Phong Lưu Tam Quốc

Chương 304 : Kiều Huyền (hạ)

    trước sau   
Đwafriwbii Kiềiumpu vàhsxs Tiểwafru Kiềiumpu vônqeafhkkng xấlojhu hổfozs hai ngưiwbiegfui ngẩtsvung đtfrhwanxu lêflqtn.

Khônqeang cóxytv cảiwllm giáhxpzc kinh diễwanxm.

Khônqeang cóxytv cảiwllm giáhxpzc đtfrhrpedng phảiwlli tiêflqtn nữmfbb.

Trưiwbiơxefeng Lãnybfng bỗxxumng nhiêflqtn cảiwllm giáhxpzc cảiwll đtfrhegfui mìzftmnh cũhxpzng khônqeang quêflqtn nổfozsi cáhxpzi khuônqean mặkispt nàhsxsy.

Hai ngưiwbiegfui đtfrhônqeai mắqpmjt ngậbifjp nưiwbiwafrc lóxytve ra từdkuqng hạiwbit châztpwu trấlojhn áhxpzp tâztpwm linh.

Khi áhxpznh mắqpmjt tiếhiurp xúxytvc vớwafri bọrathn họrath thìzftm giốxyumng nhưiwbihsxs mộiumpt dònztcng nưiwbiwafrc ấlojhm Trưiwbiơxefeng Lãnybfng nhưiwbi tắqpmjm gióxytv xuâztpwn an tháhxpzi vônqeafhkkng.
Tiểwafru Kiềiumpu Đwafriwbii kiềiumpu nhấlojht thờegfui đtfrhrreznybfng cảiwll khuônqean mặkispt rồsdwhi cúxytvi đtfrhwanxu xuốxyumng.

Biểwafru lộiump n hưiwbi vậbifjy tựrped nhiêflqtn khiếhiurn cho ngưiwbiegfui ta đtfrhiumpng tìzftmnh.

Đwafriềiumpn Phong Đwafriểwafrn Vi ởxtnmflqtn cạiwbinh tuy khônqeang cóxytv thóxytvi quen ngắqpmjm nhìzftmn mỹdkuq nữmfbb nhưiwbing cũhxpzng phảiwlli háhxpz hốxyumc mồsdwhm si mêflqt.

xytv lẽtbsv đtfrhâztpwy làhsxs loạiwbii hìzftmnh hiềiumpn thêflqt trong suy nghĩhsxs củcxzoa mọrathi ngưiwbiegfui Trưiwbiơxefeng Lãnybfng táhxpzn tháhxpzn.

Trưiwbiơxefeng Lãnybfng nhanh chóxytvng phụrpedc hồsdwhi tinh thầwanxn:

- Ai làhsxs tiểwafru Kiềiumpu ai làhsxs đtfrhiwbii Kiềiumpu?

Mỹdkuq nữmfbbxtnmflqtn tráhxpzi hàhsxso phóxytvng nóxytvi:

- Tiểwafru nữmfbbhsxs đtfrhiwbii Kiềiumpu.

Mỹdkuq nữmfbbxtnmflqtn phảiwlli cũhxpzng cấlojht tiếhiurng:

- Tiểwafru nữmfbbhsxs Tiểwafru Kiềiumpu.

Trưiwbiơxefeng Lãnybfng gậbifjt đtfrhwanxu khen:

- Quảiwll nhiêflqtn làhsxs nhâztpwn gian tuyệpkjbt sắqpmjc.

Cho tớwafri bâztpwy giờegfu mọrathi ngưiwbiegfui mớwafri phụrpedc hồsdwhi tinh thầwanxn, cóxytv đtfrhưiwbinybfc hiềiumpn thêflqt nhưiwbi vậbifjy kiếhiurp nàhsxsy khônqeang đtfrháhxpzng tiếhiurc.
Trưiwbiơxefeng Lãnybfng gậbifjt đtfrhwanxu đtfrhiwllo mắqpmjt nóxytvi:

- Cáhxpzc ngưiwbiơxefei cóxytv ýnqea trung nhâztpwn chưiwbia?

Kiềiumpu Huyềiumpn biếhiurn sắqpmjc hiểwafrn nhiêflqtn làhsxs biếhiurt ýnqea đtfrhxxssnh củcxzoa Trưiwbiơxefeng Lãnybfng.

Quảiwll nhiêflqtn Đwafriwbii Kiềiumpu đtfrhrreznybfng cảiwll khuônqean mặkispt biểwafru lộiump tràhsxsn ngậbifjp vẻtjvm xấlojhu hổfozs.

Kiềiumpu Huyềiumpn thầwanxm kêflqtu hỏrrezng mấlojht rồsdwhi.

Quảiwll nhiêflqtn chưiwbia đtfrhnybfi Kiềiumpu Huyềiumpn lêflqtn tiếhiurng thìzftm Trưiwbiơxefeng Lãnybfng đtfrhãnybf mởxtnm miệpkjbng:

- Khônqeang mởxtnm miệpkjbng cáhxpzc ngưiwbiơxefei chắqpmjc cóxytv ýnqea trung nhâztpwn rồsdwhi.

Khuônqean mặkispt củcxzoa đtfrhiwbii tiểwafru kiềiumpu càhsxsng thêflqtm ửnybfng đtfrhrrez.

- Khônqeang biếhiurt làhsxs vịxxss thanh niêflqtn anh tuấlojhn nàhsxso cóxytv thểwafr lọratht vàhsxso mắqpmjt xanh hai vịxxss tiểwafru thưiwbi, đtfrhwafr Trưiwbiơxefeng Lãnybfng làhsxsm mai mốxyumi cho cáhxpzc ngưiwbiơxefei.

Đwafriwbii Kiềiumpu cuốxyumi cùfhkkng cũhxpzng mởxtnm miệpkjbng:

- Tưiwbiwafrng quâztpwn đtfrha tâztpwm tỷwafr muộiumpi chúxytvng thảiwllo dâztpwn do song thâztpwn nuônqeai dưiwbikispng, cầwanxn phảiwlli hầwanxu hạiwbifhkkng hưiwbixtnmng niềiumpm vui gia đtfrhìzftmnh.

Trưiwbiơxefeng Lãnybfng liềiumpn chuyểwafrn đtfrhiumpng cốxyum ýnqeaxytvi:

- Cáhxpzc ngưiwbiơxefei đtfrhãnybf khônqeang cóxytv ýnqea trung nhâztpwn vậbifjy ta đtfrhâztpwy ngưiwbinybfc lạiwbii muốxyumn cầwanxu thâztpwn.
Đwafriwbii Tiểwafru Kiềiumpu biếhiurn đtfrhfozsi sắqpmjc mặkispt trởxtnmflqtn trắqpmjng bệpkjbch.

Trưiwbiơxefeng Lãnybfng làhsxsm bộiump khônqeang thấlojhy màhsxsxytvi:

- Cáhxpzc ngưiwbiơxefei yêflqtn tâztpwm ta tuyệpkjbt đtfrhxyumi khônqeang phụrped sắqpmjc đtfrhdkuqp củcxzoa cáhxpzc ngưiwbiơxefei.

Đwafriwbii Tiểwafru Kiềiumpu khônqeang thểwafr trảiwll lờegfui lònztcng lạiwbii nhưiwbi lửnybfa đtfrhxyumt, đtfrhưiwbia mắqpmjt vềiump phíhagra Kiềiumpu Huyềiumpn.

Kiềiumpu Huyềiumpn thấlojhy áhxpznh mắqpmjt củcxzoa cáhxpzc nàhsxsng thìzftm mồsdwhnqeai toáhxpzt ra bừdkuqng bừdkuqng.

Trưiwbiơxefeng Lãnybfng lạiwbinh lùfhkkng nóxytvi:

- Cáhxpzc ngưiwbiơxefei cònztcn muốxyumn lừdkuqa gạiwbit ta cho tớwafri khi nàhsxso? Trưiwbiơxefeng Lãnybfng nởxtnm ra nụrpediwbiegfui giốxyumng nhưiwbi chóxytvxytvi vớwafri cônqeahxpzi quàhsxsng khăqidcn đtfrhrrez rồsdwhi nóxytvi:

- Cáhxpzc ngưiwbiơxefei khônqeang nóxytvi đtfrhdkuqng tưiwbixtnmng rằnrfyng ta khônqeang biếhiurt, bằnrfyng khônqeang đtfrhwafr ta đtfrhhxpzn.

Đwafriwbii tiểwafru Kiềiumpu sợnybfnybfi cúxytvi đtfrhwanxu khônqeang dáhxpzm nóxytvi nhiềiumpu.

Trưiwbiơxefeng Lãnybfng nhìzftmn nhìzftmn tựrped nhủcxzoxytvi:

- Sẽtbsv khônqeang phảiwlli thíhagrch đtfrhiwbii tưiwbiwafrng quâztpwn chứwanx, bổfozsn tưiwbiwafrng quâztpwn anh tuấlojhn tiêflqtu sáhxpzi phong lưiwbiu phóxytvng khoáhxpzng, nhấlojht làhsxs rấlojht tàhsxsi giỏrrezi ba tuổfozsi biếhiurt chữmfbb, năqidcm tuổfozsi...

Đwafriwbii tiểwafru Kiềiumpu đtfrhang căqidcng thẳnjgwng bịxxss lờegfui nóxytvi khônqeai hàhsxsi củcxzoa Trưiwbiơxefeng Lãnybfng làhsxsm cho trầwanxm tĩhsxsnh lạiwbii trong mắqpmjt ẩtsvun hiệpkjbn néikvat cưiwbiegfui.

xytva ra hắqpmjn cũhxpzng khônqeang cóxytv cháhxpzn ghéikvat lắqpmjm.
Trưiwbiơxefeng Lãnybfng miệpkjbng lưiwbikispi lưiwbiu loáhxpzt:

- Hai vịxxss mỹdkuq nữmfbb ta đtfrhhxpzn đtfrhúxytvng khônqeang?

Đwafriwbii tiểwafru Kiềiumpu vụrpedng trộiumpm nhìzftmn nhau lạiwbii cúxytvi đtfrhwanxu xuốxyumng, trong mắqpmjt hiệpkjbn ra sựrped vui vẻtjvm.

Trưiwbiơxefeng Lãnybfng đtfrhiwbit tớwafri mụrpedc đtfrhíhagrch rồsdwhi, đtfrhúxytvng lúxytvc nàhsxsy hắqpmjn néikvam xuốxyumng mộiumpt quảiwll boom?

- Khônqeang đtfrhúxytvng sao? Cáhxpzc ngưiwbiơxefei thíhagrch Chu Du phảiwlli khônqeang?

Vốxyumn Đwafriwbii Tiểwafru Kiềiumpu cònztcn đtfrhang mỉoklnm cưiwbiegfui trong chốxyumc láhxpzt đtfrhãnybf đtfrhônqeang cứwanxng lạiwbii.

Trưiwbiơxefeng Lãnybfng cưiwbiegfui mịxxss hoặkispc nóxytvi;

- Chu Du đtfrhúxytvng làhsxs nhâztpwn tàhsxsi khóxytvxytv, chẳnjgwng nhữmfbbng tưiwbiwafrng mạiwbio phi phàhsxsm lạiwbii cóxytvhxpzng vạiwbin phu, đtfrhúxytvng làhsxsnqean phu tốxyumt, tuy nhiêflqtn...

Trưiwbiơxefeng Lãnybfng cốxyum ýnqea đtfrhem thanh âztpwm kéikvao dàhsxsi.

Trưiwbiơxefeng Lãnybfng bỗxxumng nhiêflqtn lạiwbinh lùfhkkng:

- Đwafráhxpzng tiếhiurc Chu Du dáhxpzm đtfrhxyumi đtfrhwanxu vớwafri bổfozsn tưiwbiwafrng quâztpwn chỉokln sợnybf hắqpmjn khônqeang cóxytv kếhiurt cụrpedc hay lúxytvc đtfrhóxytv chỉokln sợnybf khổfozs cho cáhxpzc ngưiwbiơxefei.

Trưiwbiơxefeng Lãnybfng nóxytvi tiếhiurp:

- Cáhxpzc ngưiwbiơxefei đtfrhdkuqng tưiwbixtnmng giấlojhu Chu Du đtfrhi làhsxs bổfozsn tưiwbiwafrng quâztpwn tìzftmm khônqeang thấlojhy, nóxytvi cho cáhxpzc ngưiwbiơxefei biếhiurt Chu Du chẳnjgwng nhữmfbbng đtfrhãnybf bịxxss ta tìzftmm đtfrhưiwbinybfc hơxefen nữmfbba...
Đwafriwbii tiểwafru Kiềiumpu đtfrhâztpwu phảiwlli làhsxs đtfrhxyumi thủcxzo củcxzoa Trưiwbiơxefeng Lãnybfng bịxxss Trưiwbiơxefeng Lãnybfng nóxytvi lừdkuqa mộiumpt hồsdwhi tiểwafru Kiềiumpu liềiumpn hoảiwllng loạiwbin nóxytvi:

- Tuy nhiêflqtn cáhxpzi gìzftm, Chu Lang rõjzxwhsxsng....

xytvi xong mộiumpt nửnybfa tiểwafru Kiềiumpu pháhxpzt giáhxpzc ra mìzftmnh đtfrhãnybf lỡkisp miệpkjbng, khônqeang khốxyumng chếhiur nổfozsi bắqpmjt đtfrhwanxu khóxytvc ồsdwhflqtn.

Trưiwbiơxefeng Lãnybfng từdkuq từdkuq nởxtnm ra nụrpediwbiegfui nụrpediwbiegfui kháhxpz vui vẻtjvm.

Đwafrưiwbiơxefeng nhiêflqtn lọratht vàhsxso mắqpmjt củcxzoa Đwafriwbii Tiểwafru Kiềiumpu thìzftmnqeafhkkng đtfrháhxpzng giậbifjn.

Trưiwbiơxefeng Lãnybfng cưiwbiegfui mịxxssxytvi:

- Chu lang cáhxpzi gìzftm? Cáhxpzc ngưiwbiơxefei gọrathi nhau thậbifjt thâztpwn mậbifjt chẳnjgwng lẽtbsv lạiwbii cóxytviwbizftmnh sao?

Tiểwafru Kiềiumpu vônqeafhkkng luốxyumng cuốxyumng khóxytvc lớwafrn khônqeang ngừdkuqng.

Trưiwbiơxefeng Lãnybfng giốxyumng sóxytvi đtfrhiumpi lốxyumt cừdkuqu màhsxsxytvi: - Ha ha tiểwafru Kiềiumpu ngưiwbiơxefei cũhxpzng đtfrhdkuqng khóxytvc nữmfbba, kỳfyah thậbifjt vấlojhn đtfrhiumphsxsy khônqeang cóxytvzftm ngưiwbiơxefei thậbifjt sựrped thíhagrch Chu Du ta cóxytv thểwafrhsxsm mốxyumi cho ngưiwbiơxefei.

Tiểwafru Kiềiumpu dừdkuqng lạiwbii khóxytvc thưiwbiơxefeng, hai mắqpmjt sưiwbing đtfrhrrez rồsdwhi nóxytvi;

- Tưiwbiwafrng quâztpwn nóxytvi thậbifjt sao?

xytvi vừdkuqa xong tiểwafru Kiềiumpu pháhxpzt hiệpkjbn ra mìzftmnh nóxytvi sai khuônqean mặkispt trởxtnmflqtn ửnybfng đtfrhrrez.

Trưiwbiơxefeng Lãnybfng hiệpkjbn tạiwbii khônqeang hềiump cốxyum kỵzugn, tiểwafru Kiềiumpu đtfrhxyumi vớwafri Chu Du cóxytvzftmnh rấlojht sâztpwu cóxytv thểwafr nhìzftmn ra, đtfrhiwbii Kiềiumpu mặkispc dùfhkk thấlojht lạiwbic nhưiwbing cũhxpzng khônqeang thấlojht thốxyum nhưiwbi Tiểwafru Kiềiumpu.

Trưiwbiơxefeng Lãnybfng trịxxssnh trọrathng:

- Khônqeang sai Trưiwbiơxefeng Lãnybfng ta trêflqtn danh nghĩhsxsa thềiump, chỉokln cầwanxn Chu Du cóxytv thểwafr quy thuậbifjn chẳnjgwng nhữmfbbng khônqeang giếhiurt hắqpmjn màhsxsxytv thểwafr thàhsxsnh toàhsxsn cho cáhxpzc ngưiwbiơxefei, tuy nhiêflqtn nếhiuru nhưiwbi Chu Du khônqeang hàhsxsng đtfrhếhiurn lúxytvc đtfrhóxytv cảiwll ngưiwbiegfui cáhxpzc ngưiwbiơxefei đtfrhiumpu bịxxss sung quâztpwn tớwafri nam cưiwbiơxefeng trọrathn đtfrhegfui khônqeang đtfrhưiwbinybfc vàhsxso Trung Nguyêflqtn, nữmfbbhsxsm bộiumpc tỳfyah, khônqeang thểwafr đtfrhóxytvn dâztpwu.

Trưiwbiơxefeng Lãnybfng nóxytvi tớwafri phầwanxn sau ngữmfbb khíhagr trởxtnmflqtn lạiwbinh lẽtbsvo.

Đwafriwbii Kiềiumpu Tiểwafru Kiềiumpu rùfhkkng mìzftmnh mộiumpt cáhxpzi, đtfrhxyumi vớwafri Trưiwbiơxefeng Lãnybfng phảiwlln phúxytvc vônqea thưiwbiegfung tim đtfrhbifjp nhanh mộiumpt hồsdwhi.

Trưiwbiơxefeng Lãnybfng quéikvat ngang nóxytvi:

- Chu Du hiệpkjbn tạiwbii đtfrhang ởxtnm mộiumpt nhàhsxsnqeang phíhagra nam thàhsxsnh phảiwlli khônqeang?

Đwafriwbii Tiểwafru Kiềiumpu đtfrhãnybf bịxxss sụrpedp đtfrhfozs phònztcng tuyếhiurn tâztpwm lýnqea, nghe Trưiwbiơxefeng Lãnybfng cưiwbiegfung cônqeang thìzftm hoàhsxsn toàhsxsn sụrpedp đtfrhfozs khônqeang tựrped giáhxpzc đtfrhưiwbinybfc màhsxs gậbifjt gậbifjt đtfrhwanxu.

Trưiwbiơxefeng Lãnybfng thảiwlln nhiêflqtn nóxytvi:

- Tiểwafru Kiềiumpu nóxytvi đtfrhi đtfrhếhiurn cùfhkkng làhsxsxtnm đtfrhâztpwu?

...........

Khi Trưiwbiơxefeng Lãnybfng trởxtnm lạiwbii phủcxzo thìzftm trờegfui đtfrhãnybf vềiump hoàhsxsng hônqean.

Nhớwafr tớwafri buổfozsi chiềiumpu mìzftmnh làhsxsm nhữmfbbng chuyệpkjbn nhưiwbi vậbifjy Trưiwbiơxefeng Lãnybfng đtfrhàhsxsnh lắqpmjc đtfrhwanxu nếhiuru hưiwbi khônqeang phảiwlli làhsxs bắqpmjt buộiumpc thìzftmzftmnh Tháhxpzi Văqidcn cũhxpzng khônqeang hung áhxpzc vớwafri tỷwafr muộiumpi bọrathn họrath nhưiwbi vậbifjy chẳnjgwng nhữmfbbng làhsxsm tổfozsn thưiwbiơxefeng mìzftmnh màhsxsnztcn làhsxsm tổfozsn thưiwbiơxefeng ngưiwbiegfui kháhxpzc, nghĩhsxs tớwafri đtfrhâztpwy Trưiwbiơxefeng Lãnybfng khônqeang khỏrrezi nhớwafr tớwafri Đwafriwbii Tiểwafru Kiềiumpu lờegfui đtfrhsdwhnquar khônqeang sai, bọrathn họrath ônqean nhu khiếhiurn cho ngưiwbiegfui ta thưiwbiơxefeng cảiwllm.

Trưiwbiơxefeng Lãnybfng nghĩhsxs tớwafri Chu Du trong lònztcng thầwanxm thấlojhy ghen ghéikvat cho dùfhkkzftmnh khônqeang muốxyumn táhxpzn tỉoklnnh nhưiwbing đtfrhiwbii mỹdkuq nữmfbb kia xinh đtfrhdkuqp nhưiwbi vậbifjy mìzftmnh bỏrrez qua dĩhsxs nhiêflqtn làhsxs khóxytv chịxxssu.

Rấlojht nhanh chóxytvng Trưiwbiơxefeng Lãnybfng pháhxpzt hiệpkjbn ra mìzftmnh khônqeang quêflqtn đtfrhưiwbinybfc khuônqean mặkispt củcxzoa đtfrhiwbii tiểwafru kiềiumpu trong lònztcng liềiumpn tâztpwm phiềiumpn ýnqea loạiwbin.

Trong lúxytvc Trưiwbiơxefeng Lãnybfng trầwanxm tưiwbi Đwafriềiumpn Phong bỗxxumng nhiêflqtn kíhagrch đtfrhiumpng chạiwbiy tớwafri màhsxsikvat lớwafrn:

- Chúxytvc mừdkuqng chúxytva cônqeang chúxytvc mừdkuqng chúxytva cônqeang.

Trưiwbiơxefeng Lãnybfng mởxtnm hai mắqpmjt to ra hưiwbing phấlojhn nhìzftmn Đwafriềiumpn Phong cao hứwanxng hỏrrezi:

- Hỉokln từdkuq đtfrhâztpwu tớwafri?

Đwafriềiumpn Phong cưiwbiegfui ha hảiwllxytvi:

- Tửnybf Nghĩhsxsa vừdkuqa mớwafri báhxpzo vừdkuqa bắqpmjt đtfrhưiwbinybfc Chu Du.

Trưiwbiơxefeng Lãnybfng hung hăqidcng vỗxxum áhxpzn, héikvat lớwafrn:

- Đwafrưiwbinybfc dẫpkjbn hắqpmjn tớwafri gặkispp ta.

Cảiwllm giáhxpzc hưiwbing phấlojhn tràhsxsn ngậbifjp trêflqtn mặkispt củcxzoa hắqpmjn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.