Phong Lưu Tam Quốc

Chương 295 : Bí hiểm khó lường

    trước sau   
Quảrtyf nhiêndhdn, binh sĩixgh đsiisumtoch quâmosfn ngàexazy càexazng khówbpw khăbbpmn nếbdtju muốtcjhn xuyêndhdn qua phònenqng tuyếbdtjn nàexazy đsiisigjy giếbdtjt tớbbpmi trung ưzrnlơbhwkng. Cùmsldng lúrrkdc đsiisówbpw, cówbpwdmdh khíndhdch lệurmc, binh sĩixgh phe ta đsiisãdmdh tiêndhdu trừxbltmosfm lýtnjr bấaomqt an ban đsiisqzkdu, hồmsldi phụcdcuc sứfnepc chiếbdtjn đsiisaomqu dĩixghdmdhng, bắrfokt đsiisqzkdu dũdnpqng mãdmdhnh lêndhdn. Thêndhdm vàexazo bốtcjhn phíndhda cówbpw khôoilung índhdt binh sĩixgh chi việurmcn, lạgsqci tổnobk chứfnepc phònenqng tuyếbdtjn hữzkpqu hiệurmcu, khôoilung cho Chu Du mộtkvot chúrrkdt cơbhwk hộtkvoi nàexazo.

Mộtkvot índhdt binh sĩixgh lọlvqft vàexazo trong bắrfokt đsiisqzkdu bịumto bao vâmosfy, bêndhdn ngoàexazi thìumsw rấaomqt khówbpw tiếbdtjn vàexazo. Đsiistkvoi kỵazyj binh củdmhva đsiistcjhi thủdmhv chỉurtswbpw thểigjyoilundhdn ngoàexazi lưzrnlbbpmn qua lưzrnlbbpmn lạgsqci, căbbpmn bảrtyfn khôoilung thểigjy chi việurmcn, thêndhdm vàexazo khôoilung nhậqzhgn đsiisưzrnlbbpmc mệurmcnh lệurmcnh củdmhva Chu Du cówbpw bỏoipw ngựazhka đsiisaomqu dưzrnlbbpmi đsiisaomqt khôoilung, nêndhdn khôoilung cówbpw đsiisaomqt dụcdcung võsrie.

Chu Du mắrfokt thấaomqy cưzrnlurmcng côoilung khôoilung đsiisưzrnlbbpmc, mìumswnh khôoilung thểigjy tiêndhdu hao thêndhdm, lạgsqci lo lắrfokng việurmcn quâmosfn củdmhva Tháospvi Sửdmdh Từxblt đsiisếbdtjn cho nêndhdn quyếbdtjt đsiisospvn ra lệurmcnh khiếbdtjn binh sĩixghrrkdt lui, chuẩlhcun bịumtoumswm cơbhwk hộtkvoi kháospvc.

ndhdn ngoàexazi cònenqn đsiisfidl, vỗoauroilung đsiisi, bêndhdn trong muốtcjhn chạgsqcy thìumsw khówbpw khăbbpmn, bịumto giếbdtjt sạgsqcch.

Chỉurts chớbbpmp mắrfokt, Chu Du vàexaz binh sĩixgh củdmhva gãdmdh đsiisãdmdh biếbdtjn mấaomqt khôoilung cònenqn bówbpwng dáospvng.

Binh sĩixghndhdn xe lưzrnlơbhwkng nhìumswn đsiisumtoch quâmosfn rờurmci đsiisi pháospvt ra tiếbdtjng hoan hôoiluqzkdm ĩixgh, chúrrkdc mừxbltng mìumswnh chiếbdtjn thắrfokng.
rrkdc nàexazy Lăbbpmng Thốtcjhng mớbbpmi thởoilu ra hơbhwki dàexazi, tuy trêndhdn mặffnzt cówbpw mệurmct mỏoipwi nhưzrnlng càexazng nhiềlhcuu làexaz đsiisrfokc ýtnjr. Gãdmdh thầqzkdm cảrtyfm tháospvn mìumswnh đsiisãdmdh chốtcjhng qua đsiisưzrnlbbpmc, cùmsldng lúrrkdc đsiisówbpw nhìumswn binh sĩixghzrnlbbpmi tay, thấaomqy ai cũdnpqng vẻffpo mặffnzt mệurmct mỏoipwi, ngưzrnlurmci lấaomqm tấaomqm vếbdtjt máospvu, nhưzrnlng ai đsiislhcuu giốtcjhng gãdmdh rấaomqt làexaz đsiisrfokc ýtnjr.

Nhớbbpm đsiisếbdtjn Chu Du khi đsiisoạgsqcn sẽtcjh đsiisoạgsqcn, đsiisếbdtjn nhanh đsiisi càexazng nhanh, quảrtyf nhiêndhdn cówbpw phong tháospvi đsiisgsqci tưzrnlbbpmng. Chúrrkda côoilung cówbpw đsiistcjhi thủdmhv nhưzrnl vậqzhgy, uy hiếbdtjp khôoilung nhỏoipw.

bbpmng Thốtcjhng bắrfokt đsiisqzkdu đsiisigjy binh sĩixgh thốtcjhng kêndhd lạgsqci tổnobkn thấaomqt thưzrnlơbhwkng vong sau cuộtkvoc chiếbdtjn.

Trậqzhgn chiếbdtjn nàexazy chưzrnla tớbbpmi mộtkvot canh giờurmc, binh sĩixgh thưzrnlơbhwkng vong trăbbpmm ngưzrnlurmci, xe lưzrnlơbhwkng bịumto đsiistcjht táospvm bộtkvo, tổnobkng thểigjy thìumsw khôoilung tổnobkn thấaomqt bao nhiêndhdu.

Trậqzhgn chiếbdtjn nàexazy thắrfokng lợbbpmi khôoilung chỉurts bảrtyfo đsiisrtyfm lưzrnlơbhwkng thảrtyfo khôoilung bịumto mấaomqt, hơbhwkn nữzkpqa khiếbdtjn Lăbbpmng Thốtcjhng sau nàexazy nổnobki bậqzhgt trong rấaomqt nhiềlhcuu danh tưzrnlbbpmng tạgsqci Giang Đsiisôoilung, trởoilu thàexaznh mộtkvot trong tứfnep tiểigjyu thiêndhdn long danh chấaomqn Trung Nguyêndhdn, đsiisffnzt nềlhcun mówbpwng tốtcjht đsiispkbrp.

Trảrtyfi qua việurmcc nàexazy, binh sĩixgh tậqzhgp trung tinh thầqzkdn cao đsiistkvo, xe lưzrnlơbhwkng chạgsqcy đsiisi suốtcjht đsiisêndhdm.

Khôoilung lâmosfu sau đsiiscdcung phảrtyfi quâmosfn Tháospvi Sửdmdh Từxblt nghe tin chạgsqcy tớbbpmi, mọlvqfi ngưzrnlurmci mớbbpmi yêndhdn tâmosfm.

Thìumsw ra Tháospvi Sửdmdh Từxblt lo lắrfokng Chu Du lắrfokm mưzrnlu nhiềlhcuu kếbdtj, khôoilung hẹpkbrn màexazmsldng giốtcjhng Lăbbpmng Thốtcjhng chạgsqcy đsiisi cảrtyf đsiisêndhdm. Tháospvi sửdmdh Từxblt nghe kểigjy cuộtkvoc chiếbdtjn chặffnzn đsiisáospvnh nàexazy thìumsw khen nứfnepc nởoilubbpmng Thốtcjhng, cho rằkqssng cówbpw phong tháospvi củdmhva phụcdcu thâmosfn gãdmdh. Sau đsiisówbpwdmdh sai khoáospvi mãdmdh đsiisi Tếbdtjzrnlơbhwkng báospvo cáospvo cho Trưzrnlơbhwkng Lãdmdhng.

rrkdc nàexazy Trưzrnlơbhwkng Lãdmdhng đsiisãdmdh biếbdtjt việurmcc Tôoilun Sáospvch bịumto bắrfokt, cơbhwk bảrtyfn đsiisgsqci cụcdcuc đsiisãdmdh đsiisumtonh, vừxblta sai ngưzrnlurmci báospvo cho Quáospvch Gia khiếbdtjn gãdmdh toàexazn quyềlhcun xửdmdhtnjr vụcdcu việurmcc Nhữzkpq Nam, chỉurts huy Trầqzkdn Võsrie tấaomqn côoilung Tâmosfn Tháospvi huyệurmcn. Cùmsldng lúrrkdc đsiisówbpw hắrfokn ra lệurmcnh dùmsld thếbdtjexazo cũdnpqng phảrtyfi nghĩixghospvch chiêndhdu hàexazng Tôoilun Sáospvch. Hổnobkzrnlbbpmng nhưzrnl thếbdtj giếbdtjt thìumsw thậqzhgt làexaz đsiisáospvng tiếbdtjc. Tiếbdtjp theo hắrfokn pháospvi ngưzrnlurmci đsiisưzrnla tin cho Tưzrnloilung Khâmosfm, lệurmcnh gãdmdh nhanh chówbpwng chiếbdtjm đsiisówbpwng thàexaznh Giang Hạgsqc, cắrfokt đsiisfnept đsiisiểigjym dừxbltng châmosfn cuốtcjhi cùmsldng củdmhva Chu Du. Chíndhdnh hắrfokn thìumsw đsiisrfokn đsiiso suy ghĩixgh nhiềlhcuu phen, kiềlhcum chếbdtj ýtnjr đsiisumtonh lậqzhgp tứfnepc gặffnzp Tôoilun Sáospvch ngay, quyếbdtjt đsiisumtonh dẫurmcn nhâmosfn mãdmdh đsiisi theo, nếbdtju cówbpw thểigjy bao vâmosfy Chu Du thìumsw tốtcjht nhấaomqt, nhổnobk cỏoipw tậqzhgn gốtcjhc, chặffnzt đsiisfnept hậqzhgu hoạgsqcn. Nếbdtju màexaz khôoilung đsiisưzrnlbbpmc thìumsw chậqzhgm rãdmdhi rúrrkdt vềlhcu Giang Đsiisôoilung cũdnpqng tốtcjht.

Chiếbdtjn cuộtkvoc cơbhwk bảrtyfn đsiisãdmdh đsiisumtonh, Trưzrnlơbhwkng Lãdmdhng thoảrtyfi máospvi trong lònenqng, ngựazhkc trầqzkdm buồmsldn rốtcjht cuộtkvoc thởoilu phàexazo.

Ngàexazy thứfnep hai đsiisiểigjym binh tưzrnlbbpmng, hắrfokn đsiisigjy Triệurmcu Vâmosfn tạgsqcm thờurmci làexazm thàexaznh chủdmhv chủdmhv trìumsw thàexaznh Tếbdtjzrnlơbhwkng, bảrtyfn thâmosfn thìumsw dẫurmcn theo Dưzrnlơbhwkng Dung, Triệurmcu Vũdnpq, Đsiisiểigjyn Vi, vàexazi đsiisgsqci tưzrnlbbpmng vàexaz mộtkvot vạgsqcn binh sĩixgh bắrfokt đsiisqzkdu từxblt từxblt áospvp sáospvt vùmsldng Dưzrnlơbhwkng Tuyềlhcun.

Mộtkvot đsiisưzrnlurmcng bằkqssng phẳsrieng rộtkvong thêndhdnh thang, Trưzrnlơbhwkng Lãdmdhng rấaomqt làexaz dễjlpv chịumtou.

Khôoilung qua mấaomqy ngàexazy thìumsw chạgsqcm tráospvn xe lưzrnlơbhwkng củdmhva Lăbbpmng Thốtcjhng, Trưzrnlơbhwkng Lãdmdhng biểigjyu dưzrnlơbhwkng mộtkvot phen, cho rằkqssng gãdmdhexazm khôoilung sai. Cówbpw thểigjy trưzrnlbbpmc đsiisònenqn tấaomqn côoilung mạgsqcnh mẽtcjh củdmhva Chu Du màexazexazm đsiisưzrnlbbpmc chỉurts tổnobkn thấaomqt vàexazi bộtkvo xe lưzrnlơbhwkng, khiếbdtjn binh sĩixgh thưzrnlơbhwkng vong giảrtyfm đsiisếbdtjn thấaomqp nhấaomqt, đsiisíndhdch thậqzhgt khôoilung dễjlpvexazng, chứfnepng minh Lăbbpmng Thốtcjhng cówbpw đsiisqzkdu ówbpwc quâmosfn sựazhk khôoilung tệurmc. Tin tưzrnloilung khôoilung mấaomqt bao lâmosfu, gãdmdhwbpw thểigjy trởoilu thàexaznh đsiisgsqci tưzrnlbbpmng đsiisrtyfm đsiisưzrnlơbhwkng mộtkvot phíndhda.
bbpmng Thốtcjhng khôoilung dáospvm kiêndhdu ngạgsqco, biểigjyu hiệurmcn quy củdmhv.

Khi Trưzrnlơbhwkng Lãdmdhng hỏoipwi Tháospvi Sửdmdh Từxblt thìumswbbpmng Thốtcjhng mớbbpmi thưzrnla rằkqssng, mộtkvot ngàexazy trưzrnlbbpmc gãdmdh đsiisãdmdh chia tay đsiistkvoi xe lưzrnlơbhwkng củdmhva mìumswnh, đsiisuổnobki theo quâmosfn Chu Du.

Trưzrnlơbhwkng Lãdmdhng suy tưzrnl nửdmdha ngàexazy, khiếbdtjn Lăbbpmng Thốtcjhng đsiisem đsiisáospvm lưzrnlơbhwkng thảrtyfo cuốtcjhi cùmsldng đsiisi thàexaznh Tếbdtjzrnlơbhwkng, trưzrnlbbpmc tiêndhdn giảrtyfi quyếbdtjt vấaomqn đsiislhcu bổnobkzrnlơbhwkng cho binh sĩixgh đsiisãdmdh rồmsldi tíndhdnh tiếbdtjp.

Sau đsiisówbpw hắrfokn bàexazn bạgsqcc vớbbpmi Đsiisiềlhcun Phong:

- Phùmsld Hạgsqco, ngưzrnlơbhwki nówbpwi xem nêndhdn làexazm sao đsiisâmosfy?

Đsiisiềlhcun Phong cũdnpqng khôoilung cówbpw chủdmhv ýtnjrumsw, nghĩixgh tớbbpmi nghĩixgh lui, cuốtcjhi cùmsldng ngậqzhgp ngừxbltng nówbpwi:

- Chúrrkda côoilung, Chu Du hàexaznh đsiistkvong thậqzhgt làexazndhd hiểigjym khówbpwzrnlurmcng, trưzrnlbbpmc khi cówbpw manh mốtcjhi rõsrieexazng vềlhcu hắrfokn thìumsw thuộtkvoc hạgsqc cho rằkqssng đsiisxbltng nêndhdn hàexaznh đsiistkvong thiếbdtju suy nghĩixgh.

Trưzrnlơbhwkng Lãdmdhng lắrfokc đsiisqzkdu, nówbpwi:

- Nhưzrnl vậqzhgy khôoilung đsiisưzrnlbbpmc, sẽtcjh khiếbdtjn chúrrkdng ta biếbdtjn bịumto đsiistkvong.

Đsiisiềlhcun Phong cưzrnlurmci nówbpwi:

- Chu Du cówbpw lợbbpmi hạgsqci đsiisếbdtjn đsiisâmosfu thìumswmosfy giờurmc chỉurtsexaz rồmsldng mắrfokc trong ao, hổnobk lạgsqcc đsiismsldng bằkqssng. Thửdmdh nghĩixgh xem khôoilung cówbpw cảrtyfexazo huyệurmct thìumsw hắrfokn cówbpw thểigjy hoàexaznh hàexaznh thếbdtjexazo? Khôoilung lẽtcjhexazo rừxbltng làexazm cưzrnlbbpmp?

wbpwi đsiisếbdtjn đsiisâmosfy Đsiisiềlhcun Phong cưzrnlurmci pháospvndhdn.

Trưzrnlơbhwkng Lãdmdhng cũdnpqng cưzrnlurmci theo, nówbpwi:
- Nếbdtju hắrfokn làexazm cưzrnlbbpmp thìumsw đsiisfidl, rồmsldi sẽtcjhwbpwrrkdc lówbpw đsiisqzkdu ra cưzrnlbbpmp bówbpwc cáospvi gìumsw. Sợbbpmexaz hắrfokn tráospvnh thoáospvt tầqzkdm mắrfokt quâmosfn ta, chạgsqcy trốtcjhn tớbbpmi nơbhwki nàexazo, trởoilu thàexaznh thuộtkvoc hạgsqc củdmhva ngưzrnlurmci kháospvc, khi đsiisówbpw đsiisưzrnlbbpmc hạgsqct mèpkbrexaz mấaomqt dưzrnla hấaomqu.

Đsiisiềlhcun Phong hiểigjyu ýtnjr củdmhva Trưzrnlơbhwkng Lãdmdhng, suy tưzrnlwbpwi:

- Chúrrkda côoilung, buộtkvoc hắrfokn vàexazo đsiisưzrnlurmcng cùmsldng thìumswwbpw khi nàexazo sẽtcjh cắrfokn ngưzrnlbbpmc lạgsqci chúrrkdng ta khôoilung?

Trưzrnlơbhwkng Lãdmdhng sờurmc cằkqssm, mắrfokt nhìumswn bầqzkdu trờurmci, thấaomqy trêndhdn trờurmci mộtkvot đsiisôoilui chim bay, trong lònenqng lĩixghnh ngộtkvo.

Hắrfokn quáospvt to:

- Ta cówbpwospvch rồmsldi!

Đsiisiềlhcun Phong vui mừxbltng nówbpwi:

- Chúrrkda côoilung cówbpw diệurmcu kếbdtjumsw, cówbpw thểigjywbpwi cho thuộtkvoc hạgsqc biếbdtjt khôoilung?

Trưzrnlơbhwkng Lãdmdhng cưzrnlurmci âmosfm hiểigjym nówbpwi:

- Cáospvch nàexazy hiệurmcn tạgsqci khôoilung thểigjywbpwi.

Sau đsiisówbpw hắrfokn túrrkdm chặffnzt cáospvnh tay Đsiisiềlhcun Phong, tha thiếbdtjt nówbpwi:

- Phùmsld Hạgsqco, phen nàexazy cówbpw thểigjy thàexaznh côoilung hay khôoilung, ngưzrnlơbhwki nhấaomqt đsiisumtonh phảrtyfi nghĩixghospvch giúrrkdp ta.

Đsiisiềlhcun Phong phúrrkdt chốtcjhc khôoilung hiểigjyu Trưzrnlơbhwkng Lãdmdhng đsiisumtonh làexazm chuyệurmcn quáospvi quỷohqoumsw, mờurmc mịumtot hỏoipwi:

- Chúrrkda côoilung, rốtcjht cuộtkvoc ngàexazi muốtcjhn thuộtkvoc hạgsqcexazm sao?

Trưzrnlơbhwkng Lãdmdhng kéfuhfo Đsiisiềlhcun Phong đsiisi vàexazo doanh trưzrnlbbpmng củdmhva mìumswnh, sau đsiisówbpw mởoilu ra bảrtyfn đsiismsld trêndhdn mặffnzt bàexazn, chỉurtsexazo đsiisiểigjym đsiisoipw trêndhdn đsiisówbpw.

Hắrfokn nghiêndhdm túrrkdc nówbpwi:

- Ta muốtcjhn ngưzrnlơbhwki nghĩixghospvch buộtkvoc Chu Du ra Dựazhk Châmosfu. Lấaomqy vịumto tríndhd hiệurmcn tạgsqci củdmhva hắrfokn, đsiisqzkdu tiêndhdn cówbpw thểigjy khẳsrieng đsiisumtonh làexaz trưzrnlbbpmc khi hắrfokn hoàexazn thàexaznh nhiệurmcm vụcdcu, tuyệurmct đsiistcjhi sẽtcjh khôoilung lùmsldi vềlhcu Nhữzkpq Nam. Càexazng khôoilung khảrtyfbbpmng to gan dáospvm đsiisáospvnh léfuhfn Thọlvqf Xuâmosfn. Bởoilui vìumsw chỗoaur đsiisówbpwwbpw Từxblt Thứfnepexaz đsiisgsqci quâmosfn canh gáospvc. Dưzrnlbbpmi tìumswnh huốtcjhng nhưzrnl vậqzhgy, hắrfokn cówbpw khảrtyfbbpmng đsiisi nhấaomqt làexaz ba con đsiisưzrnlurmcng: Mộtkvot làexazmsldi vềlhcu Giang Hạgsqc, chỉurtsnh đsiistcjhn lạgsqci quâmosfn mãdmdh, xem tìumswnh thếbdtj rồmsldi pháospvt triểigjyn. Thứfnep hai làexaz tiếbdtjp việurmcn Tâmosfn Tháospvi, làexazm đsiistkvoi kỳjlda binh xuấaomqt hiệurmcn giảrtyfi nguy cho Lỗoaurrrkdc. Thứfnep ba làexaz đsiisưzrnlurmcng dàexazi tậqzhgp kíndhdch, xôoilung đsiisếbdtjn Uyểigjyn thàexaznh, mộtkvot hơbhwki hủdmhvy lưzrnlơbhwkng thảrtyfo đsiisgsqci bảrtyfn doanh củdmhva ta.

Đsiisiềlhcun Phong đsiismsldng ýtnjr, gậqzhgt đsiisqzkdu nówbpwi:

- Lờurmci củdmhva chúrrkda côoilung cựazhkc kỳjldawbpwtnjr.

Trưzrnlơbhwkng Lãdmdhng ngẩlhcung đsiisqzkdu lêndhdn, mắrfokt sáospvng lấaomqp láospvnh nówbpwi:

- Ta muốtcjhn Phùmsld Hạgsqco nghĩixghospvch nàexazo éfuhfp hắrfokn đsiisếbdtjn Uyểigjyn thàexaznh, sau đsiisówbpw ta ởoilu đsiisówbpwmsldng hắrfokn quyếbdtjt đsiisaomqu phâmosfn cao thấaomqp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.