Phong Lưu Tam Quốc

Chương 301 : Lăng Thống cầu kiến (thượng)

    trước sau   
fdpbc nàuawby bỗmaqrng nhiêdwthn cóscwy binh sĩyswj tiếtxxjn tớvunli:

- Chúfdpba côjaqfng Lăcflxng Thốuawbng tưhsmivunlng quâyswjn đalrcếtxxjn cầhsmiu kiếtxxjn.

Trưhsmiơbabmng Lãdtffng kinh ngạztlec hỏgvwki:

- Đgjxciềfdpbn Phong khôjaqfng phảvjgbi phátfpfi ngưhsmiơbabmi hạztle lệpqhfnh rồrqtwi sao cầhsmin phảvjgbi cẩqpwyn thậscwyn canh gátfpfc cửajfza khẩqpwyu tạztlei sao sớvunlm vềfdpb nhưhsmi vậscwyy.

Đgjxciềfdpbn Phong nóscwyi:

- Cóscwy lẽbmvv lạztlei bátfpfo cátfpfo tin tứlcacc.
Trưhsmiơbabmng Lãdtffng gậscwyt nhẹbbxg đalrchsmiu:

- Cho hắlcacn cầhsmiu kiếtxxjn.

cflxng Thốuawbng liềfdpbn đalrci vàuawbo nóscwyi:

- Cóscwy mộxyvjt chuyệpqhfn thuộxyvjc hạztle cầhsmin phảvjgbi khẩqpwyn cấavqsp nóscwyi vớvunli chúfdpba côjaqfng, hai canh giờvtic trưhsmivunlc trêdwthn quan đalrcztleo xuấavqst hiệpqhfn hai cỗmaqr xe ngựdwtha.

Trưhsmiơbabmng Lãdtffng khẩqpwyn trưhsmiơbabmng hỏgvwki:

- Ngưhsmiơbabmi cóscwy cẩqpwyn thậscwyn ddiwef tra.

cflxng Thốuawbng bấavqst an:

- Bởdyrwi vìffth chủvyus nhâyswjn cốuawb xe làuawb ngưhsmivtici cóscwy thâyswjn phậscwyn cho nêdwthn chỉsfcv liếtxxjc mắlcact nhìffthn khôjaqfng cẩqpwyn thậscwyn tìffthm tòqxdfi, hiệpqhfn tạztlei ngẫftlxm lạztlei sợdtff vạztlen nhấavqst đalrcjaqf Chu Du chạztley thoátfpft nêdwthn thuộxyvjc hạztle bẩqpwym bátfpfo.

Đgjxciềfdpbn Phong giẫftlxm châyswjn:

- Lăcflxng tưhsmivunlng quâyswjn sao lạztle khinh suấavqst làuawbm việpqhfc thếtxxj.

Trưhsmiơbabmng Lãdtffng sắlcacc mặaesvt băcflxng sưhsmivunlng nóscwyi:

- Vậscwyy chủvyus nhâyswjn cỗmaqr xe kia làuawb ai?

cflxng Thốuawbng bấavqst an nóscwyi:
- Chímtjwnh làuawb ngưhsmivtici Hoàuawbi Dưhsmiơbabmng Kiềfdpbu Huyềfdpbn.

Trưhsmiơbabmng Lãdtffng bỗmaqrng nhiêdwthn rung đalrcxyvjng làuawb Kiềfdpbu Huyềfdpbn Kiềfdpbu quốuawbc lãdtffo?

Kiềfdpbu Huyềfdpbn chímtjwnh làuawb phụtzns thâyswjn củvyusa đalrcztlei Kiềfdpbu tiểjaqfu Kiềfdpbu.

scwyi đalrcếtxxjn tiểjaqfu Kiềfdpbu tin rằvovnng khôjaqfng ai khôjaqfng biếtxxjt, cho dùzylg Trưhsmiơbabmng Lãdtffng khôjaqfng cóscwy sắlcacc tâyswjm nhưhsming vẫftlxn xúfdpbc đalrcxyvjng vìffth nhịvtic kiềfdpbu.

Trong lịvticch sửajfz đalrcztlei Kiềfdpbu gảvjgb cho Tôjaqfn Sátfpfch tiểjaqfu Kiềfdpbu gảvjgb cho Chu Du câyswju chuyệpqhfn cảvjgb hai đalrcãdtffuawbm cho biếtxxjt bao nhiêdwthu ngưhsmivtici ca tụtznsng.

Nhưhsming màuawbffthnh tớvunli đalrcâyswjy lịvticch sửajfztfpfi biếtxxjn nhiểjaqfu tạztlei sao thờvtici khắlcacc mấavqsu chốuawbt Chu Du vẫftlxn cóscwy quan hệpqhf vớvunli Kiềfdpbu Huyềfdpbn?

Chẳybytng lẽbmvv đalrcâyswjy chímtjwnh làuawb duyêdwthn đalrcvticnh tam sinh?

Trưhsmiơbabmng Lãdtffng âyswjm tìffthnh bấavqst đalrcvticnh màuawb ngay cảvjgb Đgjxciềfdpbn Phong cũoqlkng khôjaqfng nhìffthn ra hắlcacn muốuawbn gìffth chỉsfcvdyrwdwthn cạztlenh thởdyrwuawbi:

- Kiềfdpbu Huyềfdpbn vàuawbjaqfn Kiêdwthn đalrcãdtff sớvunlm cóscwy quan hệpqhf lầhsmin nàuawby Chu Du gặaesvp nạztlen y khóscwyuawb khôjaqfng giúfdpbp mộxyvjt phen.

Trưhsmiơbabmng Lãdtffng lạztlenh lùzylgng nóscwyi:

- Lăcflxng Thốuawbng ngưhsmiơbabmi mang nhiềfdpbu nhâyswjn thủvyus, ởdyrw Thưhsmi huyệpqhfn vàuawb Uyểjaqfn thàuawbnh phong tỏgvwka toàuawbn bộxyvj đalrcưhsmivticng lớvunln nhỏgvwk, nhữlcacng ngưhsmivtici qua lạztlei đalrcfdpbu phảvjgbi đalrciềfdpbu tra.

cflxng Thốuawbng gậscwyt đalrchsmiu:

- Thuộxyvjc hạztle minh bạztlech.
Trưhsmiơbabmng Lãdtffng liềfdpbn nóscwyi:

- Khôjaqfng cầhsmin phảvjgbi gấavqsp buổmaqri tốuawbi nghỉsfcv ngơbabmi mộxyvjt đalrcêdwthm sátfpfng mai hãdtffy làuawbm.

Trưhsmiơbabmng Lãdtffng lạztlei nóscwyi vớvunli Đgjxciềfdpbn Phong:

- Phùzylg Hạztleo truyềfdpbn thủvyus dụtzns củvyusa ta đalrcjaqf cho Thátfpfi Sửajfz Từqbtfuawbi ngàuawby sau cũoqlkng phong tỏgvwka Thưhsmi Huyệpqhfn vàuawb Uyểjaqfn Thàuawbnh đalrcuawbi vớvunli khátfpfch sạztlen nghiêdwthm trang đalrciềfdpbu tra.

Đgjxciềfdpbn Phong đalrcátfpfp ứlcacng rồrqtwi nóscwyi: - Nhưhsmi vậscwyy khôjaqfng tốuawbt vạztlen nhấavqst đalrcátfpfnh rắlcacn đalrcxyvjng cỏgvwk.

Trưhsmiơbabmng Lãdtffng cưhsmivtici nóscwyi:

- Phùzylg Hạztleo ngưhsmiơbabmi vẫftlxn khôjaqfng rõtfpf sao?

Đgjxciềfdpbn Phong cưhsmivtici nóscwyi:

- Thuộxyvjc hạztle kiếtxxjn thứlcacc nửajfza vờvtici ýavqs củvyusa chúfdpba côjaqfng rõtfpfuawbng làuawb nghĩyswj Kiềfdpbu Huyềfdpbn mang theo Chu Du trởdyrw vềfdpb Uyểjaqfn thàuawbnh nhưhsming ai chắlcacc rằvovnng Chu Du nửajfza đalrcưhsmivticng khôjaqfng rờvtici đalrci.

Trưhsmiơbabmng Lãdtffng lắlcacc đalrchsmiu trong lòqxdfng nhớvunl tớvunli đalrcztlei tiểjaqfu kiềfdpbu khôjaqfng biếtxxjt cátfpfc nàuawbng cóscwydyrw đalrcâyswjy hay khôjaqfng.

Đgjxciềfdpbn Phong lạztlei nóscwyi:

- Cho dùzylg thậscwyt sựdwth tớvunli Uyểjaqfn thàuawbnh, chỉsfcv sợdtff nhấavqst thờvtici cũoqlkng khóscwyscwy thểjaqf bắlcact đalrcưhsmidtffc Chu Du.

Trưhsmiơbabmng Lãdtffng cưhsmivtici ha hảvjgbscwyi:
- Phùzylg Hạztleo chỉsfcv biếtxxjt mộxyvjt màuawb khôjaqfng biếtxxjt hai, hôjaqfm nay ta đalrcãdtff nhìffthn thấavqsy Chu Du hắlcacn phong thátfpfi nhẹbbxg nhàuawbng nhưhsming ảvjgbm đalrcztlem vôjaqf thầhsmin tuy khẩqpwyu khímtjwhsmiơbabmng ngạztlenh nhưhsming vẫftlxn làuawb miệpqhfng cọcflxp gan thỏgvwk nếtxxju nhưhsmi hắlcacn còqxdfn màuawbn trờvtici chiếtxxju đalrcavqst ngàuawby đalrcếtxxjm trốuawbn chếtxxjt thìffth khôjaqfng nhịvticn đalrcưhsmidtffc vàuawbi ngàuawby, hơbabmn nữlcaca binh mãdtffavqs Phong cũoqlkng dọcflxc đalrcưhsmivticng tìffthm tòqxdfi ta khôjaqfng tin khôjaqfng bắlcact đalrcưhsmidtffc.

Trưhsmiơbabmng Lãdtffng cưhsmivtici hắlcacc hắlcacc nhìffthn chằvovnm chằvovnm vàuawbo Đgjxciềfdpbn Phong rồrqtwi nóscwyi:

- Nếtxxju thậscwyt sựdwth đalrcếtxxjn Uyểjaqfn thàuawbnh vậscwyy thìffth chuyệpqhfn sau nàuawby cũoqlkng dễaesvuawbng rồrqtwi chỉsfcv cầhsmin nhìffthn chằvovnm chằvovnm vàuawbo Kiềfdpbu Huyềfdpbn làuawb Chu Du khóscwy bay đalrci.

Đgjxciềfdpbn Phong cảvjgbm thấavqsy khôjaqfng dễaesv nhưhsmi Trưhsmiơbabmng Lãdtffng nóscwyi nhưhsming khôjaqfng nghĩyswj ra mấavqsu chốuawbt đalrcàuawbnh lắlcacc đalrchsmiu thởdyrwuawbi.

Trưhsmiơbabmng Lãdtffng dứlcact khoátfpft nóscwyi trắlcacng ra liềfdpbn nóscwyi:

- Nghe đalrcrqtwn Kiềfdpbu Huyềfdpbn cóscwy hai nữlcac nhâyswjn.

Đgjxciềfdpbn Phong chưhsmia hiểjaqfu thìffth nghe Lăcflxng Thốuawbng hoảvjgbng sợdtffscwyi:

- Chúfdpba côjaqfng nóscwyi rấavqst đalrcúfdpbng Kiềfdpbu Huyềfdpbn cóscwy hai nữlcac nhi ngưhsmivtici lớvunln têdwthn làuawb đalrcztlei Kiềfdpbu thứlcac nữlcacdwthn làuawb tiểjaqfu Kiềfdpbu, nghe đalrcrqtwn làuawb quốuawbc sắlcacc thiêdwthn hưhsmiơbabmng khuynh quốuawbc khuynh thàuawbnh chẳybytng lẽbmvvscwy quan hệpqhf vớvunli Chu Du sao?

Đgjxciềfdpbn Phong nếtxxju khôjaqfng hiểjaqfu thìffthoqlkng uổmaqrng cho hắlcacn nhiềfdpbu năcflxm lăcflxn lộxyvjn hắlcacn cưhsmivtici đalrclcacc ýavqs:

- Quảvjgb nhiêdwthn anh hùzylgng khôjaqfng qua ảvjgbi mỹulgy nhâyswjn.

Ba ngưhsmivtici hiểjaqfu ýavqshsmivtici rộxyvjdwthn.

- Cátfpfc ngưhsmiơbabmi cưhsmivtici cátfpfi gìffth vậscwyy?

Thanh âyswjm ngọcflxt ngàuawbo vang lêdwthn, hóscwya ra Dưhsmiơbabmng Dung mang lêdwthn mộxyvjt chéqxdfn canh, mặaesvt mũoqlki tràuawbn đalrchsmiy ngạztlec nhiêdwthn.
Đgjxciềfdpbn Phong giàuawb thàuawbnh tinh lậscwyp tứlcacc đalrcmaqri mặaesvt nghiêdwthm trang nóscwyi:

- Thuộxyvjc hạztle quêdwthn cóscwy đalrciểjaqfn sátfpfch chưhsmia sửajfza sang chúfdpba côjaqfng nếtxxju nhưhsmi khôjaqfng cóscwy chuyệpqhfn quan trọcflxng thuộxyvjc hạztle xin cátfpfo lui trưhsmivunlc.

Trưhsmivunlc lúfdpbc rờvtici đalrci hắlcacn vẫftlxn néqxdfm cho Trưhsmiơbabmng Lãdtffng mộxyvjt átfpfnh mắlcact cưhsmivtici cưhsmivtici.

Ngàuawby hôjaqfm sau Trưhsmiơbabmng Lãdtffng đalrcếtxxjn Uyểjaqfn thàuawbnh.

Trưhsmiơbabmng Lãdtffng còqxdfn chưhsmia ngồrqtwi xuốuawbng thìffth đalrcãdtff lậscwyp tứlcacc phâyswjn phóscwy ngưhsmivtici chuẩqpwyn bịvtic quàuawb tặaesvng.

Đgjxciềfdpbn Phong minh bạztlech Thátfpfi Sửajfz Từqbtf vẫftlxn chưhsmia hiểjaqfu hỏgvwki:

- Chúfdpba côjaqfng tạztlei sao lạztlei phảvjgbi tặaesvng quàuawb?

Trưhsmiơbabmng Lãdtffng lắlcacc đalrchsmiu cưhsmivtici:

- Lầhsmin nàuawby khôjaqfng đalrcơbabmn giảvjgbn nhưhsmi ngưhsmiơbabmi tưhsmidyrwng tưhsmidtffng đalrcâyswjy làuawb đalrcátfpfnh giằvovnng co cầhsmin phảvjgbi cóscwy thờvtici gian vàuawb kiêdwthn nhẫftlxn, ha ha.

Thátfpfi Sửajfz Từqbtf vẫftlxn khôjaqfng hiểjaqfu rõtfpf, Trưhsmiơbabmng Lãdtffng cũoqlkng khôjaqfng nóscwyi tỉsfcv mỉsfcv đalrcjaqf cho Đgjxciềfdpbn Phong mang quàuawb đalrcếtxxjn bátfpfi phỏgvwkng Kiềfdpbu Huyềfdpbn.

Uyểjaqfn thàuawbnh.

uawb mộxyvjt nơbabmi tưhsmiơbabmng đalrcuawbi phồrqtwn hoa.

Uyểjaqfn Thàuawbnh mặaesvc dùzylg thiếtxxjt kếtxxj khôjaqfng hoa lệpqhf bằvovnng Mạztlet Lăcflxng nhưhsming nóscwyuawb trung tâyswjm củvyusa Lưhsmi Giang, tơbabm lụtznsa đalrcpqhft vảvjgbi củvyusa Giang Nam cũoqlkng chỉsfcvscwy chỗmaqruawby đalrcưhsmivunli thểjaqf hinệpqhf nguyêdwthn vẹbbxgn, hơbabmn nữlcaca ởdyrw đalrcâyswjy giàuawbu cóscwy tuy vịvtic trímtjw quâyswjn sựdwth khôjaqfng bằvovnng Cửajfzu Giang quậscwyn nhưhsming vậscwyt tưhsmi đalrcfdpbu xuấavqst phátfpft từqbtf đalrcâyswjy.

rqtw trêdwthn đalrcưhsmivticng cátfpfi cóscwy thểjaqf thấavqsy từqbtfng ngưhsmivtici bậscwyn rộxyvjn.

Tuy Trưhsmiơbabmng Lãdtffng cho quâyswjn phong tỏgvwka nộxyvji thàuawbnh nhưhsming dâyswjn chúfdpbng vẫftlxn vôjaqfzylgng phốuawbi hợdtffp.

Kiềfdpbu Huyềfdpbn ởdyrwbabmi nàuawby khôjaqfng phảvjgbi làuawb quan nhưhsming vớvunli danh vọcflxng vàuawb đalrcvtica vịvtic củvyusa hắlcacn ởdyrw đalrcâyswjy tưhsmiơbabmng đalrcuawbi nổmaqri danh.

Trưhsmiơbabmng Lãdtffng đalrcjaqf cho binh sĩyswj đalrci tớvunli thiếtxxjp bátfpfi phỏgvwkng sau đalrcóscwydyrw ngoàuawbi cửajfza chờvtic.

Đgjxciềfdpbn Phong thấavqsy Trưhsmiơbabmng Lãdtffng giốuawbng nhưhsmi đalrcãdtffmtjwnh trưhsmivunlc thìffth thấavqsp giọcflxng hỏgvwki:

- Chúfdpba côjaqfng khôjaqfng sợdtff Kiềfdpbu Huyềfdpbn cóscwy chuẩqpwyn bịvtic đalrcem Chu Du cấavqst giấavqsu sao?

Trưhsmiơbabmng Lãdtffng lớvunln tiếtxxjng nóscwyi:

- Ngưhsmiơbabmi cho rằvovnng Kiềfdpbu Huyềfdpbn sẽbmvv đalrcjaqf Chu Du ởdyrw trong nhàuawb sao?

Đgjxciềfdpbn Phong quảvjgb quyếtxxjt:

- Khôjaqfng cóscwy khảvjgbcflxng nàuawby.

Trưhsmiơbabmng Lãdtffng cưhsmivtici nóscwyi:

- Đgjxcúfdpbng thếtxxjjaqfm nay chúfdpbng ta tớvunli đalrcâyswjy bátfpfi phỏgvwkng làuawb đalrcjaqf cho hắlcacn biếtxxjt.

rqtw phímtjwa trưhsmivunlc cóscwy mộxyvjt lãdtffo nhâyswjn tuổmaqri chừqbtfng bốuawbn mưhsmiơbabmi hìffthnh dátfpfng chấavqst phátfpfc, cóscwy phong thátfpfi danh sĩyswj đalrcvovnng sau làuawb đalrcátfpfm quảvjgbn gia cátfpfc loạztlei.

Chỉsfcv thấavqsy hắlcacn chưhsmia tớvunli đalrcãdtffuawbnh đalrcztlei lễaesv:

- Thảvjgbo dâyswjn tham kiếtxxjn đalrcztlei nhâyswjn khôjaqfng biếtxxjt đalrcztlei nhâyswjn đalrcztlei giátfpf quang lâyswjm đalrcátfpfng chếtxxjt vạztlen lầhsmin.

Trưhsmiơbabmng Lãdtffng chớvunlp mắlcact ấavqsn tưhsmidtffng vớvunli Kiềfdpbu Huyềfdpbn cảvjgbi biếtxxjn, đalrcqbtfng nhìffthn vẻesvg mặaesvt hắlcacn chấavqst phátfpfc thậscwyt ra làuawb mộxyvjt gia hỏgvwka thàuawbnh tinh.

Trưhsmiơbabmng Lãdtffng tiếtxxjn lêdwthn hai bưhsmivunlc:

- Kiềfdpbu đalrcztlei nhâyswjn khôjaqfng cầhsmin đalrca lễaesv, Lãdtffng đalrcãdtff nghe danh Kiềfdpbu đalrcztlei nhâyswjn từqbtf sớvunlm hôjaqfm nay tớvunli Uyểjaqfn thàuawbnh liềfdpbn lậscwyp tứlcacc bátfpfi phỏgvwkng.

Trưhsmiơbabmng Lãdtffng đalrcưhsmia mắlcact liếtxxjc nhìffthn Kiềfdpbu Huyềfdpbn thấavqsy hắlcacn cung kímtjwnh vớvunli mìffthnh vôjaqfzylgng nhưhsming cóscwy quỷdvzk mớvunli biếtxxjt hắlcacn nghĩyswjffth.

Xem ra lãdtffo hồrqtw ly nàuawby đalrcãdtff quyếtxxjt mìffthnh khôjaqfng mởdyrw miệpqhfng thìffth hắlcacn cũoqlkng khôjaqfng mởdyrw miệpqhfng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.