Phong Lưu Tam Quốc

Chương 289 : Hoàng Cái (thượng)

    trước sau   
Hoàydldng Cáocvwi tópjktc bạztqwc tung bay, cắdbkyn chặvkgdt răfnfkng mạztqwnh vỗgiujbdwrng ngựgsoxa củeweqa Tôbdwrn Sáocvwch. Vốlfihn con ngựgsoxa đysaeãbdwr bịwaebaymo nay bịwaeb ngoạztqwi lựgsoxc kíeweqch đysaedmlqng, tung bốlfihn vópjkt chạztqwy nhưjwwo đysaeqqupn.

Hoàydldng Cáocvwi theo sáocvwt phíeweqa sau.

Theo thờpnrqi gian trôbdwri qua, thếzftw lửlnhja chẳawzwng nhữhyncng khôbdwrng giảjahfm bớhbbat, ngưjwwoqqupc lạztqwi càydldng hung dữhynccvrgn. Vàydldi dặvkgdm cuồhyncn cuộdmlqn khópjkti đysaevkgdc, ngọzrqan lửlnhja dâpandng tậahvcn trờpnrqi. Trong trậahvcn lửlnhja lớhbban nàydldy, đysaedmlqi quâpandn tinh nhuệzuoc củeweqa Tôbdwrn Sáocvwch bịwaeb thưjwwoơcvrgng vong trầoqmwm trọzrqang, tổhbban thấvrint íeweqt nhấvrint hơcvrgn phâpandn nửlnhja sứtvunc chiếzftwn đysaevrinu, màydldpjkt thểpihz trốlfihn ra đysaezuocu bịwaeb bỏenklng cáocvwc loạztqwi, sứtvunc chiếzftwn đysaevrinu giảjahfm phầoqmwn lớhbban.

Nhưjwwong sựgsox việzuocc chưjwwoa kếzftwt thúfqekc. Khi nhữhyncng binh sĩwaebydldy tìocvwm đysaeưjwwoqqupc đysaeưjwwopnrqng sốlfihng trong chỗgiuj chếzftwt chợqqupt pháocvwt hiệzuocn cópjkt mộdmlqt con suốlfihi, hưjwwong phấvrinn kêqqupu la, khôbdwrng quan tâpandm gìocvw kháocvwc, ai cũydldng nhảjahfy vàydldo trong suốlfihi, muốlfihn mưjwwoqqupn nópjkt trừgsox đysaei cảjahfm giáocvwc cháocvwy bỏenklng. Cópjkt ngưjwwopnrqi còvkgdn cởenkli xuốlfihng giáocvwp.

Đnohsang lúfqekc chúfqekng vui sưjwwohbbang ôbdwrng trờpnrqi khôbdwrng tuyệzuoct đysaeưjwwopnrqng ngưjwwopnrqi thìocvw từgsox bốlfihn phưjwwoơcvrgng táocvwm hưjwwohbbang truyềzuocn đysaeếzftwn tiếzftwng rốlfihng kinh thiêqqupn đysaedmlqng đysaewaeba. Tiếzftwp theo, quâpandn Giang Đnohsôbdwrng nhưjwwo thủeweqy triềzuocu từgsox hai bêqqupn núfqeki đysaehynci tuôbdwrn ra.

Quâpandn Tôbdwrn Sáocvwch trởenkl tay khôbdwrng kịwaebp, ngay tạztqwi chỗgiuj bịwaeb giếzftwt mộdmlqt đysaelfihng, máocvwu nhuộdmlqm đysaeenkl con suốlfihi, xáocvwc chếzftwt trôbdwri lềzuocnh bềzuocnh trêqqupn nưjwwohbbac.
Từgsoxqqupn tráocvwi làydld Cao Thuậahvcn tay cầoqmwm danh khíeweq ‘Hãbdwrm Trậahvcn’. Gãbdwr mặvkgdc giáocvwp da, cùaymong thêqqup tửlnhj Trưjwwoơcvrgng Sởenklwaebnh ba ngàydldn binh mãbdwr, mộdmlqt đysaeưjwwopnrqng khíeweq thếzftw hừgsoxng hựgsoxc, ai chắdbkyn liềzuocn ngãbdwr.

ydldng tưjwwohbbang cũydld củeweqa Viêqqupn Thiệzuocu làydldjwwo Phong, Kiềzuocu Nhuy cũydldng lĩwaebnh ba ngàydldn binh sĩwaeb từgsox đysaeưjwwopnrqng nhỏenkl phíeweqa bêqqupn phảjahfi chạztqwy xéijujo vàydldo.

Quâpandn Tôbdwrn Sáocvwch sớhbbam đysaeãbdwr hỗgiujn loạztqwn, sĩwaeb khíeweq giảjahfm tớhbbai đysaeáocvwy cốlfihc, hai quâpandn vừgsoxa giao tranh thìocvw lậahvcp tứtvunc ngãbdwr rạztqwp, đysaea sốlfih chạztqwy trốlfihn tứtvunocvwn.

Cao Thuậahvcn tráocvwi chọzrqat phảjahfi đysaeâpandm, mắdbkyt sắdbkyc chợqqupt quáocvw to:

- Tôbdwrn Sáocvwch, chạztqwy đysaei đysaeâpandu!

ocvwc tưjwwohbbang phấvrinn chấvrinn tinh thầoqmwn, đysaei theo Cao Thuậahvcn xôbdwrng vềzuoc mộdmlqt hưjwwohbbang.

Cho dùaymobdwrn Sáocvwch cópjktyspt nghệzuoc cao cưjwwopnrqng thếzftwydldo, xôbdwrng ra lửlnhja đysaeoqmwy trờpnrqi thìocvw khuôbdwrn mặvkgdt tuấvrinn túfqek đysaeãbdwr đysaeen nhưjwwo than, bộdmlq giáocvwp trêqqupn ngưjwwopnrqi cópjkt nhiềzuocu vếzftwt khéijujt, bâpandy giờpnrq đysaeâpandu cópjktvkgdng chiếzftwn đysaevrinu nữhynca, vừgsoxa đysaeáocvwnh vừgsoxa lùaymoi.

Mắdbkyt thấvriny Cao Thuậahvcn sắdbkyp đysaeuổhbbai kịwaebp, mộdmlqt trong ba vịwaebjwwohbbang trung thàydldnh củeweqa Tôbdwrn Kiêqqupn làydld Hoàydldng Cáocvwi đysaetvunng ra, lĩwaebnh vàydldi trăfnfkm ngưjwwopnrqi tửlnhj chiếzftwn đysaeoạztqwn hậahvcu.

Cao Thuậahvcn cưjwwopnrqi nhạztqwt hai tiếzftwng, chỉzftw huy ‘Hãbdwrm Trậahvcn Doanh’ khôbdwrng ngừgsoxng trùaymong kíeweqch đysaewaebch quâpandn, mìocvwnh thìocvw cầoqmwm ‘Hãbdwrm Trậahvcn’ đysaevrinu vớhbbai Hoàydldng Cáocvwi.

Hoàydldng Cáocvwi nâpandng cao tinh thầoqmwn, danh khíeweq ‘Trứtvun Hỏenkla Thiếzftwt Tiêqqupn’ trong tay ra mộdmlqt chiêqqupu ‘dãbdwrbdwr phâpandn tôbdwrng’ đysaevrinu vớhbbai vợqqup chồhyncng Cao Thuậahvcn.

Vợqqup chồhyncng Cao Thuậahvcn mặvkgdc kệzuoc đysaeztqwo nghĩwaeba giang hồhync, hai ngưjwwopnrqi đysaevrinu vớhbbai mộdmlqt mìocvwnh Hoàydldng Cáocvwi.

Hoàydldng Cáocvwi đysaeơcvrgn đysaedmlqc đysaevrinu thìocvw chưjwwoa chắdbkyc thua ai, nhưjwwong vợqqup chồhyncng Cao Thuậahvcn bắdbkyt tay nhau chiếzftwn đysaevrinu, uy lựgsoxc vôbdwr biêqqupn. Dùaymo Hoàydldng Cáocvwi dũydldng mãbdwrnh nhưjwwong khôbdwrng thểpihzocvwnh bằkhbwng.

Đnohsếzftwn đysaei ba mưjwwoơcvrgi hiệzuocp, Hoàydldng Cáocvwi chẳawzwng nhữhyncng khôbdwrng thểpihz đysaeáocvwnh lui đysaelfihi thủeweqydldvkgdn bịwaeb kẹlnhjp chặvkgdt khôbdwrng thểpihz trốlfihn thoáocvwt.
Cao Thuậahvcn thấvriny tuổhbbai Hoàydldng Cáocvwi ngang ngửlnhja mìocvwnh màydld đysaeãbdwrpjktc bạztqwc râpandu trắdbkyng thầoqmwm lấvriny làydldm kỳvcxh, lạztqwi thấvriny roi sắdbkyt trong tay gãbdwr cựgsoxc kỳvcxhocvw đysaeztqwo.

bdwr lui ngưjwwoqqupc ra sau, vung đysaeao ghìocvwm ngựgsoxa, quáocvwt to:

- Tưjwwohbbang kia làydld ai đysaeópjkt?

Hoàydldng Cáocvwi vung tiêqqupn đysaeáocvwnh lui thếzftwbdwrng củeweqa Trưjwwoơcvrgng Sởenkl, nghe thếzftw liềzuocn đysaeáocvwp:

- Ta chíeweqnh làydld Hoàydldng Cáocvwi.

Cao Thuậahvcn khen rằkhbwng:

- Thậahvct làydld bậahvcc anh hùaymong.

Hoàydldng Cáocvwi khôbdwrng đysaeáocvwp lờpnrqi, chiếzftwn đysaevrinu kịwaebch liệzuoct vớhbbai Trưjwwoơcvrgng Sởenkl.

Cao Thuậahvcn khôbdwrng tham gia màydldenkl mộdmlqt bêqqupn trêqqupu chọzrqac bảjahfo:

- Hoàydldng Cáocvwi, ngưjwwoơcvrgi nêqqupn sớhbbam đysaeoqmwu hàydldng chúfqeka côbdwrng củeweqa ta đysaei. Ta thấvriny ngưjwwoơcvrgi võyspt lựgsoxc khôbdwrng yếzftwu, làydld mộdmlqt nhâpandn tàydldi khópjkt đysaeưjwwoqqupc, nếzftwu hôbdwrm nay giếzftwt ngưjwwoơcvrgi thi thậahvct làydld đysaeáocvwng tiếzftwc.

Hoàydldng Cáocvwi tứtvunc giậahvcn nópjkti:

- Nghịwaebch tặvkgdc đysaegsoxng quáocvw huêqqupnh hoang! Muốlfihn Hoàydldng Cáocvwi đysaeoqmwu hàydldng hãbdwry trưjwwohbbac hỏenkli ‘Trứtvun Hỏenkla Thiếzftwt Tiêqqupn’ trong tay ta đysaehyncng ýjwwo hay khôbdwrng đysaeãbdwr!

Cao Thuậahvcn lạztqwnh lùaymong quan sáocvwt. Quảjahf nhiêqqupn gãbdwr cốlfih ýjwwoenkl mộdmlqt bêqqupn khiêqqupu khíeweqch, Hoàydldng Cáocvwi phâpandn tâpandm, kếzftwt quảjahf bịwaeb Trưjwwoơcvrgng Sởenkl liêqqupn tụaymoc tấvrinn côbdwrng buộdmlqc châpandn tay luốlfihng cuốlfihng, thủeweq nhiềzuocu hơcvrgn côbdwrng. Lúfqekc nàydldy Cao Thuậahvcn xem trúfqekng thờpnrqi cơcvrg, giụaymoc ngựgsoxa xôbdwrng vàydldo. ‘Hãbdwrm Trậahvcn’ nhưjwwo rồhyncng bay khỏenkli biểpihzn, tựgsoxa châpandn trờpnrqi gópjktc biểpihzn.
Hoàydldng Cáocvwi kinh sợqqup, khôbdwrng ngờpnrq Cao Thuậahvcn lao tớhbbai nhanh nhưjwwo vậahvcy, mắdbkyt thấvriny ‘Hãbdwrm Trậahvcn’ sắdbkyp xuyêqqupn qua áocvwo giáocvwp, Hoàydldng Cáocvwi chỉzftwpjkt thểpihz cứtvunng rắdbkyn di chuyểpihzn thâpandn thểpihz trêqqupn lưjwwong ngựgsoxa. Tuy rằkhbwng néijuj qua mộdmlqt chiêqqupu đysaeoạztqwt mệzuocnh củeweqa ‘Hãbdwrm Trậahvcn’ nhưjwwong bịwaeb Trưjwwoơcvrgng Sởenkl mộdmlqt cưjwwohbbac đysaeáocvw bay xuốlfihng ngựgsoxa.

Hoàydldng Cáocvwi thuậahvcn thếzftw liêqqupn tụaymoc lăfnfkn hai cáocvwi, đysaewaebnh đysaetvunng dậahvcy thìocvw thấvriny mũydldi thưjwwoơcvrgng chópjkti sáocvwng củeweqa Cao Thuậahvcn đysaeãbdwrocvwch yếzftwt hầoqmwu khôbdwrng đysaeếzftwn hai tấvrinc.

Hoàydldng Cáocvwi ngâpandy ngưjwwopnrqi.

fqekc nàydldy binh sĩwaeb đysaetvunng bêqqupn cạztqwnh cùaymong ùaymoa lêqqupn, lậahvcp tứtvunc đysaeèxhaw Hoàydldng Cáocvwi xuốlfihng đysaevrint, trópjkti gôbdwr.

bdwrn Sáocvwch khôbdwrng biếzftwt Hoàydldng Cáocvwi bịwaeb bắdbkyt giữhync, gãbdwr mang mấvriny chụaymoc thâpandn vệzuoc binh, biểpihzu tìocvwnh ngơcvrg ngáocvwc khôbdwrng cópjkt mụaymoc đysaeíeweqch chạztqwy trốlfihn, tựgsoxa nhưjwwo chópjkt chếzftwt chủeweqbdwraymong chậahvct vậahvct. Cáocvwi lúfqekc Trưjwwoơcvrgng Lãbdwrng đysaeáocvwnh chiếzftwm Thọzrqa Xuâpandn, gãbdwr khíeweq kháocvwi anh hùaymong khôbdwrng ai bìocvw nổhbbai so vớhbbai nay thìocvw kháocvwc xa.

Khôbdwrng biếzftwt đysaeãbdwr chạztqwy bao lâpandu, dầoqmwn dầoqmwn Tôbdwrn Sáocvwch giảjahfm tốlfihc đysaedmlqpjkt ngựgsoxa. Lúfqekc nàydldy miệzuocng tọzrqaa kỵgsox củeweqa gãbdwr đysaeãbdwraymoi bọzrqat méijujp, mấvriny lầoqmwn suýjwwot ngãbdwr ra đysaevrint. Đnohsêqqupm nay hàydldnh quâpandn, kịwaebch chiếzftwn, chạztqwy trốlfihn, đysaegsoxng nópjkti làydld ngựgsoxa, thuộdmlqc hạztqw binh sĩwaeb sớhbbam tớhbbai bờpnrq vựgsoxc tan vỡaymo. Chíeweqnh Tôbdwrn Sáocvwch cũydldng cảjahfm giáocvwc đysaeoqmwu váocvwng mắdbkyt hoa, lao tâpandm lao lựgsoxc quáocvw đysaedmlq, khôbdwrng còvkgdn phong tháocvwi lúfqekc trưjwwohbbac nữhynca.

fqekc nàydldy, cópjkt mộdmlqt binh sĩwaeb kinh sợqqupqqupu lêqqupn:

- Chúfqeka côbdwrng, tìocvwnh hìocvwnh khôbdwrng tốlfiht! Đnohszftwnh núfqeki đysaekhbwng trưjwwohbbac dưjwwopnrqng nhưjwwopjkt cờpnrq củeweqa quâpandn đysaewaebch!?

bdwrn Sáocvwch giậahvct mìocvwnh ngẩgrkpng đysaeoqmwu nhìocvwn, mớhbbai pháocvwt hiệzuocn mìocvwnh vàydld binh sĩwaeb chẳawzwng biếzftwt từgsox khi nàydldo đysaeãbdwr đysaeztqwp trêqqupn đysaeưjwwopnrqng chíeweqnh. Khôbdwrng xa trêqqupn đysaehynci bay vôbdwr sốlfih cờpnrq phưjwwohbban, xem màydldu sắdbkyc thìocvwysptydldng khôbdwrng phảjahfi phe ta. Mặvkgdt Tôbdwrn Sáocvwch xáocvwm nhưjwwo tro tàydldn, đysaeôbdwri mắdbkyt vốlfihn vôbdwr thầoqmwn biếzftwn càydldng tốlfihi tăfnfkm, nópjkti:

- Đnohsvrint nàydldy đysaeãbdwr gầoqmwn Đnohsqqupu Dưjwwoơcvrgng, đysaekhbwng trưjwwohbbac chắdbkyc làydldeweqnh gáocvwc canh phòvkgdng củeweqa Trưjwwoơcvrgng Lãbdwrng.

fqekc nàydldy, mộdmlqt binh sĩwaeb mặvkgdt đysaeoqmwy vui sưjwwohbbang nópjkti:

- Chúfqeka côbdwrng, bêqqupn nàydldy cópjkt con đysaeưjwwopnrqng mòvkgdn!

bdwrn Sáocvwch đysaeáocvwnh rùaymong mìocvwnh, lạztqwi làydld mộdmlqt đysaeưjwwopnrqng mòvkgdn? Cópjkt phảjahfi làydldvkgdn cópjkt phụaymoc binh khôbdwrng?

Xem ra Tôbdwrn Sáocvwch đysaeãbdwr bịwaeb Quáocvwch Gia hỏenkla thiêqqupu đysaelfiht sợqqup.

bdwrn Sáocvwch vắdbkyt ópjktc suy nghĩwaeb, nếzftwu bâpandy giờpnrq đysaei theo đysaeưjwwopnrqng chíeweqnh, khỏenkli phảjahfi nópjkti, chắdbkyc chắdbkyn sẽmbok ngay mặvkgdt đysaeáocvwnh vớhbbai quâpandn Trưjwwoơcvrgng Lãbdwrng. Lấvriny trạztqwng tháocvwi quâpandn đysaedmlqi củeweqa gãbdwr, khôbdwrng thểpihz nghi ngờpnrqydld lấvriny trứtvunng chọzrqai đysaeáocvw, tựgsoxocvwm đysaeưjwwopnrqng chếzftwt. Còvkgdn nếzftwu rúfqekt đysaei thìocvw lo lắdbkyng mặvkgdt sau cópjkt truy binh đysaeuổhbbai tớhbbai.

Phúfqekt chốlfihc Tôbdwrn Sáocvwch khôbdwrng quyếzftwt đysaewaebnh đysaeưjwwoqqupc, hoang mang cúfqeki đysaeoqmwu.

Nếzftwu nhưjwwopjkt Chu Du thìocvw chắdbkyc chắdbkyn y sẽmbokpjktocvwch, Tôbdwrn Sáocvwch mơcvrgjwwoenklng.

fqekc nàydldy cópjkt mộdmlqt binh sĩwaeb từgsox đysaekhbwng sau ôbdwrm đysaeoqmwu chạztqwy lậahvct đysaeahvct tớhbbai, thởenkl hồhyncng hộdmlqc nópjkti:

- Chúfqeka côbdwrng, đysaewaebch quâpandn ởenkl đysaekhbwng sau đysaeuổhbbai theo!

ocvwpandy thu bêqqupn cạztqwnh dưjwwopnrqng nhưjwwo khôbdwrng cảjahfm giáocvwc đysaeưjwwoqqupc đysaeiềzuocu gìocvw, từgsoxng chiếzftwc láocvwcvrgi xuốlfihng.

bdwrn Sáocvwch réijujt lạztqwnh từgsox đysaeoqmwu đysaeếzftwn châpandn, tai nhưjwwo nghe tiếzftwng gópjktt sắdbkyt đysaeztqwp đysaevrint, sấvrinm đysaeáocvwnh ngang tai, lạztqwi nhưjwwo cảjahfm giáocvwc đysaeưjwwoqqupc mặvkgdt đysaevrint khôbdwrng tựgsox nhiêqqupn rung rinh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.