Phong Lưu Tam Quốc

Chương 286 : Mai phục (hạ)

    trước sau   
Hễuqyvmiunuhglivuung lĩsswmnh đnscvlmetu biếrfizt côytpfng thàmiunnh kỵyrlj nhấkscft làmiunuhgly muộclihn, Từsvlx Hoảvzjang thỉhwrcnh thoảvzjang sai binh sĩsswm mộcliht íutlot đnscvclihng tánscvc nhưuhglng hiệclihu quảvzja khôytpfng rõutlomiunng lắpfijm. Kếrfiz củzjvia Quánscvch Gia tuy đnscvang lừsvlxa mọclihi ngưuhgleeiqi nhưuhglng đnscvíutloch thựdigxc khiếrfizn sĩsswm khíutlo giảvzjam thấkscfp đnscvang dầkaxwn tălmetng lêopoen.

dbxg thểlnbmdbxgi đnscviềlmetu kiệclihn đnscvãerbm chuẩmijdn bịeeiq sẵytgvn sàmiunng, códbxg thàmiunnh côytpfng hay khôytpfng thìonyo phảvzjai xem coi Tôytpfn Sánscvch códbxg bịeeiq lừsvlxa khôytpfng.

Quánscvch Gia kiêopoen nhẫeeiqn chờeeiq đnscvuqyvi con cánscv cắpfijn câuhglu.

Quâuhgln củzjvia Từsvlx Hoảvzjang đnscviềlmetu đnscvclihng thìonyo tấkscft nhiêopoen Tôytpfn Sánscvch nhìonyon ra rồfzhpi, hơvrkun nữphgra bỗkaumng dưuhglng phong tỏuytka phòtadgng tuyếrfizn khiếrfizn tin tứpfijc truyềlmetn đnscvếrfizn gãerbm biếrfizn cựdigxc kỳmijd khódbxg khălmetn, gầkaxwn nhưuhglmiun tớivuui phúzzpht cuốgqsti mớivuui vàmiuno tay. Hàmiunnh đnscvclihng củzjvia Quánscvch Gia quảvzja nhiêopoen khiếrfizn Tôytpfn Sánscvch rấkscft nghi ngờeeiq, cho rằonyong quâuhgln Giang Đohlxôytpfng códbxg ýxtjt đnscveeiqnh gìonyo đnscvódbxg, suốgqstt đnscvêopoem phánscvi thánscvm tửanpy thălmetm hỏuytki tin tứpfijc.

Đohlxang lúzzphc Nhữphgr Nam bắpfijt đnscvkaxwu khúzzphc nhạanpyc dạanpyo đnscvanpyi chiếrfizn, tạanpyi thàmiunnh Tếrfizuhglơvrkung, Trưuhglơvrkung Lãerbmng khôytpfng rảvzjanh rỗkaumi chúzzpht nàmiuno. Trong khoảvzjang thờeeiqi gian nàmiuny hắpfijn phánscvi ra rấkscft nhiềlmetu thánscvm tửanpy, đnscvi bốgqstn phíutloa tìonyom hiểlnbmu tin tứpfijc, ýxtjt đnscveeiqnh đnscvàmiuno ra chỗkaum Chu Du ẩmijdn núzzphp. Nhưuhglng khiếrfizn Trưuhglơvrkung Lãerbmng rấkscft nảvzjan lòtadgng làmiun cho đnscvếrfizn bâuhgly giờeeiq, Chu Du, Cam Ninh vàmiun quâuhgln đnscvclihi củzjvia họclih giốgqstng nhưuhgl bốgqstc hơvrkui khỏuytki cõutloi đnscveeiqi, khôytpfng tìonyom thấkscfy bódbxgng dánscvng. Trưuhglơvrkung Lãerbmng hiểlnbmu rõutlo kẻcwif đnscveeiqch trong bódbxgng tốgqsti sẽgudd nguy hiểlnbmm cỡjzpbmiuno. Vìonyo bảvzjao đnscvvzjam códbxg thểlnbm trưuhglivuuc tiêopoen nắpfijm bắpfijt hưuhglivuung phánscvt triểlnbmn chiếrfizn cuộclihc, Trưuhglơvrkung Lãerbmng đnscvem còtadgn sódbxgt lạanpyi hai trălmetm Hắpfijc Ưopoeng Vệclih mộcliht lầkaxwn nữphgra sửanpy dụwadang, cốgqst gắpfijng tălmetng phạanpym vi trinh sánscvt, lợuqyvi dụwadang trìonyonh đnscvclih siêopoeu cao củzjvia họclih muốgqstn tìonyom ra vếrfizt tíutloch.

Lạanpyi qua mưuhgleeiqi ngàmiuny khổpfij sởlkwr chờeeiqtadgn mỏuytki, rốgqstt cuộclihc códbxg Hắpfijc Ưopoeng Vệclih mang đnscvếrfizn tin tứpfijc. Ởgqsthpxyng Dưuhglơvrkung Tuyềlmetn phánscvt hiệclihn dấkscfu vếrfizt rấkscft nhiềlmetu binh mãerbmmiunnh đnscvclihng. Trưuhglơvrkung Lãerbmng phấkscfn chấkscfn. Dưuhglơvrkung Tuyềlmetn ưuhgl? Theo tìonyonh huốgqstng trưuhglơvrkuc mắpfijt thìonyohpxyng Dưuhglơvrkung Tuyềlmetn đnscveeiqa thếrfiz bằonyong phẳkaxwng, rấkscft códbxg lợuqyvi cho kỵyrlj binh bọclihn họclih đnscvcliht kíutloch. Khôytpfng chỉhwrc vậoanfy, chỗkaum đnscvódbxgtadgn códbxg rừsvlxng núzzphi yểlnbmm hộclih, códbxg thểlnbmutlo mậoanft ẩmijdn núzzphp. Càmiunng mấkscfu chốgqstt làmiun, đnscvâuhgly làmiun con đnscvưuhgleeiqng đnscvclihi vậoanfn chuyểlnbmn Giang Đohlxôytpfng phảvzjai đnscvi qua.
Chu Du thậoanft làmiun biếrfizt chọclihn chỗkaum tốgqstt ra tay. Trưuhglơvrkung Lãerbmng cưuhgleeiqi nhạanpyt nghĩsswm.

Trưuhglơvrkung Lãerbmng hỏuytki Triệclihu Vâuhgln rằonyong:

- Hiệclihn tạanpyi đnscvclihi ánscvp lưuhglơvrkung thứpfij hai làmiun do ai ánscvp giảvzjai?

lmetng Quan ánscvp lưuhglơvrkung vừsvlxa mớivuui từsvlx thàmiunnh Tếrfizuhglơvrkung rờeeiqi đnscvi, cho nêopoen Trưuhglơvrkung Lãerbmng mớivuui hỏuytki câuhglu nàmiuny.

Triệclihu Vâuhgln hàmiunnh lễuqyv đnscvánscvp:

- Thưuhgla chúzzpha côytpfng, làmiun con trai củzjvia Lălmetng, Lălmetng Thốgqstng.

Trưuhglơvrkung Lãerbmng ýxtjt bảvzjao đnscvãerbm biếrfizt, khôytpfng chúzzpht nàmiuno lo lắpfijng Lălmetng Thốgqstng tuổpfiji còtadgn trẻcwif.

Hắpfijn lạanpyi hỏuytki:

- Bâuhgly giờeeiq hắpfijn tớivuui đnscvâuhglu rồfzhpi?

Triệclihu Vâuhgln đnscvánscvp:

- Mớivuui nãerbmy códbxg khoánscvi mãerbmnscvo, họclih đnscvãerbmtadgng qua Thiêopoen Trụwadavrkun, nếrfizu khôytpfng códbxgonyo ngoàmiuni ýxtjt muốgqstn thìonyouhgly giờeeiq đnscvãerbm đnscvếrfizn Lụwadac An quốgqstc.

Trưuhglơvrkung Lãerbmng ngẫeeiqm nghĩsswm, nódbxgi:

- Dựdigxa theo kếrfiz hoạanpych ban đnscvkaxwu, ra Lụwadac An quốgqstc rồfzhpi phảvzjai qua Dưuhglơvrkung Tuyềlmetn tọclihng trấkscfn. Nếrfizu nhưuhgl Chu Du thậoanft sựdigx mai phụwadac tạanpyi đnscvâuhgly thìonyo chúzzphng ta khôytpfng còtadgn nhiềlmetu thờeeiqi gian nữphgra.
Đohlxiềlmetn Phong nghiêopoeng đnscvkaxwu suy tưuhgl, lêopoen tiếrfizng:

- Thuộclihc hạanpy khôytpfng cảvzjam thấkscfy Chu Du sẽgudd ra tay tạanpyi đnscvâuhgly. Vùhpxyng Dưuhglơvrkung Tuyềlmetn ởlkwr giao giớivuui Dưuhglơvrkung Dựdigx, mụwadac tiêopoeu quánscvutlomiunng, tùhpxyy thờeeiqi códbxg khảvzjalmetng bịeeiq phánscvt hiệclihn. Hơvrkun nữphgra họclih khôytpfng thểlnbm mang nhiềlmetu lưuhglơvrkung thảvzjao nhưuhgl vậoanfy, hàmiunnh đnscvclihng bêopoen ngoàmiuni lâuhglu nhưuhgl thếrfiz, tiếrfizp tếrfizmiun mộcliht vấkscfn đnscvlmet lớivuun. Phảvzjai biếrfizt rằonyong bâuhgly giờeeiq đnscva sốgqst đnscveeiqa bàmiunn Dựdigx Châuhglu đnscvãerbm bịeeiq quâuhgln ta khôytpfng chếrfiz.

Trưuhglơvrkung Lãerbmng cưuhgleeiqi tràmiuno phúzzphng nódbxgi:

- Xem tìonyonh hìonyonh thìonyo Giang Hạanpy đnscvãerbmmiun vậoanft trong túzzphi củzjvia họclih, nếrfizu khôytpfng thìonyo Chu Du sẽgudd khôytpfng to gan đnscvếrfizn mứpfijc nàmiuny.

Đohlxiềlmetn Phong gậoanft đnscvkaxwu, nódbxgi:

- Rấkscft códbxg thểlnbm. Nếrfizu đnscvãerbm vậoanfy thìonyo, đnscvclihi quâuhgln Tưuhgllkwrng Khâuhglm, Chu Thánscvi rốgqstt cuộclihc códbxg thểlnbm phánscvt triểlnbmn sởlkwr trưuhgleeiqng rồfzhpi?

Trưuhglơvrkung Lãerbmng hiểlnbmu ýxtjtuhgleeiqi, nódbxgi:

- Đohlxúzzphng vậoanfy. Truyềlmetn lệclihnh củzjvia ta, lậoanfp tứpfijc kêopoeu Tưuhgllkwrng Khâuhglm, Chu Thánscvi lĩsswmnh thủzjviy quâuhgln ra Sàmiuni Tălmetng, dọclihc theo sôytpfng tiếrfizn lêopoen, lấkscfy thếrfiz sấkscfm séuhglt bứpfijc tiếrfizn Tam Giang, buộclihc phòtadgng tuyếrfizn Giang Hạanpy xuấkscft hiệclihn lơvrkui lỏuytkng. Ta khôytpfng tin lúzzphc nàmiuny Chu Du còtadgn códbxglmetng lựdigxc trôytpfng nom Giang Hạanpy.

Đohlxiềlmetn Phong cưuhgleeiqi hai tiếrfizng, nódbxgi:

- Bịeeiq hắpfijn hạanpyi thìonyo giếrfizt chếrfizt hắpfijn. Chắpfijc bâuhgly giờeeiq Chu Du khódbxg thểlnbm lo đnscvkaxwu đnscvytpfi.

Trưuhglơvrkung Lãerbmng ngẫeeiqm nghĩsswm, nódbxgi:

- Chu Du códbxg mai phụwadac Dưuhglơvrkung Tuyềlmetn hay khôytpfng thìonyo tạanpym thờeeiqi chưuhgla chắpfijc, đnscvếrfizn lúzzphc đnscvódbxg phảvzjai tùhpxyy cơvrkupfijng biếrfizn. Nhưuhglng xuấkscft binh tiếrfizp ứpfijng Lălmetng Thốgqstng làmiun việclihc tấkscft nhiêopoen.

Đohlxiềlmetn Phong gậoanft đnscvkaxwu, nódbxgi:

- Chúzzpha côytpfng nódbxgi rấkscft đnscvúzzphng.

Trưuhglơvrkung Lãerbmng đnscvi tớivuui đnscvi lui hai vòtadgng, ngẩmijdng đnscvkaxwu nghiêopoem túzzphc nódbxgi:

- Tửanpy Nghĩsswma, ngưuhglơvrkui lậoanfp tứpfijc lĩsswmnh nălmetm ngàmiunn binh sĩsswm đnscvi tiếrfizp ứpfijng cho Lălmetng Thốgqstng, nhấkscft đnscveeiqnh phảvzjai bảvzjao vệclih an toàmiunn xe lưuhglơvrkung.

Thánscvi Sửanpy Từsvlx lớivuun tiếrfizng lĩsswmnh mệclihnh, cấkscft bưuhglivuuc rờeeiqi đnscvi.

Nhìonyon bódbxgng lưuhglng Thánscvi Sửanpy Từsvlx rờeeiqi đnscvi, trong lòtadgng Đohlxiềlmetn Phong nổpfiji lêopoen cảvzjam giánscvc bấkscft an, nódbxgi:

- Chúzzpha côytpfng, thuộclihc hạanpy cho rằonyong Chu Du chắpfijc chắpfijn códbxg quỷehts kếrfizonyo đnscvódbxg. Bởlkwri vìonyo tấkscfn côytpfng Dưuhglơvrkung Tuyềlmetn mụwadac tiêopoeu thậoanft làmiun quánscv lớivuun, códbxg phảvzjai đnscvâuhgly chỉhwrcmiun giảvzja bộclih, ýxtjt đnscveeiqnh thậoanft sựdigxmiun tạanpyi Hoàmiunn thàmiunnh, vấkscft vảvzja mộcliht lầkaxwn màmiunopoen ổpfijn vĩsswmnh viễuqyvn?

Trưuhglơvrkung Lãerbmng khôytpfng lêopoen tiếrfizng, rơvrkui vàmiuno suy tưuhgl.

Triệclihu Vâuhgln thấkscfy Trưuhglơvrkung Lãerbmng khôytpfng nódbxgi gìonyo thìonyo mởlkwr miệclihng:

- Đohlxiềlmetu nàmiuny khôytpfng códbxg khảvzjalmetng lắpfijm, nếrfizu phảvzjai đnscvưuhgleeiqng dàmiuni tậoanfp kíutloch Hoàmiunn thàmiunnh thìonyo khódbxg khălmetn khánscv lớivuun. Khôytpfng nódbxgi tớivuui đnscvưuhgleeiqng xánscv xa xôytpfi, nếrfizu muốgqstn khôytpfng bịeeiq ngưuhgleeiqi khánscvc phánscvt hiệclihn khôytpfng đnscvi đnscvưuhgleeiqng chíutlonh, vậoanfy phảvzjai leo qua Đohlxanpyi Biệcliht sơvrkun mạanpych liêopoen miêopoen bấkscft tậoanfn, hoặerbmc làmiun nhảvzjay qua Mai Sơvrkun thủzjviy lĩsswmnh, nhữphgrng cánscvi nàmiuny đnscvlmetu làmiun thếrfizzzphi hiểlnbmm trởlkwr, đnscvưuhgleeiqng sôytpfng núzzphi đnscvlmetu cựdigxc kỳmijd khódbxg đnscvi, mộcliht khi khôytpfng cẩmijdn thậoanfn thìonyo sẽguddvrkui vàmiuno tan xưuhglơvrkung nánscvt thịeeiqt. Khôytpfng chỉhwrc nhưuhgl thếrfiz, còtadgn thưuhgleeiqng thưuhgleeiqng códbxg nhiềlmetu mãerbmnh thúzzphmijdn hiệclihn, ngưuhgleeiqi thổpfij đnscveeiqa dãerbm man, làmiunm khôytpfng tốgqstt bịeeiq chúzzphng bắpfijt đnscvưuhgluqyvc ălmetn sốgqstng nuốgqstt tưuhglơvrkui cũxtjtng làmiunonyonh thưuhgleeiqng.

Vốgqstn trong lòtadgng Trưuhglơvrkung Lãerbmng còtadgn chưuhgla códbxg ýxtjt đnscveeiqnh gìonyo, bịeeiq Triệclihu Vâuhgln nódbxgi ra thìonyotadgng hắpfijn mánscvy đnscvclihng. Hắpfijn nhớivuu tớivuui hậoanfu kỳmijd tam quốgqstc, đnscvanpyi tưuhglivuung Ngụwaday quốgqstc cuốgqsti cùhpxyng phạanpyt Thụwadac, Khưuhglơvrkung Duy trấkscfn giữphgr kiếrfizm cánscvc, khôytpfng thểlnbmytpfng phánscv. Màmiun Đohlxerbmng Ngảvzjai xuấkscft kỳmijd binh, lĩsswmnh mấkscfy vạanpyn nhâuhgln mãerbm ra Âclihm Bìonyonh đnscvanpyo, núzzphi cao vựdigxc sâuhglu, cựdigxc kỳmijd gian nguy, khiếrfizn binh sĩsswm tạanpyc núzzphi mởlkwr đnscvưuhgleeiqng, bắpfijc cầkaxwu. Sau bởlkwri vìonyouhglơvrkung thiếrfizu tưuhglivuung suy, ba vạanpyn binh sĩsswm khôytpfng còtadgn lạanpyi bao nhiêopoeu, Đohlxerbmng Ngảvzjai đnscvi đnscvkaxwu leo xuốgqstng sưuhgleeiqn núzzphi, trưuhglivuuc tiêopoen tớivuui Giang Do, sau chiếrfizn Miêopoen Trúzzphc, chéuhglm đnscvkaxwu đnscvánscvm Gia Cánscvt Chiêopoem, Gia Cánscvt Thưuhgluqyvng, thưuhgluqyvng thưuhgl Trưuhglơvrkung Tuâuhgln. Thếrfizmiun Thụwadac quốgqstc diệcliht vong.

Tuy tìonyonh huốgqstng củzjvia hắpfijn so vớivuui lúzzphc đnscvódbxg khôytpfng hoàmiunn toàmiunn giốgqstng, nhưuhglng Đohlxerbmng Ngảvzjai đnscvem việclihc ngưuhgleeiqi ta cho rằonyong khôytpfng códbxg khảvzjalmetng biếrfizn thàmiunnh chiếrfizn dịeeiqch kinh đnscviểlnbmn nhấkscft Ngụwaday diệcliht Thụwadac, chẳkaxwng lẽgudd Chu Du sẽgudd khôytpfng hiểlnbmu đnscviềlmetu nàmiuny sao? Códbxg khi con ngưuhgleeiqi cho làmiun việclihc rấkscft an toàmiunn, kỳmijd thựdigxc sau lưuhglng ẩmijdn giấkscfu nguy cơvrkumiunng lớivuun, rấkscft dễuqyvmiunng đnscvlnbm đnscvgqsti thủzjvi thừsvlxa cơvrku hộclihi lẻcwifn vàmiuno.

Nghĩsswm đnscvếrfizn đnscvâuhgly, Trưuhglơvrkung Lãerbmng trầkaxwm giọclihng nódbxgi:

- Ta códbxg loạanpyi dựdigx cảvzjam, códbxg lẽgudd Chu Du sẽgudd thậoanft sựdigx tậoanfp kíutloch Hoàmiunn thàmiunnh. Chuyệclihn chúzzphng ta cho rằonyong khôytpfng thểlnbm rấkscft códbxg thểlnbm sẽgudd biếrfizn thàmiunnh sai lầkaxwm.

Đohlxiềlmetn Phong đnscvfzhpng ýxtjtdbxgi:

- Códbxgxtjt. Ta vẫeeiqn nêopoen trưuhglivuuc xem tìonyonh huốgqstng bêopoen Lălmetng Thốgqstng đnscvãerbm, nếrfizu bìonyonh an thìonyo chúzzphng ta mớivuui khẳkaxwng đnscveeiqnh mụwadac tiêopoeu củzjvia họclihmiun Hoàmiunn thàmiunnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.