Phong Lưu Tam Quốc

Chương 300 : Tôn Sách giả (hạ)

    trước sau   
Đqgzdksrdo qua mộtwzzt ngọxuhvn đdnrkoltli nhỏxruj phíoltla trưmdhjrfpfc xuấlsbqt hiệkbkgn hai con đdnrkưmdhjwrurng, quanh co khúobrgc khuỷvuovu.

Lnầxybhoimqy ởksrd trêtwzzn đdnrkưmdhjwrurng núobrgi xuấlsbqt hiệkbkgn vàoimqi bódbrqng ngưmdhjwruri nhanh chódbrqng chạlwfay thụyflac mạlwfang.

Hoàoimqng Tựxuhv ttrầxybhm tưmdhj mộtwzzt chúobrgt rồoltli cưmdhjwruri lạlwfanh nódbrqi:

- Chu Du, muốvuovn lừcmqda gạlwfat ta sao.

Hoàoimqng Tựxuhv hạlwfa lệkbkgnh truy kíoltlch đdnrkúobrgng lúobrgc nàoimqy códbrq phódbrqmdhjrfpfng nódbrqi;

- Tưmdhjrfpfng quâxrujn quâxrujn đdnrkwawqch quỷvuov kếdnrk đdnrka đdnrkoan ngàoimqn vạlwfan lầxybhn phảksrdi cẩksrdn thậanaen, phògizeng ngừcmqda bọxuhvn chúobrgng đdnrkáwbrgnh tráwbrgo, dụyfla dỗwfzs đdnrklwfai quâxrujn, đdnrklsrj cho Chu Du dùezyjng kếdnrk ve sầxybhu thoáwbrgt xáwbrgc.
Trưmdhjơlwfang Lãgyowng gậanaet nhẹipkl đdnrkxybhu nódbrqi:

- Phùezyj Hạlwfao đdnrkwbrgn xem bọxuhvn chúobrgng sẽlwfa đdnrki đdnrkưmdhjwrurng nàoimqo?

Đqgzdiềgizen Phong nódbrqi:

- Lầxybhn nàoimqy nhấlsbqt đdnrkwawqnh khôsdurng thểlsrj đdnrklsrj cho Chu Du chạlwfay thoáwbrgt nódbrqi cáwbrgch kháwbrgc nếdnrku đdnrklsrj cho hắpsqqn chạlwfay muốvuovn bắpsqqt hắpsqqn thìjtnp khódbrqlwfan lêtwzzn trờwruri.

Trưmdhjơlwfang Lãgyowng ngưmdhjng trọxuhvng gậanaet nhẹipkl đdnrkxybhu:

- Phùezyj Hạlwfao đdnrkwbrgn chừcmqdng bọxuhvn chúobrgng sẽlwfa đdnrki đdnrkưmdhjwrurng nàoimqo.

Đqgzdiềgizen Phong khôsdurng hềgize nghĩjtnp ngợanaei màoimqdbrqi:

- Hôsdurm nay trờwruri đdnrkôsdurng giáwbrgiaext Chu Du lạlwfai khôsdurng códbrq đdnrkoltl tiếdnrkp tếdnrk hiệkbkgn tạlwfai chạlwfay vàoimqo trong núobrgi giốvuovng nhưmdhjoimq chui đdnrkxybhu vàoimqo rọxuhv hi sinh tíoltlnh mạlwfang binh sĩjtnpsdur íoltlch, hiệkbkgn tạlwfai hi vọxuhvng duy nhấlsbqt củibzaa bọxuhvn họxuhvoimq đdnrktwzzng thủibza vớrfpfi Lăfheyng Thốvuovng.

Trưmdhjơlwfang Lãgyowng vỗwfzs tay đdnrkzdpzng dậanaey:

- Khôsdurng sai Chu Du códbrq thểlsrj lừcmqda đdnrkưmdhjanaec Hoàoimqng Tựxuhv chứzdpz khôsdurng lừcmqda đdnrkưmdhjanaec ngưmdhjơlwfai vàoimq ta.

- Lýgusy Phong

Trưmdhjơlwfang Lãgyowng quáwbrgt to.

gusy Phong lậanaep tứzdpzc ra khỏxruji hàoimqng:
- Códbrq thuộtwzzc hạlwfa.

Trưmdhjơlwfang Lãgyowng lạlwfai nódbrqi;

- Đqgzdlsrj cho ngưmdhjơlwfai dẫgyefn đdnrkxybhu mộtwzzt nghìjtnpn binh sĩjtnp cẩksrdn thậanaen tìjtnpm tògizei hai bêtwzzn, cùezyjng vớrfpfi Lăfheyng Thốvuovng phiốvuov hợanaep.

gusy Phong nhậanaen lệkbkgnh mau chódbrqng rờwruri đdnrki.

- Đqgzdiểlsrjn Vi.

Trưmdhjơlwfang Lãgyowng lạlwfai đdnrkiểlsrjm tưmdhjrfpfng.

Đqgzdiểlsrjn Vi đdnrkoltlng thờwruri đdnrkáwbrgp;

- Códbrq thuộtwzzc hạlwfa.

- Ngưmdhjơlwfai lậanaep tứzdpzc tậanaep hợanaep binh sĩjtnp theo ta truy cảksrdn Chu Du.

Trưmdhjơlwfang Lãgyowng trầxybhm giọxuhvng nódbrqi.

- Thuộtwzzc hạlwfa minh bạlwfach.

Đqgzdiểlsrjn Vi đdnrkáwbrgp lờwruri.

Trưmdhjơlwfang Lãgyowng phâxrujn côsdurng xong lúobrgc nàoimqy mớrfpfi quáwbrgt lớrfpfn:
- Lầxybhn nàoimqy nhấlsbqt đdnrkwawqnh khôsdurng đdnrklsrj cho Chu Du đdnrkàoimqo thoáwbrgt tưmdhjrfpfng sĩjtnp ba quâxrujn cầxybhn phảksrdi phấlsbqn chấlsbqn tinh thầxybhn ai giếdnrkt đdnrkưmdhjanaec Chu Du thăfheyng quan ba cấlsbqp ai bắpsqqt sốvuovng Chu Du hoa đdnrkwawqa thựxuhvc ấlsbqp con cháwbrgu kếdnrk thừcmqda phụyfla vịwawqjtnpnh miễmsydn quâxrujn phúobrg.

Chúobrgng tưmdhjrfpfng nghe đdnrkưmdhjanaec thìjtnpwbrg hốvuovc mồoltlm màoimq ngay cảksrd Đqgzdiềgizen Phong cũfheyng khôsdurng ngờwrur rằmsydng Trưmdhjơlwfang Lãgyowng lạlwfai ban thưmdhjksrdng nhiềgizeu nhưmdhj thếdnrk trong nhấlsbqt thờwruri sĩjtnp khíoltlfheyng vọxuhvt, chỉbcrx sợanae lầxybhn nàoimqy Chu Du khódbrqoimq chạlwfay thoáwbrgt.

Trưmdhjơlwfang Lãgyowng lúobrgc nàoimqy mớrfpfi uy phong nódbrqi:

- Lậanaep túobrgc xuấlsbqt pháwbrgt.

- Vâxrujng.

Tiếdnrkng hôsdur vang dộtwzzi Trưmdhjơlwfang Lãgyowng bắpsqqt đdnrkxybhu truy đdnrkuổobrgi.

Binh mãgyow củibzaa Trưmdhjơlwfang Lãgyowng tiếdnrkn hàoimqnh đdnrkiềgizeu tra dọxuhvc đdnrkưmdhjwrurng khôsdurng bỏxruj qua chi tiếdnrkt nàoimqo. Trưmdhjơlwfang Lãgyowng ởksrd trong rừcmqdng lúobrgc nàoimqy cầxybhm mộtwzzt miếdnrkng vảksrdi ráwbrgch, ngửjsihi ngửjsihi sau đdnrkódbrq quáwbrgt khẽlwfa:

- Phâxrujn táwbrgn ra cho ta, ởksrd đdnrkâxrujy códbrqezyji mồoltlsduri, hiểlsrjn nhiêtwzzn bọxuhvn họxuhvksrd gầxybhn đdnrkâxrujy.

Trưmdhjơlwfang Lãgyowng vừcmqda dứzdpzt lờwruri cáwbrgch đdnrkódbrq khôsdurng xa truyềgizen tớrfpfi tiếdnrkng vang kỳbcrx dịwawq bỗwfzsng nhiêtwzzn ởksrd phíoltla đdnrkvuovi diệkbkgn khe núobrgi bắpsqqn ra mộtwzzt mũfheyi têtwzzn.

- Chúobrga côsdurng coi chừcmqdng.

Đqgzdiểlsrjn Vi héiaext lớrfpfn sau đdnrkódbrq mộtwzzt luồoltlng sáwbrgng nhanh chong bắpsqqn tớrfpfi mặumoyt Trưmdhjơlwfang Lãgyowng.

- Đqgzdưmdhjơlwfang đdnrkưmdhjơlwfang.

Mộtwzzt mũfheyi têtwzzn đdnrkãgyow bịwawq đdnrkáwbrgnh rớrfpft xuốvuovng.
Trưmdhjơlwfang Lãgyowng cògizen đdnrkang vãgyow mồoltlsduri thìjtnp xoẹipklt xoẹipklt mấlsbqy mũfheyi têtwzzn nữnywba lạlwfai bắpsqqn vềgize phíoltla hắpsqqn.

Đqgzdiểlsrjn Vi cấlsbqt bưmdhjrfpfc hai tay tảksrd hữnywbu rung đdnrktwzzng, ngăfheyn đdnrkáwbrgm têtwzzn lạlwfai.

Trưmdhjơlwfang Lãgyowng kinh hôsdur sau đdnrkódbrq cảksrdm kíoltlch:

- Đqgzda tạlwfa Lệkbkgnh Minh.

obrgc nàoimqy từcmqd trong khe núobrgi truyềgizen tớrfpfi từcmqdng hồoltli tiếdnrkng vang sau đdnrkódbrq đdnrki ra mộtwzzt đdnrkáwbrgm ngưmdhjwruri, ngưmdhjwruri trưmdhjrfpfc mắpsqqt xiêtwzzm y đdnrkơlwfan bạlwfac đdnrkxybhu tódbrqc rốvuovi bờwruri, Trưmdhjơlwfang Lãgyowng kỳbcrx quáwbrgi đdnrkâxrujy rốvuovt cuộtwzzc làoimq nhâxrujn mãgyow củibzaa Chu Du hay làoimqgyow nhâxrujn trêtwzzn núobrgi?

Nhưmdhjng đdnrkúobrgng lúobrgc nàoimqy códbrq mộtwzzt thanh âxrujm truyềgizen ra:

- Trưmdhjơlwfang Lãgyowng àoimq khôsdurng ngờwrur ngưmdhjơlwfai lợanaei hạlwfai nhưmdhj vậanaey códbrq thểlsrj nghìjtnpn dặumoym theo dõrfpfi Chu Du hôsdurm nay mệkbkgnh tang ởksrd đdnrkâxrujy cũfheyng tâxrujm phụyflac khẩksrdu phụyflac rồoltli.

Trưmdhjơlwfang Lãgyowng nhìjtnpn chằmsydm chằmsydm vàoimqo ngưmdhjwruri nódbrqi chuyệkbkgn ngoạlwfai trừcmqd khuôsdurn mặumoyt tràoimqn ngậanaep tro bụyflai thìjtnpwbrgng ngưmdhjwruri gầxybhy gògizejtnpnh thểlsrj thon dàoimqi, trong lògizeng Trưmdhjơlwfang Lãgyowng tràoimqn ngậanaep ảksrdm đdnrklwfam, đdnrkâxrujy làoimq Chu Du sao?

Trưmdhjơlwfang Lãgyowng choáwbrgng váwbrgng nửjsiha ngàoimqy sau đdnrkódbrq thởksrdoimqi nódbrqi:

- Ngưmdhjơlwfai chíoltlnh làoimq Chu Du?

Ngưmdhjwruri đdnrkvuovi diệkbkgn gậanaet đdnrkxybhu.

Trưmdhjơlwfang Lãgyowng nódbrqi:

- Nhữnywbng lờwruri kháwbrgc khôsdurng cầxybhn phảksrdi nódbrqi nữnywba, tìjtnpnh thếdnrkxrujy giờwrur ngưmdhjơlwfai minh bạlwfach,mộtwzzt làoimq đdnrkxybhu hàoimqng nếdnrku tiếdnrkp tụyflac phảksrdn kháwbrgng, thìjtnp đdnrkcmqdng tráwbrgch ta.
Linh khíoltl thanh túobrg củibzaa Chu Du toáwbrgt ra bốvuovn phíoltla, hai mắpsqqt củibzaa hắpsqqn hiệkbkgn ra toáwbrgt ra linh quang, thảksrdn nhiêtwzzn màoimqdbrqi:

- Chu Du ta ngưmdhjơlwfai muốvuovn ródbrqc muốvuovn chéiaexm thìjtnpezyjy ngưmdhjơlwfai, nhưmdhjng hi vọxuhvng ngưmdhjơlwfai cho binh líoltlnh thủibza hạlwfa củibzaa ta mộtwzzt con đdnrkưmdhjwrurng sốvuovng.

Trưmdhjơlwfang Lãgyowng khôsdurng chúobrgt nghĩjtnp ngợanaei màoimq gậanaet đdnrkxybhu:

- Ngưmdhjơlwfai códbrq thểlsrjtwzzn tâxrujm, nhữnywbng binh sĩjtnp tớrfpfi tậanaen giờwrur theo ngưmdhjơlwfai cho thấlsbqy bọxuhvn họxuhvdbrqwbrgi đdnrklsrjsdurn kíoltlnh ta cũfheyng khôsdurng làoimqm khódbrq.

Chu Du nhìjtnpn Trưmdhjơlwfang Lãgyowng nửjsiha ngàoimqy lúobrgc nàoimqy mớrfpfi khen;

- Trưmdhjơlwfang Lãgyowng ngưmdhjơlwfai códbrq thểlsrj trong vàoimqi năfheym ngắpsqqn ngủibzai lêtwzzn đdnrkưmdhjanaec nhưmdhj vậanaey Chu Du thậanaet sựxuhv bộtwzzi phụyflac.

obrgc nàoimqy códbrqmdhjrfpfng sĩjtnp khôsdurng thứzdpzc thờwruri nódbrqi:

- Tưmdhjrfpfng quâxrujn dôsdurng dàoimqi vớrfpfi hắpsqqn làoimqm gìjtnp, chúobrgng ta liềgizeu mạlwfang thôsduri.

- Liềgizeu ngưmdhjơlwfai lấlsbqy cáwbrgi gìjtnpoimq liềgizeu?

Chu Du cũfheyng khôsdurng quay đdnrkxybhu thảksrdn nhiêtwzzn màoimqdbrqi.

Trưmdhjơlwfang Lãgyowng gậanaet đdnrkxybhu trêtwzzn khuôsdurn mặumoyt nởksrd ra nụyflamdhjwruri;

- Kẻkjcv thứzdpzc thờwruri mớrfpfi làoimq trang tuấlsbqn kiệkbkgt.

Chu Du vôsdurezyjng tiêtwzzu sáwbrgi đdnrkem bộtwzzi kiếdnrkn vàoimq binh khíoltl vứzdpzt xuốvuovng mặumoyt đdnrklsbqt, trong nhấlsbqt thờwruri cáwbrgc binh sĩjtnp đdnrkgizeu nhìjtnpn nhau màoimq bỏxrujfhey khíoltl xuốvuovng.

Trưmdhjơlwfang Lãgyowng khôsdurng ngờwrur rằmsydng dễmsydoimqng nhưmdhjxrujy trong lògizeng đdnrkgize phògizeng trêtwzzn mặumoyt lộtwzz ra sựxuhv vui vẻkjcv:

- Chỉbcrx cầxybhn Chu Du códbrq thểlsrj gia nhậanaep trậanaen doanh củibzaa ta thìjtnp giốvuovng nhưmdhjoimq hổobrg thêtwzzm cáwbrgnh, phódbrqng nhãgyown thiêtwzzn hạlwfa.

- Vậanaey sao?

Chu Du thảksrdn nhiêtwzzn nódbrqi.

Trưmdhjơlwfang Lãgyowng ôsdurm quyềgizen nódbrqi:

- Lúobrgc trưmdhjrfpfc đdnrkpsqqc tộtwzzi vềgize sau códbrq thểlsrj trưmdhjwrurng đdnrkàoimqm vớrfpfi tiêtwzzn sinh.

Trưmdhjơlwfang Lãgyowng nhìjtnpn vềgize phíoltla Đqgzdiểlsrjn Vi sau đdnrkódbrq đdnrkưmdhja tay ýgusy bảksrdo hắpsqqn mang binh sĩjtnptwzzn bắpsqqt Chu Du lạlwfai.

Chu Du bỗwfzsng nhiêtwzzn nởksrd ra nụyflamdhjwruri.

Trưmdhjơlwfang Lãgyowng cảksrdm thấlsbqy khôsdurng ổobrgn nụyflamdhjwruri củibzaa Chu Du vôsdurezyjng quỷvuov dịwawq.

jtnpnh hìjtnpnh trong trưmdhjwrurng bỗwfzsng nhiêtwzzn đdnrklwfai biếdnrkn, quâxrujn đdnrkwawqch bỗwfzsng nhiêtwzzn cầxybhm lấlsbqy binh khíoltl trêtwzzn mặumoyt đdnrklsbqt, Chu Du lui vềgize phíoltla khe núobrgi, trêtwzzn khôsdurng trung.

Trưmdhjơlwfang Lãgyowng tứzdpzc giậanaen liềgizen rúobrgt ra kiếdnrkm màoimqiaext lớrfpfn:

- Lậanaep tứzdpzc đdnrkuổobrgi theo cho ta muốvuovn sốvuovng thìjtnp phảksrdi thấlsbqy ngưmdhjwruri chếdnrkt thìjtnp phảksrdi thấlsbqy thi thểlsrj.

wbrgc binh sĩjtnpsdurng qua khe núobrgi, lúobrgc nàoimqy trong bụyflai cỏxruj bỗwfzsng nhiêtwzzn lay đdnrktwzzng từcmqdng đdnrklwfai thụyfla đdnrkobrg sầxybhm xuốvuovng, con đdnrkưmdhjwrurng nhỏxruj duy nhấlsbqt đdnrkãgyow bịwawq cảksrdn lạlwfai.

Trưmdhjơlwfang Lãgyowng bỗwfzsng nhiêtwzzn minh bạlwfach Chu Du vàoimqo đdnrkâxrujy chờwrurjtnpnh làoimq đdnrklsrjiaexo dàoimqi thờwruri gian, sau đdnrkódbrq đdnrklsrj cho binh sĩjtnp tứzdpz phíoltla chặumoyt đdnrkzdpzt câxrujy cốvuovi, mộtwzzt khi con đdnrkưmdhjwrurng nhỏxrujoimqy bịwawq cắpsqqt đdnrkzdpzt thìjtnpjtnpnh nhấlsbqt thờwruri khódbrqdbrq thểlsrj đdnrkuổobrgi kịwawqp, mấlsbqt phưmdhjơlwfang hưmdhjrfpfng xáwbrgc suấlsbqt đdnrklsrj hắpsqqn chạlwfay thoáwbrgt vẫgyefn làoimqdbrq.

Chẳezyjng lẽlwfa cứzdpz nhưmdhj vậanaey đdnrklsrj hắpsqqn chạlwfay thoáwbrgt sao? Trưmdhjơlwfang Lãgyowng nghiếdnrkn răfheyng thầxybhm nghĩjtnp.

Khôsdurng tuyệkbkgt đdnrkvuovi khôsdurng.

Trưmdhjơlwfang Lãgyowng dẫgyefn đdnrkxybhu xuyêtwzzn qua khúobrgc câxrujy thấlsbqy ởksrd phíoltla trưmdhjrfpfc bódbrqng ngưmdhjwruri táwbrgn ra đdnrkang dốvuovc sứzdpzc liềgizeu mạlwfang chạlwfay.

Trưmdhjơlwfang Lãgyowng bỗwfzsng nhiêtwzzn vui vẻkjcvmdhjwruri to:

- Chu Du àoimq Chu Du cho dùezyj ngưmdhjơlwfai tíoltlnh toàoimqn tưmdhjwrurng tậanaen cũfheyng khódbrq trốvuovn thoáwbrgt khiỏxruj, ngưmdhjơlwfai khôsdurng biếdnrkt Lýgusy Phong đdnrkãgyow sớrfpfm ởksrd trưmdhjrfpfc chờwrur ngưmdhjơlwfai rồoltli.

Trưmdhjơlwfang Lãgyowng quay đdnrkxybhu lạlwfai nódbrqi:

- Mọxuhvi ngưmdhjwruri mau đdnrkuổobrgi theo, mưmdhjwruri ngưmdhjwruri mộtwzzt tổobrg, mưmdhjwruri tổobrg mộtwzzt đdnrktwzzi toàoimqn bộtwzz tảksrdn ra, khôsdurng đdnrkưmdhjanaec cho bọxuhvn chúobrgng đdnrkàoimqo thoáwbrgt.

- Vâxrujng.

Tấlsbqt cảksrdwbrgc binh sĩjtnp xuyêtwzzn qua đdnrklwfai thụyfla ngăfheyn cảksrdn liềgizen tảksrdn ra bốvuovn phíoltla tìjtnpm giếdnrkt Chu Du.

obrgc nàoimqy binh mãgyowgusy Phong đdnrkãgyow xuấlsbqt hiệkbkgn ởksrdwbrgch đdnrkódbrq khôsdurng xa, thờwruri gian trôsduri qua càoimqng códbrq nhiềgizeu ngưmdhjwruri sa lưmdhjrfpfi, nhưmdhjng Chu Du cùezyjng mấlsbqy đdnrklwfai tưmdhjrfpfng tâxrujm phúobrgc củibzaa hắpsqqn vẫgyefn khôsdurng bịwawq pháwbrgt hiệkbkgn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.