Phong Lưu Tam Quốc

Chương 299 : Tôn Sách giả (thượng)

    trước sau   
Hoàgxlhng Tựucvz nghe xong thìxxpb trợfmbun mắkwvkt háhmgy hốcedxc mồfewnm, Tônozxn Sáhmgych làgxlh giảtbrr sao?

Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng mỉvkemm cưfsbvclfdi:

- Ngưfsbvơeulmi lújvekc giao thủkwvk vớztdhi Tônozxn Sáhmgych hắkwvkn đccdnãfzpc sớztdhm bônozxi tro đccdnjcivy mặaeact so vớztdhi tìxxpbnh trạtyheng bìxxpbnh thưfsbvclfdng kélrcmm hơeulmn rấrgmlt nhiềzdspu, thêjcivm ngưfsbvclfdi giảtbrr mạtyheo cónsgz bảtbrry táhmgym phầjcivn tưfsbvơeulmng tựucvznozxn Sáhmgych nếoqmpu nhưfsbv khônozxng phảtbrri làgxlh ngưfsbvclfdi quen biếoqmpt cũtpszng khônozxng thểzoiq phâaeacn biệdjjht đccdnưfsbvfmbuc.

Hoàgxlhng Tựucvzjvekc nàgxlhy mớztdhi thấrgmly tìxxpbnh huốcedxng lújvekc đccdnónsgz đccdnújvekng làgxlh thếoqmp, đccdnfewnng thờclfdi nghĩfewn thầjcivm Quáhmgych quâaeacn sưfsbv thậqqvut mãfzpcnh liệdjjht lừnozxa Chu Du khônozxng nónsgzi màgxlh ngay cảtbrrxxpbnh vàgxlh chújveka cônozxng cũtpszng bịehhe lừnozxa.

- Vậqqvuy Tônozxn Sáhmgych vàgxlh Chu Du thâaeacm giao nhiềzdspu năfwrgm Chu Du khônozxng cónsgz khảtbrrfwrgng nhìxxpbn ra.

Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng gậqqvut đccdnjcivu:
- Theo đccdntyheo lýcedxgxlh vậqqvuy nhưfsbvng lújvekc đccdnónsgz hỗezhfn loạtyhen nêjcivn khônozxng đccdnzoiq ýcedx.

Hoàgxlhng Tựucvz cẩgqqen thậqqvun nónsgzi:

- Vậqqvuy ngưfsbvclfdi giảtbrr mạtyheo Tônozxn Sáhmgych cónsgz phảtbrri rấrgmlt nguy hiểzoiqm khônozxng?

Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng trầjcivm mặaeacc gậqqvut gậqqvut đccdnjcivu, Hoàgxlhng Tựucvz biếoqmpt ýcedx khônozxng nónsgzi gìxxpb.

Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng ngẩgqqeng đccdnjcivu:

- Hoàgxlhng Tựucvz ngưfsbvơeulmi hạtyhe lệdjjhnh đccdnzoiq cho binh sĩfewn nghỉvkem ngơeulmi, kêjciv tiếoqmpp chújvekng ta cầjcivn phảtbrri tiếoqmpn hàgxlhnh từnozxng trậqqvun chiếoqmpn truy tung.

Hoàgxlhng Tựucvzfewnnh mệdjjhnh màgxlh đccdni.

Xếoqmp chiềzdspu hônozxm đccdnónsgz, Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng sau khi ngủkwvk trưfsbva bắkwvkt đccdnjcivu truy tung.

jvekc vàgxlho rừnozxng trújvekc Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng đccdnzoiq cho binh sĩfewn dẫfdsqn ra mộgqqet con hoa chồfewnn vônozxpsasng đccdnmxelp mắkwvkt.

Chújvekng tưfsbvztdhng khônozxng biếoqmpt Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng cónsgz ýcedxxxpb.

Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng cưfsbvclfdi nónsgzi:

- Tuy quâaeacn sưfsbv củkwvka ta làgxlhm vậqqvuy ta hơeulmi bấrgmlt mãfzpcn nhưfsbvng vẫfdsqn bộgqqei phụnsgzc mưfsbvu kếoqmp củkwvka hắkwvkn, con chồfewnn nàgxlhy làgxlh linh chồfewnn, so vớztdhi chồfewnn bìxxpbnh thưfsbvclfdng còiqdxn đccdnmxelp hơeulmn kỳglue thậqqvut bêjcivn trong cónsgz nhiềzdspu bífsbvgqqen.

Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng lạtyhei nónsgzi tiếoqmpp:
- Con chồfewnn nàgxlhy ởgxlh thâaeacm sơeulmn rấrgmlt khónsgz gặaeacp phảtbrri chẳgxlhng nhữtqqlng đccdngqqeng táhmgyc nhanh nhẹmxeln màgxlhiqdxn linh tífsbvnh mưfsbvclfdi phầjcivn, cónsgz thểzoiq huấrgmln luyệdjjhn thàgxlhnh quâaeacn chồfewnn trởgxlh thàgxlhnh cônozxng cụnsgz liêjcivn lạtyhec.

Chújvekng tưfsbvztdhng hiểzoiqu ra chậqqvuc lưfsbvnbovi táhmgyn thưfsbvgxlhng.

Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng nónsgzi tiếoqmpp:

- Con chồfewnn nàgxlhy cónsgz mộgqqet đccdnaeacc tífsbvnh đccdnónsgzgxlh con đccdnucvzc con cáhmgyi mộgqqet cặaeacp bìxxpbnh thưfsbvclfdng khônozxng phâaeacn ly cho dùpsas đccdnem nónsgz ra bêjcivn ngoàgxlhi nghìxxpbn dặaeacm nónsgztpszng cónsgz thểzoiq trởgxlh lạtyhei, hơeulmn nữtqqla mộgqqet khi bạtyhen tìxxpbnh củkwvka nónsgz gặaeacp đccdntyhei nạtyhen, nónsgztpszng sẽehhexxpbm cơeulm hộgqqei báhmgyo thùpsas.

Chújvekng tưfsbvztdhng kinh nạtyhec áhmgynh mắkwvkt đccdnfewnng thờclfdi nhìxxpbn vềzdsp phífsbva linh chồfewnn phífsbva trưfsbvztdhc.

Hoàgxlhng Tựucvz minh bạtyhech đccdntyhei hỉvkem:

- Ýztdh củkwvka tưfsbvztdhng quâaeacn trêjcivn ngưfsbvclfdi củkwvka ngưfsbvclfdi giảtbrr mạtyheo Tônozxn Sáhmgych cónsgz mang theo linh chồfewnn?

Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng cưfsbvclfdi lớztdhn:

- Con chồfewnn lớztdhn nhưfsbv vậqqvuy làgxlhm sao mang trêjcivn ngưfsbvclfdi đccdnưfsbvfmbuc chỉvkemgxlh trêjcivn ngưfsbvclfdi củkwvka ngưfsbvclfdi kia cónsgzpsasi củkwvka chồfewnn cáhmgyi.

Hoàgxlhng Tựucvz nhịehhen khônozxng đccdnưfsbvfmbuc.

- Vayaj con chồfewnn cáhmgyi hiệdjjhn tạtyhei dởgxlh đccdnâaeacu/

Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng cưfsbvclfdi hắkwvkc hắkwvkc nhújvekn vai nónsgzi:

- Cáhmgyc ngưfsbvơeulmi phảtbrri hỏtqqli quâaeacn sưfsbv mớztdhi đccdnújvekng.
Hoàgxlhng Tựucvz đccdnáhmgym ngưfsbvclfdi khônozxng biếoqmpt nónsgzi gìxxpb.

Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng liềzdspn nónsgzi:

- Hiệdjjhn tạtyhei khônozxng còiqdxn sớztdhm cáhmgyc ngưfsbvơeulmi mau dẫfdsqn ba nghìxxpbn binh sĩfewn đccdnuổamcoi theo ta dẫfdsqn đccdnjcivu đccdntyhei đccdngqqei theo phífsbva sau.

Hoàgxlhng Tựucvz ônozxm quyềzdspn lớztdhn tiếoqmpng đccdnáhmgyp:

- Vâaeacng chújveka cônozxng.

Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng vỗezhf vai củkwvka Hoàgxlhng Tựucvz rồfewni nónsgzi;

- Thàgxlhnh hay khônozxng thàgxlhnh làgxlh nhờclfdgxlho hàgxlhnh đccdngqqeng lầjcivn nàgxlhy cáhmgyc ngưfsbvơeulmi cầjcivn phảtbrri cẩgqqen thậqqvun mộgqqet chújvekt.

Hoàgxlhng Tựucvz cảtbrrm đccdngqqeng đccdnếoqmpn rơeulmi nưfsbvztdhc mắkwvkt: - Thuộgqqec hạtyhe minh bạtyhech nhấrgmlt đccdnehhenh khônozxng làgxlhm chújveka cônozxng thấrgmlt vọhmgyng nữtqqla.

Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng lújvekc nàgxlhy mớztdhi gậqqvut đccdnjcivu;

- Đdcbki thônozxi.

Hoàgxlhng Tựucvz dẫfdsqn ba nghìxxpbn ngưfsbvclfdi thay đccdnamcoi quầjcivn áhmgyo bắkwvkt đccdnjcivu rờclfdi đccdni.

Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng nhìxxpbn theo hìxxpbnh bónsgzng rờclfdi xa củkwvka bọhmgyn họhmgy liềzdspn thởgxlhgxlhi:

- Hi vọhmgyng lầjcivn nàgxlhy khônozxng thấrgmlt bạtyhei, Chu Du àgxlh Chu Du ngưfsbvơeulmi thậqqvut sựucvz quáhmgy giảtbrro hoạtyhet rồfewni.
Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng cùpsasng binh mãfzpc củkwvka hắkwvkn chuẩgqqen bịehhe xuấrgmlt pháhmgyt bắkwvk đccdnjcivu tiếoqmpn hàgxlhnh cuộgqqec chiếoqmpn truy tung phảtbrrn truy tung.

Ngàgxlhy hônozxm sau Hoàgxlhng Tựucvzxxpbm thấrgmly thi thểzoiq củkwvka ngưfsbvclfdi giảtbrr mạtyheo Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng, nhưfsbvng thậqqvut khônozxng ngờclfd linh chồfewnn vẫfdsqn chạtyhey theo con đccdnưfsbvclfdng nhỏtqql.

Hoàgxlhng Tựucvz mặaeacc dùpsas nghi hoặaeacc nhưfsbvng hắkwvkn vẫfdsqn đccdni theo.

Thờclfdi gian dầjcivn trônozxi qua đccdnáhmgym binh mãfzpc củkwvka Hoàgxlhng Tựucvznozxng vàgxlho sâaeacu trong rừnozxng.

Trêjcivn nújveki khífsbv hậqqvuu tưfsbvơeulmng đccdncedxi rélrcmt lạtyhenh cáhmgyc binh sĩfewn đccdncedxt lêjcivn khônozxng ífsbvt đccdncedxng lửfdsqa khu trừnozxeulmn lạtyhenh.

Hoàgxlhng Tựucvztpszng bắkwvkt đccdnjcivu dao đccdngqqeng cẩgqqen thậqqvun hỏtqqli Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng:

- Chújveka cônozxng hiệdjjhn tạtyhei chújvekng ta phảtbrri làgxlhm sao?

Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng nhìxxpbn Hoàgxlhng Tựucvzgxlhnsgzi:

- Cónsgz phảtbrri ngưfsbvơeulmi cónsgz hoàgxlhi nghi?

Hoàgxlhng Tựucvz gậqqvut nhẹmxel đccdnjcivu:

- Liệdjjhu cónsgz phảtbrri con chồfewnn nàgxlhy đccdnehhenh chạtyhey trởgxlh vềzdsp hang ổamco rồfewni khônozxng/

Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng nởgxlh ra nụnsgzfsbvclfdi thảtbrrn nhiêjcivn:

- Hoàgxlhng Tựucvz ngưfsbvơeulmi biếoqmpt chỗezhf củkwvka chújvekng ta hiệdjjhn tạtyhei làgxlh chỗezhfgxlho khônozxng?
Hoàgxlhng Tựucvz khônozxng chújvekt nghĩfewn ngợfmbui màgxlhnsgzi:

- Chújveka cônozxng chújvekng ta đccdnãfzpc tiếoqmpn vàgxlho Đdcbktyhei Biệdjjht sơeulmn mạtyhech rồfewni, đccdnâaeacy làgxlh Nam Nhạtyhec Sơeulmn Hoắkwvkc Sơeulmn.

Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng gậqqvut nhẹmxel đccdnjcivu.

jvekc nàgxlhy mộgqqet làgxlhn giónsgz thổamcoi qua, Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng thởgxlh hắkwvkt mộgqqet cáhmgyi rồfewni nónsgzi:

- Trêjcivn nújveki thờclfdi tiếoqmpt thay đccdnamcoi thấrgmlt thưfsbvclfdng thậqqvut làgxlh lạtyhenh.

Sau đccdnónsgz hắkwvkn nónsgzi vớztdhi Dung Nhi:

- Dung Nhi cónsgz phảtbrri lạtyhenh lắkwvkm khônozxng kiêjcivn trìxxpbgxlhi ngàgxlhy chújvekng ta tớztdhi Thưfsbv huyệdjjhn rồfewni, khônozxng biếoqmpt Chu Du cónsgz thểzoiq chếoqmpt cónsgzng khônozxng.

th lújvekc nàgxlhy hoảtbrrng sợfmbu, linh quang lónsgze lêjcivn, cáhmgyc binh sĩfewniqdxn gian nan nhưfsbv thếoqmp, vậqqvuy thìxxpb Chu Du thìxxpb sao? Cónsgz lẽehhefsbvztdhng màgxlh hắkwvkn chạtyhey đccdnújvekng làgxlh Thưfsbv huyệdjjhn.

Hoàgxlhng Tựucvzgxlhng nghĩfewngxlhng thấrgmly cónsgz khảtbrrfwrgng nàgxlhy, hắkwvkn ngẩgqqeng đccdnjcivu lêjcivn đccdnehhenh nónsgzi thìxxpb Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng ngăfwrgn tay lạtyhe:

- Dung nhi nàgxlhng tin khônozxng, Chu Du cho dùpsas nhìxxpbn thấrgmlu quỷkcrq kếoqmp củkwvka ta nhưfsbvng cũtpszng khônozxng chạtyhey thoáhmgyt khỏtqqli lòiqdxng bàgxlhn tay củkwvka ta, Thưfsbv Huyệdjjhn Uyểzoiqn Thàgxlhnh chífsbvnh làgxlheulmi màgxlh Chu Du bạtyhei thâaeacn. Nàgxlhng biếoqmpt vìxxpb sao ta nắkwvkm chắkwvkc khônozxng?

fmbu trong đccdnêjcivm tốcedxn Dưfsbvơeulmng Dung ngọhmgyt ngàgxlho hỏtqqli lạtyhei;

- Vìxxpbxxpb?

- Ôeulmn Nhu hưfsbvơeulmng anh hùpsasng mộgqqe.

Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng đccdnkwvkc ýcedxnsgzi.

Hoàgxlhng Tựucvz khổamcofsbv hỏtqqli:

- Nghĩfewna làgxlhxxpb/

jvekc nàgxlhy Đdcbkiểzoiqn Vi vỗezhf vai củkwvka Hoàgxlhng Tựucvz:

- Huynh đccdndjjh khônozxng còiqdxn sớztdhm nữtqqla nêjcivn nghỉvkem ngơeulmi đccdni.

Ngàgxlhy hônozxm sau ngàgxlhy thứpmwm ba...

Đdcbkếoqmpn ngàgxlhy thứpmwm nmăfwrg linh chồfewnn bỗezhfng nhiêjcivn giãfzpcy dụnsgza mãfzpcnh liệdjjht kháhmgyc thưfsbvclfdng.

Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng đccdntyhei chấrgmln tinh thầjcivn, bởgxlhi vìxxpb tháhmgym tửfdsqgxlh Hoàgxlhng Tựucvz pháhmgyi ra đccdnãfzpc khônozxng trởgxlh lạtyhei, lújvekc nàgxlhy hẳgxlhn làgxlh bấrgmlt trắkwvkc, nhưfsbv vậqqvuy linh chồfewnn trởgxlh thàgxlhnh đccdnjcivu mốcedxi duy nhấrgmlt củkwvka hắkwvkn, đccdnfewnng thờclfdi hắkwvkn lạtyhei pháhmgyi binh sĩfewn hỏtqqla tốcedxc liêjcivn hệdjjh vớztdhi Tháhmgyi Sửfdsq Tửfdsq đccdnzdspu cho Tháhmgyi Sửfdsq Tửfdsq áhmgyp vậqqvun lưfsbvơeulmng thựucvzc tớztdhi Quảtbrrn Lăfwrgng chiếoqmpm đccdnoạtyhet hang ổamco củkwvka Chu Du trưfsbvztdhc.

Trưfsbvơeulmng Lãfzpcng phâaeacn cônozxng hoàgxlhn tấrgmlt rồfewni chọhmgyn mấrgmly chụnsgzc ưfsbvng vệdjjhxxpbm kiếoqmpm thổamcoaeacn đccdnehhea phưfsbvơeulmng màgxlh hỏtqqli.

Hoàgxlhng Tựucvz bắkwvkt đccdnjcivu cảtbrrnh giớztdhi hàgxlhnh đccdngqqeng bắkwvkt đccdnjcivu cẩgqqen thậqqvun.

jvekc nàgxlhy mộgqqet binh sĩfewn thônozxng báhmgyo:

- Tưfsbvztdhng quâaeacn chújveka cônozxng pháhmgyi ngưfsbvclfdi đccdnếoqmpn nónsgzi Lăfwrgng tưfsbvztdhng quâaeacn đccdnãfzpc áhmgyp giảtbrri lưfsbvơeulmng thựucvzc cáhmgych chújvekng ta chưfsbva tớztdhi năfwrgm mưfsbvơeulmi dặaeacm, chújveka cônozxng muốcedxn chújvekng ta âaeacm thầjcivm bảtbrro hộgqqe.

Hoàgxlhng Tựucvz lạtyhe lẫfdsqm, Chu Du thậqqvut sựucvz muốcedxn ra tay sao.

gxlhnh trìxxpbnh phífsbva trưfsbvztdhc xuấrgmlt hiệdjjhn mộgqqet thônozxn trang nhỏtqql.

fmbu bốcedxn phífsbva làgxlhhmgyi nhàgxlh tranh, cỏtqql dạtyhei mọhmgyc đccdnjcivy hiểzoiqn nhiêjcivn làgxlh đccdnãfzpc hoang phếoqmp nhiềzdspu năfwrgm.

Hoàgxlhng Tựucvz nghi ngờclfd, chẳgxlhng lẽehhe Chu Du ẩgqqen náhmgyu ởgxlh trong đccdnónsgz sao?

jvekc nàgxlhy cónsgz mộgqqet binh sĩfewn hoảtbrrng sợfmbunsgzi:

- Tưfsbvztdhng quâaeacn ngưfsbvclfdi nhìxxpbn xem.

Hoàgxlhng Tựucvz theo bàgxlhn tay củkwvka binh lífsbvnh kia chỉvkem đccdnãfzpc thấrgmly con linh chồfewnn nằeyrsm ởgxlh trong vũtpszhmgyu chỗezhffsbvu lạtyhei máhmgyu còiqdxn chújvekt nhiệdjjht khífsbv

Hoàgxlhng Tựucvz kiểzoiqm tra mộgqqet thoáhmgyng thấrgmly vếoqmp thưfsbvơeulmng rộgqqeng hai thốcedxn, vônozxpsasng sâaeacu hắkwvkn vừnozxa sợfmbu vừnozxa giậqqvun quáhmgyt to:

- Đdcbkuổamcoi theo cho ta bọhmgyn chújvekng ởgxlh gầjcivn đccdnâaeacy.

jvekc nàgxlhy cónsgz binh sĩfewnlrcmt lớztdhn:

- Quâaeacn đccdnehhech ởgxlh đccdnâaeacy.

Nghe thấrgmly tiếoqmpng đccdngqqeng nàgxlhy kểzoiq cảtbrr Hoàgxlhng Tựucvztpszng đccdnzdspu ùpsasa lêjcivn, phónsgzng vềzdsp phífsbva đccdnónsgz.

fmbu trong rừnozxng sâaeacu cónsgz thểzoiq nhìxxpbn thấrgmly bónsgzng ngưfsbvclfdi lắkwvkc lưfsbv, Hoàgxlhng Tựucvz quáhmgyt to mộgqqet tiếoqmpng:

- Chu Du chạtyhey đccdni đccdnâaeacu.

Dầjcivn dầjcivn Hoàgxlhng Tựucvztpszng mang binh sĩfewn đccdnuổamcoi theo vàgxlho trong rừnozxng rậqqvum ởgxlh phífsbva trưfsbvztdhc xuấrgmlt hiệdjjhn mộgqqet đccdntyheo nújveki nhỏtqql, đccdneyrsng sau khônozxng ngớztdht phậqqvup phồfewnng nếoqmpu đccdnzoiq cho bọhmgyn họhmgy chạtyhey thoáhmgyt thìxxpb chẳgxlhng kháhmgyc nàgxlho thảtbrr hổamco vềzdsp rừnozxng, Hoàgxlhng Tựucvz liềzdspu mạtyheng thújvekc giụnsgzc binh sĩfewnfwrgng thêjcivm tốcedxc đccdngqqe xung trậqqvun vọhmgyt lêjcivn phífsbva trưfsbvztdhc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.