Phong Lưu Tam Quốc

Chương 292 : Chiêm lấy Nhữ Nam (hạ)

    trước sau   
Tảqrfxng đquqxáhmvb uy lựbdpqc cựbdpqc lớzmjcn, đquqxcnuli phưerutơmkming vốcnuln khôbuevng cózyfvhmvbch nàxjroo phảqrfxn kígxxqch, chỉkvxtzyfverutzmjcc lùbuevi trởtxix vềfrqp lỗutxl châvsrdu mai tráhmvbnh đquqxi mũgnaii nhọddkan.

Từumff Hoảqrfxng khôbuevng xung phong ngay, Trưerutơmkming Hoàxjronh thởtxix phàxjroo mộheynt hơmkmii.

Cứrxil thếhbdsvgeoo dàxjroi nửvwjaa cảqrfxnh giờfrfy thìgqqm đquqxáhmvb bay mớzmjci dầvjzbn biếhbdsn thưeruta thớzmjct.

gqqm vậoizuy màxjro thàxjronh Nhữxejl Nam bịddka đquqxoizup thủrxcgng lỗutxl chỗutxl, thàxjronh đquqxáhmvb rung đquqxheynng.

Mắeanpt thấbhujy đquqxáhmvb đquqxãhxbk hếhbdst màxjro ‘Quậoizut tửvwja quâvsrdn’ đquqxãhxbk tớzmjci bưerutzmjcc cuốcnuli cùbuevng, Từumff Hoảqrfxng khôbuevng chúvzbyt do dựbdpq vung lệlgiznh kỳzmjc sốcnul mộheynt, kènfmvn thổfxvwi lênfmvn, trốcnulng trậoizun đquqxáhmvbnh ầvjzbm ầvjzbm. Binh sĩgspb bắeanpt đquqxvjzbu àxjroo ạvjzbt xung phong.

Bởtxixi vìgqqm thàxjronh Nhữxejl Nam mấbhujt đquqxi sôbuevng hộheyn thàxjronh bảqrfxo vệlgiz, giảqrfxm ígxxqt nhấbhujt bảqrfxy mưerutơmkmii phầvjzbn trăzmjcm năzmjcng lựbdpqc phòbuevng hộheyn, thênfmvm vàxjroo mặnmnct sau cózyfvnfmvn bay mạvjzbnh mẽhxbk yểnccum hộheyn, binh sĩgspb Giang Đsulbôbuevng rấbhujt làxjro thoảqrfxi máhmvbi tớzmjci gầvjzbn châvsrdn tưerutfrfyng thàxjronh. Tiếhbdsp theo bắeanpt đquqxvjzbu nâvsrdng thang lênfmvn, quâvsrdn tinh nhuệlgiz nhấbhujt bắeanpt đquqxvjzbu leo lênfmvn côbuevng thàxjronh.
Thậoizut rõcvmjxjrong, côbuevng cụsfci phòbuevng ngựbdpq trênfmvn thàxjronh sớzmjcm thưeruta thớzmjct chứrxil khôbuevng phong phúvzby nhưerut bắeanpt đquqxvjzbu. Bịddka quâvsrdn Giang Đsulbôbuevng vâvsrdy thàxjronh gầvjzbn mộheynt tháhmvbng khôbuevng cho họddkamkmi hộheyni bổfxvw sung nhiềfrqpu. Trảqrfxi qua lúvzbyc đquqxvjzbu dàxjroy đquqxnmncc, tảqrfxng đquqxáhmvb, hàxjrong ràxjroo gỗutxl, dầvjzbu sôbuevi, mấbhujy thứrxilxjroy bắeanpt đquqxvjzbu giảqrfxm bớzmjct nhiềfrqpu.

Thiếhbdsu đquqxi phảqrfxn kígxxqch mạvjzbnh mẽhxbk, đquqxáhmvbm lígxxqnh tấbhujt nhiênfmvn nhìgqqmn ra đquqxưerutiiwdc, càxjrong dốcnulc sứrxilc leo lênfmvn thàxjronh.

Rấbhujt nhanh, cózyfv khôbuevng ígxxqt binh sĩgspb đquqxãhxbk leo lênfmvn tưerutfrfyng thàxjronh, bắeanpt đquqxvjzbu đquqxbhuju xáhmvbp láhmvbxjro vớzmjci quâvsrdn Tôbuevn Sáhmvbch.

hmvbc đquqxvjzbi tưerutzmjcng nhưerut Hoàxjrong Tựbdpq, huynh đquqxlgiz họddka Lữxejlxjrom gưerutơmkming cho binh sĩgspb xung phong tiềfrqpn tuyếhbdsn, mộheynt đquqxưerutfrfyng dũgnaing mãhxbknh khôbuevng thểnccu đquqxmvut.

vzbyc nàxjroy Trưerutơmkming Hoàxjronh vẫqfrxn đquqxang chỉkvxt huy binh sĩgspb ngoan cưerutfrfyng chốcnulng chọddkai.

Theo binh sĩgspb Giang Đsulbôbuevng khôbuevng ngừumffng ùbueva lênfmvn, lạvjzbi cózyfv đquqxvjzbi tưerutzmjcng áhmvbp trậoizun, thàxjronh Nhữxejl Nam bắeanpt đquqxvjzbu toàxjron tuyếhbdsn báhmvbo nguy.

Hoàxjrong Tựbdpq tuổfxvwi trẻumff sung sứrxilc, mang theo dưerut uy bắeanpt Tôbuevn Sáhmvbch, làxjro ngưerutfrfyi đquqxvjzbu tiênfmvn khinh trang leo lênfmvn tưerutfrfyng thàxjronh. Ngưerutfrfyi còbuevn chưeruta đquqxvjzbp đquqxbhujt thìgqqm binh khígxxq từumff bốcnuln phưerutơmkming táhmvbm hưerutzmjcng đquqxãhxbk bủrxcga vâvsrdy. Hoàxjrong Tựbdpqxjro kẻumffxjroi cao màxjro gan lớzmjcn, khôbuevng chúvzbyt sợiiwdhxbki, lậoizup tứrxilc chévgeom giếhbdst mấbhujy ngưerutfrfyi. Dựbdpqa vàxjroo sứrxilc mộheynt mìgqqmnh gãhxbk canh giữxejl vịddka trígxxq lỗutxl châvsrdu mai, khiếhbdsn binh sĩgspb mặnmnct sau leo lênfmvn chi việlgizn. Đsulbhbdsng sau khôbuevng ngừumffng cózyfv binh sĩgspb leo lênfmvn, hai bênfmvn mớzmjci chígxxqnh thứrxilc bắeanpt đquqxvjzbu trậoizun chiếhbdsn tranh đquqxoạvjzbt tưerutfrfyng thàxjronh.

Bởtxixi vìgqqm quâvsrdn Giang Đsulbôbuevng liênfmvn tụsfcic chiếhbdsn thắeanpng, sĩgspb khígxxqzmjcng cao chưeruta từumffng cózyfv, ai cũgnaing hừumffng hựbdpqc khígxxq thếhbds, anh dũgnaing chiếhbdsn đquqxbhuju Nhữxejl Nam.

Trưerutơmkming Hoàxjronh tuy tổfxvw chứrxilc binh sĩgspb cốcnul sứrxilc chiếhbdsn đquqxbhuju, bấbhujt đquqxeanpc dĩgspbgspb khígxxqnfmvn ta khôbuevng cao, hai bênfmvn lạvjzbi chênfmvnh lệlgizch quáhmvb lớzmjcn, tiênfmvu hao mộheynt hồharli rấbhujt nhanh rơmkmii vàxjroo thếhbds yếhbdsu. Nếhbdsu chỉkvxtxjro thếhbds thìgqqm thôbuevi, chưeruta đquqxếhbdsn mứrxilc lậoizup tứrxilc thua ngay, thàxjronh đquqxfxvwi chủrxcg. Chếhbdst tiệlgizt làxjro trong kịddkach chiếhbdsn phòbuevng vệlgiz thàxjronh, phòbuevng tuyếhbdsn thàxjronh lâvsrdu căzmjcng thẳmtgvng, bênfmvn dưerutzmjci thàxjronh đquqxa sốcnul binh sĩgspb bịddka đquqxiềfrqpu đquqxheynng lênfmvn trênfmvn tưerutfrfyng thàxjronh phòbuevng thủrxcg, chỉkvxt đquqxnccu lạvjzbi mộheynt đquqxheyni nhâvsrdn mãhxbk canh gáhmvbc cửvwjaa thàxjronh. Lúvzbyc đquqxózyfvxjrong tưerutzmjcng cũgnai củrxcga Viênfmvn Thiệlgizu làxjrotxix Phong lĩgspbnh kỳzmjc binh ‘Quậoizut tửvwja quâvsrdn’ đquqxàxjroo đquqxddkaa đquqxvjzbo, thàxjronh côbuevng tậoizup kígxxqch gózyfvc xa cửvwjaa thàxjronh. Sau đquqxózyfv nhâvsrdn mãhxbk tậoizup hợiiwdp chưeruta tớzmjci giâvsrdy láhmvbt thìgqqm bắeanpt đquqxvjzbu giếhbdst lênfmvn. Binh sĩgspb thủrxcg thàxjronh khôbuevng kịddkap đquqxfrqp phòbuevng, bịddkaerutfrfyi mấbhujy ngưerutfrfyi Lýtxix Phong giếhbdst tan náhmvbt. Lýtxix Phong liềfrqpu mạvjzbng mởtxix ra cửvwjaa thàxjronh, dẫqfrxn quâvsrdn đquqxheyni chi việlgizn ngoàxjroi thàxjronh vàxjroo.

Đsulbiiwdi Trưerutơmkming Hoàxjronh biếhbdst cửvwjaa thàxjronh nguy nan, muốcnuln đquqxiềfrqpu đquqxheynng mộheynt phầvjzbn nhỏkvxt binh sĩgspbbuevn đquqxang nghỉkvxt ngơmkmii trong thàxjronh đquqxnccu tráhmvbm chỗutxl thìgqqm mọddkai thứrxil đquqxãhxbk muộheynn.

Đsulbáhmvbm Cao Thuậoizun ởtxix ngoàxjroi thàxjronh chờfrfy đquqxãhxbkvsrdu, nàxjroo cózyfv bỏkvxt qua cơmkmi hộheyni tốcnult nhưerut vậoizuy? Lậoizup tứrxilc dẫqfrxn binh ùbueva vàxjroo, bắeanpt đquqxvjzbu trậoizun chiếhbdsn thu quan cuốcnuli cùbuevng.

vsrdn chúvzbyng trong thàxjronh ai cũgnaing núvzbyp trong nhàxjro, nghe bênfmvn ngoàxjroi tiếhbdsng chévgeom giếhbdst kinh thiênfmvn đquqxheynng đquqxddkaa. Mọddkai ngưerutfrfyi run sợiiwd vỡmvut mậoizut, rấbhujt sợiiwd khôbuevng cẩzyfvn thậoizun sẽhxbk bịddka tai họddkaa bấbhujt ngờfrfy. Con nígxxqt bịddkabuev dọddkaa khôbuevng ngừumffng khózyfvc, phụsfci mẫqfrxu vộheyni vàxjrong an ủrxcgi.

Cao Thuậoizun lĩgspbnh binh tiếhbdsn vàxjrong, vôbuevgqqmnh tàxjron sáhmvbt binh sĩgspb đquqxang phảqrfxn kháhmvbng.
Binh sĩgspb củrxcga Tôbuevn Sáhmvbch khôbuevng dễpqucxjrong bỏkvxtgnai khígxxq đquqxvjzbu hàxjrong, cózyfv khôbuevng ígxxqt còbuevn đquqxang liềfrqpu mạvjzbng đquqxbhuju tranh.

Trong thàxjronh Nhữxejl Nam tiếhbdsn vàxjroo chiếhbdsn đquqxbhuju quy môbuev lớzmjcn trênfmvn đquqxưerutfrfyng phốcnul. Phốcnul lớzmjcn ngõcvmj nhỏkvxt, mỗutxli chỗutxl đquqxfrqpu xảqrfxy ra cuộheync chévgeom giếhbdst, khắeanpp nơmkmii máhmvbu thịddkat tứrxil tung, tiếhbdsng hévgeot thảqrfxm liênfmvn hồharli.

Từumff Hoảqrfxng dẫqfrxn binh sĩgspbbuevxjro vềfrqp binh lựbdpqc hay tâvsrdm lýtxix, hoặnmncc sĩgspb khígxxq đquqxfrqpu chiếhbdsm ưerutu thếhbds áhmvbp đquqxáhmvbo. Rấbhujt nhanh, quâvsrdn Tôbuevn Sáhmvbch bắeanpt đquqxvjzbu khôbuevng thểnccu ngăzmjcn cảqrfxn, xuấbhujt hiệlgizn cụsfcic diệlgizn tan táhmvbc.

Mắeanpt thấbhujy thàxjronh Nhữxejl Nam đquqxãhxbk mấbhujt đquqxvjzbi thếhbds, Trưerutơmkming Hoàxjronh đquqxrxilng trênfmvn thàxjronh lâvsrdu, xung quanh lấbhujp láhmvbnh áhmvbnh lửvwjaa chiếhbdsu sáhmvbng tấbhujt cảqrfx. Bênfmvn cạvjzbnh gãhxbk khôbuevng cózyfv mộheynt tùbuevy tùbuevng, trong giózyfv đquqxênfmvm tỏkvxt ra vôbuevbuevng suy súvzbyt. Gãhxbk nhìgqqmn xung quanh ngàxjroy càxjrong nhiềfrqpu, ngàxjroy càxjrong sáhmvbng ngọddkan đquqxuốcnulc, binh sĩgspbvsrdy quanh lênfmvn. Tiếhbdsng giếhbdst dầvjzbn yếhbdsu đquqxi, lòbuevng tuyệlgizt vọddkang thởtxixxjroi, rúvzbyt đquqxao tựbdpq vẫqfrxn màxjro chếhbdst.

Trưerutơmkming Hoàxjronh chếhbdst đquqxi, Tôbuevn Quyềfrqpn chỉkvxt huy ba quâvsrdn khôbuevng còbuevn lòbuevng chiếhbdsn đquqxbhuju, trong lúvzbyc trốcnuln chạvjzby đquqxãhxbk bịddka bắeanpt.

Hai đquqxvjzbi chủrxcgerutzmjcng ra đquqxi, quâvsrdn Tôbuevn Sáhmvbch nhưerut rắeanpn mấbhujt đquqxvjzbu, thàxjronh Nhữxejl Nam nhanh chózyfvng thấbhujt thủrxcg.

bueva thu năzmjcm mộheynt trăzmjcm chígxxqn mưerutơmkmii táhmvbm côbuevng nguyênfmvn, Trưerutơmkming Lãhxbkng lĩgspbnh binh thâvsrdn chinh nam Dựbdpq Châvsrdu, đquqxvjzbi tưerutzmjcng Từumff Hoảqrfxng dựbdpqa vàxjroo quậoizut tửvwja quâvsrdn bấbhujt ngờfrfy chiếhbdsn thắeanpng, côbuevng pháhmvb thàxjronh Nhữxejl Nam. Tôbuevn Dựbdpqc sớzmjcm chếhbdst trậoizun, huynh đquqxlgizbuevn Sáhmvbch, Tôbuevn Quyềfrqpn lầvjzbn lưerutiiwdt bịddka bắeanpt giữxejl. Thàxjronh Nhữxejl Nam bịddka diệlgizt, tuyênfmvn cáhmvbo nguyênfmvn bang Tôbuevn Kiênfmvn đquqxnccu lạvjzbi thếhbds lựbdpqc dẫqfrxn đquqxvjzbu Tôbuevn Sáhmvbch trong thờfrfyi gian quâvsrdn phiệlgizt ngắeanpn ngủrxcgi vàxjroi năzmjcm rốcnult cuộheync kếhbdst thúvzbyc.

Từumff Hoảqrfxng đquqxáhmvbnh hạvjzb Nhữxejl Nam, Trưerutơmkming Lãhxbkng lạvjzbi mởtxix rộheynng thếhbds lựbdpqc đquqxếhbdsn vùbuevng Dựbdpq Châvsrdu, châvsrdn chígxxqnh trởtxix thàxjronh hổfxvw thịddka Trung Nguyênfmvn. Nhưerut vậoizuy làxjro khôbuevng chỉkvxt khiếhbdsn bênfmvn cạvjzbnh Lưerutu Biểnccuu ởtxix trong chiếhbdsn loạvjzbn ngửvwjai đquqxưerutiiwdc nguy hiểnccum, chígxxqnh Tàxjroo Tháhmvbo ởtxix Trung Nguyênfmvn cũgnaing tăzmjcng nhanh bưerutzmjcc châvsrdn tiếhbdsn quâvsrdn Quan Trung tam phụsfci, gia tăzmjcng binh lựbdpqc bao vâvsrdy Trưerutơmkming Tếhbds.

Đsulbâvsrdy chẳmtgvng qua làxjro việlgizc sau nàxjroy, trưerutzmjcc mắeanpt Trưerutơmkming Lãhxbkng còbuevn chưeruta biếhbdst tin Nhữxejl Nam chiếhbdsn thắeanpng.

Hắeanpn chỉkvxtxjronfmvn tĩgspbnh chờfrfy đquqxiiwdi tin tứrxilc củrxcga Tháhmvbi Sửvwja Từumff.

Tuy Lăzmjcng Thốcnulng còbuevn rấbhujt trẻumff tuổfxvwi nhưerutng nghiênfmvm khắeanpc tỉkvxtnh táhmvbo. Gãhxbk biếhbdst mìgqqmnh gáhmvbnh tráhmvbch nhiệlgizm to lớzmjcn, vậoizuy nênfmvn trênfmvn đquqxưerutfrfyng đquqxi cựbdpqc kỳzmjc cẩzyfvn thậoizun.

Khi trinh sáhmvbt báhmvbo lạvjzbi nózyfvi pháhmvbt hiệlgizn dấbhuju vếhbdst binh mãhxbk củrxcga đquqxddkach quâvsrdn, phảqrfxn ứrxilng đquqxvjzbu tiênfmvn chígxxqnh làxjro lậoizup tứrxilc sai ngưerutfrfyi thôbuevng báhmvbo cho đquqxheyni ngũgnai tiếhbdsp ứrxilng mìgqqmnh, hy vọddkang họddkazyfv thểnccu nhanh lênfmvn trợiiwd giúvzbyp. Khôbuevng phảqrfxi gãhxbk gan bévgeo sợiiwd phiềfrqpn phứrxilc, màxjrogqqmzyfv phụsfci thâvsrdn gãhxbk giáhmvbo dụsfcic, biếhbdst việlgizc gìgqqmgnaing phảqrfxi lấbhujy đquqxvjzbi cụsfcic làxjrom trọddkang. Trưerutzmjcc mắeanpt Lăzmjcng Thốcnulng mang theo ba ngàxjron binh sĩgspb, lỡmvut đquqxâvsrdu xảqrfxy ra tìgqqmnh huốcnulng gìgqqm, tựbdpq bảqrfxo vệlgizgqqmnh thìgqqm khôbuevng thàxjronh vấbhujn đquqxfrqp, nhưerutng muốcnuln bảqrfxo vệlgizerutơmkming thảqrfxo thìgqqmmkmii khózyfv khăzmjcn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.