Phong Lưu Tam Quốc

Chương 290 : Hoàng Cái (hạ)

    trước sau   
Đqtzluổlqszi tớurvvi rồkqzyi sao? Tôcpmhn Sázyrvch bấlqszt lựsgzgc nhìwditn thuộdcmuc hạrhcq củlglsa mìwditnh. Bâxgyhy giờdkjylqszn làzjfnm sao đlglsâxgyhy? Gãqxhwlglsbria nghĩpdqf. Thiếtzlhu đlglsi Chu Du, Lỗvotyqpqyc, bâxgyhy giờdkjy khôcpmhng cónrbe cảwdit mộdcmut ngưqukjdkjyi đlglsvwzazjfnn bạrhcqc, nghĩpdqfzyrvch. Nhìwditn đlglsázyrvm binh sĩpdqf kinh hồkqzyn tázyrvng đlglswditm nhìwditn mìwditnh, Tôcpmhn Sázyrvch thầxgyhm than: thôcpmhi.

qxhw đlglsixaat quyếtzlht tâxgyhm, lệzjfnnh binh sĩpdqf đlglsi hưqukjurvvng ngãqxhw rẽodtalqszn cạrhcqnh. Đqtzlãqxhw tớurvvi nưqukjurvvc nàzjfny, chỉbustnrbe thểvwza liềixaau mạrhcqng đlglsázyrvnh cưqukjatzuc.

Tuy Tôcpmhn Sázyrvch ra quyếtzlht đlglspdqfnh nhưqukjng trêlqszn đlglsưqukjdkjyng đlglsi cứyiga phậxgyhp phồkqzyng lo sợatzu, thấlqszp tha thấlqszp thỏhsmgm, dưqukjdkjyng nhưqukj sắheemp xảwdity ra chuyệzjfnn lớurvvn gìwdit đlglsónrbe.

Đqtzli khôcpmhng bao lâxgyhu, Tôcpmhn Sázyrvch rốlqszt cuộdcmuc chứyigang thựsgzgc trựsgzgc giázyrvc củlglsa mìwditnh, gãqxhw đlglsãqxhw lựsgzga chọvzpkn sai lầxgyhm.

Đqtzlưqukjdkjyng nhỏhsmg gậxgyhp ghềixaanh khónrbe đlglsi, Tôcpmhn Sázyrvch vàzjfn binh sĩpdqf củlglsa gãqxhw khónrbe khăxlhyn vấlqszt vảwdit rốlqszt cuộdcmuc vưqukjatzut qua mộdcmut khe rãqxhwnh, lạrhcqi quẹxavwo cua, lúqpqyc nàzjfny trưqukjurvvc mắheemt trốlqszng khôcpmhng, mộdcmut con đlglsưqukjdkjyng nhỏhsmgodtao dàzjfni đlglsếtzlhn tậxgyhn cùrhcqng rồkqzyi bịpdqfqpqyi non trùrhcqng đlglsiệzjfnp ngăxlhyn chặixaan. Hai bêlqszn cónrbecpmh sốlqszqukjdkjyn dốlqszc vàzjfn rừnrbeng câxgyhy.

cpmhn Sázyrvch mừnrbeng rỡaetv, chỉbust cầxgyhn tiếtzlhn vàzjfno sơtzlhn mạrhcqch, mưqukjatzun vùrhcqng núqpqyi yểvwzam hộdcmu che giấlqszu chírxarnh mìwditnh thìwdit đlglspdqfch quâxgyhn khôcpmhng thểvwza đlglsuổlqszi theo nữmekua.
Nhưqukjng chưqukja đlglsatzui Tôcpmhn Sázyrvch vui mừnrbeng xong thìwdit binh sĩpdqf lạrhcqi truyềixaan đlglsếtzlhn tiếtzlhng kêlqszu thốlqszng khổlqsz:

- Tiêlqszu rồkqzyi!

cpmhn Sázyrvch lấlqszy làzjfnm lạrhcq liếtzlhc binh sĩpdqf, pházyrvt hiệzjfnn binh sĩpdqf ngâxgyhy ngốlqszc nhìwditn phírxara bêlqszn phảwditi.

cpmhn Sázyrvch thuậxgyhn theo tầxgyhm mắheemt nhìwditn lạrhcqi, pházyrvt hiệzjfnn trong rừnrbeng rậxgyhm bêlqszn phảwditi chậxgyhm rãqxhwi đlglsi ra mộdcmut hàzjfnng nhâxgyhn mãqxhw, chắheemn chírxarnh giữmekua con đlglsưqukjdkjyng.

Cờdkjyrxar rựsgzgc rỡaetv đlglsónrben giónrbe tung bay, mặixaat trêlqszn viếtzlht chữmeku ‘hoàzjfnng’ mạrhcqnh mẽodta nhưqukj rồkqzyng bay lưqukjatzun.

Đqtzli đlglsxgyhu làzjfn mộdcmut tiểvwzau tưqukjurvvng mặixaac cẩmwoam bàzjfno, mi thanh mụqukjc túqpqy, dázyrvng ngưqukjdkjyi hơtzlhi gầxgyhy nhưqukjng tay cầxgyhm mộdcmut thanh Lêlqsz Hoa đlglsrhcqi đlglsao.

Mặixaat sau đlglsxgyhy nhónrbec binh sĩpdqf, thấlqszy họvzpk y giázyrvp sázyrvng choang, tinh thầxgyhn phấlqszn chấlqszn, Tôcpmhn Sázyrvch biếtzlht đlglsdcmui nhâxgyhn mãqxhwzjfny chuyêlqszn môcpmhn chờdkjywditnh đlglsãqxhwxgyhu.

Đqtzlxgyhu ónrbec Tôcpmhn Sázyrvch giờdkjy phúqpqyt nàzjfny trốlqszng rỗvotyng.

Đqtzlsmkvng trưqukjurvvc bịpdqf chặixaan, đlglssmkvng sau cónrbe truy binh, chỉbust sợatzuwditnh chắheemp cázyrvnh khónrbe bay.

Hoàzjfnng Tựsgzg đlglsơtzlhn đlglsdcmuc mộdcmut ngựsgzga đlglsyigang đlglssmkvng trưqukjurvvc nhấlqszt, Lêlqsz Hoa đlglsao chỉbustzjfno Tôcpmhn Sázyrvch ởegqo phírxara xa, lạrhcqnh lùrhcqng nónrbei:

- Tôcpmhn Sázyrvch, Hoàzjfnng Tựsgzg phụqukjng lệzjfnnh củlglsa quâxgyhn sưqukj tạrhcqi đlglsâxgyhy chờdkjy đlglsãqxhwxgyhu. Ngưqukjơtzlhi ngoan ngoãqxhwn bónrbe tay chịpdqfu trónrbei đlglsi, cónrbe lẽodta ta cónrbe thểvwzaegqo trưqukjurvvc mặixaat quâxgyhn sưqukjnrbei tốlqszt vàzjfni câxgyhu cho ngưqukjơtzlhi, giữmeku mạrhcqng nhỏhsmg củlglsa ngưqukjơtzlhi.

Tuy Tôcpmhn Sázyrvch sa súqpqyt nhưqukjng xưqukjơtzlhng vẫqtzln rấlqszt cứyigang, lớurvvn tiếtzlhng đlglsázyrvp lạrhcqi:

- Đqtzlrhcqi trưqukjatzung phu sốlqszng cónrbewdit vui, chếtzlht cónrbewdit sợatzu? Tôcpmhn Sázyrvch chưqukja từnrbeng đlglsvwzaegqo trong lòtjncng! Hơtzlhn nữmekua bằsmkvng nhâxgyhn vậxgyht vôcpmh danh nhưqukj ngưqukjơtzlhi muốlqszn giữmeku bổlqszn tưqukjurvvng quâxgyhn? Hãqxhwy coi lạrhcqi bảwditn lĩpdqfnh củlglsa mìwditnh đlglsãqxhw!
Hoàzjfnng Tựsgzg hừnrbe mộdcmut tiếtzlhng, vôcpmhwditnh đlglswditrxarch nónrbei:

- Nếtzlhu làzjfnwditnh thưqukjdkjyng thìwdit tấlqszt nhiêlqszn Tôcpmhn Bázyrv Phùrhcq đlglsếtzlhn đlglsi tựsgzg nhiêlqszn, tạrhcqi hạrhcq khôcpmhng thểvwzazjfnm gìwdit đlglsưqukjatzuc ngưqukjơtzlhi. Nhưqukjng bâxgyhy giờdkjy, ta khôcpmhng tin ngưqukjơtzlhi cónrbe thểvwza trốlqszn lêlqszn trờdkjyi. Khôcpmhng lẽodta ngưqukjơtzlhi cónrbe ba đlglsxgyhu sázyrvu tay?

Hoàzjfnng Tựsgzgnrbei xong khôcpmhng dôcpmhng dàzjfni nữmekua, vung tay, đlglsrhcqi quâxgyhn ồkqzyrhcqt tuôcpmhn ra.

qxhwodtat lớurvvn: - Đqtzlázyrvm ngưqukjdkjyi cázyrvc ngưqukjơtzlhi còtjncn chưqukja biếtzlht tìwditnh thếtzlh trưqukjurvvc mắheemt sao? Đqtzlxgyhu hàzjfnng sẽodta khôcpmhng giếtzlht!

Binh sĩpdqf củlglsa Tôcpmhn Sázyrvch ta nhìwditn ngưqukjơtzlhi, ngưqukjơtzlhi nhìwditn ta, mặixaat đlglsxgyhy bấlqszt đlglsheemc dĩpdqf.

cpmhn Sázyrvch vốlqszn đlglspdqfnh khírxarch lệzjfn binh sĩpdqf liềixaau chếtzlht đlglsếtzlhn cùrhcqng, nhưqukjng lúqpqyc nàzjfny Hoàzjfnng Tựsgzg lạrhcqnh lùrhcqng cao giọvzpkng nónrbei:

- Tôcpmhn Sázyrvch, khôcpmhng lẽodta ngưqukjơtzlhi muốlqszn đlglslqszu tranh giãqxhwy chếtzlht ưqukj? Muốlqszn đlglsvwza đlglsázyrvm binh sĩpdqf củlglsa ngưqukjơtzlhi chếtzlht oan chếtzlht uổlqszng? Nếtzlhu ngưqukjơtzlhi làzjfn ngưqukjdkjyi thôcpmhng minh thìwditlqszn bỏhsmg binh khírxar xuốlqszng, vậxgyhy thìwdit binh sĩpdqf thuộdcmuc hạrhcq củlglsa ngưqukjơtzlhi cónrbe lẽodtatjncn mộdcmut con đlglsưqukjdkjyng sốlqszng đlglsvwza đlglsi. Nếtzlhu khôcpmhng, hôcpmhm nay chẳtvqsng nhữmekung ngưqukjơtzlhi khónrbe thoázyrvt chếtzlht, ngay cảwdit thuộdcmuc hạrhcq binh sĩpdqf củlglsa ngưqukjơtzlhi sẽodtawditzjfnnh đlglsdcmung củlglsa ngưqukjơtzlhi màzjfn trảwdit giázyrv cảwdit mạrhcqng sốlqszng. Ngưqukjơtzlhi cónrbe thểvwza khôcpmhng cầxgyhn gìwdit hếtzlht, nhưqukjng chẳtvqsng lẽodta binh sĩpdqf củlglsa ngưqukjơtzlhi khôcpmhng cónrbe cha mẹxavw, con cázyrvi sao? Ngưqukjơtzlhi còtjncn muốlqszn hạrhcqi bao nhiêlqszu ngưqukjdkjyi nhàzjfn tan cửungqa názyrvt?

Lờdkjyi củlglsa Hoàzjfnng Tựsgzg đlglsázyrvnh trúqpqyng yếtzlhu đlglsiểvwzam củlglsa Tôcpmhn Sázyrvch, ngay cảwdit thuộdcmuc hạrhcq binh sĩpdqf củlglsa gãqxhwqukjdkjyng nhưqukj bịpdqf gợatzui lêlqszn cảwditm xúqpqyc nhớurvv nhàzjfn, ai cũbriang tâxgyhm sựsgzg nặixaang nềixaa. Vốlqszn Tôcpmhn Sázyrvch làzjfn ngưqukjdkjyi cựsgzgc kỳnrbe trọvzpkng tìwditnh nghĩpdqfa, nếtzlhu khôcpmhng thìwdit sẽodta khôcpmhng vừnrbea nghe Chu Du xảwdity ra chuyệzjfnn đlglsãqxhw choázyrvng vázyrvng đlglsxgyhu ónrbec, sau đlglsónrbe trúqpqyng kếtzlhzyrvch củlglsa Quázyrvch Gia. Bâxgyhy giờdkjy bịpdqf Hoàzjfnng Tựsgzgnrbei ra thìwdit lậxgyhp trưqukjdkjyng bắheemt đlglsxgyhu dao đlglsdcmung.

cpmhn Sázyrvch nhìwditn lạrhcqi huynh đlglszjfn theo mìwditnh vàzjfno sinh ra tửungq, trêlqszn mặixaat họvzpk buồkqzyn rầxgyhu, sĩpdqf khírxar giảwditm thấlqszp, khôcpmhng còtjncn sứyigac chiếtzlhn đlglslqszu nữmekua.

cpmhn Sázyrvch đlglsèmegj éodtap xúqpqyc đlglsdcmung trong lòtjncng, cốlqsz gắheemng dùrhcqng giọvzpkng đlglsiệzjfnu bìwditnh tĩpdqfnh nónrbei:

- Cázyrvc huynh đlglszjfn, Tôcpmhn Sázyrvch thậxgyht sựsgzg quázyrv írxarch kỷohuh, đlglsãqxhw liêlqszn lụqukjy cázyrvc ngưqukjơtzlhi.

Binh sĩpdqf khôcpmhng ai lêlqszn tiếtzlhng, chỉbustqpqyi đlglsxgyhu.

cpmhn Sázyrvch tuyệzjfnt vọvzpkng, lồkqzyng ngựsgzgc khôcpmhng còtjncn mộdcmut chúqpqyt hy vọvzpkng.
qxhw ngẩmwoang đlglsxgyhu nhìwditn chằsmkvm chằsmkvm Hoàzjfnng Tựsgzg, thảwditn nhiêlqszn nónrbei:

- Hoàzjfnng Tựsgzg, ngưqukjơtzlhi cónrbezyrvm đlglslqszu vớurvvi ta mộdcmut trậxgyhn khôcpmhng? Nếtzlhu ta thắheemng thìwdit hy vọvzpkng ngưqukjơtzlhi cónrbe thểvwza tha cho huynh đlglszjfnqukjurvvi tay ta. Tôcpmhn Sázyrvch thìwdit muốlqszn giếtzlht muốlqszn chéodtam tùrhcqy ngưqukjơtzlhi. Nếtzlhu Tôcpmhn Sázyrvch thua, vậxgyhy khôcpmhng cầxgyhn nónrbei gìwdit cảwdit, ngưqukjơtzlhi muốlqszn gìwdit thìwditrhcqy.

Hoàzjfnng Tựsgzg lạrhcqnh lùrhcqng nónrbei:

- Bâxgyhy giờdkjy ngưqukjơtzlhi đlglsãqxhw khôcpmhng cónrbequkjzyrvch khiêlqszu chiếtzlhn vớurvvi ta.

cpmhn Sázyrvch tứyigac giậxgyhn quázyrvt:

- Khôcpmhng lẽodta ngưqukjơtzlhi sợatzu ta!?

Hoàzjfnng Tựsgzg vỗvoty ngựsgzga xôcpmhng ra, cưqukjdkjyi dàzjfni nónrbei:

- Nếtzlhu làzjfnwditnh thưqukjdkjyng thìwdit Hoàzjfnng Tựsgzg sẽodta rấlqszt mong chờdkjy đlglslqszu mộdcmut trâxgyhn, nhưqukjng giờdkjy phúqpqyt nàzjfny, khôcpmhng cầxgyhn đlglsázyrvnh cũbriang biếtzlht ai thắheemng ai thua.

cpmhn Sázyrvch giậxgyhn dữmeku bậxgyht cưqukjdkjyi, nónrbei:

- Giọvzpkng đlglsiệzjfnu thậxgyht cuồkqzyng vọvzpkng.

Hoàzjfnng Tựsgzg tiệzjfnn tay vung Lêlqsz Hoa đlglsao, nónrbei tiếtzlhp:

- Tôcpmhn Sázyrvch, tuy ngưqukjơtzlhi làzjfn đlglspdqfch thủlgls nhưqukjng kírxarnh ngưqukjơtzlhi làzjfn anh hùrhcqng, thôcpmhi đlglsưqukjatzuc, ta đlglskqzyng ýatzu đlglsiềixaau kiệzjfnn củlglsa ngưqukjơtzlhi. Nhưqukjng ngưqukjdkjyi đlglsnrbeng vộdcmui mừnrbeng, bởegqoi vìwdit ngưqukjdkjyi cuốlqszi cùrhcqng chiếtzlhn thắheemng chắheemc chắheemn làzjfn ta.

cpmhn Sázyrvch nghiếtzlhn răxlhyng ken kéodtat, từnrbe khi nàzjfno thìwditqxhw bịpdqf ngưqukjdkjyi khinh thưqukjdkjyng nhưqukj vậxgyhy. Gãqxhw đlglsang đlglspdqfnh mởegqo miệzjfnng, chỉbust nghe Hoàzjfnng Tựsgzg quázyrvt to:

- Ngưqukjdkjyi đlglsâxgyhu, thay ngựsgzga cho Tôcpmhn Sázyrvch!

cpmhn Sázyrvch ngẩmwoan ra, bảwditn năxlhyng cúqpqyi đlglsxgyhu nhìwditn hoa tôcpmhng mãqxhwlqszu quýatzu củlglsa mìwditnh. Nónrbe khôcpmhng ngừnrbeng sùrhcqi bọvzpkt méodtap, đlglsôcpmhi mắheemt vôcpmh lựsgzgc khéodtap hờdkjy, Tôcpmhn Sázyrvch thếtzlh mớurvvi cảwditm giázyrvc mìwditnh ởegqolqszn trêlqszn lung lay sắheemp ngãqxhw. Chắheemc làzjfn con ngựsgzga đlglsãqxhw chốlqszng đlglsếtzlhn cựsgzgc hạrhcqn, khôcpmhng thểvwza chịpdqfu nổlqszi trọvzpkng lưqukjatzung củlglsa mìwditnh nữmekua, sắheemp ngãqxhw xuốlqszng.

cpmhn Sázyrvch lòtjncng đlglsxgyhy mờdkjy mịpdqft. Hoa tôcpmhng mãqxhwzjfn di vậxgyht củlglsa Tôcpmhn Kiêlqszn, gãqxhw cựsgzgc kỳnrbe trâxgyhn trọvzpkng, bâxgyhy giờdkjy rốlqszt cuộdcmuc đlglsi tớurvvi cuốlqszi.

Hoàzjfnng Tựsgzglqszn lặixaang chờdkjycpmhn Sázyrvch đlglslqszi ngựsgzga xong, ázyrvnh mắheemt nhưqukj đlglsiệzjfnn nónrbei:

- Tôcpmhn Sázyrvch, trậxgyhn chiếtzlhn đlglslqszu giữmekua ngưqukjơtzlhi ta vốlqszn khôcpmhng cầxgyhn thiếtzlht. Nhưqukjng vìwditrxarnh ngưqukjơtzlhi làzjfn nhâxgyhn vậxgyht anh hùrhcqng, Hoàzjfnng Tựsgzgbriang đlglsãqxhw chuẩmwoan bịpdqf sẵqlysn sàzjfnng trởegqo vềixaa bịpdqf chúqpqya côcpmhng trázyrvch mắheemng. Vậxgyhy chúqpqyng ta hãqxhwy buôcpmhng tay đlglsázyrvnh mộdcmut trậxgyhn đlglsi!

cpmhn Sázyrvch nắheemm Thiêlqszn Lang thưqukjơtzlhng, ngựsgzga dưqukjurvvi thâxgyhn mạrhcqnh mẽodta tung vónrbe, cảwdit ngưqukjdkjyi phấlqszn chấlqszn tinh thầxgyhn.

qxhw giụqukjc ngựsgzga xôcpmhng lêlqszn, cấlqszt cao giọvzpkng:

- Hoàzjfnng Tựsgzg, cẩmwoan thậxgyhn!

Trưqukjdkjyng thưqukjơtzlhng dùrhcqng sứyigac giơtzlhlqszn thưqukjơtzlhng mưqukjatzun ngựsgzga trùrhcqng kírxarch đlglsâxgyhm tớurvvi.

Hoàzjfnng Tựsgzg nhìwditn trong mắheemt, thầxgyhm lắheemc đlglsxgyhu. Nếtzlhu làzjfnwditnh thưqukjdkjyng, Tôcpmhn Sázyrvch sửungq dụqukjng chiêlqszu nàzjfny chắheemc chắheemn làzjfn khírxar thếtzlh nhưqukjodtat đlglsázyrvnh, nhưqukjng bâxgyhy giờdkjy thiếtzlhu sứyigac lựsgzgc, dùrhcqzjfnzyrvch ra chiêlqszu hay gónrbec đlglsdcmu đlglsixaau khuyếtzlht thiếtzlhu chúqpqyt gìwdit. Tuy rằsmkvng nhìwditn thìwdit thếtzlhcpmhng vẫqtzln mạrhcqnh mẽodta nhưqukjng rõfyepzjfnng khôcpmhng cónrbe khírxar thếtzlhzyrvqukjơtzlhng nhưqukj Trưqukjơtzlhng Lãqxhwng. Nếtzlhu Tôcpmhn Sázyrvch cứyigaegqo trạrhcqng tházyrvi nàzjfny, Hoàzjfnng Tựsgzg tin tưqukjegqong khôcpmhng thàzjfnnh vấlqszn đlglsixaa.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.