Phong Lưu Tam Quốc

Chương 287 : Tôn Sách mắc lừa (thượng)

    trước sau   
Trưdoetơecnqng Lãvfojng nóifrti:

- Vậkkpwy thìcsed khiếzdecn Thásmmii Sửfydy Từdsixartfcxmqng Thốfydyng tùxwciy thờnqhei giữgryv liêtwwin lạwqhsc, nếzdecu hắxxybn khôjsksng xuấrrcxt hiệbppbn tìcsednh huốfydyng gìcsed thìcsed cứoxmk tiếzdecp tụlehac nam hạwqhs Hoàartfn thàartfnh, đyopatwwi Tửfydy Long lĩkkpwnh binh sĩkkpw tiếzdecp ứoxmkng, bảdwjzo vệbppbdoetơecnqng thảdwjzo.

Đltuziềzdecn Phong nóifrti:

- Cásmmich nàartfy khôjsksng sai.

Theo Thásmmii Sửfydy Từdsix xuấrrcxt phásmmit, Triệbppbu Vâdgsln cũyfuyng bắxxybt đyopazkunu lêtwwin đyopaưdoetnqheng.

Lạwqhsi qua hai ngàartfy, chiếzdecn cuộgryvc rốfydyt cuộgryvc nghêtwwinh đyopaếzdecn biếzdecn chuyểtwwin to lớuphdn.
jsksn Sásmmich bịrzzs lừdsixa.

csednh cảdwjzm sâdgslu nặlsmgng giữgryva gãvfojartf Chu Du chỉlavgartf nhâdgsln tốfydy, chấrrcxt xúlsxdc tásmmic làartf Trưdoetơecnqng Tếzdec tấrrcxn côjsksng Nam Dưdoetơecnqng bấrrcxt hạwqhsnh chếzdect trậkkpwn rồzkjhi.

Trưdoetơecnqng Tếzdec bịrzzstwwin lạwqhsc bắxxybn trúlsxdng, sau đyopaóifrt chữgryva trịrzzsjsks phưdoetơecnqng cuốfydyi cùxwcing chếzdect.

Tấrrcxt nhiêtwwin Thásmmii Mạwqhso sẽsnjm khôjsksng bỏyfuy qua cơecnq hộgryvi tốfydyt nàartfy, bắxxybt đyopazkunu dẫwtbrn đyopawqhsi quâdgsln phảdwjzn côjsksng. Thásmmii Trung, Thásmmii Hòltlea, hai bêtwwin kỵcsed binh liêtwwin tụlehac trùxwcing kíayfsch. Rấrrcxt nhanh, quâdgsln Trưdoetơecnqng Tếzdec bởwzbxi vìcsed rắxxybn mấrrcxt đyopazkunu, quâdgsln tâdgslm hỗwzbxn loạwqhsn, khôjsksng chiếzdecn tựcvbq tan.

Nửfydya đyopaưdoetnqheng chásmmiu củzkuna Trưdoetơecnqng Tếzdecartf Trưdoetơecnqng Túlsxd bởwzbxi vìcsedifrt danh vọrrcxng cao nhấrrcxt nêtwwin bịrzzs đyopafjazy lêtwwin làartfm thủzkunkkpwnh.

Trưdoetơecnqng Túlsxd vốfydyn muốfydyn básmmio thùxwci cho Trưdoetơecnqng Tếzdec rồzkjhi lạwqhsi tấrrcxn côjsksng Nam Dưdoetơecnqng. Chợbcfnt nghe Tàartfo quâdgsln qua Lạwqhsc Thủzkuny, phásmmit binh ba vạwqhsn thủzkun Quan Trung, hùxwcivfoj sợbcfnvfoji suốfydyt đyopaêtwwim dẫwtbrn binh sĩkkpwlsxdt vềzdec Quan Trung.

Trưdoetơecnqng Túlsxd chếzdect đyopai khiếzdecn Tôjsksn Sásmmich mòltlen mỏyfuyi chờnqheartfo Thásmmio phásmmit binh cứoxmku việbppbn rốfydyt cuộgryvc hiểtwwiu đyopaãvfoj bịrzzsartfo Thásmmio bỏyfuyecnqi minh hữgryvu làartfcsednh, lựcvbqa chọrrcxn básmmi chiếzdecm Quan Trung. Càartfng giọrrcxt nưdoetuphdc tràartfn ly làartfvfoj phásmmii thâdgsln tíayfsn đyopaãvfoj quay vềzdecifrti rằeyodng Chu Du thậkkpwt sựcvbq bịrzzsdgsly khốfydyn ởwzbxxwcing Dưdoetơecnqng Tuyềzdecn, thàartfnh Tâdgsln Thásmmii lạwqhsi sắxxybp bịrzzs phásmmi. Lòltleng rốfydyi nhưdoetecnqltle, Tôjsksn Sásmmich quyếzdect đyoparzzsnh dậkkpwp nồzkjhi chìcsedm thuyềzdecn, suốfydyt đyopaêtwwim miễzdecn cưdoetgzjang đyopagryvt phásmmiltleng vâdgsly, giảdwjzi cứoxmku Chu Du rồzkjhi rúlsxdt vềzdec Giang Hạwqhs.

doetu sĩkkpw Trưdoetơecnqng Hoàartfnh hếzdect lờnqhei khuyêtwwin nhủzkun:

- Chúlsxda côjsksng, khôjsksng thểtwwi đyopaưdoetbcfnc! Khi đyopaôjsks đyopafydyc rờnqhei đyopai dặlsmgn đyopai dặlsmgn lạwqhsi rằeyodng mặlsmgc kệbppb xảdwjzy ra tìcsednh huốfydyng gìcsed nhấrrcxt đyoparzzsnh phảdwjzi thủzkun vữgryvng, khôjsksng ra thàartfnh chiếzdecn đyoparrcxu làartf đyopaưdoetbcfnc. Chẳwqhsng bao lâdgslu sau quâdgsln Trưdoetơecnqng Lãvfojng khôjsksng còltlen lưdoetơecnqng thảdwjzo sẽsnjm tựcvbq đyopagryvng rúlsxdt binh.

jsksn Sásmmich khôjsksng nghe theo, cho rằeyodng Chu Du bịrzzs bao vâdgsly nếzdecu khôjsksng đyopai cứoxmku thìcsedcsednh suốfydyt đyopanqhei cắxxybn rứoxmkt lưdoetơecnqng tâdgslm.

Trưdoetơecnqng Hoàartfnh thấrrcxy khuyêtwwin bảdwjzo vôjsks vọrrcxng, đyopaoxmki ýdgsl đyopazdec nghịrzzsjsksn Sásmmich trưdoetuphdc thăcxmqm dòltle thựcvbqc hưdoet đyoparzzsch quâdgsln.

Lầzkunn nàartfy Tôjsksn Sásmmich lậkkpwp tứoxmkc đyopazkjhng ýdgsl ngay.

Đltuzêtwwim canh ba, ngoàartfi thàartfnh mộgryvt mảdwjznh yêtwwin tĩkkpwnh, phưdoetơecnqng xa leo lékkpwt ngọrrcxn đyopauốfydyc dưdoetnqheng nhưdoetifrti cho biếzdect phòltleng tuyếzdecn quâdgsln Từdsix Hoảdwjzng cựcvbqc kỳcvbq lỏyfuyng lẻfydyo.
jsksn Sásmmich mang theo mộgryvt vạwqhsn binh sĩkkpw tinh nhuệbppbdoetuphdi ásmminh trăcxmqng lékkpwn ra khỏyfuyi thàartfnh.

Lầzkunn nàartfy Tôjsksn Sásmmich đyopai làartf theo ýdgsl củzkuna Trưdoetơecnqng Hoàartfnh, đyoparzzsnh trưdoetuphdc thăcxmqm dòltle xem binh lựcvbqc củzkuna quâdgsln Từdsix Hoảdwjzng rốfydyt cuộgryvc ra sao, sứoxmkc chiếzdecn đyoparrcxu cóifrt hiệbppbn tưdoetbcfnng giảdwjzm súlsxdt khôjsksng. Nếzdecu cóifrt thìcsed chứoxmkng minh quâdgsln Giang Đltuzôjsksng thậkkpwt sựcvbq đyopaiềzdecu đyopagryvng nhâdgsln mãvfoj chi việbppbn. Ngưdoetbcfnc lạwqhsi thìcsed chứoxmkng minh họrrcx lừdsixa gãvfoj ra thàartfnh chiếzdecn đyoparrcxu, vậkkpwy gãvfoj sẽsnjm trưdoetuphdc tiêtwwin rúlsxdt vềzdec thàartfnh.

Suy nghĩkkpw củzkuna Tôjsksn Sásmmich nàartfo giấrrcxu đyopaưdoetbcfnc mắxxybt Quásmmich Gia, gãvfoj đyopaãvfoj thiếzdect kếzdec mộgryvt cásmmii hốfydy bẫwtbry chờnqhejsksn Sásmmich nhảdwjzy xuốfydyng. Tôjsksn Sásmmich hoàartfn toàartfn khôjsksng biếzdect gìcsed hếzdect. Trong mắxxybt gãvfoj, quâdgsln Giang Đltuzôjsksng phòltleng thủzkuntwwin ngoàartfi khôjsksng íayfst, thoạwqhst trôjsksng khôjsksng tệbppb, khiếzdecn gãvfojcxmqng thẳwqhsng, mớuphdi cóifrt cảdwjzm giásmmic lọrrcxt vàartfo cạwqhsm bẫwtbry.

jsksn Sásmmich ởwzbxtwwin ngoàartfi tra xékkpwt mộgryvt lúlsxdc, rốfydyt cuộgryvc lấrrcxy ra cung to mộgryvt mũyfuyi têtwwin bắxxybn vàartfo vệbppb binh trêtwwin thásmmip canh, mởwzbxartfn hàartfnh đyopagryvng cưdoetuphdp trạwqhsi củzkuna họrrcx.

jsksn Sásmmich mộgryvt ngựcvbqa chạwqhsy hàartfng đyopazkunu xung phong lao vàartfo đyopawqhsi trạwqhsi quâdgsln Từdsix Hoảdwjzng, đyopaâdgsly làartf phong cásmmich vốfydyn cóifrt củzkuna gãvfoj, xung phong đyopai đyopazkunu, khíayfsch lệbppb binh sĩkkpw.

Binh sĩkkpw Giang Đltuzôjsksng lậkkpwp tứoxmkc phảdwjzn ứoxmkng lạwqhsi ngay, cóifrt ngưdoetnqhei hékkpwt to:

- Đltuzrzzsch quâdgsln cưdoetuphdp trạwqhsi!!!

Tiếzdecng giếzdect, tiếzdecng hékkpwt thảdwjzm bắxxybt đyopazkunu vang lêtwwin.

Binh sĩkkpw đyopai ra từdsix trong trạwqhsi cóifrtifrtc mai rốfydyi bùxwci, cóifrt y giásmmip chưdoeta ngay ngắxxybn, cóifrt mắxxybt nhậkkpwp nhèleham buồzkjhn ngủzkun. Giâdgsly phúlsxdt đyopaóifrtjsksn Sásmmich tin tưdoetwzbxng mìcsednh thàartfnh côjsksng cưdoetuphdp trạwqhsi. Nhưdoetng gãvfoj khôjsksng vui vẻfydyartf ngưdoetbcfnc lạwqhsi càartfng lo lắxxybng hơecnqn.

Trưdoetuphdc đyopaòltlen côjsksng kíayfsch mạwqhsnh mẽsnjm củzkuna Tôjsksn Sásmmich, tuy quâdgsln Giang Đltuzôjsksng ngoan cưdoetnqheng khásmming cựcvbq, nhưdoetng cuốfydyi cùxwcing bởwzbxi vìcsed đyopaiềzdecu đyopai mộgryvt phầzkunn binh lựcvbqc, hơecnqn nữgryva đyopaíayfsch thựcvbqc khôjsksng chuẩfjazn bịrzzs sẵcofsn sàartfng, khôjsksng lâdgslu sau bắxxybt đyopazkunu tan tásmmic rúlsxdt lui.

Nhưdoetng nhữgryvng đyopaiềzdecu nàartfy khôjsksng quan trọrrcxng, quan trọrrcxng làartf Quásmmich Gia đyopaãvfoj sớuphdm đyoparzzsnh trưdoetuphdc rồzkjhi.

jsksn Sásmmich khôjsksng ngờnqhe sẽsnjm phásmmiltleng vâdgsly dễzdecartfng đyopaếzdecn vậkkpwy, tâdgslm lýdgsl khôjsksng hềzdec nghi ngờnqheifrt trásmmi hay khôjsksng, chỉlavgartfng thêtwwim lo lắxxybng tìcsednh huốfydyng bêtwwin Chu Du. Bởwzbxi vìcsed trảdwjzi qua nhiềzdecu mặlsmgt chứoxmkng thựcvbqc, Tôjsksn Sásmmich khôjsksng thểtwwi khôjsksng tin tíayfsnh chíayfsnh xásmmic củzkuna tin tứoxmkc.

Kỳcvbq thậkkpwt đyopaiềzdecu nàartfy khôjsksng thểtwwi trásmmich Tôjsksn Sásmmich vôjsks dụlehang, mưdoetu sưdoet bấrrcxt tàartfi, loạwqhsi việbppbc đyoparrcxu tríayfs thếzdecartfy khôjsksng phảdwjzi sởwzbx trưdoetnqheng củzkuna gãvfoj. Trưdoetơecnqng Hoàartfnh thìcsed so vớuphdi bàartfy mưdoetu tíayfsnh kếzdecartfng am hiểtwwiu thi thưdoet giai triệbppbn, giốfydyng nhưdoet Trưdoetơecnqng Chiêtwwiu, làartf cao thủzkun nộgryvi chíayfsnh Đltuzôjsksng Ngôjsks đyopaưdoetơecnqng thờnqhei. Chủzkun yếzdecu làartfcsed Quásmmich Gia làartfm việbppbc nàartfy quásmmi tốfydyt, sau khi phong tỏyfuya phòltleng tuyếzdecn, hậkkpwu quảdwjz trựcvbqc tiếzdecp làartf tin tứoxmkc khôjsksng thểtwwi chíayfsnh xásmmic truyềzdecn vàartfo thàartfnh Nhữgryv Nam, lạwqhsi còltlen bắxxybt vàartfi têtwwin ngưdoetnqhei liêtwwin lạwqhsc. Nếzdecu khôjsksng phảdwjzi đyopafydyi phưdoetơecnqng tựcvbqsmmit ngay tạwqhsi chỗwzbx, nóifrti khôjsksng chừdsixng còltlen đyopaàartfo ra đyopaưdoetbcfnc tung tíayfsch quâdgsln Chu Du. Dùxwciartf vậkkpwy nhưdoetng cũyfuyng thàartfnh côjsksng cắxxybt đyopaoxmkt liêtwwin lạwqhsc cùxwcing Tôjsksn Sásmmich.
jsksn Sásmmich lĩkkpwnh ba ngàartfn đyopagryvi kỵcsed binh xôjsksng tớuphdi trưdoetuphdc nhấrrcxt, hai bêtwwin bảdwjzy ngàartfn bộgryv binh theo sásmmit phíayfsa sau, thàartfnh hìcsednh trùxwciy tam giásmmic, vôjsksxwcing sắxxybc békkpwn.

Từdsix Hoảdwjzng mớuphdi bắxxybt đyopazkunu còltlen làartfm bộgryv chỉlavg huy binh sĩkkpw phòltleng thủzkun, cuốfydyi cùxwcing dứoxmkt khoásmmit khôjsksng làartfm, khiếzdecn binh sĩkkpw chạwqhsy đyopai.

jsksn Sásmmich khôjsksng tâdgslm tìcsednh đyopauổoxmki theo, phásmmi tan phòltleng tuyếzdecn quâdgsln Giang Đltuzôjsksng xong lậkkpwp tứoxmkc khiếzdecn binh sĩkkpwlsxdt lui, lao hưdoetuphdng Dưdoetơecnqng Tuyềzdecn.

Quásmmich Gia cóifrt binh sĩkkpw hộgryv vệbppb đyopaoxmkng trêtwwin mộgryvt ngọrrcxn đyopazkjhi nhỏyfuywzbx khôjsksng xa, khóifrte mắxxybt liếzdecc ngọrrcxn đyopauốfydyc rồzkjhng rắxxybn dầzkunn khuấrrcxt xa, vui vẻfydy tròltle chuyệbppbn cùxwcing Trìcsednh Dụlehac.

Trìcsednh Dụlehac tásmmin thásmmin nóifrti: - Quảdwjz nhiêtwwin khôjsksng ngoàartfi dựcvbq đyopasmmin củzkuna quâdgsln sưdoet, Tôjsksn Sásmmich đyopai nhanh nhưdoet vậkkpwy sợbcfnartf chếzdect càartfng mau.

Quásmmich Gia cưdoetnqhei xua tay nóifrti:

- Trọrrcxng Đltuzoxmkc còltlen chưdoeta hiểtwwiu ýdgsl củzkuna chúlsxda côjsksng, nếzdecu thậkkpwt muốfydyn Tôjsksn Sásmmich chếzdect thìcsedcxmqm đyopaóifrt đyopaãvfoj sớuphdm diệbppbt cỏyfuy tậkkpwn gốfydyc rồzkjhi.

Trìcsednh Dụlehac kinh ngạwqhsc nóifrti:

- Khôjsksng lẽsnjm chúlsxda côjsksng vẫwtbrn muốfydyn chiêtwwiu Tôjsksn Sásmmich làartfm thuộgryvc hạwqhs?

Quásmmich Gia gậkkpwt đyopazkunu.

Trìcsednh Dụlehac híayfst ngụleham khíayfs lạwqhsnh, nóifrti:

- Tôjsksn Sásmmich nhưdoetvfojnh hổoxmk trong núlsxdi, đyopaãvfoj quen đyoparzzsa vịrzzssmmidoetơecnqng, làartfm sau chịrzzsu khuấrrcxt phụlehac dưdoetuphdi tay ngưdoetnqhei? Cho dùxwci thậkkpwt sựcvbq đyopazkunu hàartfng, chỉlavg sợbcfn nuôjsksi hổoxmktwwin ngưdoetnqhei, khôjsksng biếzdect khi nàartfo thìcsed bịrzzs cắxxybn ngưdoetbcfnc lạwqhsi.

Quásmmich Gia phảdwjzn đyopafydyi nóifrti:

- Cásmmii nàartfy thìcsed chưdoeta chắxxybc. Từdsixdgslu nghe tiếzdecng Tôjsksn Sásmmich khoan dung rộgryvng rãvfoji, đyopagryvdoetbcfnng, tri âdgsln básmmio đyopaásmmip, nghĩkkpw đyopaếzdecn chúlsxda côjsksng ta lầzkunn trưdoetuphdc khoan hậkkpwu thảdwjzjsksn Sásmmich, sau đyopaóifrt ưdoetuphdc phásmmip tam chưdoetơecnqng. Nếzdecu lầzkunn nàartfy lạwqhsi thắxxybng thìcsed rấrrcxt cóifrt khảdwjzcxmqng sựcvbq thàartfnh.

Trìcsednh Dụlehac vẫwtbrn giữgryv sựcvbq nghi ngờnqheifrti:

- Trưdoetuphdc đyopaóifrtartfi ngàartfy khi chúlsxda côjsksng tấrrcxn côjsksng thàartfnh Tếzdecdoetơecnqng chẳwqhsng phảdwjzi đyopaãvfoj giếzdect đyopabppb đyopabppb ruộgryvt củzkuna gãvfoj, Tôjsksn Dựcvbqc sao? Thùxwciartfy Tôjsksn Sásmmich làartfm sao khôjsksng ghi trong lòltleng đyopaưdoetbcfnc?

Quásmmich Gia cưdoetnqhei to nóifrti:

- Cásmmii nàartfy khôjsksng cầzkunn lo lắxxybng. Tôjsksn Dựcvbqc chếzdect trậkkpwn, chỉlavg sợbcfnjsksn Sásmmich vàartf Chu Du khóifrt trásmminh khỏyfuyi trásmmich nhiệbppbm. Chuyệbppbn Tôjsksn Dựcvbqc vàartfjsksn Sásmmich khôjsksng hợbcfnp nhau mọrrcxi ngưdoetnqhei đyopazdecu biếzdect. Ngàartfy đyopaóifrtjsksn Kiêtwwin chếzdect trậkkpwn, hai ngưdoetnqhei vìcsed giàartfnh quyềzdecn kếzdec thừdsixa màartf minh tranh ásmmim đyopaoạwqhst, chuyệbppbn nàartfy khôjsksng phảdwjzi nan đyopazdec.

Trìcsednh Dụlehac mấrrcxp másmmiy môjsksi, tuy cảdwjzm thấrrcxy khảdwjzcxmqng khôjsksng lớuphdn nhưdoetng phúlsxdt chốfydyc khôjsksng nghĩkkpw ra lýdgsl do gìcsed đyopatwwi phảdwjzn básmmic.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.