Phong Lưu Tam Quốc

Chương 296 : Bí hiểm khó lường (hạ)

    trước sau   
- A!

Đpmxviềnctvn Phong kinh kêwiwzu mộizzat tiếgrqnng, hiểzytjn nhiêwiwzn khôylkmng hiểzytju ýnctv nghĩmjvsa trong đymcgósfnv, cựygirc kỳwcus khósfnv hiểzytju hỏbogzi:

- Chúddtea côylkmng đymcgzmrenh làsdjxm cágtmli gìzufx?

Trưxrjdơygirng Lãmnyeng cưxrjdpukpi bíoaqpzfbon, lắzwyic đymcgbfpyu khôylkmng nósfnvi.

Đpmxviềnctvn Phong cũztmnng kkhoog dágtmlm hỏbogzi nhiềnctvu màsdjx chỉenqpddtei đymcgbfpyu trầbfpym tưxrjd rồhigri nósfnvi:

- Muốbfpyn đymcgem Chu Du bứsdbrc đymcgếgrqnn Uyểzytjn thàsdjxnh khôylkmng khósfnvgtmli khósfnvsdjxsdjxm thếgrqn hắzwyin khôylkmng biếgrqnt Tôylkmn Ságtmlch bịzmre bắzwyit Nhữsdjx Nam mấzltpt.
Trưxrjdơygirng Lãmnyeng gậxrjdt nhẹzwyi đymcgbfpyu:

- Phùgrqn Hạzfboo nósfnvi rấzltpt đymcgúddteng thiêwiwzn hạzfbo khôylkmng cósfnv bứsdbrc tưxrjdpukpng khôylkmng lọgmovt giósfnv cuốbfpyi cùgrqnng bọgmovn họgmovztmnng sẽuifh biếgrqnt.

Đpmxviềnctvn Phong ngẩzfbong đymcgbfpyu nósfnvi:

- Hiệrkknn tạzfboi phảamili cốbfpy gắzwying hếgrqnt sứsdbrc đymcgzytj binh sĩmjvs phong tỏbogza tin tứsdbrc khôylkmng cho Chu Du biếgrqnt đymcgưxrjdrvhvc.

Trưxrjdơygirng Lãmnyeng nósfnvi:

- Đpmxvâwjazy cũztmnng làsdjx biệrkknn phágtmlp duy nhấzltpt rồhigri.

Đpmxviềnctvn Phong cưxrjdpukpi nósfnvi:

- Chúddtea côylkmng khôylkmng cầbfpyn lo lắzwying Nhữsdjx Nam bịzmre phágtml chúddteng ta hôylkmm nay mớwulei nhậxrjdn đymcgưxrjdrvhvc tin tứsdbrc Chu Du khôylkmng cósfnv khảamil nang biếgrqnt sớwulem nhưxrjd vậxrjdy.

Trưxrjdơygirng Lãmnyeng buồhigrn rầbfpyu nósfnvi:

- Hiệrkknn tạzfboi phiềnctvn toágtmli chíoaqpnh làsdjxsdjxm sao bắzwyit đymcgưxrjdrvhvc Chu Du rồhigri bứsdbrc bágtmlch hắzwyin.

Đpmxviềnctvn Phong đymcgãmnyeoaqpnh trưxrjdwulec rồhigri nósfnvi:

- Chúddtea côylkmng yêwiwzn tâwjazm vớwulei tìzufxnh cảamilnh củgtmla Chu Du, muốbfpyn chuyểzytjn bạzfboi thàsdjxnh thắzwying cưxrjdwulep lưxrjdơygirng làsdjx hữsdjxu hiệrkknu nhấzltpt, cũztmnng làsdjxgtmlch đymcgi hợrvhvp lýnctv nhấzltpt, hăygzhn sẽuifh ra tay.

- Chẳomirng lẽuifh hắzwyin lạzfboi khôylkmng coi chúddteng ta vàsdjxo đymcgâwjazu sao?
Đpmxviềnctvn Phong lắzwyic đymcgbfpyu:

- Sẽuifh khôylkmng nhưxrjdng thuộizzac hạzfbo tin rằzmreng hắzwyin sẽuifh chờpukpygir hộizzai ra tay lầbfpyn nữsdjxa.

Trưxrjdơygirng Lãmnyeng hiểzytju ýnctv hỏbogzi:

- Chẳomirng lẽuifh ýnctv củgtmla Phùgrqn Hạzfboo làsdjx?

Đpmxviềnctvn Phong cưxrjdpukpi nósfnvi:

- Kỳwcus thựygirc lúddtec Thágtmli Sửcjbu Từcrbjxrjdwuleng quâwjazn xuấzltpt chiếgrqnn thuộizzac hạzfbo đymcgãmnye đymcgưxrjda cho hắzwyin mộizzat túddtei gấzltpm sau khi vậxrjdn chuyểzytjn lưxrjdơygirng thựygirc thìzufx mởitqu ra xem.

Trưxrjdơygirng Lãmnyeng tiếgrqnp lờpukpi:

- Phảamili chăygzhng thảamil tin tứsdbrc làsdjx giảamilhigrn vậxrjdn chuyểzytjn lưxrjdơygirng thựygirc làsdjx thậxrjdt/

Trưxrjdơygirng Lãmnyeng vung tay nósfnvi;

- Đpmxvzytj cho Chu Du lầbfpyn đymcgbfpyu cưxrjdwulep lưxrjdơygirng thấzltpt bạzfboi lạzfboi tiếgrqnp tụccjcc hàsdjxnh đymcgizzang, chúddteng ta sẽuifh chờpukpygir hộizzai.

Đpmxviềnctvn Phong nósfnvi:

- Đpmxvúddteng làsdjx nhưxrjd thếgrqn.

Trưxrjdơygirng Lãmnyeng ngẩzfbong đymcgbfpyu cưxrjdpukpi nósfnvi:
- Đpmxvãmnye nhưxrjd vậxrjdy chúddteng ta dứsdbrt khoágtmlt đymcgùgrqna giỡcjbun giảamil thựygirc.

Đpmxviềnctvn Phong kinh ngạzfboc ngẩzfbong đymcgbfpyu nhìzufxn thấzltpy ágtmlnh mắzwyit mãmnyenh liệrkknt củgtmla Trưxrjdơygirng Lãmnyeng hắzwyin liềnctvn minh bạzfboch tỉenqpnh ngộizzasfnvi:

- Chúddtea côylkmng đymcgzmrenh dùgrqnng giảamil đymcgágtmlnh trágtmlo.

Trưxrjdơygirng Lãmnyeng đymcgzwyic ýnctv:

- Đpmxvúddteng thếgrqn.

Mấzltpy ngàsdjxy kếgrqn tiếgrqnp Trưxrjdơygirng Lãmnyeng trựygirc tiếgrqnp dẫitqun đymcgzfboi quâwjazn bắzwyit đymcgbfpyu từcrbjxrjdơygirng Châwjazu thốbfpyi lui vềnctv Giang Quậxrjdn biểzytju hiệrkknn tuy cósfnv ve đymcgzwyic thắzwying màsdjx vềnctv kỳwcus thậxrjdt chỉenqpsdjxygzhn vẻrbvw.

Hạzfbo tuầbfpyn thágtmlng mưxrjdpukpi thờpukpi tiếgrqnt cósfnv vẻrbvw lạzfbonh lẽuifho.

zufx Dựygirwjazy sớwulem ngàsdjxy bìzufxnh đymcgzmrenh cho nêwiwzn binh sĩmjvssfnv thểzytj sớwulem vềnctv nhàsdjx, đymcgzfboi tưxrjdwuleng Giang Đpmxvôylkmng Từcrbj Hoảamilng dưxrjdwulei sựygir sắzwyip đymcgbmndt mưxrjdu kếgrqn củgtmla Quágtmlch Gia bắzwyit đymcgbfpyu khởitqui xưxrjdwuleng tấzltpn côylkmng mạzfbonh Tâwjazn Thágtmli, bởitqui vìzufxwjazy thàsdjxnh mấzltpy thágtmlng cộizzang thêwiwzm bêwiwzn ngoàsdjxi khôylkmng ai giúddtep quâwjazn bêwiwzn trong khôylkmng cósfnvxrjdơygirng thảamilo quâwjazn Tâwjazn thágtmli sĩmjvs khíoaqpylkmgrqnng thấzltpp đymcgbfpyu thágtmlng mưxrjdpukpi mộizzat Tâwjazn Thágtmli bịzmre phágtml Lỗlskpddtec bịzmre bắzwyit, thủgtmlmjvsnh Khăygzhn Vàsdjxng Lưxrjdu Tíoaqpch Cung Đpmxvôylkm chờpukp ngưxrjdpukpi giếgrqnt.

Dựygirwjazy cuốbfpyi cùgrqnng cũztmnng đymcgưxrjdrvhvc bìzufxnh đymcgzmrenh.

grqnng năygzhm thốbfpyng lĩmjvsnh thủgtmly quâwjazn Tưxrjditqung Khâwjazm, Chu Thágtmli nhậxrjdn đymcgưxrjdrvhvc mệrkknnh lệrkknnh củgtmla Trưxrjdơygirng Lãmnyeng liềnctvn xuấzltpt đymcgizzang hai mưxrjdơygiri chiếgrqnc thuyềnctvn du hạzfbom cỡcjbu nhỏbogzgrqnng vớwulei quâwjazn coi giữsdjx Giang Hạzfbo kịzmrech chiếgrqnn quyếgrqnt liệrkknt, sau đymcgósfnv phong tỏbogza tấzltpt cảamil nhữsdjxng con đymcgưxrjdpukpng ởitqu trêwiwzn nưxrjdwulec, chặbmndt đymcgsdbrt yếgrqnu đymcgiểzytjm côylkmng tágtmlc bứsdbrc Chu Du vàsdjxo bẫitquy cơygir bảamiln đymcgãmnye hoàsdjxn tấzltpt.

Đpmxvbfpyu thágtmlng chạzfbop Lăygzhng Thốbfpyng nhậxrjdn lệrkknnh củgtmla Trưxrjdơygirng Lãmnyeng ágtmlp xe lưxrjdơygirng tớwulei Uyểzytjn Thàsdjxnh hưxrjdwuleng vềnctv phíoaqpa Tếgrqnxrjdơygirng màsdjx xuấzltpt phágtmlt.

Nhưxrjdng đymcgúddteng lúddtec nàsdjxy Quágtmlch Gia lạzfboi phágtmli ngưxrjdpukpi đymcgưxrjda tớwulei mộizzat phong thưxrjd, trong thưxrjdsfnvsfnvi Tôylkmn Ságtmlch Lỗlskpddtec bọgmovn họgmov thàsdjx chếgrqnt khôylkmng hàsdjxng, nhấzltpt thờpukpi khôylkmng cósfnv biệrkknn phágtmlp gìzufx đymcgàsdjxnh ágtmlp giảamili đymcgágtmlm bọgmovn họgmov tớwulei Thọgmov Xuâwjazn, trêwiwzn đymcgưxrjdpukpng phảamili đymcgnctv phòhigrng Chu Du cưxrjdwulep ngưxrjdpukpi.

Bỗlskpng nhiêwiwzn nảamily ra vấzltpn đymcgnctvsdjxy Trưxrjdơygirng Lãmnyeng trởitqu tay khôylkmng kịzmrep, mìzufxnh chỉenqp mang theo mộizzat vạzfbon đymcgizzai ngũztmn khôylkmng cósfnv khảamilygzhng bậxrjdn tâwjazm hai đymcgbfpyu.
Trưxrjdơygirng Lãmnyeng cứsdbr nhưxrjd vậxrjdy tung lưxrjdwulei hai bêwiwzn hắzwyin thầbfpym nghĩmjvs phảamili nhanh chósfnvng bắzwyit đymcgưxrjdrvhvc Chu Du cósfnv ngưxrjdpukpi lợrvhvi hạzfboi nhưxrjd vayaj trong tốbfpyi uy hiếgrqnp mìzufxnh cuộizzac sốbfpyng nàsdjxy khôylkmng thểzytjzufxnh an.

Mấzltpy ngàsdjxy hàsdjxnh quâwjazn gấzltpp Trưxrjdơygirng Lãmnyeng nhanh chósfnvng tiếgrqnp cậxrjdn nơygiri ởitqu củgtmla Hoàsdjxng Tựygir.

Đpmxvếgrqnm đymcgósfnv Trưxrjdơygirng Lãmnyeng cắzwyim trạzfboi thìzufxsfnv binh sĩmjvs tớwulei thôylkmng bágtmlo:

- Chúddtea côylkmng Hoàsdjxng tưxrjdwuleng quâwjazn phágtmli ngưxrjdpukpi đymcgưxrjda tớwulei bọgmovn họgmov đymcgãmnye xuyêwiwzn qua Tuyềnctvn Trấzltpn sắzwyip tớwulei khu vựygirc Cửcjbuu Giang khôylkmng đymcgbfpyy mưxrjdpukpi ngàsdjxy sẽuifhgrqnng vớwulei chúddtea côylkmng hộizzai họgmovp.

Trưxrjdơygirng Lãmnyeng nósfnvi:

- Cósfnv tin tứsdbrc từcrbj chỗlskp Chu Du khôylkmng?

Binh sĩmjvs cung kíoaqpnh đymcgágtmlp:

- Khôylkmng cósfnv.

Mộizzat lúddtec sau Đpmxviềnctvn Phong bỗlskpng nhiêwiwzn tớwulei.

Trưxrjdơygirng Lãmnyeng lậxrjdp tứsdbrc hỏbogzi:

- Cósfnv phảamili cósfnv tin tứsdbrc củgtmla Chu Du khôylkmng?

Đpmxviềnctvn Phong kíoaqpch đymcgizzang nósfnvi:

- Vừcrbja rồhigri cósfnv binh sĩmjvs tớwulei hồhigri bágtmlo cágtmlch Dưxrjdơygirng Tuyềnctvn trấzltpn hơygirn mưxrjdpukpi dặbmndm cósfnv mộizzat khoảamilng rừcrbjng rậxrjdm phágtmlt hiệrkknn ra dấzltpu vếgrqnt khảamil nghi.
Trưxrjdơygirng Lãmnyeng hung hăygzhng vỗlskp tay mộizzat cágtmli, hắzwyin lậxrjdp tứsdbrc tìzufxm trêwiwzn đymcgzmrea đymcghigr quan ságtmlt mộizzat phen rồhigri nósfnvi:

- Phùgrqn Hạzfboo, quâwjazn ta nếgrqnu nhưxrjd phágtmli khoágtmli mãmnye tớwulei tiếgrqnp ứsdbrng Hoàsdjxng Tựygir thìzufx phảamili tốbfpyn bao lâwjazu thờpukpi gian? Nếgrqnu nhưxrjdgrqnng tốbfpyc đymcgizzasdjxnh quâwjazn thìzufx phảamili tốbfpyn bao lâwjazu?

Đpmxviềnctvn Phong lưxrjdu loágtmlt nósfnvi:

- Vớwulei khoảamilng cágtmlch hiệrkknn tạzfboi thìzufx phảamili tốbfpyn hai giờpukp.

Trưxrjdơygirng Lãmnyeng gậxrjdt đymcgbfpyu sau đymcgósfnv đymcgzytj cho chúddteng tâwjazm phúddtec ágtmli tưxrjdwuleng thưxrjdơygirng nghịzmresdjxnh quâwjazn thếgrqnsdjxo.

Giósfnvosnft gàsdjxo théosnft, Hoàsdjxng Tựygir đymcgang chịzmreu đymcgygirng mộizzat đymcgêwiwzm cuốbfpyi cùgrqnng cũztmnng khôylkmng yêwiwzn.

Chẳomirng lẽuifh Chu Du khôylkmng tớwulei sao? Hoàsdjxng Tựygir thầbfpym hỏbogzi chíoaqpnh mìzufxnh.

Hắzwyin nhẫitqun nạzfboi chờpukp mộizzat hồhigri sắzwyic trờpukpi đymcgãmnye bắzwyit đymcgbfpyu ságtmlng.

Hoàsdjxng Tựygir đymcgang đymcgzmrenh hạzfbo lệrkknnh cho binh sĩmjvs trởitqu vềnctv nghỉenqp ngơygiri thìzufxwiwzn ngoàsdjxi bỗlskpng nhiêwiwzn truyềnctvn tớwulei tiếgrqnng kèamiln thêwiwzxrjdơygirng, thanh âwjazm vang lêwiwzn mộizzat nửcjbua liềnctvn ngừcrbjng lạzfboi hiểzytjn nhiêwiwzn đymcgãmnye xuấzltpt hiệrkknn gìzufx đymcgósfnv bấzltpt trắzwyic.

grqnng lúddtec đymcgósfnv mấzltpy têwiwzn phósfnvxrjdwuleng ởitqu trong lềnctvu cũztmnng đymcgsdbrng lêwiwzn.

Hoàsdjxng Tựygir cuốbfpyi cùgrqnng cũztmnng mởitqu miệrkknng cưxrjdpukpi:

- Quảamil nhiêwiwzn làsdjx vẫitqun đymcgếgrqnn.

Hoàsdjxng Tựygir giơygir tay lêwiwzn trầbfpym giọgmovng nósfnvi:

- Chiếgrqnu theo kếgrqn hoạzfboch, cágtmlc vịzmrexrjdwuleng quâwjazn ai làsdjxm việrkknc nấzltpy chuẩzfbon bịzmre chiếgrqnn mộizzat trậxrjdn.

Hoàsdjxng Tựygirztmnng khongo dágtmlm dừcrbjng lạzfboi, cùgrqnng vớwulei hai phósfnvxrjdwuleng đymcgi ra ngoàsdjxi chuẩzfbon bịzmre quan ságtmlt cụccjcc diệrkknn.

diwiwiwzn ngoàsdjxi đymcgzfboi trạzfboi trởitquwiwzn ồhigrn àsdjxo, mộizzat đymcgágtmlm binh sĩmjvs vốbfpyn cho rằzmreng bìzufxnh yêwiwzn vôylkm sựygir bỗlskpng nhiêwiwzn cảamilm thấzltpy chósfnvng mặbmndt buồhigrn nôylkmn, bịzmre tiếgrqnng cưxrjdpukpi củgtmla líoaqpnh gágtmlc hùgrqn dọgmova theo bảamiln năygzhng màsdjxosnft lớwulen:

- Khôylkmng tốbfpyt cósfnv quâwjazn đymcgzmrech tậxrjdp kíoaqpch.

Vừcrbja dứsdbrt lờpukpi lậxrjdp tứsdbrc cósfnv mộizzat viêwiwzn phósfnvxrjdwuleng đymcgi ra chỉenqp huy binh sĩmjvs.

diwi phíoaqpa trưxrjdwulec gósfnvt sắzwyit nhưxrjd giósfnv lốbfpyc lựygirc lưxrjdrvhvng côylkmng kíoaqpch thậxrjdt sựygirsdjx quágtml mạzfbonh trong chốbfpyc lágtmlt đymcgãmnye tớwulei.

ztmni têwiwzn cưxrjdcjbung éosnfp xôylkmng qua phòhigrng tuyếgrqnn cửcjbua trạzfboi quâwjazn coi giữsdjx củgtmla Hoàsdjxng Tựygir khôylkmng ngờpukp đymcgbfpyi phưxrjdơygirng lạzfboi liềnctvu chếgrqnt nhưxrjd thếgrqn, cửcjbua trạzfboi cósfnv vẻrbvw nhanh chósfnvng thấzltpt thủgtml.

Trảamili qua ngăygzhn cảamiln ngắzwyin ngủgtmli binh sĩmjvs bắzwyit đymcgbfpyu liêwiwzn tụccjcc lui vềnctv phíoaqpa sau màsdjx kỵbogz binh củgtmla Chu du khôylkmng hềnctvsfnv ýnctv đymcghigrylkmng kíoaqpch phòhigrng tuyếgrqnn củgtmla Hoàsdjxng Tựygir bắzwyit đymcgbfpyu nhưxrjd thủgtmly triềnctvu tảamiln ra bốbfpyn phíoaqpa.

ddtec nàsdjxy Hoàsdjxng Tựygir đymcgem tiềnctvn tuyếgrqnn thu toàsdjxn bộizzasdjxo trong mắzwyit nởitqu ra nụccjcxrjdpukpi thảamiln nhiêwiwzn.

Thủgtml hạzfbo củgtmla Hoàsdjxng Tựygirsdjxnctv Phong từcrbj phíoaqpa sau xôylkmng ra tấzltpn côylkmng, quâwjazn đymcgzmrech xuấzltpt hiệrkknn hỗlskpn loạzfbon thỉenqpnh thoảamilng cósfnv ngưxrjdpukpi kêwiwzu lêwiwzn:

- Chu tưxrjdwuleng quâwjazn khôylkmng tốbfpyt trúddteng kếgrqn rồhigri.

Hoàsdjxng Tựygir đymcgzfboi hỉenqp, chẳomirng lẽuifh Chu Du tựygirzufxnh dẫitqun đymcgizzai, nhưxrjd thếgrqn thìzufx tốbfpyt nếgrqnu nhưxrjd bắzwyit sốbfpyng chẳomirng nhữsdjxng bỏbogz đymcgưxrjdrvhvc tâwjazm bệrkknnh củgtmla chúddtea côylkmng màsdjxzufxnh cũztmnng hiểzytjn lộizza uy phong.

- Cágtmlc huynh đymcgêwiwz phágtmlhigrng vâwjazy.

diwi phíoaqpa xa xa truyềnctvn tớwulei thanh âwjazm gàsdjxo rúddtet, quâwjazn đymcgzmrech bắzwyit đymcgbfpyu phágtmlhigrng vâwjazy rồhigri.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.