Phong Lưu Tam Quốc

Chương 291 : Chiêm lấy Nhữ Nam (thượng)

    trước sau   
qnhj Hoàpuztng Tựnzxv khinh thưictntytlng nhưictnng khônqwbng dádokwm xem nhẹkaop, Lêhcip Hoa đnxxrao vừhypga đnxxrúbtafng chen vàpuzto khoảxbbxng trốbjfjng, mộeuwdt chiêhcipu phádokw thếvbypnqwbng củeispa Tônqwbn Sádokwch.

nqwbn Sádokwch chưictna nảxbbxn lòlxuwng, giụrxbqc ngựnzxva lưictnhiewt qua, lậekjmt tay mộeuwdt thưictnơdokwng, rấahyct cóoizc sứcfcrc uy hiếvbypp.

Hoàpuztng Tựnzxv nhớhiew tớhiewi quâlibin sưictnlxuwn đnxxrang chờtytl tin củeispa mìvulmnh, khônqwbng dádokwm nhưictntytlng nhịdkifn nữivoba. Lêhcip Hoa đnxxrao trưictnhiewc tiêhcipn đnxxrádokwnh bậekjmt thếvbypnqwbng củeispa đnxxrbjfji phưictnơdokwng, sau đnxxróoizc khônqwbng chờtytlnqwbn Sádokwch biếvbypn chiêhcipu, vônqwbqnhjng nhanh chóoizcng chélibim xélibio mộeuwdt đnxxrao, lựnzxvc lưictnhiewng cựnzxvc kỳivdv mạflfxnh mẽbtaf, gióoizcivobt vùqnhjqnhj.

Nếvbypu làpuztnqwbn Sádokwch bìvulmnh thưictntytlng thìvulmlibi trádokwnh hoặqjajc đnxxrádokwnh bậekjmt ra tuyệzfcdt đnxxrbjfji khônqwbng thàpuztnh vấahycn đnxxrzzkk. Nhưictnng bâlibiy giờtytlzzkkpuztng gãrxbq bấahyct lựnzxvc, trádokwnh nélibi cựnzxvc kỳivdv chậekjmt vậekjmt mớhiewi thoádokwt khỏryrmi chiêhcipu củeispa Hoàpuztng Tựnzxv.

Hoàpuztng Tựnzxv đnxxrưictnhiewc thếvbyp khônqwbng tha ngưictntytli, liêhcipn tụrxbqc cưictntytlng cônqwbng, buộeuwdc Tônqwbn Sádokwch luốbjfjng cuốbjfjng tay châlibin, mấahyct hếvbypt mặqjajt mũayoai.

Ngay khi Hoàpuztng Tựnzxv đnxxrahycu vớhiewi Tônqwbn Sádokwch thìvulm Quádokwch Gia tậekjmp hợhiewp binh sĩhyup, bắhypgt đnxxrqjaju rầqjajm rộeuwd chuẩxfpqn bịdkif tấahycn cônqwbng thàpuztnh Nhữivob Nam.
nqwbn Sádokwch rờtytli đnxxri khônqwbng lâlibiu thìvulm Từhypg Hoảxbbxng bắhypgt đnxxrqjaju tậekjmp hợhiewp binh sĩhyup, sau đnxxróoizc trong khoảxbbxng thờtytli gian ngắhypgn lấahycy ra cônqwbng cụrxbq đnxxrãrxbq chuẩxfpqn bịdkif sẵdkifn, chỉcxfu huy binh sĩhyupzzkkng bao cádokwt lấahycp sônqwbng hộeuwd thàpuztnh. Khi binh sĩhyup thủeisp thàpuztnh phádokwt hiệzfcdn thìvulmrxbqnh liệzfcdt phảxbbxn kíivobch, têhcipn bay nhưictnictna rơdokwi xuốbjfjng, nưictnhiewc sônqwbi, dầqjaju sônqwbi, tảxbbxng đnxxrádokw, cádokwc loạflfxi cônqwbng cụrxbq thủeisp thàpuztnh ùqnhjn ùqnhjn bấahyct tậekjmn.

Đxbbxeuwdi quâlibin cônqwbng kiêhcipn bịdkif oanh tạflfxc mãrxbqnh liệzfcdt, Từhypg Hoảxbbxng lầqjajn thứcfcr hai tổpivm chứcfcrc nhâlibin mãrxbq bịdkif đnxxrádokwnh lui cảxbbx, tiếvbypn đnxxreuwd lấahycp sônqwbng biếvbypn chậekjmm.

Từhypg Hoảxbbxng giậekjmn dữivob, lậekjmp tứcfcrc tổpivm chứcfcrc nhiệzfcdm vụrxbq lấahycp sônqwbng đnxxrhiewt ba. Trưictnhiewc tiêhcipn ra lệzfcdnh phóoizcictnhiewng gióoizcng trốbjfjng trợhiew uy, sau đnxxróoizcrxbq thay khinh trang, cõzzkkng bao cádokwt làpuztm gưictnơdokwng cho binh sĩhyup, xônqwbng tớhiewi vônqwb sốbjfjayoai têhcipn.

puztnh đnxxreuwdng củeispa Từhypg Hoảxbbxng khiếvbypn binh sĩhyup nhậekjmn đnxxrưictnhiewc khíivobch lệzfcd rấahyct lớhiewn, ai cũayoang phấahycn chấahycn tinh thầqjajn, bỏryrm qua sốbjfjng chếvbypt, theo chủeispictnhiewng anh dũayoang xônqwbng lêhcipn.

Trốbjfjng trậekjmn đnxxrádokwnh càpuztng dồmywon dậekjmp, tiếvbypng kêhcipu la càpuztng đnxxrhcipn cuồmywong.

Thủeisp binh Nhữivob Nam trưictnhiewc đnxxròlxuwn phảxbbxn cônqwbng đnxxrhcipn cuồmywong củeispa quâlibin Trưictnơdokwng Lãrxbqng, bắhypgt đnxxrqjaju sợhiewrxbqi, kẻctab gan nhỏryrm đnxxrãrxbq chạflfxy vắhypgt giòlxuwhcipn cổpivm.

Vốbjfjn theo Tônqwbn Sádokwch rờtytli đnxxri thìvulmlibim lýabwo thủeispictnhiewng Nhữivob Nam đnxxrãrxbq khônqwbng yêhcipn, bâlibiy giờtytl đnxxrdkifch quâlibin bàpuzty ra thếvbyp tấahycn cônqwbng mãrxbqnh liệzfcdt, trong lòlxuwng bịdkif đnxxrègwva élibip nặqjajng nềzzkk khônqwbng thởctab nổpivmi.

Trưictnhiewc trậekjmn thếvbyp lớhiewn nhưictn vậekjmy, Trưictnơdokwng Hoàpuztnh rấahyct sốbjfjt ruộeuwdt, cảxbbx thàpuztnh Nhữivob Nam bắhypgt đnxxrqjaju bấahyct an.

Tuy làpuzt vậekjmy nhưictnng Trưictnơdokwng Hoàpuztnh khônqwbng từhypg bỏryrm, gãrxbq biếvbypt rõzzkk mộeuwdt khi đnxxrdkifch quâlibin lấahycp sônqwbng hộeuwd thàpuztnh thìvulm việzfcdc thàpuztnh Nhữivob Nam bịdkif phádokwpuzt việzfcdc sớhiewm hay muộeuwdn.

Trưictnơdokwng Hoàpuztnh liềzzkku mạflfxng chỉcxfu huy binh sĩhyup tửkwmt thủeisp phảxbbxn kíivobch, ýabwo đnxxrdkifnh khốbjfjng chếvbyp ranh giớhiewi nàpuzty.

Tuy binh sĩhyup củeispa Tônqwbn Sádokwch cốbjfj gắhypgng nhưictnng vềzzkk mặqjajt hìvulmnh thứcfcrc thìvulm đnxxrãrxbq nghiêhcipng vềzzkk phíivoba Từhypg Hoảxbbxng.

Trốbjfjng nổpivmi vang vọpuztng nơdokwi châlibin trờtytli, dưictntytlng nhưictn binh sĩhyup khônqwbng ngừhypgng nghỉcxfupuzto la. Đxbbxêhcipm yêhcipn tĩhyupnh bịdkif đnxxrádokwnh nádokwt.

Từhypg Hoảxbbxng chúbtafa cônqwbng, binh sĩhyupictnhiewi tay bưictnhiewc đnxxri nhưictn bay. Quádokwch Gia đnxxríivobch thâlibin chỉcxfu huy ádokwp trậekjmn, binh sĩhyupoizcng thêhcipm niềzzkkm tin.
Binh sĩhyup Giang Đxbbxônqwbng khổpivm luyệzfcdn mấahycy năoizcm nay, rốbjfjt cuộeuwdc thểcfcr hiệzfcdn trong chiếvbypn dịdkifch nàpuzty.

Đxbbxádokwm líivobnh dùqnhjzzkkng bao cádokwt thìvulm vẫrelon bưictnhiewc đnxxri nhanh nhẹkaopn, phảxbbxn ứcfcrng mau lẹkaop, rấahyct íivobt cóoizc ngưictntytli bịdkifhcipn lạflfxc bắhypgn trúbtafng. Cho dùqnhjoizc ngãrxbq xuốbjfjng thìvulm binh sĩhyup mặqjajt sau lậekjmp tứcfcrc ùqnhja lêhcipn, tre giàpuztoizcng mọpuztc. Qua ba canh giờtytl, trưictnhiewc khi trờtytli sádokwng, Từhypg Hoảxbbxng dẫrelon theo binh sĩhyup, rốbjfjt cuộeuwdc cưictndpjjng élibip lấahycp sônqwbng hộeuwd thàpuztnh.

btafc nàpuzty, phíivoba đnxxrcxfunh núbtafi xa xăoizcm tràpuztn ngậekjmp khóoizci đnxxren, ádokwnh lửkwmta chiếvbypu rọpuzti, khádokw nhiềzzkku ngưictntytli đnxxrzzkku trônqwbng thấahycy kỳivdv cảxbbxnh nàpuzty.

Trìvulmnh Dụrxbqc mừhypgng rỡdpjjlibit to: - Tônqwbn Sádokwch trúbtafng kếvbyp rồmywoi!

Trưictnơdokwng Hoàpuztnh cũayoang trônqwbng thấahycy, lòlxuwng dâlibing lêhcipn cảxbbxm giádokwc khônqwbng may, thêhcipm vàpuzto đnxxrdkifch quâlibin lấahycp sônqwbng thàpuztnh, biếvbypt đnxxrãrxbq mấahyct đnxxrflfxi thếvbyp, mặqjajt ưictnhiewt đnxxrrelom nưictnhiewc mắhypgt.

Quádokwch Gia thấahycy mụrxbqc đnxxríivobch đnxxrãrxbq đnxxrflfxt đnxxrưictnhiewc, lậekjmp tứcfcrc ra lệzfcdnh thu binh, muốbjfjn đnxxrcfcr binh sĩhyup củeispa mìvulmnh tạflfxm thởctab dốbjfjc. Cùqnhjng lúbtafc đnxxróoizc chuẩxfpqn bịdkif đnxxrhiewt sau tấahycn cônqwbng đnxxroạflfxt thàpuztnh.

Trưictnơdokwng Hoàpuztnh thấahycy đnxxrdkifch quâlibin khônqwbng lao lêhcipn ngay thìvulm thầqjajm thởctab ra, lậekjmp tứcfcrc ra lệzfcdnh tổpivm chứcfcrc phòlxuwng tuyếvbypn mớhiewi.

Ngoàpuzti thàpuztnh, đnxxrflfxi trạflfxi trung quâlibin, Từhypg Hoảxbbxng lộeuwd lồmywong ngựnzxvc, toàpuztn thâlibin cơdokw bắhypgp rắhypgn chắhypgc lộeuwd ra ngoàpuzti khônqwbng khíivob, cádokwnh tay trádokwi quấahycn vảxbbxi trắhypgng, mặqjajt trêhcipn thấahycm tơdokwdokwu. Thìvulm ra khi Từhypg Hoảxbbxng lấahycp sônqwbng hộeuwd thàpuztnh vìvulm bởctabi vìvulmdokw ýabwo đnxxrãrxbq bịdkifayoai têhcipn lạflfxc củeispa đnxxrbjfji phưictnơdokwng đnxxrâlibim trúbtafng, may làpuzt vếvbypt thưictnơdokwng khônqwbng sâlibiu, khônqwbng cóoizc việzfcdc gìvulm phảxbbxi lo. Đxbbxiềzzkku nàpuzty khônqwbng ảxbbxnh hưictnctabng tâlibim tìvulmnh củeispa gãrxbq, ngưictnhiewc lạflfxi mặqjajt cưictntytli rạflfxng rỡdpjj, hai châlibin màpuzty vừhypga thônqwb vừhypga rậekjmm dádokwn chặqjajt mộeuwdt chỗrihd, tay kia cầqjajm chélibin rưictnhiewu lớhiewn uốbjfjng mộeuwdt hơdokwi.

Trìvulmnh Dụrxbqc ởctab mộeuwdt bêhcipn vẻctab mặqjajt khâlibim phụrxbqc khen nóoizci:

- Từhypgictnhiewng quâlibin lấahycy thâlibin phạflfxm hiểcfcrm, anh dũayoang đnxxri đnxxrqjaju, nếvbypu khônqwbng thìvulm chỉcxfu sợhiew khóoizcpuzt dễnxxrpuztng hoàpuztn thàpuztnh nhiệzfcdm vụrxbq nhưictn vậekjmy.

Từhypg Hoảxbbxng khiêhcipm tốbjfjn cưictntytli nóoizci:

- Tiêhcipn sinh quádokw khen rồmywoi.

Quádokwch Gia ởctabhcipn cạflfxnh thìvulmvulmnh tĩhyupnh cưictntytli nóoizci:
- Thàpuztnh Nhữivob Nam đnxxrãrxbq mấahyct đnxxri bìvulmnh chưictnhiewng cuốbjfji cùqnhjng, Tônqwbn Sádokwch đnxxrãrxbq mấahyct đnxxrflfxi thếvbyp, ngàpuzty bìvulmnh đnxxrdkifnh ởctab ngay trưictnhiewc mắhypgt rồmywoi. Tấahyct cảxbbx đnxxrãrxbq nằtlrsm trong lòlxuwng bàpuztn tay, bâlibiy giờtytl chỉcxfu chờtytl tin chiếvbypn thắhypgng củeispa Hoàpuztng Tựnzxv.

Quádokwch Gia vừhypga dứcfcrt lờtytli thìvulmoizc binh sĩhyup tiếvbypn vàpuzto thônqwbng bádokwo nóoizci:

- Bẩxfpqm quâlibin sưictn, tưictnhiewng quâlibin, Hoàpuztng Tựnzxvictnhiewng quâlibin đnxxrãrxbq bắhypgt đnxxrưictnhiewc Tônqwbn Sádokwch, đnxxrqjajc biệzfcdt lệzfcdnh cho thuộeuwdc hạflfx đnxxrếvbypn bádokwo cádokwo!

Từhypg Hoảxbbxng mừhypgng rỡdpjj, nặqjajng nềzzkk đnxxrqjajt bádokwt xuốbjfjng bàpuztn, hưictnng phấahycn đnxxrcfcrng bậekjmt dậekjmy, kêhcipu lêhcipn:

- Tốbjfjt lắhypgm! Tônqwbn Sádokwch đnxxrang ởctab đnxxrâlibiu?

Binh sĩhyup cung kíivobnh nóoizci:

- Hoàpuztng tưictnhiewng quâlibin đnxxrang trêhcipn đnxxrưictntytlng, còlxuwn chưictna trởctab vềzzkk.

Quádokwch Gia vàpuzt Trìvulmnh Dụrxbqc nhìvulmn nhau cưictntytli, ngưictntytli sau nóoizci:

- Chỉcxfu khônqwbng biếvbypt tìvulmnh huốbjfjng bêhcipn chúbtafa cônqwbng nhưictn thếvbyppuzto rồmywoi.

Quádokwch Gia trầqjajm ngâlibim, nóoizci:

- Cho dùqnhj Chu Du cóoizc lợhiewi hạflfxi đnxxrếvbypn đnxxrâlibiy thìvulmlibiy giờtytl khônqwbng thểcfcrpuztm ra chuyệzfcdn gìvulm đnxxrưictnhiewc nữivoba.

Từhypg Hoảxbbxng vẻctab mặqjajt đnxxrqjajy mong chờtytloizci:

- Quâlibin sưictn, khônqwbng bằtlrsng chúbtafng ta tung tin sau đnxxróoizc mộeuwdt hơdokwi đnxxrádokwnh hạflfx Nhữivob Nam đnxxri!

Quádokwch Gia lắhypgc đnxxrqjaju, nóoizci:

- Khônqwbng đnxxrưictnhiewc, vẫrelon nêhcipn hàpuztnh đnxxreuwdng theo kếvbyp hoạflfxch, đnxxrhiewi trờtytli tốbjfji thìvulm đnxxrflfxi quâlibin yểcfcrm hộeuwd, trong kịdkifch chiếvbypn quậekjmt tửkwmt quâlibin lélibin vàpuzto thàpuztnh. Vậekjmy thìvulmoizc tin chắhypgc hơdokwn, nếvbypu bâlibiy giờtytl đnxxrcfcr thủeisp quâlibin Nhữivob Nam biếvbypt tin tứcfcrc thìvulm khóoizc bảxbbxo đnxxrxbbxm họpuztoizc ‘chóoizcqnhjng rứcfcrt giậekjmu’ khônqwbng. Nếvbypu thếvbyp thìvulm mấahyct nhiềzzkku hơdokwn đnxxrưictnhiewc.

Từhypg Hoảxbbxng liêhcipn tụrxbqc gậekjmt đnxxrqjaju nóoizci:

- Quâlibin sưictnoizci cóoizcabwo.

Sau đnxxróoizc đnxxrádokwm Lữivob Khoádokwng, Lữivobictntytlng, Cao Thuậekjmn lụrxbqc tụrxbqc trởctab vềzzkk. Thắhypgng lớhiewn, ai cũayoang biểcfcru tìvulmnh đnxxrhypgc ýabwo. Trong đnxxróoizclxuwn thu đnxxrưictnhiewc khônqwbng íivobt chiếvbypn lợhiewi phẩxfpqm nhưictn ngựnzxva, binh khíivob, đnxxriềzzkku nàpuzty khiếvbypn họpuzt rấahyct làpuzt vui vẻctab.

Trìvulmnh Dụrxbqc thìvulm ghi lạflfxi hếvbypt quâlibin cônqwbng củeispa họpuzt, thúbtafc giụrxbqc mau đnxxri nghỉcxfu ngơdokwi, chờtytl phádokwt đnxxreuwdng đnxxrhiewt tổpivmng tấahycn cônqwbng cuốbjfji cùqnhjng.

Đxbbxêhcipm hônqwbm đnxxróoizc, Từhypg Hoảxbbxng mãrxbqnh liệzfcdt tấahycn cônqwbng thàpuztnh Nhữivob Nam.

Trưictnơdokwng Hoàpuztnh đnxxrãrxbq sớhiewm cóoizc chuẩxfpqn bịdkif, hai phưictnơdokwng tổpivm chứcfcrc trậekjmn đnxxrflfxi chiếvbypn.

‘Quậekjmt tửkwmt quâlibin’ bắhypgt đnxxrqjaju dọpuztc theo đnxxrdkifa đnxxrflfxo đnxxrãrxbq đnxxràpuzto trưictnhiewc đnxxróoizc dầqjajn xâlibim nhậekjmp, thựnzxvc hiệzfcdn nhiệzfcdm vụrxbq đnxxràpuzto mưictntytli thưictnhiewc cuốbjfji cùqnhjng.

ictntytli chiếvbypc xe bắhypgn đnxxrádokw đnxxrếvbypn yểcfcrm hộeuwd, ởctab phíivoba sau liêhcipn tụrxbqc oanh tạflfxch. Từhypgng tảxbbxng đnxxrádokw to lớhiewn ríivobt gàpuzto đnxxrekjmp vàpuzto thàpuztnh, khi rơdokwi xuốbjfjng đnxxrahyct thìvulm phádokwt ra tiếvbypng *rầqjajm rầqjajm* đnxxriếvbypc tai.

Chớhiewp mắhypgt, thủeisp quâlibin trêhcipn tưictntytlng thàpuztnh bịdkif đnxxrekjmp gàpuzt bay chóoizc sủeispa.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.