Phong Lưu Tam Quốc

Chương 288 : Tôn Sách mắc lừa (hạ)

    trước sau   
Quámfggch Gia bỗaixnng nhiêgrscn bíduxschxin nódncyi:

- Trọvkgdng Đabljuerac, ngưyeutơuerai đeoudhvclng quêgrscn Tôlrjqn Sámfggch nổdnkti danh làbugd đeoudryryi hiếgizmu tửhsjz nha!

- A?

Trìohkvnh Dụaixnc lậdcgip tứuerac hiểolbfu ýmkhq củaixna Quámfggch Gia, mặduxst màbugdy hớogixn hởazmhdncyi:

- Ngưyeutryryi thâvczbn củaixna Tôlrjqn Sámfggch đeoudolbfu tạryryi Nhữdkvb Nam, chỉhprf cầwwmzn tớogixi lúrzloc đeoudódncy bắazmht giữdkvb họvkgd, khôlrjqng tin Tôlrjqn Sámfggch khôlrjqng ngoan ngoãltgrn đeoudi vàbugdo khuôlrjqn khổdnkt.

Quámfggch Gia cưyeutryryi nódncyi:
- Còhxvhn nữdkvba, ngàbugdy trưyeutogixc chúrzloa côlrjqng phámfggi nhâvczbn tinh nguyệhxrkt chạryryy tớogixi Lịabljch Dưyeutơuerang mờryryi hai ngưyeutryryi đeoudếgizmn.

Trìohkvnh Dụaixnc hai mắazmht sámfggng ngờryryi, bậdcgit thốdncyt:

- Khôlrjqng lẽhsjzbugd biểolbfu huynh củaixna Tôlrjqn Sámfggch, Tôlrjqn Bíduxs, ngoạryryi cửhsjzu Ngôlrjq Cảefjknh?

Quámfggch Gia cưyeutryryi to nódncyi:

- Chíduxsnh làbugd hai ngờryryi nàbugdy đeoudefjky.

Trìohkvnh Dụaixnc vỗaixn tay kêgrscu to:

- Thếgizmbugdy thìohkv tốdncyt rồwsdri. Tôlrjqn Bíduxsbugdlrjqn Sámfggch quan hệhxrk thâvczbm sâvczbu, Ngôlrjq Cảefjknh lạryryi rấefjkt thưyeutơuerang yêgrscu Tôlrjqn Sámfggch, mẫyaysu thâvczbn gãltgr đeouddncyi vớogixi Ngôlrjq Cảefjknh càbugdng làbugddncyi gìohkv nghe nấefjky. Đabljếgizmn lúrzloc đeoudódncy chỉhprf cầwwmzn họvkgd đeouduerang bêgrscn cạryrynh khuyêgrscn nhủaixn thìohkv vấefjkn đeoudolbf sẽhsjz khôlrjqng quámfgg lớogixn.

Quámfggch Gia đeoudazmhc ýmkhqdncyi:

- Tớogixi khi đeoudódncy chúrzloa côlrjqng sẽhsjzdncy thêgrscm mộdnktt đeoudryryi tưyeutogixng đeoudazmhc lựanuqc.

Trìohkvnh Dụaixnc vui vẻctnqdncyi:

- Khôlrjqng chỉhprfbugd thếgizm. Thuộdnktc hạryry củaixna Tôlrjqn Sámfggch khôlrjqng íduxst ngưyeutryryi tàbugdi, chúrzloa côlrjqng cựanuqc kỳejqslrjqn sùchxing Chu Du, thủaixnyeutogixng Tâvczbn Thámfggi Lỗaixnrzloc, ai cũchxing tinh thôlrjqng binh phámfggp. Đabljámfggm Hoàbugdng Cámfggi, Trìohkvnh Phổdnkt thìohkvbugdng làbugdchxing quámfggn tam quâvczbn, chỉhprf cầwwmzn códncy thểolbf thuậdcgin lợduxsi hợduxsp nhấefjkt, tớogixi lúrzloc đeoudódncymfggch ra từhvclng têgrscn, họvkgd muốdncyn vùchxing dậdcgiy cũchxing khôlrjqng đeoudưyeutduxsc.

Đabljang khi hai ngưyeutryryi nódncyi chuyệhxrkn vui vẻctnq thìohkvdncy binh sĩwywr tớogixi thôlrjqng bámfggo rằejqsng:

- Bẩchxim quâvczbn sưyeut, Tôlrjqn Sámfggch đeoudi theo con đeoudưyeutryryng dựanuq kiếgizmn lao tớogixi Tâvczbn Thámfggi, đeoudãltgr tiếgizmn vàbugdo chỗaixn mai phụaixnc.
Quámfggch Gia gậdcgit đeoudwwmzu ýmkhq bảefjko đeoudãltgr hiểolbfu, vẫyaysy lui binh sĩwywr.

rzloc nàbugdy Trìohkvnh Dụaixnc bỗaixnng nhiêgrscn hơuerai lo nódncyi:

- Quâvczbn sưyeut, kếgizmbugdy códncy phảefjki làbugduerai đeouddnktc? Sợduxsbugdlrjqn Sámfggch khôlrjqng vưyeutduxst qua đeoudưyeutduxsc cửhsjza nàbugdy. Lỡdncybugd bịablj mấefjkt mạryryng thìohkv tấefjkt cảefjk đeoudryryi kếgizm đeoudolbfu hỏazmhng hếgizmt.

Quámfggch Gia ngẩchxing đeoudwwmzu nhìohkvn trờryryi sao lấefjkp lámfggnh, ámfggnh trălrjqng nhưyeutyeutogixc, mặduxst đeoudwwmzy tựanuq tin nódncyi:

- Yêgrscn tâvczbm đeoudi, Trọvkgdng Đabljuerac.

Giódncy thu ban đeoudêgrscm mámfggt mẻctnq. Trìohkvnh Dụaixnc cưyeutryryi nódncyi:

- Quâvczbn sưyeut, đeoudi trởazmh vềolbf thôlrjqi, chúrzlong ta nêgrscn bắazmht đeoudwwmzu chuẩchxin bịablj chiếgizmm thàbugdnh Nhữdkvb Nam.

Quámfggch Gia mỉhprfm cưyeutryryi gậdcgit đeoudwwmzu, mộdnktt đeoudámfggm ngưyeutryryi biếgizmn mấefjkt trong màbugdn đeoudêgrscm.

Từhvcl Hoảefjkng bắazmht đeoudwwmzu tậdcgip hợduxsp binh sĩwywr rảefjki rámfggc, chuẩchxin bịablj phảefjkn kíduxsch.

lrjqn Sámfggch mang đeoudi mộdnktt vạryryn binh lựanuqc, bâvczby giờryry trong thàbugdnh Nhữdkvb Nam dựanuq đeoudmfggn códncy khoảefjkng mộdnktt vạryryn binh sĩwywr, thủaixnyeutogixng chíduxsnh làbugd Trưyeutơuerang Hoàbugdnh.

Nhưyeutng nhữdkvbng đeoudiềolbfu nàbugdy khôlrjqng thàbugdnh vấefjkn đeoudolbf. Chỉhprf cầwwmzn lừhvcla đeoudưyeutduxsc Tôlrjqn Sámfggch ra thàbugdnh làbugd đeoudryryi cụaixnc cơuera bảefjkn đeoudãltgr đeoudabljnh.

Từhvcl Hoảefjkng gấefjkp rúrzlot phâvczbn côlrjqng tấefjkt cảefjk nhiệhxrkm vụaixn.

Thưyeutduxsng du dẫyaysn nưyeutogixc đeoudãltgr tớogixi cuốdncyi, sôlrjqng hộdnkt thàbugdnh Nhữdkvb Nam dầwwmzn khôlrjq cạryryn. Bâvczby giờryry chỉhprf cầwwmzn chờryry Từhvcl Hoảefjkng ra lệhxrknh mộdnktt tiếgizmng làbugd sẽhsjzesrang bao cámfggt lấefjkp sôlrjqng hộdnkt thàbugdnh. Lợduxsi dụaixnng kỳejqs binh ‘Quậdcgit tửhsjz quâvczbn’, ngầwwmzm tiếgizmn vàbugdo thàbugdnh. Códncy nộdnkti ứuerang ngoạryryi hợduxsp, mộdnktt phen chiếgizmm lấefjky thàbugdnh Nhữdkvb Nam.
lrjqn Sámfggch khôlrjqng kịabljp nhấefjkm nhámfggp mùchxii vịablj chiếgizmn thắazmhng đeoudãltgr suốdncyt đeoudêgrscm hàbugdnh quâvczbn vộdnkti vãltgr. Bâvczby giờryry châvczbn trờryryi dầwwmzn hiệhxrkn vệhxrkt sámfggng, vẻctnq mệhxrkt mỏazmhi hiệhxrkn rõesrabugdng trêgrscn mặduxst binh sĩwywr, nhưyeutng Tôlrjqn Sámfggch khôlrjqng thảefjk lỏazmhng, vẫyaysn thúrzloc giụaixnc quâvczbn đeouddnkti hếgizmt sứuerac tiếgizmn lêgrscn.

rzloc nàbugdy trưyeutogixc mặduxst Tôlrjqn Sámfggch xuấefjkt hiệhxrkn hai con đeoudưyeutryryng giao nhau. Mộdnktt làbugd đeoudưyeutryryng chíduxsnh, mộdnktt làbugd đeoudưyeutryryng nhỏazmh. Đabljưyeutryryng chíduxsnh bằejqsng phẳjbxbng nhưyeutng xa. Còhxvhn đeoudưyeutryryng nhỏazmh tuy khódncy đeoudi nhưyeutng làbugd đeoudưyeutryryng tắazmht, hàbugdnh trìohkvnh códncy thểolbfrzlot ngắazmhn tớogixi mộdnktt nửhsjza.

lrjqn Sámfggch khôlrjqng chúrzlot đeoudazmhn đeoudo chọvkgdn đeoudưyeutryryng con nhỏazmh.

Đablji đeoudưyeutryryng nhỏazmh mớogixi bắazmht đeoudwwmzu còhxvhn đeouddncy, nhưyeutng mặduxst sau càbugdng ngàbugdy càbugdng khódncy đeoudi. chẳjbxbng nhữdkvbng đeoudưyeutryryng gậdcgip nghềolbfnh, hai bêgrscn dàbugdy đeoudduxsc bụaixni gai, câvczby cao ba thưyeutogixc, cỏazmh rậdcgim rạryryp, thêgrscm vàbugdo trờryryi thu khôlrjqmfggo, tâvczbm tìohkvnh Tôlrjqn Sámfggch nódncyng nảefjky khôlrjqng thôlrjqi.

Luồwsdrng giódncy thu thổdnkti qua, câvczby lắazmhc lưyeut phámfggt ra tiếgizmng *sàbugdn sạryryt*.

Hoàbugdng Cámfggi thấefjky tìohkvnh hìohkvnh khôlrjqng ổdnktn, vỗaixn ngựanuqa chạryryy tớogixi bêgrscn cạryrynh Tôlrjqn Sámfggch, vộdnkti vàbugdng nódncyi:

- Chúrzloa côlrjqng, nơuerai nàbugdy códncygrscn làbugd ‘Bạryrych Lălrjqng Pha’, đeoudablja thếgizm hẹjbxbp dàbugdi, hai bêgrscn rậdcgim rạryryp cỏazmh dạryryi, mộdnktt khi bịablj hỏazmha côlrjqng thìohkv chỉhprf sợduxs toàbugdn quâvczbn bịablj diệhxrkt.

Hoàbugdng Cámfggi têgrscn chữdkvblrjqng Phúrzloc, ngưyeutryryi Linh Lălrjqng Tuyềolbfn Linh, thâvczbn cao támfggm thưyeutogixc, mặduxst chữdkvb đeoudiềolbfn, mớogixi vừhvcla qua tuổdnkti bốdncyn mưyeutơuerai màbugdvczbu tódncyc bạryryc phơuera, thámfggi dưyeutơuerang trắazmhng xódncya, cao támfggm thưyeutơueracs mặduxsc giámfggp cựanuqc kỳejqs uy phong, giốdncyng nhưyeut con sưyeut tửhsjz. Gãltgrbugdm ngưyeutryryi nghiêgrscm nghịablj, giỏazmhi vềolbf thu phụaixnc lòhxvhng ngưyeutryryi, đeouda mưyeutu túrzloc tríduxs, giỏazmhi binh cơuera, làbugd danh tưyeutogixng thờryryi Đabljôlrjqng Ngôlrjq.

lrjqn Sámfggch quan tâvczbm sẽhsjz bịablj loạryryn, códncy Hoàbugdng Cámfggi nhắazmhc nhởazmh nhưyeut tỉhprfnh giấefjkc mộdnktng, quảefjk nhiêgrscn ngưyeutryryi ngoàbugdi cuộdnktc tỉhprfnh támfggo trong cuộdnktc u mêgrsc.

lrjqn Sámfggch sắazmhc mặduxst khôlrjqng thểolbf khốdncyng chếgizm liêgrscn tụaixnc biếgizmn đeouddnkti, lậdcgip tứuerac hiểolbfu tạryryi sao códncy cảefjkm giámfggc bấefjkt an nhưyeut vậdcgiy, đeoudâvczby làbugd loạryryi trựanuqc giámfggc trờryryi sinh đeouddncyi vớogixi nguy hiểolbfm. Nếgizmu khôlrjqng phảefjki quan tâvczbm Chu Du khiếgizmn rốdncyi tấefjkc lòhxvhng, Tôlrjqn Sámfggch tuyệhxrkt đeouddncyi sẽhsjz khôlrjqng sơuera ýmkhq đeoudếgizmn mứuerac nàbugdy. Khi Tôlrjqn Sámfggch quyếgizmt đeoudabljnh rúrzlot quâvczbn thìohkv mọvkgdi chuyệhxrkn đeoudãltgr muộdnktn.

Hai bêgrscn câvczby cỏazmh bốdncyc khódncyi, sưyeutơuerang khódncyi đeouddcgim đeoudduxsc bay bốdncyn phíduxsa, ngay sau đeoudódncy, ámfggnh lửhsjza lan tràbugdn khắazmhp nơuerai.

lrjqn Sámfggch cốdncy gắazmhng khiếgizmn mìohkvnh tỉhprfnh támfggo lạryryi, chỉhprf huy binh sĩwywr muốdncyn quay ngưyeutduxsc trởazmh lạryryi đeoudưyeutryryng cũchxi.

Khôlrjqng ngờryry nghe đeoudếgizmn mộdnktt tiếgizmng phámfggo nổdnkt, từhvcl hậdcgiu phưyeutơuerang giếgizmt ra mộdnktt đeouddnkti nhâvczbn mãltgr. Đabljwwmzu lĩwywrnh làbugd hai đeoudryryi tưyeutogixng, diệhxrkn mạryryo nhưyeut huynh đeoudhxrk song sinh, mộdnktt thưyeutơuerang mộdnktt đeoudao, lĩwywrnh khôlrjqng íduxst nhâvczbn mãltgr chặduxsn lốdncyi vàbugdo, cắazmht đeouduerat đeoudưyeutryryng lui củaixna họvkgd. Chíduxsnh làbugd Lữdkvb Khoámfggng, Lữdkvbyeutryryng.
Thoámfggng chốdncyc Tôlrjqn Sámfggch khôlrjqng thểolbf liềolbfu mạryryng xung phong ra, hai bêgrscn đeoudưyeutryryng lửhsjza lớogixn vôlrjqchxing, bấefjkt đeoudazmhc dĩwywr chỉhprfdncy thểolbf dẫyaysn ngưyeutryryi xôlrjqng tớogixi trưyeutogixc.

Lửhsjza nưyeutơuerang giódncy, giódncy trợduxs lửhsjza, hẹjbxbp dàbugdi đeoudưyeutryryng nhỏazmh rừhvclng câvczby bắazmht đeoudwwmzu dấefjky lêgrscn lửhsjza hừhvclng hựanuqc.

dncyng nhiệhxrkt cuồwsdrn cuộdnktn ậdcgip vàbugdo mặduxst, binh sĩwywrlrjqn Sámfggch bịablj bao vâvczby trong đeoudódncy, khódncyi đeoudduxsc khiếgizmn chúrzlong sặduxsc chảefjky nưyeutogixc mắazmht.

Mộdnktt hồwsdri binh hoang mãltgr loạryryn.

Khi binh sĩwywr từhvcl trong tuyệhxrkt vọvkgdng kịabljp phảefjkn ứuerang lạryryi thìohkv khôlrjqng thểolbf kiềolbfm chếgizm phámfggt ra tiếgizmng héchxit chódncyi tai.

rzloc nàbugdy quâvczbn củaixna Tôlrjqn Sámfggch đeoudãltgr rốdncyi thàbugdnh mớogixhxvhng bong. Tiếgizmng héchxit chódncyi tai, tiếgizmng la lốdncyi, kêgrscu cha gọvkgdi mẹjbxb xen lẫyaysn thàbugdnh mộdnktt đeouddncyng. Binh sĩwywr chen chúrzloc nhau, ngựanuqa giẫyaysm lêgrscn nhau, tìohkvnh hìohkvnh cựanuqc kỳejqs hỗaixnn loạryryn. Khôlrjqng íduxst binh sĩwywr trêgrscn ngưyeutryryi díduxsnh đeouddncym lửhsjza, thốdncyng khổdnktlrjqn lộdnktn trêgrscn mặduxst đeoudefjkt, sau đeoudódncy bịablj binh sĩwywr, ngựanuqa chen chúrzloc lêgrscn vôlrjqohkvnh giẫyaysm đeoudryryp.

lrjqn Sámfggch nhìohkvn binh sĩwywrgrscn ngưyeutryryi rốdncyi loạryryn, tay châvczbn luốdncyng cuốdncyng. Ngay sau đeoudódncyltgr nổdnkti lêgrscn lửhsjza giậdcgin, cổdnkt gồwsdrvczbn xanh, trong ámfggnh lửhsjza lấefjkp lámfggnh, trêgrscn khuôlrjqn mặduxst tuấefjkn túrzlo khôlrjqng còhxvhn chúrzlot mámfggu, támfggi nhợduxst đeoudámfggng sợduxs. Từhvcl giờryry phúrzlot nàbugdy, gãltgr bắazmht đeoudwwmzu tuyệhxrkt vọvkgdng. Khôlrjqng ngờryryohkvnh vấefjkt vảefjk gầwwmzy dựanuqng mấefjky nălrjqm vẫyaysn làbugd khôlrjqng đeoudefjku lạryryi Trưyeutơuerang Lãltgrng.

Hoàbugdng Cámfggi thấefjky Tôlrjqn Sámfggch chậdcgim rãltgri nhắazmhm mắazmht lạryryi thìohkvhxvhng călrjqng thẳjbxbng, dùchxing sứuerac khốdncyng chếgizm con ngựanuqa dưyeutogixi thâvczbn bịabljchxi dọvkgda.

ltgrchxit to nódncyi:

- Chúrzloa côlrjqng mau trốdncyn đeoudi!

lrjqn Sámfggch ngâvczby ngốdncyc nhìohkvn trêgrscn khuôlrjqn mặduxst tang thưyeutơuerang củaixna Hoàbugdng Cámfggi tràbugdn đeoudwwmzy lo lắazmhng, ngưyeutryryi ngâvczby ra tạryryi chỗaixn.

Lửhsjza khôlrjqng hềolbf kiêgrscng dèdmsm lan tràbugdn bốdncyn phíduxsa, lửhsjza códncy giódncy thổdnkti cao tớogixi mấefjky thưyeutogixc, chớogixp mắazmht đeoudãltgr thàbugdnh biểolbfn lửhsjza.

Binh sĩwywr thốdncyng khổdnktchxit chódncyi tai, bấefjkt lựanuqc kêgrscu gàbugdo, códncy ngưyeutryryi chạryryy trốdncyn lung tung muốdncyn tìohkvm đeoudưyeutryryng sốdncyng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.