsqhunh mộcmbrt tiếzawmng khôsrbong nóyziei gìixzy.

Chu Du thábuzbi đukxhcmbrgplmglslng ngạsqhunh nhưgplm vậgplmy Trưgplmơglkyng Lãmqmmng đukxhãmqmm sớsrdqm ngờglsl tớsrdqi cho dùmbcb trong lòmscbng cóyzie chuẩmscbn bịjhik nhưgplmng hắfdnbn vẫglkyn thâgrzim trưgplmglslng màyqityziei:

- Chu Du ta hiệlvjqn tạsqhui nóyziei cho ngưgplmơglkyi biếzawmt, mạsqhung củliwoa ngưgplmơglkyi đukxhãmqmm khôsrbong còmscbn phảuntri sốwdwyng vìixzyixzynh màyqitmscbn sốwdwyng vìixzy ngưgplmglsli nhàyqit củliwoa ngưgplmơglkyi vìixzy nữjhik tửkytyyqit ngưgplmơglkyi yêwfybu thưgplmơglkyng.

Chu Du hàyqito quăudykng tăudykng lêwfybn sau đukxhóyzie trầrpzwm tưgplm lạsqhunh lùmbcbng nóyziei:

- Ngưgplmơglkyi muốwdwyn thếzawmyqito?

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng giang tay ra vẻrpzw mặiweet tựdavo nhiêwfybn nóyziei.

- Cábuzbi đukxhóyziemscbn phảuntri xem ngưgplmơglkyi muốwdwyn thếzawmyqito.

Chu Du nhìixzyn chằndbum chằndbum vàyqito Trưgplmơglkyng Lãmqmmng trong mắfdnbt hiệlvjqn ra vẻrpzw khóyziemscb rồmbcbi từwdwy từwdwyyziei:
- Từwdwygplma tớsrdqi nay trung nghĩwfyba khóyzie toàyqitn, huốwdwyng chi ôsrbon nhu hưgplmơglkyng anh hùmbcbng mộcmbr, Chu Du tìixzynh nguyệlvjqn bỏglkyixzynh, cũultang khôsrbong muốwdwyn làyqitm tiểcgmzu nhâgrzin.

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng bỗqtrpng nhiêwfybn cưgplmglsli:

- Ha ha, Chu Du ngưgplmơglkyi nghĩwfyb mộcmbrt đukxhndbung làyqitm mộcmbrt nẻrpzwo rồmbcbi, chíuimdnh ngưgplmơglkyi chếzawmt thêwfyb thảuntrm rồmbcbi màyqit vẫglkyn quan tâgrzim đukxhếzawmn ngưgplmglsli khábuzbc.

Trong mắfdnbt củliwoa Chu Du tràyqitn ngậgplmp hàyqito quang âgrzim thanh lạsqhunh lùmbcbng nóyziei:

- Chẳgrzing lẽopme anh hùmbcbng kiêwfybu hùmbcbng Trưgplmơglkyng Lãmqmmng làyqit mộcmbrt ngưgplmglsli nhưgplm vậgplmy sao/

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng tuyệlvjqt khôsrbong nhưgplmcekfng bộcmbr, thanh âgrzim lạsqhunh lùmbcbng màyqityziei;

- Cábuzbi đukxhóyziemscbn phảuntri xem, trong thiêwfybn hạsqhuyzie thểcgmz khiếzawmn cho ta cảuntri biếzawmn mấbbzby ngưgplmglsli màyqit Chu Du làyqit mộcmbrt trong sốwdwy đukxhóyzie.

Chu Du bỗqtrpng nhiêwfybn ngửkytya mặiweet lêwfybn trờglsli cưgplmglsli dàyqiti:

- Vậgplmy đukxha tạsqhugplmsrdqng quâgrzin hậgplmu ábuzbi.

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng khôsrbong đukxhcmbrng nóyziei:

- Chu Du ngưgplmơglkyi nêwfybn hiểcgmzu rõioti mộcmbrt chúglkyt, bằndbung khôsrbong thìixzy khôsrbong chỉcmbr khổzawmixzynh màyqitmscbn nữjhikyqiti màyqit ngưgplmơglkyi yêwfybu thưgplmơglkyng. Chu Du khôsrbong biếzawmt thếzawmyqito nhưgplmng vẫglkyn nhịjhikn khooig đukxhưgplmcekfc màyqit hỏglkyi bọsefon họsefo:

- Ngưgplmơglkyi muốwdwyn làyqitm gìixzy bọsefon họsefo.

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng nhúglkyn vai:
- Ngưgplmơglkyi thuộcmbrc tứjgtv thưgplm ngũulta kinh binh phábuzbp chiếzawmn sựdavowfybn biếzawmt kếzawmt quảuntr thếzawmyqito.

Chu Du biếzawmn sắfdnbc, thốwdwyng khổzawm tựdavoyziei:

- Cha hàyqiti nhi bấbbzbt hiếzawmu.

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng nhẹmscb nhõiotim.

- Cho ta mộcmbrt cơglky hộcmbri.

Chu Du biếzawmn đukxhzawmi sắfdnbc mặiweet cắfdnbn răudykng nóyziei:

- Điotiưgplmcekfc.

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng thầrpzwm cởojrgi đukxhưgplmcekfc cụtliqc đukxhábuzb ábuzbp bứjgtvc, biếzawmt hi vọsefong củliwoa mìixzynh càyqitng lúglkyc càyqitng lớsrdqn.

Chu Du cúglkyi đukxhrpzwu thầrpzwn sắfdnbc vôsrbombcbng phứjgtvc tạsqhup, làyqit mộcmbrt ngưgplmglsli cóyzie khábuzbt vọsefong còmscbn trẻrpzw nhưgplm vậgplmy hắfdnbn làyqitm sao cóyzie thểcgmz cam tâgrzim tìixzynh nguyệlvjqn chếzawmt nhưgplm vậgplmy.

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng nhìixzyn Chu Du khôsrbong nóyziei lờglsli nàyqito thêwfybm vàyqito mộcmbrt câgrziu:

- Ngưgplmơglkyi tạsqhui sao lạsqhui phảuntri chấbbzbp nhấbbzbt chỉcmbr cầrpzwn ngưgplmơglkyi cóyzie thểcgmz theo ta nàyqity sau giang sơglkyn nàyqity sẽopme lấbbzby đukxhưgplmcekfc nhờglsl ngưgplmơglkyi.

Chu Du chấbbzbn đukxhcmbrng bỗqtrpng nhiêwfybn nhìixzyn thấbbzby ábuzbnh mắfdnbt nóyzieng bỏglkyng củliwoa Trưgplmơglkyng Lãmqmmng thìixzy tựdavoyqito nóyziei:

- Muốwdwyn Chu Du theo ngưgplmơglkyi thìixzy phảuntri xem ngưgplmơglkyi cóyzie phábuzbch lựdavoc vàyqit bổzawmn sựdavo hay khôsrbong.
Trưgplmơglkyng Lãmqmmng đukxhsqhui hỉcmbr chỉcmbr cầrpzwn Chu Du khôsrbong từwdwy chốwdwyi thìixzyyzie hi vọsefong hắfdnbn hưgplmng phấbbzbn nóyziei:

- Điotiưgplmcekfc ngưgplmơglkyi cóyzieixzy cứjgtvyziei.

Chu Du cảuntrm đukxhcmbrng rồmbcbi nóyziei:

- Vớsrdqi ábuzbnh mábuzbt củliwoa tưgplmsrdqng quâgrzin dĩwfyb nhiêwfybn rõiotiixzynh hìixzynh thiêwfybn hạsqhuyzie thểcgmz dạsqhuy cho tạsqhui hạsqhu biếzawmt?

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng châgrzin thàyqitnh nóyziei:

- Quầrpzwn hùmbcbng thiêwfybn hạsqhubuzbt cứjgtv đukxhãmqmmgrziu trậgplmn chiếzawmn Hoàyqitng Hàyqitwfyb nhiêwfybn bộcmbrc phábuzbt Tàyqito Thábuzbo tuy binh lựdavoc khôsrbong bằndbung Viêwfybn Thiệlvjqu nhưgplmng phábuzbch lựdavoc Viêwfybn Thiệlvjqu khôsrbong thểcgmz so sábuzbnh, khôsrbong bao lâgrziu sau Tàyqito Thábuzbo dĩwfyb nhiêwfybn hiệlvjqp thiêwfybn tửkyty thốwdwyng nhấbbzbt phưgplmơglkyng bắfdnbc, thèfdvzm thuồmbcbng nhìixzyn Trung Nguyêwfybn.

Chu Du gậgplmt đukxhrpzwu:

- Tưgplmsrdqng quâgrzin tạsqhui sao lạsqhui coi trọsefong Tàyqito Thábuzbo vậgplmy?

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng khôsrbong hềnlci nghĩwfyb ngợcekfi:

- Ájcltnh mắfdnbt mưgplmu lưgplmcekfc Viêwfybn Thiệlvjqu khôsrbong cábuzbch nàyqito bằndbung đukxhưgplmcekfc Tàyqito Thábuzbo cộcmbrng thêwfybm Viêwfybn Thiệlvjqu trọsefong dụtliqng tiểcgmzu nhâgrzin xa rờglsli hiềnlcin thầrpzwn, khóyzie thàyqitnh châgrziu bábuzbu.

Chu Du thảuntrn nhiêwfybn nóyziei:

- Tưgplmsrdqng quâgrzin thìixzy thếzawmyqito?

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng suy nghĩwfyb mộcmbrt phen rồmbcbi nóyziei:

- Tàyqito Thábuzbo nhấbbzbt đukxhjhiknh sẽopmeixzynh đukxhjhiknh phưgplmơglkyng bắfdnbc, thèfdvzm thuồmbcbng Giang Nam lúglkyc đukxhóyziemqmmng sẽopme vữjhikng chắfdnbc hàyqit tuyếzawmn tranh thủliwo tiếzawmn tớsrdqi Kinh Châgrziu Ba Thụtliqc, mưgplmcekfn Trưgplmglslng Giang hiểcgmzm yếzawmu khốwdwyng chếzawm quâgrzin Tàyqito.

Chu Du cảuntr kinh sau đukxhóyzie lắfdnbc đukxhrpzwu:

- Điotiâgrziy tuy làyqit thưgplmcekfng sábuzbch nhưgplmng khóyzie thàyqitnh hiệlvjqn thựdavoc.

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng chậgplmm rãmqmmi nóyziei:

- Lui mộcmbrt bưgplmsrdqc, liêwfybn Lưgplmu khábuzbng Tàyqito chia ba thiêwfybn hạsqhu.

Điotiưgplmơglkyng nhiêwfybn Trưgplmơglkyng Lãmqmmng nóyziei liêwfybn Lưgplmu làyqit chỉcmbrgplmu Bịjhik, Chu Du lạsqhui nghĩwfybyqitgplmu Biểcgmzu.

Chu Du biếzawmn sắfdnbc cuốwdwyi cùmbcbng thởojrgyqiti mộcmbrt tiếzawmng nhẹmscb nhàyqitng nóyziei:

- Tưgplmsrdqng quâgrzin mắfdnbt sábuzbng nhưgplm đukxhuốwdwyc vậgplmy muốwdwyn Chu Du làyqitm gìixzy?

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng cưgplmglsli dàyqiti nóyziei:

- Chu Du tạsqhui sao phảuntri coi nhẹmscbixzynh, chiếzawmn trưgplmglslng thay đukxhzawmi nhábuzby mắfdnbt chỉcmbr sợcekfultang chỉcmbryzieixzynh tiêwfybn sinh theo kịjhikp.

Chu Du cưgplmglsli khổzawmyziei:

- Tưgplmsrdqng quâgrzin chêwfybgplmglsli rồmbcbi nếzawmu lợcekfi hạsqhui nhưgplm vậgplmy tạsqhui sao lạsqhui thua ởojrg trong tay tưgplmsrdqng quâgrzin.

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng nghiêwfybm túglkyc nóyziei:

- Tiêwfybn sinh khôsrbong phảuntri bạsqhui trong tay ta màyqit bạsqhui trong tay tấbbzbt cảuntr huynh đukxhlvjq củliwoa ta.

Chu Du khôsrbong đukxhcgmz ýkyty tớsrdqi từwdwy từwdwy nhắfdnbm mắfdnbt lịjhika.

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng biếzawmt rõioti hắfdnbn đukxhang quyếzawmt đukxhjhiknh liềnlcin lo lắfdnbng ngừwdwyng thởojrg hai mắfdnbt di chuyểcgmzn nhìixzyn chằndbum chằndbum vềnlci phíuimda Chu Du.

Chu Du bỗqtrpng nhiêwfybn mởojrg mắfdnbt ra nóyziei mộcmbrt câgrziu khiếzawmn cho Trưgplmơglkyng Lãmqmmng thấbbzbt vọsefong:

- Tưgplmsrdqng quâgrzin việlvjqc nàyqity trọsefong đukxhsqhui đukxhcgmz cho tạsqhui hạsqhu suy nghĩwfyb mấbbzby ngàyqity.

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng hơglkyi nhụtliqt chíuimd nhưgplmng vẫglkyn cưgplmglsli nóyziei:

- Ngưgplmơglkyi đukxhãmqmm nhưgplm vậgplmy ta cũultang khôsrbong cưgplmmoxgng bábuzbch, cábuzbi goi làyqitgplma xanh hábuzbi khôsrbong ngọsefot, nhưgplm vậgplmy đukxhi tiểcgmzu Kiềnlciu muốwdwyn ngưgplmơglkyi ngưgplmglsli nhàyqit củliwoa ngưgplmơglkyi lo lắfdnbng cho ngưgplmơglkyi, mấbbzby ngàyqity nay ngưgplmơglkyi tụtliq hợcekfp vớsrdqi bọsefon họsefo.

Chu Du hìixzyn Trưgplmơglkyng Lãmqmmng nửkytya ngàyqity sau đukxhóyzie mớsrdqi thởojrgyqiti:

- Trưgplmơglkyng Lãmqmmng tưgplmsrdqng quâgrzin so vớsrdqi lờglsli đukxhmbcbn còmscbn lợcekfi hạsqhui hơglkyn.

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng khôsrbong đukxhcgmz ýkytyyziei.

- Khôsrbong phảuntri làyqitixzy ta quábuzb đukxhcgmz ýkyty tớsrdqi ngưgplmơglkyi.

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng lúglkyc nàyqity mớsrdqi nóyziei vớsrdqi Thábuzbi Sửkyty Từwdwy;

- Tửkyty Nghĩwfyba đukxhưgplmơglkyng Côsrbong Cẩmscbn xuốwdwyng nhớsrdq chăudykm sóyziec cho thậgplmt tốwdwyt.

Chờglsl bọsefon họsefo đukxhi rồmbcbi Điotiiềnlcin Phong mớsrdqi lo lắfdnbng nóyziei:

- Chúglkya côsrbong luâgrzin phiêwfybn uy hiếzawmp nhưgplm vậgplmy sợcekf khôsrbong tốwdwyt.

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng bấbbzbt đukxhfdnbc dĩwfyb:

- Ta cũultang khôsrbong cóyzie biệlvjqn phábuzbp khábuzbc.

Điotiiềnlcin Phong lo lắfdnbng:

- Nhưgplm vậgplmy chỉcmbr sợcekf Chu Du quy hàyqitng cũultang chỉcmbryqit qua loa.

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng lạsqhunh lùmbcbng nóyziei:

- Phùmbcb Hạsqhuo yêwfybn tâgrzim Chu Du tuy ngôsrbong nghêwfybnh nhưgplmng hàyqitnh sựdavosrbombcbng đukxhúglkyng mựdavoc, dãmqmmgrzim củliwoa hắfdnbn mấbbzby ngàyqity nay đukxhãmqmm bịjhik chèfdvzn éyqitp khôsrbong còmscbn, hơglkyn nữjhika ta còmscbn đukxhòmscbn sábuzbt thủliwo.

Trưgplmơglkyng Lãmqmmng nghĩwfyb tớsrdqi tiểcgmzu Kiềnlciu khảuntr ábuzbi thìixzy thầrpzwm cưgplmglsli hắfdnbc hắfdnbc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.