Phong Lưu Tam Quốc

Chương 298 : Đấu với Cam Ninh (hạ)

    trước sau   
Đdorgúxtnvng lúxtnvc Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng đmyfnápfxpnh giápfxp thìyyxf chiêpssfn trưvxyjqftqng đmyfnãlndl phápfxpt sinh biếviagn hóvxyja.

Đdorgpssfng nhìyyxfn Đdorgiểxjbkn Vi quêpssfoiqna nhưvxyjng ỏxtnv trong trậumafn hàduqsnh đmyfntewhng củssoqa hắrjsyn cũeevwng phảqwrwi làduqsm cho Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng giậumaft mìyyxfnh.

Đdorgiểxjbkn Vi dùoiqnng mộtewht chiêpssfu dụpssf đmyfnrbkmch, liêpssfn hoàduqsn song kíqmgcch bứlndlc Cam Ninh thủssoq nhiềpwjxu côrbkmng íqmgct, cụpssfc diệctzzn dầjjjrn chiếviagm ưvxyju thếviag.

Đdorgúxtnvng lúxtnvc nàduqsy Đdorgiểxjbkn Vi gầjjjrm rúxtnvvxyji:

- Cam Ninh ărkkyn mộtewht kíqmgcch củssoqa ta.

Árbkmc đmyfnqmgcu đmyfnãlndl thărkkyng cấqmgcp hai ngưvxyjqftqi trong nhấqmgct thờqftqi đmyfnãlndl qua lạpkwti hơqmuvn trărkkym chiêpssfu Cam Ninh vẫpjfy ra mồhrbarbkmi, trápfxpi lạpkwti Đdorgiểxjbkn Vi càduqsng đmyfnápfxpnh càduqsng hărkkyng.
Tuy thếviag Cam Ninh vẫpjfyn khôrbkmng nhậumafn thua vẫpjfyn cưvxyjqftqng ngạpkwtnh nóvxyji:

- Ăqwrwn mộtewht kíqmgcnh thìyyxf thếviagduqso?

Đdorgiểxjbkn Vi hékdvrt lớtplwn khuôrbkmn mặrjsyt vôrbkmoiqnng hưvxyjng phấqmgcn, tay phảqwrwi quékdvrt ngang kìyyxfnh phong bắrjsyn ra bốvicyn phíqmgca.

Cam Ninh thâiiehn làduqs đmyfnôrbkmng ngôrbkm tam hổyrabvxyjtplwng làduqs tuyệctzzt thếviag danh tưvxyjtplwng truyềpwjxn kỳrzsu, chỉpwjx thấqmgcy hắrjsyn tròctzzn hai mắrjsyt biểxjbku lộtewh kinh ngạpkwtc màduqs ngâiiehy ngưvxyjqftqi, kíqmgcch tay trápfxpi chưvxyja tớtplwi ba thưvxyjtplwc đmyfntewht nhiêpssfn lộtewhn ngưvxyjqftqi mộtewht cápfxpi đmyfnhrbang thờqftqi khôrbkmng quêpssfn bổyrab lạpkwti mộtewht đmyfnao.

Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng nhấqmgct thờqftqi choápfxpng vápfxpng nhưvxyj vậumafy màduqseevwng trápfxpnh đmyfnưvxyjpcbdc hơqmuvn nữlklxa còctzzn phảqwrwn kíqmgcch đmyfnưvxyjpcbdc nữlklxa sao?

Tuy Cam Ninh nékdvr trápfxpnh đmyfnưvxyjpcbdc nhưvxyjng hiệctzzn tạpkwti đmyfnãlndl hoàduqsn toàduqsn lâiiehm vàduqso trong thếviag bịrbkm đmyfntewhng cao thủssoq khi tranh giàduqsnh mấqmgct đmyfni tiêpssfn cơqmuv hậumafu quảqwrwvxyj thểxjbk biếviagt.

Nhìyyxfn biểxjbku hiệctzzn anh dũeevwng củssoqa Cam Ninh Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng lạpkwti nổyrabi lêpssfn lòctzzng ápfxpi tàduqsi nhưvxyjng nhớtplw tớtplwi Yếviagn Minh Luyệctzzn Vinh chếviagt thảqwrwm suy nghĩpwjxduqsy củssoqa hắrjsyn liềpwjxn bịrbkm đmyfnètplwkdvrn.

xtnvc nàduqsy Đdorgiểxjbkn Vi lạpkwti phápfxpt lựsmmac mộtewht kíqmgcch quékdvrt ngang trêpssfn đmyfnjjjru củssoqa Cam Ninh.

Cam Ninh trêpssfn trápfxpn càduqsng lúxtnvc càduqsng vãlndl nhiềpwjxu mồhrbarbkmi, cápfxpnh tay mỗlklxi lầjjjrn huy đmyfntewhng đmyfnpkwti đmyfnao đmyfnpwjxu phảqwrwi dùoiqnng hếviagt sứlndlc lựsmmac.

Mộtewht đmyfnòctzzn củssoqa Đdorgiểxjbkn Vi đmyfnápfxpnh lêpssfn trêpssfn lưvxyjng củssoqa Cam Ninh tuy Cam Ninh cóvxyj phòctzzng bịrbkm nhưvxyjng vẫpjfyn thổyrab huyếviagt ngay tạpkwti chỗlklx.

Đdorgiểxjbkn Vi cưvxyjqftqi to:

- Cam Ninh ngưvxyjơqmuvi rấqmgct cao minh cóvxyj thểxjbk đmyfnqmgcu hai trărkkym hiệctzzp vớtplwi mỗlklx chỉpwjxvxyj ngưvxyjơqmuvi tuy nhiêpssfn cho dùoiqn lợpcbdi hạpkwti thếviagduqso cũeevwng khôrbkmng phảqwrwi làduqs đmyfnvicyi thủssoq củssoqa ta.

Cam Minh lộtewh ra tơqmuvpfxpu nơqmuvi khóvxyje miệctzzng hắrjsyn cốvicy gắrjsyng chètplwo chốvicyng thâiiehn thểxjbk, hừpssf lạpkwtnh mộtewht tiếviagng.
Đdorgiểxjbkn Vi hiểxjbkn nhiêpssfn chọqwrwc giậumafn đmyfnvicyi phưvxyjơqmuvng:

- Cam Ninh ngưvxyjơqmuvi giếviagt huynh đmyfnctzz củssoqa ta hôrbkmm nay phảqwrwi bỏxtnv mạpkwtng ởuwtt đmyfnâiiehy đmyfni chếviagt đmyfni.

- Khôrbkmng đmyfnưvxyjpcbdc.

Thấqmgcy Đdorgiểxjbkn Vi muốvicyn ra tay Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng sợpcbdlndli liềpwjxn thúxtnvc ngựsmmaa tớtplwi ngărkkyn cảqwrwn.

Đdorgiểxjbkn Vi sữlklxng sờqftq tuy nhiêpssfn khôrbkmng khốvicyng chếviag tốvicyc đmyfntewh nổyrabi thiếviagt kíqmgcch đmyfnãlndl cắrjsym vàduqso lồhrbang ngựsmmac củssoqa Cam Ninh.

Cam Ninh mởuwtt trừpssfng trừpssfng hai mắrjsyt khóvxyje miệctzzng mang theo mộtewht nụpssfvxyjqftqi thảqwrwm.

Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng im lặrjsyng mìyyxfnh nhiềpwjxu nărkkym nhưvxyj vậumafy chưvxyja bao giờqftq nhìyyxfn thấqmgcy Đdorgiểxjbkn Vi thiếviagt kíqmgcch giếviagt ngưvxyjqftqi nhưvxyj vậumafy, tuy nhiêpssfn thấqmgcy Cam Ninh vẫpjfyn còctzzn chúxtnvt hơqmuvi thởuwtt hắrjsyn liềpwjxn hỏxtnvi:

- Cam Ninh ngưvxyjơqmuvi vìyyxf sao chếviagt vẫpjfyn khôrbkmng hàduqsng?

Hai tay Cam Ninh che bụpssfng hai mắrjsyt lóvxyje sápfxpng đmyfnlndlt quãlndlng màduqsvxyji:

- Cam Ninh làduqsm việctzzc mặrjsyc dùoiqn khôrbkmng câiiehu nệctzz nhưvxyjng cũeevwng tựsmma vấqmgcn mìyyxfnh khôrbkmng thẹxhitn vớtplwi trờqftqi đmyfnãlndl sinh ởuwttvxyjtplwi cờqftq củssoqa Chu tưvxyjtplwng quâiiehn chếviagt cũeevwng khôrbkmng thay đmyfnyrabi.

Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng thởuwttduqsi:

- Quảqwrw nhiêpssfn làduqs bảqwrwn sắrjsyc anh hùoiqnng.

Đdorgiểxjbkn Vi cũeevwng cảqwrwi biếviagn cápfxpi nhìyyxfn màduqs khen:
- Quảqwrw nhiêpssfn làduqs hảqwrwo hápfxpn.

Cam Ninh bỗlklxng nhiêpssfn rủssoq đmyfnjjjru xuốvicyng dùoiqnng mộtewht chúxtnvt khíqmgc lựsmmac màduqs thỉpwjxnh cầjjjru:

- Trưvxyjơqmuvng tưvxyjtplwng quâiiehn ta chếviagt cũeevwng đmyfnưvxyjpcbdc hi vọqwrwng tưvxyjtplwng quâiiehn tha cho huynh đmyfnctzz ta mộtewht phen đmyfnxjbk họqwrw vềpwjx nhàduqs.

Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng nhìyyxfn vàduqso trong trưvxyjqftqng thấqmgcy còctzzn mấqmgcy chụpssfc Linh Đdorgang Binh thìyyxfkdvrt lớtplwn:

- Dừpssfng lạpkwti cho ta. Khóvxyje miệctzzng củssoqa Cam Ninh mang theo nụpssfvxyjqftqi hắrjsyn vôrbkm lựsmmac nhắrjsym mắrjsyt lạpkwti.

Đdorgápfxpm binh sĩpwjxctzzn lạpkwti bi thưvxyjơqmuvng vôrbkmoiqnng.

Bỗlklxng nhiêpssfn cóvxyj mộtewht binh sĩpwjx thêpssfvxyjơqmuvng kêpssfu to:

- Đdorgpkwti ca huynh trêpssfn hoàduqsng tuyềpwjxn mộtewht mìyyxfnh đmyfni quápfxp tịrbkmch mịrbkmch ta bồhrbai tiếviagp huynh.

vxyji xong hắrjsyn vung kiếviagm tựsmma tậumafn.

- Đdorgpkwti ca ta cũeevwng bồhrbai huynh.

- Sinh làduqs huynh đmyfnctzz chếviagt cũeevwng muốvicyn làduqsm huynh đmyfnctzz.

Chỉpwjx trong chớtplwp mắrjsyt hai ba mưvxyjơqmuvi ngưvxyjqftqi toàduqsn bộtewh tựsmma vẫpjfyn màduqs chếviagt, cảqwrwnh tưvxyjpcbdng bi trápfxpng khiếviagn binh sĩpwjx Giang Đdorgôrbkmng hápfxp hốvicyc mồhrbam.

duqs Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng cũeevwng sởuwtt liệctzzu khôrbkmng kịrbkmp đmyfnưvxyjpcbdc chuyệctzzn nàduqsy.
Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng cảqwrwm thápfxpn vạpkwtn phầjjjrn màduqsvxyji:

- Đdorgpwjxu làduqs ngưvxyjqftqi cóvxyjiiehm huyếviagt thậumaft đmyfnápfxpng tiếviagc.

xtnvc nàduqsy trờqftqi đmyfnãlndlpfxpng choang trảqwrwi qua mộtewht hồhrbai ápfxpc đmyfnqmgcu đmyfnápfxpm binh sĩpwjx đmyfnpwjxu mỏxtnvi mệctzzt Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng chôrbkmn cấqmgct Cam Ninh vàduqs đmyfnápfxpm thuộtewhc hạpkwt củssoqa hắrjsyn sau đmyfnóvxyj chạpkwty tớtplwi đmyfnpkwti trạpkwti củssoqa Hoàduqsng Tựsmma.

Khi Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng tớtplwi đmyfnóvxyj đmyfnãlndl im ắrjsyng chỉpwjxvxyj mộtewht sốvicy binh sĩpwjx đmyfnang thu thậumafp tàduqsn cuộtewhc.

Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng tuyệctzzt khôrbkmng sốvicyt ruộtewht lúxtnvc nàduqsy Hoàduqsng Tựsmmaoiqnng chúxtnvng tưvxyjtplwng sĩpwjxvxyjtplwc ra nghêpssfnh đmyfnóvxyjn.

Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng ởuwtt trêpssfn đmyfnưvxyjqftqng cũeevwng chẳssoqng quan tâiiehm đmyfni tớtplwi đmyfnpkwti trạpkwti, hắrjsyn bắrjsyt đmyfnjjjru dòctzzkdvrt biểxjbku lộtewh củssoqa mọqwrwi ngưvxyjqftqi.

Trêpssfn mặrjsyt củssoqa Hoàduqsng Tựsmma lộtewh ra vẻrwic khôrbkmng tựsmma nhiêpssfn hai mắrjsyt tràduqsn ngậumafp tơqmuvpfxpu lộtewh vẻrwic bấqmgct an chúxtnvng tưvxyjtplwng cũeevwng cúxtnvi đmyfnjjjru trầjjjrm mặrjsyc.

Mộtewht lúxtnvc sau Hoàduqsng Tựsmma đmyfni ra khỏxtnvi hàduqsng Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng liềpwjxn nhàduqsn nhạpkwtt hỏxtnvi:

- Cóvxyj phảqwrwi Tôrbkmn Sápfxpch đmyfnãlndl bịrbkmvxyjtplwp rồhrbai khôrbkmng?

Hoàduqsng Tựsmma thấqmgcy Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng đmyfni thẳssoqng vàduqso vấqmgcn đmyfnpwjx thìyyxf ngẩbclxng đmyfnjjjru lêpssfn nhậumafn tộtewhi;

- Thuộtewhc hạpkwtrbkmrkkyng trúxtnvng kếviag đmyfniệctzzu hổyrab ly sơqmuvn mong tưvxyjtplwng quâiiehn trịrbkm tộtewhi.

vxyji xong hắrjsyn quỳrzsu xuốvicyng mặrjsyt đmyfnqmgct mặrjsyc cho Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng xửctzz tộtewhi.

Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng nhìyyxfn Hoàduqsng Tựsmma trêpssfn mặrjsyt khôrbkmng chúxtnvt biểxjbku lộtewh.
Hồhrbai lâiiehu sau hắrjsyn mớtplwi từpssf từpssfvxyji;

- Khôrbkmng ărkkyn thấqmgct bạpkwti khôrbkmng khôrbkmn ngoan lêpssfn đmyfnưvxyjpcbdc, nếviagu nhưvxyj vềpwjx sau gặrjsyp chuyệctzzn nhưvxyj vậumafy ngưvxyjơqmuvi khôrbkmng đmyfnưvxyjpcbdc xúxtnvc đmyfntewhng nhưvxyj vậumafy nữlklxa.

Hoàduqsng Tựsmma chấqmgcn đmyfntewhng mãlndlnh liệctzzt, hắrjsyn liềpwjxn nóvxyji:

- Thuộtewhc hạpkwt minh bạpkwtch tuyệctzzt đmyfnvicyi sẽpwjx khôrbkmng đmyfnxjbk chuyệctzzn tưvxyjơqmuvng tựsmma phápfxpt sinh.

Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng gậumaft đmyfnjjjru nóvxyji: - Ngưvxyjơqmuvi đmyfntewhc lậumafp lĩpwjxnh quâiiehn cũeevwng khôrbkmng nhiềpwjxu trẻrwic tuổyrabi gặrjsyp nhiềpwjxu sai phạpkwtm lầjjjrn nàduqsy tha cho ngưvxyjơqmuvi khôrbkmng đmyfnưvxyjpcbdc cóvxyj lầjjjrn sau.

Hoàduqsng Tựsmmactzzn chưvxyja cao hứlndlng xong thìyyxf Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng lạpkwti nóvxyji:

- Nếviagu nhưvxyj lầjjjrn sau còctzzn cóvxyj chuyệctzzn nhưvxyj vậumafy phápfxpt sinh thìyyxf đmyfnpssfng trápfxpch ta chưvxyja cho ngưvxyjơqmuvi cơqmuv hộtewhi.

Hoàduqsng Tựsmmavxyjng phấqmgcn dậumafp đmyfnjjjru tạpkwt ơqmuvn.

Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng lúxtnvc nàduqsy mớtplwi đmyfnpkwt Hoàduqsng Tựsmma đmyfnlndlng dậumafy.

Hoàduqsng Tựsmmaiiehm tìyyxfnh bìyyxfnh tĩpwjxnh cuốvicyi cùoiqnng bấqmgct an nóvxyji;

- Chúxtnva côrbkmng Tôrbkmn Sápfxpch bịrbkmvxyjtplwp phảqwrwi làduqsm sao cho phảqwrwi?

Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng cưvxyjqftqi thầjjjrn bíqmgc ápfxpnh mắrjsyt vôrbkmoiqnng quỷtplw dịrbkm.

Trong lúxtnvc mọqwrwi ngưvxyjqftqi đmyfnang phỏxtnvng đmyfnpfxpn Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng bỗlklxng nhiêpssfn nóvxyji:

- Hoàduqsng Tựsmma ngưvxyjơqmuvi cóvxyj phápfxpi ngưvxyjqftqi theo dõlksci khôrbkmng?

Hoàduqsng Tựsmma vộtewhi đmyfnápfxpp:

- Cóvxyj thuộtewhc hạpkwt phápfxpi hơqmuvn mưvxyjqftqi thápfxpm tửctzz khôrbkmn khékdvro lầjjjrn nàduqsy Chu Du cóvxyjduqs chạpkwty bằeoatng trờqftqi.

Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng gậumaft đmyfnjjjru;

- Tốvicyt lắrjsym, nếviagu nhưvxyjpfxpi nàduqsy ngưvxyjơqmuvi còctzzn khôrbkmng biếviagt thìyyxf đmyfnúxtnvng làduqs phụpssf sựsmmaqmgcn nhiệctzzm củssoqa ta rồhrbai.

Hoàduqsng Tựsmma vẫpjfyn bărkkyn khoărkkyn Tôrbkmn Sápfxpch chạpkwty mấqmgct đmyfnúxtnvng làduqs thảqwrw cọqwrwp vềpwjxxtnvi.

- Chúxtnva côrbkmng hìyyxfnh nhưvxyj khôrbkmng hềpwjx lo lắrjsyng chuyệctzzn Tôrbkmn Sápfxpch chạpkwty đmyfni mấqmgct.

Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng nghe xong thìyyxfvxyjqftqi to khiếviagn cho đmyfnápfxpm ngưvxyjqftqi Hoàduqsng Tựsmmaduqsng mờqftq mịrbkmt.

xtnvc nàduqsy Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng mớtplwi từpssf từpssfvxyji:

- Kỳrzsu thậumaft Tôrbkmn Sápfxpch nàduqsy làduqs giảqwrw.

- Làduqs giảqwrw?

Chúxtnvng tưvxyjtplwng phíqmgca dưvxyjtplwi đmyfnpwjxu la hoảqwrwng.

Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng cưvxyjqftqi hai tiếviagng biểxjbku lộtewhrbkmoiqnng đmyfnrjsyc ýrhkh:

- Tôrbkmn Sápfxpch thậumaft vẫpjfyn đmyfnang ởuwtt Nhữlklx Nam thàduqsnh.

- Rốvicyt cuộtewhc làduqs chuyệctzzn gìyyxf?

Hoàduqsng Tựsmma vừpssfa mừpssfng vừpssfa sợpcbd.

Trưvxyjơqmuvng Lãlndlng vưvxyjơqmuvn ngưvxyjqftqi cưvxyjqftqi khổyrabvxyji:

- Chẳssoqng nhữlklxng ngưvxyjơqmuvi màduqs ta cũeevwng bịrbkm quâiiehn sưvxyj lừpssfa cho mộtewht phen, đmyfnếviagn lúxtnvc trờqftqi tốvicyi mớtplwi biếviagt tin tứlndlc lápfxp gan củssoqa Quápfxpch Gia tiểxjbku tửctzzduqsy cũeevwng càduqsng ngàduqsy càduqsng lớtplwn rồhrbai, giấqmgcu diếviagm cảqwrw chuyệctzzn nàduqsy khôrbkmng đmyfnrjsyt ta vàduqso mắrjsyt nữlklxa, hừpssf.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.