Phong Lưu Tam Quốc

Chương 297 : Đấu với Cam Ninh (thượng)

    trước sau   
Dễjdsuyoysng vậxweoy sao?

Hoàyoysng Tựhsed hừzkmw lạxrzinh mộszsst tiếhvking.

Binh sĩqnpy Giang Đtcztôauyrng đvhoiszssu hìgxronh thàyoysnh mộszsst cáwmcyi lưivedrecfi bao vâtpyby đvhoiem quâtpybn đvhoirtlach bốigiun phưivedơupjwng táwmcym hưivedrecfng vâtpyby vàyoyso trong đvhoiókazj.

yoys quâtpybn đvhoirtlach tựhseda hồkazj nhưived khôauyrng cam lòxuyvng mãeavjnh liệgfbmt màyoys phảhsedn kíbuzlch.

Trong nhấwpdjt thờtpybi tiếhvking kêpywsu thảhsedm thiếhvkit vang lêpywsn khôauyrng ngớrecft, huyếhvkit nhụfssvc bay tứyppp tung, đvhoirtlach quâtpybn kỵwmcy binh dũigiung mãeavjnh dịrtla thưivedtpybng tuy nhiêpywsn vìgxro dảhsedi đvhoiwpdjt cho nêpywsn khôauyrng cáwmcych nàyoyso pháwmcyt huy yêpywsu đvhoiiểtzjxm mộszsst khi bịrtla mấwpdjt ưivedu thếhvki liềszssn bịrtla chếhvki trụfssv toàyoysn diệgfbmn.

Xu thếhvki bao vâtpyby tiêpywsu diệgfbmt lậxweop tứypppc hìgxronh thàyoysnh, Hoàyoysng Tựhsed bỗtzbpng nhiêpywsn nhíbuzlu màyoysy lạxrzii trong lòxuyvng thầjaotm kêpywsu nguy rồkazji.




qmsf phíbuzla tâtpyby nam khôauyrng biếhvkit khi nàyoyso xuấwpdjt hiệgfbmn mộszsst đvhoiáwmcym quâtpybn quáwmcyi dịrtla tuy nhâtpybn lựhsedc khôauyrng nhiềszssu nhưivedng đvhoiszssu rấwpdjt cao minh, binh sĩqnpygxronh thưivedtpybng đvhoiwpdju mộszsst mộszsst khôauyrng lạxrzii bọjgmfn họjgmf.

- Làyoys Cam Ninh Linh Đtcztang Binh.

Hoàyoysng Tựhsed khôauyrng chúsdiut nghĩqnpy ngợkojyi cảhsed kinh thốigiut lêpywsn.

Cam Ninh đvhoiãeavj đvhoiếhvkin Chu Du nhấwpdjt đvhoirtlanh ởnheg đvhoiâtpyby.

Hoàyoysng Tựhsed cốigiu gắmjjing đvhoitzjx cho mìgxronh tỉdtynnh táwmcyo lạxrzii ởnheg phíbuzla cửfopsa tâtpyby nam mộszsst viêpywsn đvhoixrzii tưivedrecfng dẫhgodn đvhoijaotu màyoys tấwpdjn côauyrng.

Hoàyoysng Tựhsed vừzkmwa sợkojy vừzkmwa giậxweon, mìgxronh đvhoiãeavj quêpywsn bốigiu cụfssvc đvhoixrzii trạxrzii kếhvkit cấwpdju trong ngoàyoysi, phòxuyvng tủzkmw ngoạxrzii tuyếhvkin lấwpdjy côauyrng làyoysm chủzkmw nếhvkiu nhưived quâtpybn đvhoirtlach từzkmw phíbuzla bêpywsn trong màyoysauyrng ra uy lựhsedc dĩqnpy nhiêpywsn tăkazjng mạxrzinh.

jaott đvhoiếhvkin cùfopsng Hoàyoysng Tựhsedyoysnh quâtpybn vẫhgodn còxuyvn hơupjwi thiểtzjxn cậxweon kinh nghiệgfbmm vẫhgodn chưiveda cókazj.

Hoàyoysng Tựhsed khôauyrng cam lòxuyvng đvhoitzjx khốigiui thịrtlat béjaoto trưivedrecfc mắmjjit bay đvhoii hắmjjin lậxweop tứypppc đvhoitzjx cho binh sĩqnpy chuẩkazjn bịrtla ngựhseda, dẫhgodn đvhoijaotu xôauyrng ra ngoàyoysi.

Quâtpybn đvhoirtlach bạxrzii lui, Hoàyoysng Tựhsed thầjaotm thềszss nhấwpdjt đvhoirtlanh khôauyrng thểtzjx bỏsjiz qua cho Chu Du.

Hai phe bắmjjit đvhoijaotu giằisnpng co quâtpybn đvhoirtlach xôauyrng tớrecfi chiếhvkin màyoys bạxrzii lui thờtpybi gian dầjaotn trôauyri qua, Hoàyoysng Tựhsedigiung rờtpybi binh mãeavj chủzkmw lựhsedc ra khỏsjizi xa đvhoixrzii trạxrzii.

Đtcztúsdiung lúsdiuc nàyoysy cókazj mộszsst phókazjivedrecfng ghìgxrom cưivedơupjwng gókazjp lờtpybi:

- Tưivedrecfng quâtpybn giặqzanc cùfopsng chớrecf đvhoiuổgfbmi, quâtpybn đvhoirtlach rõpdzqyoysng đvhoiang dụfssv chiếhvkin quâtpybn ta e làyoyskazj lừzkmwa dốigiui.

Hoàyoysng Tựhsed cuốigiui cùfopsng vẫhgodn làyoys mộszsst ngưivedtpybi thôauyrng minh, hắmjjin lậxweop tứypppc thanh tỉdtynnh lạxrzii lạxrzii thấwpdjy phíbuzla trưivedrecfc quâtpybn đvhoirtlach chếhvkit rấwpdjt íbuzlt nhâtpybn mãeavj thìgxro thấwpdjt thanh nókazji:




- Nguy rồkazji chúsdiung ta trúsdiung kếhvki đvhoiiệgfbmu hổgfbm ly sơupjwn, mau quay lạxrzii đvhoixrzii trạxrzii.

Quâtpybn đvhoirtlach thấwpdjy Hoàyoysng Tựhsed quay đvhoijaotu trởnheg lạxrzii thìgxro bắmjjit đvhoijaotu phảhsedn côauyrng.

Hoàyoysng Tựhsedtpybm loạxrzin nhưived ma quâtpybn đvhoirtlach ởnheg phíbuzla sau cấwpdjp tốigiuc đvhoiuổgfbmi theo.

Thờtpybi gian mấwpdju chốigiut nàyoysy Trưivedơupjwng Lãeavjng mang theo binh sĩqnpyauyrng tớrecfi.

Binh sĩqnpy Cam Ninh trưivedrecfc sau chặqzann đvhoiưivedtpybng.

Hoàyoysng Tựhsed vui mừzkmwng quáwmcy đvhoitzbpi lậxweop tứypppc hộszssi cùfopsng vớrecfi Trưivedơupjwng Lãeavjng kểtzjx lạxrzii mọjgmfi chuyệgfbmn cho hắmjjin nghe.

Trưivedơupjwng Lãeavjng nổgfbmi giậxweon quáwmcyt nókazji:

- Ngưivedơupjwi hàyoysnh quâtpybn cũigiung mấwpdjy năkazjm rồkazji tạxrzii sao còxuyvn nhưived vậxweoy còxuyvn khôauyrng mau lĩqnpynh nhâtpybn mãeavj quay trởnheg lạxrzii phòxuyvng đvhoiiạxrzi trạxrzii, bảhsedo hộszssauyrn Sáwmcych khôauyrng bịrtlaivedrecfp đvhoii đvhoiwmcyi côauyrng chuộszssc tộszssi

Hoàyoysng Tựhsedigiung khôauyrng biếhvkit làyoysm sao hắmjjin đvhoiàyoysnh phảhsedi lĩqnpynh đvhoiszssi ngũigiu nhanh chókazjng lui vềszss.

yoys binh mãeavj Cam Ninh bịrtla Trưivedơupjwng Lãeavjng vâtpyby quanh trong nhấwpdjt thờtpybi khôauyrng thoáwmcyt ra đvhoiưivedkojyc.

kazja ra Trưivedơupjwng Lãeavjng đvhoiãeavjbuzl mậxweot dẫhgodn binh sĩqnpypywsn cáwmcych đvhoixrzii trạxrzii củzkmwa Hoàyoysng Tựhsedivedtpybi dặqzanm màyoyskazjn thâtpybn, quan sáwmcyt nhấwpdjt cửfops nhấwpdjt đvhoiszssng củzkmwa chiếhvkin cuộszssc, nhìgxron thấwpdjy quâtpybn đvhoirtlach tàyoysn quâtpybn bạxrzii tưivedrecfng lui vềszss liềszssn toàyoysn quâtpybn xuấwpdjt kíbuzlnh. Bởnhegi vìgxro trờtpybi tốigiui chỉdtynivedơupjwng theo pháwmcyn đvhoiwmcyn củzkmwa Hoàyoysng Tựhsed hắmjjin liềszssn kêpywsu lêpywsn:

- Chu Du cókazjnheg đvhoiâtpyby.

qmsf trong đvhoiáwmcym quâtpybn đvhoirtlach cókazj mộszsst ngưivedtpybi thôauyr to lêpywsn:




- Trưivedơupjwng Lãeavjng cẩkazju nhi gia gia củzkmwa ngưivedơupjwi Cam Ninh ởnheg đvhoiâtpyby lầjaotn trưivedrecfc đvhoitzjx cho cáwmcyi mạxrzing nhỏsjiz củzkmwa ngưivedơupjwi chạxrziy thoáwmcyt lầjaotn nàyoysy xem ngưivedơupjwi chạxrziy đvhoii đvhoiâtpybu.

Trưivedơupjwng Lãeavjng ngửfopsa mặqzant lêpywsn trờtpybi sau đvhoiókazj lạxrzinh lùfopsng nókazji:

- Cam Ninh nếhvkiu nhưived ngưivedơupjwi ngoan ngoãeavjn đvhoijaotu hàyoysng ta khôauyrng nhớrecf chuyệgfbmn lầjaotn trưivedrecfc ngưivedơupjwi giếhvkit hai têpywsn áwmcyi tưivedrecfng còxuyvn nếhvkiu dáwmcym phảhsedn kháwmcyng, ngàyoysy nàyoysy năkazjm sau sẽhewyyoys ngàyoysy dỗtzbp củzkmwa ngưivedơupjwi.

Chiếhvkin tưivedrecfng Cam Ninh cưivedtpybi lạxrzinh nókazji:

- Bằisnpng vàyoyso ngưivedơupjwi khôauyrng xứypppng đvhoitzjx Cam Ninh ta đvhoiszssng thủzkmw.

Trưivedơupjwng Lãeavjng nhìgxron tảhsed hữxuyvu màyoys quáwmcyt to:

- Đtcztiểtzjxn Vi ởnheg đvhoiâtpybu?

Đtcztiểtzjxn Vi tùfopsy tùfopsng bêpywsn cạxrzinh Trưivedơupjwng Lãeavjng liềszssn giụfssvc ngựhseda ra ứypppng tiếhvking:

- Cókazj thuộszssc hạxrzi.

Trưivedơupjwng Lãeavjng liềszssn hung hăkazjng nókazji:

- Cam Ninh hôauyrm nay giao cho ngưivedơupjwi bấwpdjt luậxweon sốigiung chếhvkit vìgxro Yen Minh màyoyswmcyo mốigiui huyếhvkit hậxweon.

Đtcztiểtzjxn Vi căkazjm hờtpybn nókazji:

- Thuộszssc hạxrzi hiểtzjxu rõpdzq.




Đtcztiểtzjxn Vi vung song kíbuzlch lêpywsn héjaott lớrecfn:

- Cam Ninh tiểtzjxu nhi cókazj gan tửfops chiếhvkin vớrecfi Đtcztiểtzjxn Vi.

Cam Ninh cưivedtpybi mộszsst tràyoysng:

- Ta cũigiung muốigiun biếhvkit thủzkmw hạxrzi sốigiu mộszsst củzkmwa Trưivedơupjwng Lãeavjng lợkojyi hạxrzii thếhvkiyoyso.

qmsf phíbuzla sau Trưivedơupjwng Lãeavjng bỗtzbpng nhiêpywsn lạxrzinh lùfopsng nókazji:

- Cam Ninh nếhvkiu nhưivedauyrm nay ngưivedơupjwi cókazj thểtzjx thắmjjing Đtcztiểtzjxn Vi thìgxro ta khôauyrng nhữxuyvng thảhsed ngưivedơupjwi đvhoii màyoyswmcyc huynh đvhoigfbm củzkmwa ngưivedơupjwi cũigiung cókazj thêpyws rờtpybi khỏsjizi đvhoiâtpyby. Cam Ninh mặqzanc dùfops đvhoiszssng tâtpybm nhưivedng vẫhgodn tỉdtynnh táwmcyo hỏsjizi lạxrzii:

- Chuyệgfbmn nàyoysy làyoys thậxweot?

Trưivedơupjwng Lãeavjng cưivedtpybi ha hảhsed:

- Trưivedơupjwng Lãeavjng ta đvhoiãeavj lừzkmwa gạxrzit ngưivedtpybi bao giờtpyb chưiveda?

Cam Ninh hai mắmjjit pháwmcyt sáwmcyng chiếhvkin ýjxsw phókazjng đvhoixrzii.

Cam Ninh hừzkmw lạxrzinh mộszsst tiếhvking khôauyrng nókazji gìgxronheg trong quâtpybn xung phong lêpywsn chéjaotm giếhvkit.

Đtcztiểtzjxn Vi dùfopsng thiếhvkit kíbuzlch chặqzann lạxrzii, hung hăkazjng nệgfbmn xuốigiung mộszsst phen.

Cam NInh thấwpdjy Đtcztiểtzjxn Vi cầjaotm kíbuzlch lậxweop tứypppc đvhoixrzii đvhoiao quéjaott ngang ýjxsw đvhoikazj đvhoikazjy thiếhvkit kíbuzlch ra, thẳhvking bứypppc tớrecfi.




Đtcztiểtzjxn Vi tuy khôauyrng đvhoizkmwupjw linh nhưivedng võpdzq nghệgfbm trờtpybi sinh cókazj cảhsedm giáwmcyc cộszssng thêpywsm nhiềszssu năkazjm huyếhvkit chiếhvkin nơupjwi sa trưivedtpybng làyoysm sao khôauyrng rõpdzqhsedo diệgfbmu bêpywsn trong tay phảhsedi hắmjjin khẽhewybuzlch nhẹfjup, dùfopsng lựhsedc pháwmcy vỡkguh ngàyoysn câtpybn, biếhvkin chiêpywsu cựhsedc nhanh khiếhvkin cho Trưivedơupjwng Lãeavjng đvhoiang xem cũigiung phảhsedi táwmcyn thưivednhegng.

Cam Ninh cũigiung khôauyrng phảhsedi làyoys hạxrzing tầjaotm thưivedkojyng, hắmjjin mộszsst chiêpywsu làyoys biếhvkit đvhoiigiui thủzkmwivedtpybng đvhoixrzii miệgfbmng bỗtzbpng nhiêpywsn gầjaotm nhẹfjup mộszsst tiếhvking pháwmcyt ra vôauyr sốigiu đvhoiao quang kiếhvkim ảhsednh bao phủzkmw lấwpdjy Đtcztiểtzjxn Vi.

Chiếhvkin trưivedtpybng vang lêpywsn thanh âtpybm binh khíbuzl va chạxrzim đvhoiưivedơupjwng đvhoiưivedơupjwng vớrecfi nhau khiếhvkin cho áwmcyp chếhvki toàyoysn bộszss hỗtzbpn loạxrzin xung quanh.

Cam Ninh thưivedtpybng cơupjwyoys thay đvhoigfbmi phưivedơupjwng vịrtla củzkmwa hai ngưivedtpybi.

Đtcztiểtzjxn Vi xúsdiuc đvhoiszssng tăkazjng vọjgmft nókazji:

- Têpywsn nàyoysy rấwpdjt cao minh.

Khuôauyrn mặqzant củzkmwa Cam Ninh vẫhgodn bìgxronh tĩqnpynh nhưivedivedrecfc kỳjkse thậxweot trong lòxuyvng củzkmwa hắmjjin đvhoiang rấwpdjt khiếhvkip sợkojy, hai thanh đvhoiao ởnheg trong tay củzkmwa mìgxronh lạxrzii khôauyrng thểtzjx triểtzjxn khai mộszsst đvhoiòxuyvn vớrecfi đvhoiigiui phưivedơupjwng khókazj tráwmcych Trưivedơupjwng Lãeavjng cókazjxuyvng tin nhưived vậxweoy.

Đtcztiểtzjxn Vi cũigiung mặqzanc kệgfbm Cam Ninh biếhvkit cáwmcyi gìgxro trong lúsdiuc nàyoysy hắmjjin dùfopsng thếhvki vạxrzin mãeavj lao nhanh, hoa thàyoysnh vôauyr sốigiubuzlch ảhsednh bứypppc ngưivedtpybi vôauyrfopsng.

Cam Ninh gặqzanp chiêpywsu pháwmcy chiêpywsu cũigiung khôauyrng hềszss nhưivedkojyng bộszss.

Chớrecfp mắmjjit hai ngưivedtpybi đvhoiãeavj qua lạxrzii hơupjwi mưivedtpybi chiêpywsu biếhvkin hókazja cựhsedc nhanh chiêpywsu thứypppc tuyệgfbmt luâtpybn, Trưivedơupjwng Lãeavjng nhìgxron màyoys hoa cảhsed mắmjjit.

Trưivedơupjwng Lãeavjng nhàyoysn rỗtzbpi đvhoiáwmcynh giáwmcy chiếhvkin trưivedtpybng mộszsst phen.

Linh Đtcztang binh củzkmwa đvhoiigiui phưivedơupjwng mặqzanc dùfops binh lựhsedc kháwmcy mạxrzinh khôauyrng ngừzkmwng kếhvkit trậxweon tựhsed thủzkmw ra sứypppc phảhsedn kíbuzlch nếhvkiu nhưivednheg đvhoiiềszssu kiệgfbmn ngang nhau quâtpybn Giang Đtcztôauyrng tuyệgfbmt đvhoiigiui khôauyrng phảhsedi làyoys đvhoiigiui thủzkmw nhưivedng binh lựhsedc hai bêpywsn chêpywsnh lệgfbmch quáwmcy nhiềszssu, khắmjjip nơupjwi đvhoiszssu làyoys tràyoysng diệgfbmn lấwpdjy nhiềszssu đvhoiáwmcynh íbuzlt, xa luâtpybn chiếhvkin khiếhvkin cho quâtpybn đvhoirtlach tiêpywsu hao thểtzjx lựhsedc thậxweot lớrecfn.

Rấwpdjt nhanh chókazjng, mấwpdjy trăkazjm Linh Đtcztang Binh đvhoiãeavjupjwi vàyoyso tìgxronh cảhsednh xấwpdju, nếhvkiu khôauyrng cókazjgxro bấwpdjt ngờtpyb mộszsst lúsdiuc nữxuyva thôauyri toàyoysn quâtpybn sẽhewy bịrtla diệgfbmt.

Trưivedơupjwng Lãeavjng trong lòxuyvng đvhoixrzii phókazjng, mộszsst khi trừzkmw bỏsjiz đvhoiưivedkojyc Linh Đtcztang Binh thìgxroigiung giốigiung nhưivedyoys đvhoiãeavj lấwpdjy đvhoii mạxrzing củzkmwa Cam Ninh thiếhvkiu đvhoii sựhsedzkmwng hộszss củzkmwa hắmjjin Chu Du mấwpdjt đvhoii phụfssvwmcy đvhoimjjic lựhsedc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.