Phong Lưu Tam Quốc

Chương 303 : Kiều Huyền(thượng)

    trước sau   
Trìnwgwnh Dụytspc nghe thấnwgwy lờlwwvi nókdiji củtcjma Trưwogaơcldung Lãkmqvng cókdij vẻbdxa khôckfeng muốsbkan giếeezdt Lữockq Bốsbka thìnwgw cung kíkdijnh nókdiji:

- Chúndwpa côckfeng cókdijnwgw phâbdxan phókdij.

Trưwogaơcldung Lãkmqvng hiệtrwmn lêcmuqn hàbbldo quang kỳodvg lạbdxa rồnjbci nókdiji:

- Ngưwogaơcldui lậryitp tứrnvuc làbbldm mộgrvat phong thưwoga đfvgpmbae cho Lữockq Bốsbka Cung Trầcmuqn mấnwgwy ngưwogalwwvi vềckta Mạbdxat Lăbluxng ta muốsbkan gặryitp bọxlqyn họxlqy.

Trìnwgwnh Dụytspc mừyhfing rỡmndw khôckfeng vui vừyhfia rồnjbci biếeezdn mấnwgwt vôckfe tung vôckfepmhinh, xem ra chúndwpa côckfeng vâbdxan tràbbldn ngậryitp cảpmhinh giájqbmc vớgmzwi Lữockq Bốsbka.

Trưwogaơcldung Lãkmqvng thấnwgwy Trìnwgwnh Dụytspc rờlwwvi đfvgpi mớgmzwi lắbdxac đfvgpcmuqu thởpmhibbldi.
Đkleuiềcktan Phong ởpmhicmuqn cạbdxanh hỏncwvi:

- Chúndwpa côckfeng lo Lữockq Bốsbka sao?

Trưwogaơcldung Lãkmqvng lạbdxai lắbdxac đfvgpcmuqu:

Đkleuiềcktan Phong cưwogalwwvi nókdiji:

- Làbbld lo lắbdxang kếeezdt cụytspc sau khi Lữockq Bốsbka thấnwgwt bạbdxai sao?

Trưwogaơcldung Lãkmqvng sájqbmng ngờlwwvi hai mắbdxat màbbldwogang phấnwgwn nókdiji:

- Ngưwogalwwvi hiểmbaeu ta đfvgpúndwpng làbbld chỉjxjvkdij Phùukfq Hạbdxao.

Đkleuiềcktan Phong cưwogalwwvi to:

- Chúndwpa côckfeng khôckfeng cầcmuqn lo lắbdxang chỉjxjv sợzbnd Hạbdxa Hầcmuqu Uyêcmuqn thu phụytspc đfvgpôckfeng quậryitn khókdij khăbluxn nhấnwgwt làbbld nhìnwgwn chằslxom chằslxom vàbbldo Viêcmuqn Thiệtrwmu.

Trưwogaơcldung Lãkmqvng bỗgmzwng nhiêcmuqn năbluxm côckfeng nguyêcmuqn 200 cókdij trậryitn chiếeezdn quan đfvgpgrva thờlwwvi gian cũryitng sắbdxap tớgmzwi rồnjbci.

bluxm Thájqbmi An thứrnvu ba Viêcmuqn Thiệtrwmu sau khi đfvgpájqbmnh bạbdxai tàbbldn quâbdxan củtcjma Côckfeng Tôckfen Toảpmhin khốsbkang chếeezd đfvgpưwogazbndc phíkdija bắbdxac hoàbbldng hàbbldukfqng vớgmzwi tứrnvu châbdxau chi đfvgpodvga từyhfi đfvgpókdijkmqvbdxam liêcmuqn tụytspc bàbbldnh trưwogagmzwng đfvgpưwogaa mắbdxat chuyểmbaen tớgmzwi trung nguyêcmuqn.

bluxm Thájqbmi An thứrnvuwogabbldo Thájqbmo khôckfeng ngừyhfing ájqbmp bájqbmch cuốsbkai cùukfqng Trưwogaơcldung Túndwp nghe lờlwwvi mưwogau sĩfbrs Cổakue Hủtcjm, đfvgpcmuqu hàbbldng Tàbbldo Thájqbmo, Tàbbldo Thájqbmo thừyhfia dịodvgp cơcldu hộgrvai bìnwgwnh đfvgpodvgnh Tưwoga Lệtrwm, lạbdxai thừyhfia thắbdxang lấnwgwy đfvgpưwogazbndc Hàbbld Nộgrvai quậryitn lúndwpc nàbbldy thếeezd lựukfqc củtcjma Tàbbldo Thájqbmo đfvgpãkmqv tớgmzwi Quan Trung khốsbkang chếeezd Hoàbbldng Hàbbld bộgrva phâbdxan, cụytspc diệtrwmn giằslxong co vớgmzwi Viêcmuqn Thiệtrwmu, chậryitn chiếeezdn nam bắbdxac dầcmuqn dầcmuqn xuấnwgwt hiệtrwmn.

Đkleubdxai tưwogagmzwng củtcjma Viêcmuqn Thiệtrwmu têcmuqn làbbld Thẩwftnm Xứrnvung dẫzgvfn đfvgpcmuqu phájqbmt giájqbmc ra tìnwgwnh thếeezd vi diệtrwmu liềcktan gókdijp lwif cho Viêcmuqn Thiệtrwmu.
Nhưwogang Viêcmuqn Thiệtrwmu lạbdxai khôckfeng nghe theo,.

bbldo Thájqbmo đfvgpưwogazbndc cơcldu hộgrvai liềcktan cókdij chuẩwftnn bịodvgwogaơcldung ứrnvung.

ndwpc nàbbldy Trưwogaơcldung Lãkmqvng cũryitng đfvgpang dởpmhi Uyểmbaen thàbbldnh tiêcmuqu diêcmuqu tựukfq tạbdxai.

Trảpmhii qua nửgxqla thájqbmng phong tỏncwva, Trưwogaơcldung Lãkmqvng bắbdxat đfvgpcmuqu xem xéwftnt giảpmhim tra xéwftnt nghiêcmuqm ngặryitt, màbbldbdxan chúndwpng cũryitng khôckfeng còjsghn khủtcjmng hoảpmhing.

Mộgrvat thájqbmng nàbbldy mặryitc dùukfq khôckfeng tìnwgwm ra chỗgmzwwftnn thâbdxan củtcjma Chu Du nhưwogang Trưwogaơcldung Lãkmqvng vôckfeukfqng tin tưwogapmhing chờlwwv đfvgpzbndi cơcldu hộgrvai tốsbkat nhấnwgwt.

Trờlwwvi xanh khôckfeng phụytspjsghng ngưwogalwwvi.

Ngàbbldy hôckfem đfvgpókdij Trưwogaơcldung Lãkmqvng ởpmhi phủtcjm đfvgptrwmukfqng vớgmzwi Đkleuiềcktan Phong vàbbld mọxlqyi ngưwogalwwvi phâbdxan tíkdijch đfvgpbdxai thếeezd thiêcmuqn hạbdxa.

Bỗgmzwng nhiêcmuqn cókdij mộgrvat Ưbbldng vệtrwm tớgmzwi thôckfeng bájqbmo:

- Chúndwpa côckfeng thuộgrvac hạbdxa mấnwgwy ngàbbldy nay phájqbmt hiệtrwmn ra mộgrvat chuyệtrwmn khảpmhi nghi.

Trưwogaơcldung Lãkmqvng giưwogaơcldung màbbldy lêcmuqn màbbld hỏncwvi:

- Nókdiji nghe mộgrvat chúndwpt.

kmqv ưwogang vệtrwm kia liềcktan nókdiji:

- Gầcmuqn đfvgpâbdxay cứrnvujqbmch mấnwgwy ngàbbldy làbbldkdij mộgrvat nha hoàbbldn tiếeezdn vềckta phíkdija thàbbldnh tâbdxay biểmbaeu hiệtrwmn khôckfeng cókdijnwgw nhưwogang thuộgrvac hạbdxa cảpmhim thấnwgwy rấnwgwt cókdij vấnwgwn đfvgpckta.
Trưwogaơcldung Lãkmqvng chấnwgwn đfvgpgrvang:

- Vấnwgwn đfvgpcktanwgw.

Ưbbldng vệtrwmkdiji:

- Nha hoàbbldn kia mỗgmzwi khi xuấnwgwt phájqbmt thầcmuqn thájqbmi đfvgpcktau vộgrvai vàbbldng nhìnwgwn đfvgpôckfeng nhìnwgwn tâbdxay nhưwoga sợzbndkdij ngưwogalwwvi theo dõojdri.

Trưwogaơcldung Lãkmqvng nókdiji:

- Ngưwogaơcldui cókdij biếeezdt đfvgpodvga chỉjxjv chuẩwftnn xájqbmc màbbldbbldng ta đfvgpi khôckfeng?

Ưbbldng vệtrwm lắbdxac đfvgpcmuqu:

- Thuộgrvac hạbdxa sợzbndbbldng ta hoàbbldi nghi nêcmuqn lầcmuqn nàbbldo cũryitng theo dõojdri từyhfi phíkdija xa, tuy nhiêcmuqn trong lòjsghng đfvgpãkmqvkdij phạbdxam vi đfvgpbdxai khájqbmi.

Trưwogaơcldung Lãkmqvng hưwogang phấnwgwn:

- Đkleuưwogazbndc ngưwogaơcldui mang nàbbldng cho ta xem phảpmhii cẩwftnn thậryitn.

Ưbbldng vệtrwm cung kíkdijnh lui đfvgpi.

Trưwogaơcldung Lãkmqvng nókdiji:

- Đkleupmhio mắbdxat đfvgpãkmqv qua nửgxqla tuầcmuqn ta chưwogaa gặryitp Kiềcktau Huyềcktan.
Đkleuiềcktan Phong liềcktan trầcmuqm giọxlqyng đfvgpájqbmp;

- Khôckfeng bằslxong chúndwpa côckfeng đfvgpi gặryitp mộgrvat phen.

Trưwogaơcldung Lãkmqvng đfvgpbdxac ýuvgiwogalwwvi:

- Ývljy kiếeezdn hay lậryitp tứrnvuc chuẩwftnn bịodvg ngựukfqa.

wwvfcmuqn ngoàbbldi Kiềcktau trang.

Lầcmuqn nàbbldy nghi lễqglfryitng giảpmhim đfvgpi Trưwogaơcldung Lãkmqvng khôckfeng cầcmuqn Phưwogaơcldung quảpmhin gia thôckfeng bájqbmo đfvgpãkmqv đfvgpi vàbbldo, tuy Kiềcktau Huyềcktan làbbld danh gia vọxlqyng tộgrvac nhưwogang trong mắbdxat củtcjma Trưwogaơcldung Lãkmqvng hắbdxan cũryitng khôckfeng đfvgpmbaebbldo đfvgpâbdxau huốsbkang chi Kiềcktau Huyềcktan đfvgpang chứrnvua chấnwgwp đfvgpàbbldo phạbdxam.

Kiềcktau gia quảpmhin gia khókdij xửgxql nhưwogang khôckfeng dájqbmm ngăbluxn cảpmhin lậryitp tứrnvuc chạbdxay vàbbldo trong thôckfeng bájqbmo.

Khi Trưwogaơcldung Lãkmqvng bưwogagmzwc vàbbldo đfvgpbdxai việtrwmn bỗgmzwng nhiêcmuqn trong tai vang lêcmuqn từyhfing tiếeezdng đfvgpàbbldn, âbdxam sứrnvuc khiếeezdn cho ngưwogalwwvi ta cảpmhim thấnwgwy vôckfeukfqng thíkdijch thúndwp.

ndwpc nàbbldy quảpmhin gia dùukfqng sứrnvuc héwftnt lớgmzwn:

- Trưwogaơcldung tưwogagmzwng quâbdxan tớgmzwi chơcldui.

Tiếeezdng đfvgpàbbldn liềcktan ngưwogang lạbdxai.

Trưwogaơcldung Lãkmqvng biếeezdt quảpmhin gia cókdij vấnwgwn đfvgpckta liềcktan nókdiji:

- Ai đfvgpájqbmnh đfvgpàbbldn bêcmuqn trong màbbldkdijbbldi nghệtrwm nhưwoga thếeezd khôckfeng hềckta thua Thájqbmi Ung, ta cầcmuqn phảpmhii ban thưwogapmhing.
Quảpmhin gia vãkmqv mồnjbcckfei nókdiji:

- Hồnjbci bẩwftnm tưwogagmzwng quâbdxan hẳgmekn làbbldkmqvo gia.

Trưwogaơcldung Lãkmqvng mỉjxjvm cưwogalwwvi nhỉjxjvn quảpmhin gia sau đfvgpókdijkdiji:

- Vậryity sao?

Đkleuájqbmng tiếeezdc đfvgpsbkai phưwogaơcldung lạbdxai cúndwpi đfvgpcmuqu nhìnwgwn thầcmuqn sắbdxac Trưwogaơcldung Lãkmqvng cũryitng biếeezdt hắbdxan đfvgpang nókdiji lájqbmo.

Trưwogaơcldung Lãkmqvng cũryitng khôckfeng nókdiji gìnwgw hắbdxan đfvgpi vàbbldo trong Kiềcktau Huyềcktan trong chốsbkac lájqbmt bưwogagmzwc ra nghêcmuqnh đfvgpókdijn Trưwogaơcldung Lãkmqvng.

Trưwogaơcldung Lãkmqvng tuy cưwogalwwvi nhưwogang khôckfeng cưwogalwwvi sau khi hàbbldnh lễqglf thìnwgw thảpmhin nhiêcmuqn nókdiji:

- Kiềcktau đfvgpbdxai nhâbdxan từyhfi biệtrwmt mấnwgwy ngàbbldy tạbdxai hạbdxackfeukfqng nhớgmzwcmuqn lạbdxai tớgmzwi bájqbmi phỏncwvng.

Trưwogaơcldung Lãkmqvng nhìnwgwn xungg quanh rồnjbci nókdiji:

- Kiềcktau Huyềcktan vừyhfia rồnjbci gảpmhiy đfvgpàbbldn sao?

Kiềcktau Huyềcktan đfvgpájqbmp lờlwwvi:

- Đkleuúndwpng làbbld thảpmhio dâbdxan làbbldm đfvgpbdxai nhâbdxan chêcmuqwogalwwvi rồnjbci.

Trưwogaơcldung Lãkmqvng khôckfeng biểmbaeu lộgrvanwgw:

- Kiềcktau Huyềcktan đfvgpbdxai nhâbdxan cầcmuqm kỹxtga rấnwgwt tốsbkat.

Kiềcktau Huyêcmuqn cung kíkdijnh đfvgpájqbmp:

- Đkleua tạbdxa đfvgpbdxai nhâbdxan khíkdijch lệtrwm.

Trưwogaơcldung Lãkmqvng bỗgmzwng nhiêcmuqn cưwogalwwvi u ájqbmm;

- Kiềcktau Huyềcktan da mặryitt củtcjma ôckfeng rấnwgwt dàbbldy sao?

Kiềcktau Huyềcktan biếeezdn sắbdxac cảpmhim thấnwgwy khôckfeng ổakuen, đfvgpang đfvgpodvgnh giảpmhii thíkdijch thìnwgw Trưwogaơcldung Lãkmqvng biếeezdn sắbdxac giậryitn dữockq quájqbmt lêcmuqn:

- Hay cho Kiềcktau Huyềcktan ngưwogaơcldui dájqbmm to gan lớgmzwn mậryitt lừyhfia gạbdxat bổakuen tưwogagmzwng quâbdxan sao?

Kiềcktau Huyềcktan bịodvgch mộgrvat cájqbmi quỳodvg xuốsbkang đfvgpnwgwt kêcmuqu lêcmuqn:

- Đkleubdxai nhâbdxan oan uổakueng quájqbm, thảpmhio dâbdxan nàbbldo dájqbmm to gan lớgmzwn mậryitt lừyhfia gạbdxat.

Trưwogaơcldung Lãkmqvng nhìnwgwn chằslxom chằslxom vàbbldo Kiềcktau Huyềcktan hừyhfi lạbdxanh nókdiji;

- Kiềcktau Huyềcktan, ngưwogaơcldui cho ta làbbld trẻbdxa ba tuổakuei sao khúndwpc nhạbdxac vừyhfia rồnjbci âbdxam đfvgpiệtrwmu nhu hòjsgha giai đfvgpiệtrwmu trầcmuqm ngâbdxam, trong đfvgpókdijkdij chứrnvua khíkdij âbdxam nhu cho thấnwgwy làbbld mộgrvat nữockq nhâbdxan gảpmhiy lêcmuqn chẳgmekng lẽtyrj Kiềcktau đfvgpbdxai nhâbdxan còjsghn dájqbmm nókdiji làbbldnwgwnh đfvgpàbbldn, hừyhfi.

Kiềcktau Huyềcktan sợzbndkmqvi cuốsbkai cùukfqng cũryitng nókdiji:

- Tưwogagmzwng quâbdxan thứrnvu tộgrvai.

Trưwogaơcldung Lãkmqvng vung tay lêcmuqn lạbdxanh lùukfqng nókdiji;

- Nókdiji đfvgpi làbbld Đkleubdxai Kiềcktau hay Tiểmbaeu Kiềcktau gảpmhiy?

Kiềcktau Huyềcktan vãkmqv mồnjbcckfei lạbdxanh cuốsbkai cùukfqng cũryitng thởpmhibbldi:

- Làbbld tiểmbaeu Kiềcktau nữockq nhi gảpmhiy.

Trưwogaơcldung Lãkmqvng mừyhfing thầcmuqm nhưwogang mặryitt lạbdxai tứrnvuc giậryitn nókdiji:

- Hay cho Kiềcktau Huyềcktan to gan lớgmzwn mậryitt ngay cảpmhi bổakuen tưwogagmzwng quâbdxan cũryitng dájqbmm lừyhfia gạbdxat.

Kiềcktau Huyềcktan bỗgmzwng nhiêcmuqn ngẩwftnng đfvgpcmuqu lêcmuqn trầcmuqm giọxlqyng nókdiji:

- Thảpmhio dâbdxan vìnwgw tiểmbaeu nữockqnwgwm tưwogaơcldung lai hạbdxanh phúndwpc cókdij sai sao?

Kiềcktau Huyềcktan nókdiji lờlwwvi nàbbldy khiếeezdn cho mọxlqyi ngưwogalwwvi giậryitn dữockq Đkleuiểmbaen Vi lôckfei đfvgpìnwgwnh nókdiji:

- Thậryitt to gan dájqbmm nókdiji chuyệtrwmn nhưwoga vậryity vớgmzwi chúndwpa côckfeng nhàbbld ta.

Trưwogaơcldung Lãkmqvng thấnwgwy Kiềcktau Huyềcktan khôckfeng sợzbnd thìnwgw bấnwgwt ngờlwwv thầcmuqm than, xem ra Kiềcktau Huyềcktan khôckfeng hềckta đfvgpơcldun giảpmhin.

- Đkleuájqbmng thưwogaơcldung cho tấnwgwm lòjsghng cha mẹkdij, đfvgpưwogazbndc rồnjbci đfvgpi vàbbldo thôckfei tuy nhiêcmuqn ngưwogaơcldui kêcmuqu tiểmbaeu Kiềcktau tớgmzwi đfvgpâbdxay xem bổakuen tưwogagmzwng quâbdxan xem phong thájqbmi củtcjma mỹxtga nữockq.

Kiềcktau Huyềcktan lúndwpc nàbbldy khôckfeng cam lòjsghng từyhfi từyhfi dẫzgvfn Trưwogaơcldung Lãkmqvng vàbbldo đfvgpbdxai sảpmhinh nhậryitp tọxlqya.

Trưwogaơcldung Lãkmqvng nhìnwgwn theo bókdijng lưwogang củtcjma Kiềcktau Huyềcktan màbbldkdiji vàbbldi câbdxau:

- Kiềcktau Huyềcktan ngưwogaơcldui yêcmuqn tâbdxam Lãkmqvng khôckfeng phảpmhii làbbld ngưwogalwwvi hájqbmo sắbdxac.

Sau đfvgpókdijpmhicmuqn kia truyềcktan tớgmzwi từyhfing bưwogagmzwc châbdxan nhẹkdij nhàbbldng.

Mộgrvat nữockq tửgxql trung niêcmuqn cùukfqng vớgmzwi Kiềcktau Huyềcktan đfvgpi ra sau lưwogang làbbld hai nữockq nhi yêcmuqu kiềcktau, bởpmhii vìnwgwjqbmc nàbbldng đfvgpcktau cúndwpi đfvgpcmuqu cho nêcmuqn Trưwogaơcldung Lãkmqvng khôckfeng nhìnwgwn thấnwgwy rõojdr dung mạbdxao củtcjma bọxlqyn họxlqy.

Kiềcktau Huyềcktan đfvgpmbae cho ngưwogalwwvi nhàbbldbbldnh lễqglf vớgmzwi Trưwogaơcldung Lãkmqvng sau đfvgpókdij lui qua mộgrvat bêcmuqn.

Trưwogaơcldung Lãkmqvng đfvgpiềcktam nhiêcmuqn nhưwoga khôckfeng cókdij chuyệtrwmn gìnwgw rồnjbci nókdiji:

- Cájqbmc ngưwogaơcldui ngẩwftnng đfvgpcmuqu lêcmuqn đfvgpi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.