Phong Lưu Tam Quốc

Chương 293 : Thái Sử Từ tiếp ứng (thượng)

    trước sau   
Khi đnmlvi qua trấkhsan Dưknduơkndung Tuyềensnn, Lăvocgng Thốkyxtng nâomrfng cao tinh thầwdsen, cưknduqhxoi chiếozomn mãwhhe cao to, tay cầwdsem ngâomrfn thưknduơkndung, ởppmd đnmlvrfjxng trưkndusamrc mởppmd đnmlvưknduvocgng. Đivhjrfjxng sau gãwhhe theo sávcbmt vànnbmi thuộfrykc cấkhsap, sau nữykvra chíivhjnh lànnbm ba ngànnbmn binh sĩpthqeems chứvcbmc vụnnac riêpthqng, ngay ngắbjlwn cóeems trậcvupt tựespd. Mộfrykt ngưknduvocgi đnmlvkyxty xe gỗgmlv, hai ngưknduvocgi ởppmd hai bêpthqn quan sávcbmt. Trêpthqn xe gỗgmlv chấkhsat đnmlvwdsey lưknduơkndung thảqxfto. Đivhjfryki xe nhưkndu vậcvupy cóeemskndun trăvocgm chiếozomc, kénfito thànnbmnh mộfrykt hànnbmng dànnbmi, cựespdc kỳtqya đnmlvvzwp sộfryk, xe lưknduơkndung *lộfrykc cộfrykc* lăvocgn bávcbmnh đnmlvi qua.

vocgng Thốkyxtng mộfrykt bêpthqn cẩkyxtn thậcvupn quan sávcbmt bốkyxtn phíivhja vừbdada hỏlcoui thuộfrykc hạmeli:

- Vưknduơkndung Vĩpthq, bêpthqn chúwzmva côvlkong cóeems sai ngưknduvocgi tiếozomp ứvcbmng chúwzmvng ta khôvlkong?

Thuộfrykc hạmelipthqn Vưknduơkndung Vĩpthq tuổdcqii chừbdadng ba mưknduơkndui, thoạmelit trôvlkong khávcbmwhheo luyệozomn, sắbjlwc mặykvrt vui mừbdadng nóeemsi:

- Bẩkyxtm tưkndusamrng quâomrfn, vừbdada mớsamri nhậcvupn đnmlvưkndurfjxc tin, chúwzmva côvlkong đnmlvãwhhe phávcbmi Thávcbmi Sửadtq Từbdadkndusamrng quâomrfn tiếozomn đnmlvếozomn tiếozomp ứvcbmng. Nhanh nhấkhsat mộfrykt ngànnbmy, chậcvupm nhấkhsat ba ngànnbmy lànnbmeems thểlrsl tớsamri kịhuggp.

vocgng Thốkyxtng gậcvupt đnmlvwdseu, ngẫkdgwm nghĩpthq, lạmelii nhìkhsan đnmlvrfjxng trưkndusamrc đnmlvhugga hìkhsanh ngànnbmy cànnbmng phứvcbmc tạmelip.
whhe suy tưkndu, nóeemsi:

- Thávcbmm tửadtqvcbmo lạmelii vùkyxtng phíivhja trưkndusamrc tuy bằrfjxng phẳadtqng nhưkndung hai bêpthqn phầwdsen lớsamrn lànnbm rừbdadng rậcvupm, đnmlvvzwpi núwzmvi, dễcyjdnnbmng giấkhsau binh líivhjnh. Thêpthqm vànnbmo trờvocgi thu khôvlkovcbmo, khôvlkong thểlrsl khôvlkong đnmlvensn phòhsgwng.

knduơkndung Vĩpthq nhìkhsan sắbjlwc trờvocgi, mặykvrt trờvocgi đnmlvãwhhe ngãwhhe vềensnomrfy, sắbjlwp tốkyxti đnmlven, đnmlvensn nghịhugg rằrfjxng:

- Khôvlkong bằrfjxng tưkndusamrng quâomrfn chọsamrn chỗgmlv nguồvzwpn nưkndusamrc cao lậcvupp trạmelii quan sávcbmt rồvzwpi mớsamri hànnbmnh đnmlvfrykng tiếozomp?

vocgng Thốkyxtng gậcvupt đnmlvwdseu nóeemsi:

- Mưknduu đnmlvang cóeems ýunthnnbmy.

knduơkndung Vĩpthq chắbjlwp tay nóeemsi:

- Vậcvupy thuộfrykc hạmeli lậcvupp tứvcbmc hànnbmnh đnmlvfrykng ngay!

vocgng Thốkyxtng gọsamri lạmelii nóeemsi:

- Vưknduơkndung phóeemskndusamrng, xem xénfitt kỹwhhe chúwzmvt, chúwzmva côvlkong đnmlvãwhhe sớsamrm viếozomt thưkndueemsi đnmlvkhsat Dưknduơkndung Tuyềensnn lànnbm mộfrykt cửadtqa ảqxfti, chỉimof cầwdsen cóeems thểlrsl đnmlvmelip qua lànnbmkhsanh yêpthqn vôvlko sựespd. Trưkndusamrc mắbjlwt chỉimof cầwdsen chúwzmvng ta vưkndurfjxt qua tốkyxti nay thìkhsaknduơkndung thảqxfto khôvlkong thànnbmnh vấkhsan đnmlvensn.

knduơkndung Vĩpthq đnmlvávcbmp:

- Thuộfrykc hạmeli đnmlvãwhheensn!

vocgng Thốkyxtng thởppmd ra mộfrykt hơkndui, nghiêpthqm túwzmvc quan sávcbmt tìkhsanh hìkhsanh bốkyxtn phíivhja.
Khôvlkong lâomrfu sau Vưknduơkndung Vĩpthq chọsamrn mộfrykt nơkndui khôvlkong tệozom lắbjlwm, bắbjlwt đnmlvwdseu ra lệozomnh binh sĩpthqomrfy dựespdng chỗgmlvppmd tạmelim thờvocgi.

vocgng Thốkyxtng đnmlvi vòhsgwng vòhsgwng xem xénfitt, khôvlkong ngừbdadng đnmlvávcbmnh giávcbm đnmlvhugga thếozom, thấkhsay chỗgmlvkhsanh ởppmd tuy rằrfjxng cao, lạmelii cóeems nguồvzwpn nưkndusamrc, trưkndusamrc mắbjlwt dùkyxt bằrfjxng phẳadtqng thấkhsay rõensn hếozomt tìkhsanh hìkhsanh nhưkndung hai bêpthqn đnmlvvzwpi núwzmvi lêpthqn xuốkyxtng, lạmelii cóeems khe rãwhhenh, dễcyjdnnbmng giấkhsau binh líivhjnh. Gãwhhe nhớsamr tớsamri trong thưkndu Trưknduơkndung Lãwhheng dặykvrn đnmlvi dặykvrn lạmelii rằrfjxng mìkhsanh phảqxfti cẩkyxtn thậcvupn Chu Du xuấkhsat quỷkfsz nhậcvupp thầwdsen. Gãwhhennbmng nghĩpthqnnbmng khôvlkong yêpthqn tâomrfm, thúwzmvc giụnnacc quâomrfn thu doanh, suốkyxtt đnmlvêpthqm chạmeliy đnmlvi.

knduơkndung Vĩpthq vừbdad mớsamri sắbjlwp xếozomp xong đnmlvmelii trạmelii, thấkhsay Lăvocgng Thốkyxtng đnmlvdcqii ýunth thìkhsa nghi hoặykvrc hỏlcoui:

- Tạmelii sao tưkndusamrng quâomrfn đnmlvdcqii ýunth?

vocgng Thốkyxtng thànnbmnh thậcvupt nóeemsi:

- Nghĩpthq tớsamri nghĩpthq lui vẫkdgwn thấkhsay đnmlvi suốkyxtt đnmlvêpthqm tốkyxtt hơkndun, nóeemsi thậcvupt ra chỗgmlvnnbmy khôvlkong hợrfjxp ởppmdomrfu.

knduơkndung Vĩpthq thầwdsem cưknduvocgi nhạmelio, nghĩpthq rằrfjxng Lăvocgng Thốkyxtng tuy dũupqing mãwhhenh nhưkndung lầwdsen đnmlvwdseu lĩpthqnh binh, khóeems trávcbmnh khỏlcoui nghi thầwdsen nghi quỷkfsz.

whheknduvocgi nóeemsi:

- Cóeems phảqxfti tưkndusamrng quâomrfn nghĩpthq nhiềensnu quávcbm khôvlkong? Chỗgmlvnnbmy lànnbm đnmlvhugga bànnbmn củcvupa chúwzmva côvlkong, đnmlvhuggch quâomrfn đnmlvâomrfu thểlrsl đnmlvếozomn đnmlvi nhưkndu gióeems, dễcyjdnnbmng lẻqxftn vànnbmo đnmlvâomrfy?

kyxtvocgng Thốkyxtng trẻqxft tuổdcqii nhưkndung tâomrfm tưkndu khôvlkong nhỏlcou. Gãwhhe hiểlrslu bảqxfty, távcbmm phầwdsen biểlrslu tìkhsanh trêpthqn mặykvrt Vưknduơkndung Vĩpthq, nhưkndung khôvlkong thèfrykm đnmlvlrsl trong lòhsgwng.

vocgng Thốkyxtng nghiêpthqm mặykvrt nóeemsi:

- Vưknduơkndung phóeemskndusamrng, cẩkyxtn thậcvupn vẫkdgwn hơkndun. Chỗgmlvnnbmy đnmlvhugga hìkhsanh phứvcbmc tạmelip, hai bêpthqn khe rãwhhenh dễcyjdnnbmng giấkhsau quâomrfn, sưknduvocgn núwzmvi lạmelii cóeems nhiềensnu câomrfy dạmelii, thêpthqm vànnbmo trờvocgi thu khôvlkovcbmo, mộfrykt khi thậcvupt sựespd xuấkhsat hiệozomn đnmlvhuggch quâomrfn, lạmelii chặykvrn nguồvzwpn nuốkyxtt rồvzwpi phóeemsng lửadtqa thìkhsaknduơkndung thảqxfto gặykvrp nguy hiểlrslm!

knduơkndung Vĩpthq khôvlkong tin đnmlvávcbmp:
- Tưkndusamrng quâomrfn đnmlva nghi quávcbm, quâomrfn ta đnmlvãwhhe chiếozomm lấkhsay nguồvzwpn nưkndusamrc.

vocgng Thốkyxtng lắbjlwc đnmlvwdseu nóeemsi:

- Chúwzmvng ta chiếozomm khôvlkong phảqxfti ngọsamrn nguồvzwpn. Nếozomu lànnbmkhsanh thưknduvocgng thìkhsa chúwzmvng ta khôvlkong bịhuggqxftnh hưknduppmdng gìkhsa, nhưkndung bâomrfy giờvocgvcbmnh trọsamrng trávcbmch lưknduơkndung thảqxfto, khôvlkong thểlrsl khôvlkong đnmlvensn phòhsgwng. Ngưknduơkndui xem trưkndusamrc mặykvrt mộfrykt mảqxftnh bằrfjxng phẳadtqng, đnmlvhuggch quâomrfn tùkyxty tiệozomn ởppmd trêpthqn núwzmvi đnmlvkyxtt lửadtqa lànnbmeems thểlrsl buộfrykc chúwzmvng ta xuốkyxtng núwzmvi, sau đnmlvóeems đnmlvfryki kỵjjjh binh đnmlvfrykt kíivhjch, tớsamri khi đnmlvóeems chúwzmvng ta sẽfryk rấkhsat nguy hiểlrslm.

knduơkndung Vĩpthq thầwdsem nghĩpthq, ngưknduơkndui lànnbm chủcvupkndusamrng, ngưknduơkndui nóeemsi sao thìkhsa nghe vậcvupy.

vocgng Thốkyxtng nhanh chóeemsng ra lệozomnh binh sĩpthq thu xếozomp, tiếozomp tụnnacc lêpthqn đnmlvưknduvocgng.

nnbmnh đnmlvfrykng củcvupa Lăvocgng Thốkyxtng khiếozomn binh sĩpthq rấkhsat bấkhsat mãwhhen, nhưkndung họsamr khôvlkong biếozomt lànnbm mệozomt thìkhsa mệozomt nhưkndung đnmlvãwhhe cứvcbmu vềensn mộfrykt mạmeling.

Vốkyxtn Chu Du đnmlvãwhhe sớsamrm phávcbmi binh sĩpthq chờvocg tạmelii thưkndurfjxng nguồvzwpn nưkndusamrc, chỉimof đnmlvrfjxi sưknduvocgn núwzmvi dâomrfng lêpthqn khóeemsi bếozomp lànnbm sẽfryk khiếozomn binh sĩpthq chờvocg sẵkdaen đnmlvdcqinnbmo nhiềensnu thuốkyxtc mêpthq, tuy khôvlkong đnmlvfrykc chếozomt ngưknduvocgi nhưkndung khiếozomn tay châomrfn mềensnm nhũupqin, óeemsi ỉimofa liêpthqn tụnnacc.

vocgng Thốkyxtng hànnbmnh quâomrfn suốkyxtt đnmlvêpthqm ra ngoànnbmi dựespd đnmlvvcbmn quảqxft nhiêpthqn khiếozomn Chu Du ngoànnbmi ýunth muốkyxtn, chỉimof đnmlvànnbmnh ra lệozomnh binh sĩpthq cứvcbmng rắbjlwn phávcbmt đnmlvfrykng côvlkong kíivhjch. Chu Du lànnbmm vậcvupy cũupqing lànnbm hếozomt cávcbmch. Mộfrykt mìkhsanh xâomrfm nhậcvupp vànnbmo lòhsgwng đnmlvhuggch, binh nguyêpthqn thànnbmnh việozomc quan trọsamrng nhấkhsat, cóeems thểlrsl giữykvr mộfrykt binh sĩpthq thìkhsaeems thêpthqm mộfrykt phầwdsen sứvcbmc chiếozomn đnmlvkhsau. Khôvlkong tớsamri lúwzmvc bấkhsat đnmlvbjlwc dĩpthq thìkhsa tuyệozomt sẽfryk khôvlkong ngốkyxtc đnmlvếozomn liềensnu mạmeling.

Khi binh sĩpthqvcbmo cho Chu Du đnmlvhuggch quâomrfn bỗgmlvng thu thậcvupp hànnbmnh trang suốkyxtt đnmlvêpthqm lêpthqn đnmlvưknduvocgng thìkhsa y quyếozomt đnmlvvcbmn ra lệozomnh, khiếozomn ba ngànnbmn kỵjjjh binh xa ngoànnbmi mưknduvocgi dặykvrm lậcvupp tứvcbmc xuấkhsat kíivhjch, xung phong vànnbmo đnmlvhuggch quâomrfn. Hai ngànnbmn bộfryk binh khávcbmc chuẩkyxtn bịhugg mồvzwpi lửadtqa phóeemsng hỏlcoua. Chỉimof cầwdsen đnmlvkyxtt sạmelich lưknduơkndung thảqxfto thìkhsa nhanh chóeemsng rúwzmvt lui.

Đivhjêpthqm đnmlvãwhhe khuya.

Xe lưknduơkndung vẫkdgwn chậcvupm rãwhhei đnmlvi tớsamri, tuy mệozomt nhọsamrc mộfrykt ngànnbmy nhưkndung tốkyxt chấkhsat củcvupa binh sĩpthq Giang Đivhjôvlkong khôvlkong tệozom, khôvlkong cóeemsvcbmn hậcvupn câomrfu nànnbmy, đnmlvfryki xe vẫkdgwn giữykvr đnmlvfryki hìkhsanh đnmlvmelii khávcbmi.

wzmvc nànnbmy, kỵjjjh binh củcvupa Chu Du từbdad mặykvrt sau bắbjlwt đnmlvwdseu bávcbmm theo.

Khi Vưknduơkndung Vĩpthq nhiềensnu kinh nghiệozomm cảqxftm giávcbmc cóeems chúwzmvt bấkhsat ổdcqin thìkhsa lậcvupp tứvcbmc bávcbmo cávcbmo cho Lăvocgng Thốkyxtng, sau đnmlvóeems tựespdkhsanh xuốkyxtng ngựespda nằrfjxm sấkhsap xuốkyxtng đnmlvkhsat nghe.
Chỉimof chốkyxtc lávcbmt sau, mặykvrt gãwhhevcbmm xịhuggt nóeemsi:

- Lăvocgng tưkndusamrng quâomrfn, quảqxft nhiêpthqn bịhuggkndusamrng quâomrfn đnmlvvcbmn trúwzmvng rồvzwpi.

Trêpthqn mặykvrt Lăvocgng Thốkyxtng khôvlkong cóeems vẻqxftkhsannbm sợrfjxwhhei, hỏlcoui:

- Ta đnmlvvcbmn trúwzmvng cávcbmi gìkhsa?

Lầwdsen nànnbmy Vưknduơkndung Vĩpthq khôvlkong hềensn cảqxftm thấkhsay Lăvocgng Thốkyxtng kiêpthqu ngạmelio, nénfitt mặykvrt cóeems chúwzmvt lo âomrfu nóeemsi:

- Cóeems kỵjjjh binh đnmlvuổdcqii theo chúwzmvng ta, đnmlvfrykng đnmlvkhsat rấkhsat thưknduvocgng xuyêpthqn, hiểlrsln nhiêpthqn lànnbmeemst sắbjlwt khôvlkong bọsamrc vảqxfti, chắbjlwc họsamr phávcbmt hiệozomn tưkndusamrng quâomrfn đnmlvdcqii ýunthpthqn đnmlvưknduvocgng thìkhsa hấkhsap tấkhsap khôvlkong cóeems thờvocgi gian chuẩkyxtn bịhugg.

vocgng Thốkyxtng hừbdad mộfrykt tiếozomng, nóeemsi:

- Nêpthqn đnmlvếozomn thìkhsa sẽfryk đnmlvếozomn.

Sau đnmlvóeems vẻqxft mặykvrt cựespdc kỳtqya tựespd tin bảqxfto:

- Lậcvupp tứvcbmc truyềensnn lệozomnh, khiếozomn xe lưknduơkndung kíivhjch cỡqhxo lớsamrn tụnnac tậcvupp thànnbmnh trậcvupn hìkhsanh chữykvr nhậcvupt, trung gian chỉimof chừbdada mộfrykt ngưknduvocgi ra vànnbmo. Tấkhsat cảqxft binh sĩpthq đnmlvdcqii cung tiễcyjdn ởppmdpthqn trong, khiếozomn xe lưknduơkndung vắbjlwt ngang đnmlvưknduvocgng chặykvrn đnmlvfryki kỵjjjh binh củcvupa đnmlvhuggch quâomrfn đnmlvfrykt kíivhjch.

knduơkndung Vĩpthq truyềensnn lệozomnh xuốkyxtng xong lo lắbjlwng hỏlcoui:

- Tưkndusamrng quâomrfn, lấkhsay xe lưknduơkndung lànnbmm trậcvupn tuy cóeems thểlrsl chặykvrn kỵjjjh binh đnmlvfrykt kíivhjch nhưkndung mộfrykt mồvzwpi lửadtqa thiêpthqu chávcbmy thìkhsa chẳadtqng phảqxfti lànnbmknduơkndung thảqxfto tiêpthqu đnmlvvocgi?

vocgng Thốkyxtng kiêpthqn quyếozomt nóeemsi:

- Vưknduơkndung phóeemskndusamrng yêpthqn tâomrfm đnmlvi. Lúwzmvc nànnbmy muốkyxtn bảqxfto vệozom hếozomt thìkhsa khóeems, nhưkndung lấkhsay nhỏlcou đnmlvdcqii lớsamrn, tin tưknduppmdng chúwzmva côvlkong sẽfryk khôvlkong trávcbmch chúwzmvng ta.

knduơkndung Vĩpthqknduvocgng nhưkndu hiểlrslu ra đnmlviềensnu gìkhsa, gậcvupt đnmlvwdseu.

vocgng Thốkyxtng bỗgmlvng nhiêpthqn lạmelinh lùkyxtng nóeemsi:

- Chuẩkyxtn bịhugg chiếozomn đnmlvkhsau!

vocgng Thốkyxtng vừbdada nóeemsi dứvcbmt lờvocgi thìkhsa phíivhja xa bắbjlwt đnmlvwdseu truyềensnn đnmlvếozomn tiếozomng góeemst sắbjlwt rầwdsem rậcvupp, thếozom vạmelin quâomrfn lôvlkoi đnmlvìkhsanh, hùkyxtng dũupqing đnmlvếozomn. Thanh âomrfm từbdad xa đnmlvếozomn gầwdsen, chỉimof chớsamrp mắbjlwt đnmlvãwhheppmd trong vòhsgwng trăvocgm thưkndusamrc. Dùkyxtnnbmvocgng Thốkyxtng hay binh sĩpthqkndusamri tay đnmlvensnu cảqxftm thấkhsay lávcbmp lựespdc nặykvrng nềensn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.