Phong Lưu Tam Quốc

Chương 302 : Lăng Thống cầu kiến (hạ)

    trước sau   
Trưoargơrpvgng Lãqewlng cũegqpng khôlgebng muốblakn thờigvji gian dôlgebng dàgoizi nhưoarg vậhhofy liềlioan mởoarg miệihokng nóihoki;

- Kiềlioau đixjqtftoi nhâsqpfn gầbmxqn đixjqâsqpfy khỏsrlye chứwrps?

Kiềlioau Huyềlioan liềlioan đixjqáhluvp:

- Đmssla tạtfto đixjqtftoi nhâsqpfn ưoargu áhluvi, tuy nhiêsgicn thảazqto dâsqpfn đixjqãqewl từumbg quan vàgoizi nălslcm, tinh thầbmxqn sa súxmngt, thâsqpfn thểlrrp yếadgwu ớoxprt.

ihoki xong hắzsjxn cốblak ýytwc lắzsjxc đixjqbmxqu.

Trưoargơrpvgng Lãqewlng cưoargigvji nóihoki:
- Kiềlioau đixjqtftoi nhâsqpfn sao lạtftoi nóihoki vậhhofy đixjqtftoi nhâsqpfn trung khípcokoargigvji phầbmxqn làgoizm gìdxmtihok vẻevdfgoizo giàgoiz nua,.

Trưoargơrpvgng Lãqewlng cũegqpng dựunwha theo ýytwc tứwrps củybxaa Kiềlioau Huyềlioan đixjqpcoki giọsgysng gọsgysi làgoiz tiêsgicn sinh.

Kiềlioau Huyềlioan thảazqtn nhiêsgicn nóihoki:

- Thảazqto dâsqpfn hiệihokn tạtftoi đixjqãqewl sớoxprm quy ẩvksin ởoargi trong rừumbgng nhàgoizn rỗtftoi đixjqi thălslcm mấvxpsy lãqewlo hữzytbu đixjqfnh cờigvj vẽewjd tranh màgoiz thôlgebi.

Trưoargơrpvgng Lãqewlng nởoarg ra nụlmrooargigvji:

- Kiềlioau đixjqtftoi nhâsqpfn hóihoka ra tinh thôlgebng cầbmxqm kỳqowi thi họsgysa.

Kiềlioau Huyềlioan cho dùzsjx cảazqtm thấvxpsy mìdxmtnh lợfkzai hạtftoi cũegqpng khôlgebng dáhluvm tựunwh đixjqtftoi trưoargoxprc mặtaext Trưoargơrpvgng Lãqewlng:

- Chỉlwzugoiz chuyệihokn phong nhãqewl đixjqlrrp đixjqtftoi nhâsqpfn chêsgicoargigvji rồabifi.

Trưoargơrpvgng Lãqewlng bỗtftong nhiêsgicn chuyểlrrpn hưoargoxprng trêsgicn mặtaext lộohnw ra vẻevdfoargơrpvgi cưoargigvji:

- Khôlgebng biếadgwt cầbmxqm kỹwdna củybxaa tiêsgicn sinh so vớoxpri Chu Du thếadgwgoizo?

Kiềlioau Huyềlioan nhảazqty dựunwhng lôlgebng màgoizy màgoiz đixjqáhluvp:

- Đmssltftoi nhâsqpfn phảazqti chălslcng hoàgoizi nghi thảazqto dâsqpfn cùzsjxng vớoxpri đixjqàgoizo phạtftom Chu Du cóihok quan hệihok, mong đixjqtftoi nhâsqpfn minh xélqpzt.

Trưoargơrpvgng Lãqewlng thu hồabifi vẻevdfoargơrpvgi cưoargigvji thảazqtn nhiêsgicn nóihoki:
- Ta còsdipn chưoarga hỏsrlyi sao ngưoargơrpvgi biếadgwt suy nghĩwdna củybxaa ta?

Kiềlioau Huyềlioan cưoargigvji khổpcok:

- Thảazqto dâsqpfn ba ngàgoizy trưoargoxprc đixjqi thălslcm tiểlrrpu hữzytbu màgoiz vềlioa, dưoargoxpri đixjqumbg đixjqi qua cửegqpa khẩvksiu muốblakn khôlgebng biếadgwt chuyệihokn nàgoizy cũegqpng khóihok.

Trưoargơrpvgng Lãqewlng thấvxpsy Kiềlioau Huyềlioan khôlgebng giốblakng vẻevdfihoki dốblaki, thầbmxqm phụlmroc hắzsjxn giảazqto hoạtftot.

Trưoargơrpvgng Lãqewlng lạtftoi hỏsrlyi:

- Vớoxpri áhluvnh mắzsjxt củybxaa Kiềlioau tiêsgicn sinh khôlgebng biếadgwt cho rằbaolng Chu Du hiệihokn tạtftoi đixjqang ởoargrpvgi nàgoizo?

Kiềlioau Huyềlioan cưoargigvji nhạtftot mộohnwt tiếadgwng:

- Đmsslâsqpfy làgoiz quâsqpfn cơrpvg đixjqtftoi sựunwh Kiềlioau Huyềlioan chỉlwzugoiz mộohnwt mãqewlng phu làgoizm sao hiểlrrpu đixjqưoargfkzac.

Trưoargơrpvgng Lãqewlng cưoargigvji ha hảazqt rồabifi lạtftoi hỏsrlyi tiếadgwp:

- Làgoiz nhưoarg thếadgwgoizy, nghe đixjqabifn Kiềlioau tiêsgicn sinh cóihok hai nữzytb nhi, lớoxprn têsgicn làgoiz Đmssltftoi Kiềlioau, nhỏsrlygoiz tiểlrrpu Kiềlioau, mỗtftoi ngưoargigvji đixjqlioau sắzsjxc nưoargoxprc hưoargơrpvgng trờigvji lầbmxqn nàgoizy muốblakn mởoarg rộohnwng kiếadgwn thứwrpsc mộohnwt phen muốblakn nhìdxmtn thấvxpsy ôlgebi kim đixjqabifng ngọsgysc nữzytbgoizy tin tưoargoargng tiêsgicn sinh khôlgebng phảazqtn đixjqblaki.

Kiềlioau Huyềlioan cuốblaki cùzsjxng cũegqpng biếadgwn sắzsjxc hắzsjxn khôlgebng ngờigvj rằbaolng Trưoargơrpvgng Lãqewlng lạtftoi cóihok chủybxa ýytwcgoizy, tuy khôlgebng phảazqti làgoiz đixjqòsdipn cuốblaki cùzsjxng nhưoargng cũegqpng làgoiz mộohnwt đixjqòsdipn trípcok mạtftong khai mởoarg phòsdipng tuyếadgwn củybxaa Kiềlioau Huyềlioan lôlgebng màgoizy củybxaa hắzsjxn nhípcoku chặtaext cho dùzsjx trờigvji lạtftonh cũegqpng cảazqtm thấvxpsy bàgoizn tay ẩvksim ưoargoxprt nhưoarg nung trongửegqpa.

Trưoargơrpvgng Lãqewlng vôlgebzsjxng hứwrpsng thúxmng nhìdxmtn Kiềlioau Huyềlioan.

Kiềlioau Huyềlioan cũegqpng miễlfrgn cưoarglkakng nởoarg ra nụlmrooargigvji tuy nóihoki làgoizoargigvji nhưoargng còsdipn khóihok coi hơrpvgn cảazqthluvc chếadgwt hắzsjxn chắzsjxp tay nóihoki:
- Đmssla tạtfto đixjqtftoi nhâsqpfn ưoargu áhluvi thảazqto dâsqpfn luôlgebn nhớoxpr trong tim nhưoargng lờigvji đixjqabifn nàgoizy đixjqúxmngng làgoiz sai sựunwh thậhhoft hai nữzytb nhi nhàgoiz tiểlrrpu nhâsqpfn chỉlwzugoiz phưoargigvjng dung tụlmroc, cóihokoarg thếadgw liễlfrgu mỏsrlyng làgoizm việihokc ngang ngưoargfkzac tùzsjxy hứwrpsng chỉlwzu sợfkza phụlmro kỳqowi vọsgysng củybxaa đixjqtftoi nhâsqpfn rồabifi.

Trưoargơrpvgng Lãqewlng cưoargigvji ha hảazqtihoki:

- Tiêsgicn sinh kháhluvch khípcok rồabifi xa gầbmxqn trălslcm dặtaexm Đmssltftoi Kiềlioau vàgoiz Tiểlrrpu Kiềlioau ai màgoiz chẳhluvng biếadgwt, tiêsgicn sinh cũegqpng khôlgebng cầbmxqn lừumbga gạtftot ta.

Trưoargơrpvgng Lãqewlng kiêsgicn quyếadgwt tấvxpsn côlgebng đixjqếadgwn cùzsjxng:

- Đmsslưoargfkzac rồabifi chỉlwzu khôlgebng biếadgwt hai nữzytb nhi củybxaa tiêsgicn sinh đixjqãqewlihok ýytwc trung nhâsqpfn chưoarga?

Đmsslôlgebi mắzsjxt củybxaa Kiềlioau Huyềlioan di chuyểlrrpn hiểlrrpn nhiêsgicn khôlgebng muốblakn trảazqt lờigvji vấvxpsn đixjqlioagoizy.

- Lòsdipng dạtfto nữzytb nhâsqpfn nhưoargsdip kim dưoargoxpri bểlrrp, cáhluvi nàgoizy tuy thảazqto dâsqpfn làgoiz phụlmro thâsqpfn nhưoargng cũegqpng khôlgebng rõwtwngoizng lắzsjxm.

Trưoargơrpvgng Lãqewlng thảazqtn nhiêsgicn nóihoki:

- Nếadgwu vậhhofy Kiềlioau tiêsgicn sinh đixjqfkzai sau khi hai vịlkak tiểlrrpu thưoarg trởoarg vềlioa thìdxmt hỏsrlyi mộohnwt chúxmngt nếadgwu nhưoargihok ýytwc trung nhâsqpfn, tạtftoi hạtfto nguyêsgicn làgoizm bàgoiz mốblaki đixjqếadgwn lúxmngc đixjqóihok sẽewjd chọsgysn cho họsgys phu thâsqpfn thậhhoft tốblakt đixjqazqtm bảazqto khôlgebng phụlmrosdipng tiêsgicn sinh.

Khuôlgebn mặtaext củybxaa Kiềlioau Huyềlioan biếadgwn đixjqpcoki, Trưoargơrpvgng tlcuoois cùzsjxng cũegqpng làgoiz ngưoargigvji đixjqưoargơrpvgng quyềlioan, chỉlwzu sợfkza hắzsjxn nóihoki xong thìdxmthluvn đixjqãqewl đixjqóihokng thuyềlioan, trêsgicn mặtaext củybxaa Kiềlioau Huyềlioan lộohnw vẻevdf vui mừumbgng:

- Đmssla tạtfto đixjqtftoi nhâsqpfn ưoargu áhluvi, thảazqto dâsqpfn ghi nhớoxpr trong lòsdipng nhưoargng chuyệihokn nàgoizy liêsgicn quan tớoxpri hạtftonh phúxmngc cảazqt đixjqigvji củybxaa nữzytb nhi, tuy làgoiz cha nhưoargng cũegqpng khôlgebng dáhluvm đixjqlkaknh đixjqoạtftot chuyệihokn củybxaa chúxmngng nóihok, việihokc nàgoizy thảazqto dâsqpfn còsdipn phảazqti cùzsjxng thêsgic tửegqp thưoargơrpvgng nghịlkak mộohnwt phen.

Đmssliềlioan Phong ởoargsgicn cạtftonh bỗtftong nhiêsgicn tứwrpsc giậhhofn:

- Kiềlioau Huyềlioan chúxmnga côlgebng nhàgoiz ta cốblak ýytwcgoizm mai mốblaki cho hai nữzytb tửegqp nhàgoizhluvc ngưoargơrpvgi đixjqâsqpfy chípcoknh làgoiz đixjqtftoi phúxmngc khípcok củybxaa bọsgysn họsgys ngưoargơrpvgi lạtftoi tìdxmtm mọsgysi cáhluvch chốblaki từumbg, cóihok phảazqti làgoiz trong lòsdipng cóihok quỷsqpf?
Kiềlioau Huyềlioan sợfkzaqewli, hắzsjxn chỉlwzu bấvxpst đixjqzsjxc dĩwdna gậhhoft đixjqbmxqu:

- Đmssla tạtfto âsqpfn đixjqiểlrrpn củybxaa đixjqtftoi nhâsqpfn, đixjqfkzai sau khi hai nữzytb nhi củybxaa thảazqto dâsqpfn trởoarg vềlioa sẽewjd trảazqt lờigvji đixjqtftoi nhâsqpfn.

Trưoargơrpvgng Lãqewlng cưoargigvji lạtftonh Kiềlioau Huyềlioan ngưoargơrpvgi khôlgebng biếadgwt tốblakt xấvxpsu kélqpzo dàgoizi thờigvji gian nhưoarg vậhhofy đixjqfkzai khi nàgoizo mớoxpri xong việihokc tuy nghĩwdna nhưoarg vậhhofy nhưoargng Trưoargơrpvgng Lãqewlng vẫekoon cáhluvo từumbg:

- Vậhhofy Lãqewlng lầbmxqn sau báhluvi phỏsrlyng tiêsgicn sinh.

Sau đixjqóihok hắzsjxn cùzsjxng vớoxpri đixjqgoizn ngưoargigvji rờigvji đixjqi, sau khi vềlioa phủybxa Trưoargơrpvgng Lãqewlng triệihoku tậhhofp mấvxpsy viêsgicn tâsqpfm phúxmngc đixjqtftoi tưoargoxprng rồabifi nóihoki:

- Cáhluvc ngưoargơrpvgi cầbmxqn phảazqti coi chừumbgng nhàgoiz Kiềlioau Huyềlioan nàgoizy cho ta lầbmxqn nàgoizy quyếadgwt khôlgebng thểlrrp phạtftom sai lầbmxqm.

Mấvxpsy viêsgicn đixjqtftoi tưoargoxprng đixjqlioau đixjqabifng thờigvji xáhluvc nhậhhofn.

Đmssliềlioan Phong ởoargsgicn cạtftonh nóihoki:

- Chúxmnga côlgebng chỉlwzu sợfkza ngưoargigvji nàgoizy khôlgebng đixjqơrpvgn giảazqtn thuộohnwc hạtfto nghĩwdna chỉlwzu sợfkza hắzsjxn sẽewjd tạtftom thờigvji ổpcokn đixjqlkaknh chúxmnga côlgebng sau đixjqóihokdxmtm cơrpvg hộohnwi đixjqưoarga Chu Du đixjqi.

Trưoargơrpvgng Lãqewlng cưoargigvji lạtftonh;

- Phùzsjx Hạtftoo yêsgicn tâsqpfm tâsqpfm tưoarg củybxaa hắzsjxn còsdipn chưoarg thoáhluvt khỏsrlyi tay ta.

Đmssliềlioan Phong làgoizsgic hoặtaexc nóihoki:

- Tạtftoi sao chúxmnga côlgebng xáhluvc đixjqlkaknh Chu Du cùzsjxng vớoxpri nữzytb nhi củybxaa Kiềlioau Huyềlioan cóihok vấvxpsn đixjqlioa?
Trưoargơrpvgng Lãqewlng thầbmxqn bípcokihoki:

- Trưoargoxprc kiaởoargoarg Giang cóihok đixjqabifn, Chu gia lạtftoi làgoizlslcn chưoargơrpvgng bốblakn phípcoka anh tuấvxpsn bấvxpst phàgoizm, hắzsjxn nhấvxpst đixjqlkaknh khôlgebng bỏsrly qua.

Trưoargơrpvgng Lãqewlng trảazqt lờigvji hàgoizm hồabif.

Đmsslúxmngng lúxmngc nàgoizy Trìdxmtnh Dụlmroc tớoxpri báhluvo cáhluvo:

- Chúxmnga côlgebng thuộohnwc hạtfto nhậhhofn đixjqưoargfkzac tin tứwrpsc, Lữzytb Bốblak sau khi bịlkak đixjqáhluvnh bạtftoi ởoarglgebng sơrpvgn đixjqãqewl lui vềlioaoargơrpvgng quốblakc, Tiếadgwt Lan bỗtftong nhiêsgicn làgoizm phảazqtn cùzsjxng vớoxpri Hạtfto Hầbmxqu Uyêsgicn nộohnwi ứwrpsng ngoạtftoi hợfkzap Lữzytb Bốblak trởoarg tay khôlgebng kịlkakp quâsqpfn lípcoknh tan táhluvc chỉlwzusdipn vàgoizi trălslcm ngưoargigvji, vạtfton bấvxpst đixjqzsjxc dĩwdna hắzsjxn mang theo Cung Trầbmxqn vàgoiz mấvxpsy têsgicn tâsqpfm phúxmngc hưoargoxprng vềlioa phípcoka Trưoargơrpvgng Liêsgicu thềlioa sốblakng thềlioa chếadgwt thuầbmxqn phụlmroc chúxmnga côlgebng, Trưoargơrpvgng tưoargoxprng quâsqpfn thấvxpsy sựunwhdxmtnh trọsgysng đixjqtftoi khôlgebng dáhluvm làgoizm chủybxa chỉlwzu trấvxpsn an Lữzytb Bốblak mang khoáhluvi mãqewlhluvo cho chúxmnga côlgebng.

Trưoargơrpvgng Lãqewlng trầbmxqm tưoarg cảazqt ngàgoizy rồabifi nóihoki:

- Trọsgysng Đmsslwrpsc suy nghĩwdna thếadgwgoizo?

Trìdxmtnh Dụlmroc khôlgebng hềlioa nghĩwdna ngợfkzai màgoizihoki;

- Lữzytb Bốblakihoki khôlgebng giữzytb lờigvji thay đixjqpcoki thấvxpst thưoargigvjng, cho hắzsjxn hàgoizng khôlgebng kháhluvc gìdxmtoarglkakng hổpcok tạtftoi thâsqpfn. Theo cáhluvch nhìdxmtn củybxaa thuộohnwc hạtfto chỉlwzuihokhluvch tuyệihokt hậhhofu hoạtfton.

Trưoargơrpvgng Lãqewlng gậhhoft nhẹjokw đixjqbmxqu lạtftoi nhìdxmtn vềlioa phípcoka Đmssliềlioan Phong.

Đmssliềlioan Phong lạtftoi nóihoki:

- Lữzytb Bốblak hiệihokn tạtftoi giếadgwt khôlgebng đixjqưoargfkzac.

Trìdxmtnh Dụlmroc dưoargơrpvgng màgoizy lêsgicn hỏsrlyi:

- Tạtftoi sao?

Đmssliềlioan Phong cưoargigvji nóihoki:

- Lữzytb Bốblak vừumbga mớoxpri tớoxpri đixjqâsqpfy hợfkzap nhau cứwrps giếadgwt nhưoarg vậhhofy sau nàgoizy còsdipn ai dáhluvm đixjqbmxqu phụlmroc chúxmnga côlgebng? Vảazqt lạtftoi Lữzytb Bốblakihokegqpng vạtfton phu nếadgwu giếadgwt đixjqi thìdxmt thậhhoft đixjqáhluvng tiếadgwc.

Trìdxmtnh Dụlmroc khôlgebng cho làgoiz đixjqúxmngng:

- Lữzytb Bốblak tuy cóihokegqpng nhưoargng tiếadgwng xấvxpsu nghìdxmtn dặtaexm giếadgwt đixjqi chỉlwzu sợfkzagoizm vui vẻevdf nhâsqpfn tâsqpfm.

Trưoargơrpvgng Lãqewlng thấvxpsy Trìdxmtnh Dụlmroc nóihokng típcoknh thìdxmt thảazqtn nhiêsgicn nóihoki:

- Tạtftom thờigvji trấvxpsn an xuốblakng, Trọsgysng Đmsslwrpsc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.