Phong Lưu Tam Quốc

Chương 284 : Gặp lại Lữ Bố

    trước sau   
Mọquahi ngưbclufocli quay vềyijt phủhrvv, Trưbcluơjpofng Lãmcvang bàlrkay đzmwkơjpofn giảaxkjn tiệkrwic rưbcludyzku mờfocli họquah.

Chớmovkp mắyvont lạyijti qua nửovxba tuầwkfgn, so sáhxnynh vớmovki thàlrkanh Tếyylxbcluơjpofng yêjmopn tĩlducnh, bêjmopn Nhữrzus Nam thìgwgr trốpcqung trậzoxln ầwkfgm ĩlduc. Nhưbclung tìgwgrnh hìgwgrnh chiếyylxn đzmwkrzusu khôbclung cóxazgzoxlnh đzmwkzvzst pháhxny lớmovkn, hai bêjmopn vẫpcqun làlrkaxazg thắyvonng cóxazg bạyijti. Tuy Quáhxnych Gia liêjmopn tụhrvvc hiếyylxn kếyylx, nhưbclung khi binh sĩlduc chấrzusp hàlrkanh thìgwgr luôbclun kéxptsm mộzvzst chiêjmopu, bịtrlybclun Sáhxnych sớmovkm pháhxnyt hiệkrwin, chiếyylxn cuộzvzsc giằntztng co.

Tuy rằntztng làlrka vậzoxly nhưbclung quâqmbyn Giang Điklrôbclung vẫpcqun rấrzust thàlrkanh côbclung ởgrkv hậzoxlu phưbcluơjpofng tạyijtc sôbclung, tin tưbclugrkvng khôbclung lâqmbyu cóxazg thểtaql lấrzusp sôbclung hộzvzs thàlrkanh.

fjgnn ‘Quậzoxlt tửovxb quâqmbyn’ cóxazg xe bắyvonn đzmwkáhxny yểtaqlm hộzvzs đzmwkãmcva đzmwkàlrkao tớmovki dưbclumovki cửovxba thàlrkanh, chỉkpjm chờfocl thờfocli cơjpof tốpcqut nhấrzust sẽwcoz lẻopifn vàlrkao thàlrkanh.

Quáhxnych Gia mắyvont thấrzusy thờfocli cơjpof dầwkfgn chízoxln muồlsgmi, rốpcqut cuộzvzsc vàlrkao mộzvzst buổxnmci tốpcqui đzmwki tớmovki chủhrvv lềyijtu củhrvva Từuufq Hoảaxkjng.

wktlc nàlrkay Từuufq Hoảaxkjng làlrkam chủhrvvbclumovkng đzmwkang vộzvzsi vàlrkang sứnflbt đzmwkwkfgu mẻopif tráhxnyn.
Từuufq Hoảaxkjng thấrzusy Quáhxnych Gia tớmovki, vộzvzsi vàlrkang đzmwknflbng lêjmopn nghêjmopnh đzmwkóxazgn, bỏffhn qua lờfocli kháhxnych sáhxnyo, mởgrkv miệkrwing liềyijtn hỏffhni:

- Quâqmbyn sưbcluxazg nghĩlduc ra cáhxnych gìgwgr hay khôbclung?

Quáhxnych Gia mỉkpjmm cưbclufocli nóxazgi:

- Côbclung Minh đzmwkuufqng vộzvzsi, chúwktlng ta tiếyylxn vàlrkao nóxazgi chuyệkrwin kỹzqmpjpofn.

lrkam sao Từuufq Hoảaxkjng khôbclung vộzvzsi cho đzmwkưbcludyzkc. Binh sĩlduc Giang Điklrôbclung từuufq xa đzmwkếyylxn, xâqmbym nhậzoxlp vàlrkao đzmwkrzust đzmwktrlych, phảaxkji trong thờfocli gian ngắyvonn lấrzusy cho đzmwkưbcludyzkc thắyvonng lợdyzki cóxazgzoxlnh quyếyylxt đzmwktrlynh. Mộzvzst khi trởgrkv thàlrkanh trậzoxln chiếyylxn lềyijt mềyijt tiêjmopu hao, đzmwkâqmbyy làlrka đzmwkiềyijtu Trưbcluơjpofng Lãmcvang khôbclung cho phéxptsp.

Từuufq Hoảaxkjng nízoxln nửovxba ngàlrkay, chờfocl Quáhxnych Gia ngồlsgmi vàlrkao ghếyylx, pha tràlrka, làlrkam xong hếyylxt tấrzust cảaxkj mớmovki xoa tay ai oáhxnyn nóxazgi:

- Quâqmbyn sưbclu, ngưbcluơjpofi đzmwkuufqng lềyijt mềyijt nữrzusa, cóxazg mau nóxazgi khôbclung thìgwgr bảaxkjo?

Điklrưbclufoclng nhưbclu Quáhxnych Gia khôbclung cảaxkjm nhậzoxln đzmwkưbcludyzkc tâqmbym tìgwgrnh sốpcqut ruộzvzst củhrvva Từuufq Hoảaxkjng, nhấrzusp mộzvzst ngụhrvvm tràlrka thơjpofm, nhắyvonm mắyvont say mêjmop.

Biểtaqlu tìgwgrnh đzmwkóxazg khiếyylxn Từuufq Hoảaxkjng suýzoxlt pháhxnyt đzmwkjmopn.

wktlc nàlrkay Quáhxnych Gia mớmovki chậzoxlm chạyijtp mởgrkv mắyvont ra, khôbclung nhanh khôbclung chậzoxlm nóxazgi:

- Côbclung Minh, ngưbcluơjpofi cho rằntztng Tôbclun Sáhxnych muốpcqun xoay chuyểtaqln tìgwgrnh thếyylx bấrzust lợdyzki vàlrkao lúwktlc nàlrkay thìgwgrdgjong cáhxnych gìgwgrlrka tốpcqut nhấrzust?

Từuufq Hoảaxkjng nghe thếyylx suýzoxlt ngấrzust xỉkpjmu, pháhxnyt cuồlsgmng lêjmopn, muốpcqun bóxazgp cổxnmc Quáhxnych Gia cho rồlsgmi.

mcva nghiếyylxn răjpofng nóxazgi:
- Quâqmbyn sưbclu, ngưbcluơjpofi đzmwkuufqng thừuufqa nưbclumovkc đzmwkhrvvc thảaxkjqmbyu nữrzusa đzmwkưbcludyzkc khôbclung?

Quáhxnych Gia lắyvonc đzmwkwkfgu, vẻopif mặdgjot nghiêjmopm túwktlc nóxazgi:

- Côbclung Minh, đzmwkâqmbyy chízoxlnh làlrka vấrzusn đzmwkyijt lớmovkn. Ngưbcluơjpofi nhấrzust đzmwktrlynh phảaxkji hiểtaqlu, biếyylxt đzmwkưbcludyzkc tiêjmopn cơjpof củhrvva đzmwktrlych mớmovki báhxnych chiếyylxn báhxnych thắyvonng!

Từuufq Hoảaxkjng thấrzusy Quáhxnych Gia nghiêjmopm túwktlc nhưbclu vậzoxly, bấrzust đzmwkyvonc dĩlducxnmcn đzmwktrlynh tâqmbym thầwkfgn.

mcva ngẫpcqum nghĩlduc, nóxazgi:

- Tôbclun Sáhxnych trong tìgwgrnh huốpcqung nhưbclu vậzoxly, muốpcqun chuyểtaqln bạyijti thàlrkanh thắyvonng thìgwgrxazg mộzvzst vàlrkai cáhxnych.

Quáhxnych Gia rấrzust cóxazg hứnflbng thúwktl hỏffhni:

- Ồaohv, Côbclung Minh nóxazgi ra nghe xem.

Từuufq Hoảaxkjng cưbclufocli nóxazgi:

- Thưbclufoclng thấrzusy nhấrzust chízoxlnh làlrka kếyylx bắyvont vua, nhưbclung họquah đzmwkãmcvadgjong, còfjgnn thấrzust bạyijti, chắyvonc khôbclung cóxazg gan dùdgjong lầwkfgn thứnflb hai.

Quáhxnych Gia gậzoxlt đzmwkwkfgu ra vẻopif đzmwklsgmng ýzoxl.

- Loạyijti thứnflb hai thìgwgr

Từuufq Hoảaxkjng trầwkfgm tưbclu, nóxazgi:
- Cưbclumovkp đzmwkưbclufoclng quâqmbyn lưbcluơjpofng củhrvva ta, khiếyylxn chúwktlng ta khôbclung cóxazg tiếyylxp việkrwin. Khôbclung ra mấrzusy ngàlrkay, trong quâqmbyn khôbclung cóxazgbcluơjpofng, đzmwkếyylxn lúwktlc đzmwkóxazg quâqmbyn tâqmbym rốpcqui loạyijtn vậzoxly mộzvzst kízoxlch cóxazg thểtaql diệkrwit. Quáhxnych Gia vỗlxnh tay khen:

- Côbclung Minh nóxazgi rấrzust đzmwkúwktlng!

Từuufq Hoảaxkjng nóxazgi tiếyylxp:

- Loạyijti thứnflb ba làlrkabcludyzkn sứnflbc bêjmopn ngoàlrkai, màlrkaxazg thểtaql giúwktlp cho hắyvonn chắyvonc chỉkpjmxazglrkao Tháhxnyo.

Quáhxnych Gia cưbclufocli nóxazgi:

- Ha ha, khôbclung sai. Xem tìgwgrnh hìgwgrnh Tôbclun Sáhxnych làlrkam mấrzusy năjpofm nay khôbclung khảaxkjjpofng cóxazg đzmwkzvzsi kỵfocl binh cưbclufoclng đzmwkyijti nhưbclu vậzoxly, nếyylxu nóxazgi sau lưbclung khôbclung cóxazglrkao Tháhxnyo thầwkfgm ủhrvvng hộzvzs, ta đzmwkáhxnynh chếyylxt cũzpxmng khôbclung tin. Nhưbclung xem tìgwgrnh hìgwgrnh hiệkrwin nay thìgwgrlrkao Tháhxnyo khôbclung khảaxkjjpofng xuấrzust binh. Gầwkfgn đzmwkâqmbyy Trưbcluơjpofng Tếyylx tấrzusn côbclung Uyểtaqln thàlrkanh, bịtrlyjmopn lạyijtc bắyvonn trúwktlng, sinh mệkrwinh nguy trong sớmovkm chiềyijtu, chỉkpjm sợdyzk sứnflbc chúwktl ýzoxl củhrvva Tàlrkao Tháhxnyo đzmwkãmcva đzmwkdgjot ởgrkv Quan Trung, khôbclung quan tâqmbym Tôbclun Sáhxnych chếyylxt sốpcqung.

Từuufq Hoảaxkjng suy nghĩlduc mộzvzst láhxnyt, cưbclufocli khổxnmcxazgi:

- Quâqmbyn sưbclu, Hoảaxkjng chỉkpjmxazg thểtaql nghĩlduc nhiềyijtu nhưbclu thếyylx.

Quáhxnych Gia nóxazgi:

- Vậzoxly tốpcqut rồlsgmi, bêjmopn trong mấrzusy cáhxnych Côbclung Minh nóxazgi, muốpcqun thựdfcpc hiệkrwin hàlrkanh đzmwkzvzsng thìgwgrlrkahxnyi nàlrkao?

Từuufq Hoảaxkjng khôbclung chúwktlt nghĩlduc ngợdyzki nóxazgi:

- Tấrzust nhiêjmopn làlrka sai mộzvzst đzmwkyijti tưbclumovkng đzmwkpcqut lưbcluơjpofng thảaxkjo quâqmbyn ta rồlsgmi.

Quáhxnych Gia nheo mắyvont, cưbclufocli càlrkang tưbcluơjpofi.
lnfd trong mắyvont Từuufq Hoảaxkjng thìgwgr cảaxkjm thấrzusy Quáhxnych Gia ngàlrkay càlrkang cao thâqmbym khóxazgfjgn, khôbclung biếyylxt gãmcvaxazgbcluu ma chưbclumovkc quỷuxfygwgr nữrzusa.

Điklrang lúwktlc gãmcva bựdfcpc mìgwgrnh thìgwgr Quáhxnych Gia bỗlxnhng nhiêjmopn hỏffhni:

- Tưbclumovkng quâqmbyn, ngưbcluơjpofi cóxazg biếyylxt bâqmbyy giờfocl Chu Du đzmwkang ởgrkv đzmwkâqmbyu khôbclung?

Từuufq Hoảaxkjng chấrzusn đzmwkzvzsng tinh thầwkfgn, mơjpof hồlsgm cảaxkjm thấrzusy nắyvonm chắyvonc đzmwkiểtaqlm mấrzusu chốpcqut, thấrzust thanh kêjmopu:

- Khôbclung lẽwcozlrka

Quáhxnych Gia khẽwcoz thởgrkvlrkai, tựdfcp tin tràlrkan đzmwkwkfgy nóxazgi:

- Nếyylxu ta đzmwkhxnyn khôbclung sai, hiệkrwin giờfocl chắyvonc chắyvonn hắyvonn khôbclung ởgrkv tạyijti thàlrkanh Nhữrzus Nam, bởgrkvi vìgwgr từuufqwktlc ban đzmwkwkfgu đzmwkáhxnynh bấrzust ngờfocl chúwktla côbclung thấrzust bạyijti thìgwgr hắyvonn chưbclua từuufqng trởgrkv vềyijt. Bâqmbyy giờfocl xem ra chắyvonc làlrka đzmwkang ởgrkv mộzvzst chỗlxnhzoxl mậzoxlt nàlrkao đzmwkóxazg tậzoxlp hợdyzkp, rồlsgmi lợdyzki dụhrvvng tízoxlnh cơjpof đzmwkzvzsng củhrvva đzmwkzvzsi kỵfocl binh đzmwki cưbclumovkp đzmwkưbclufoclng quâqmbyn lưbcluơjpofng củhrvva ta.

Từuufq Hoảaxkjng biếyylxn sắyvonc mặdgjot liêjmopn tụhrvvc, cuốpcqui cùdgjong cựdfcpc kỳfocl hoảaxkjng sợdyzkxazgi:

- Khôbclung lẽwcoz chúwktlng lạyijti muốpcqun tậzoxlp kízoxlch thàlrkanh Tếyylxbcluơjpofng ưbclu? Chúwktla côbclung đzmwkang tạyijti đzmwkóxazg, hơjpofn nữrzusa tấrzust cảaxkj tiếyylxp tếyylx tiềyijtn tuyếyylxn quâqmbyn ta đzmwkyijtu tạyijti đzmwkóxazg!

Quáhxnych Gia lắyvonc đzmwkwkfgu, quáhxnyi dịtrlybclufocli, nóxazgi:

- Khôbclung thểtaqllrkao. Bâqmbyy giờfoclxazg mộzvzst vạyijtn việkrwin quâqmbyn Hoàlrkai Nam, thêjmopm vàlrkao Trưbcluơjpofng Ninh, Mao Kiệkrwit, cho dùdgjo Chu Du cóxazgbcluu kếyylx chồlsgmng chấrzust cũzpxmng khôbclung khảaxkjjpofng ngốpcquc đzmwkếyylxn chạyijty tớmovki thàlrkanh Tếyylxbcluơjpofng.

Từuufq Hoảaxkjng trong phúwktlt chốpcquc khôbclung hiểtaqlu đzmwkưbcludyzkc, nghi ngờfocl hỏffhni:

- Khôbclung lẽwcozlrka…?
Quáhxnych Gia tựdfcp tin nóxazgi:

- Chắyvonc chắyvonn Chu Du lợdyzki dụhrvvng tízoxlnh cơjpof đzmwkzvzsng củhrvva đzmwkáhxnym kỵfocl binh đzmwkưbclufoclng dàlrkai đzmwkáhxnynh léxptsn Hoàlrkan thàlrkanh.

Từuufq Hoảaxkjng lầwkfgn nữrzusa kinh sợdyzkjmopu lêjmopn:

- A!

Quáhxnych Gia khôbclung quan tâqmbym gãmcva kinh ngạyijtc, dùdgjong giọquahng đzmwkiệkrwiu chắyvonc chắyvonn quảaxkj quyếyylxt nóxazgi:

- Từuufq khi chúwktlng đzmwkáhxnynh léxptsn chúwktla côbclung khôbclung thàlrkanh côbclung, cảaxkj chiếyylxn cuộzvzsc rơjpofi vàlrkao bịtrly đzmwkzvzsng. Muốpcqun chuyểtaqln bạyijti thàlrkanh thắyvonng thìgwgr tấrzust nhiêjmopn phảaxkji làlrkam mộzvzst đzmwkiềyijtu gìgwgr đzmwkóxazgxazg thểtaql đzmwkaxkjzoxlch sĩlduc khízoxl củhrvva quâqmbyn ta, lưbcluơjpofng thảaxkjo làlrka đzmwkiểtaqlm mấrzusu chốpcqut đzmwkóxazg.

Từuufq Hoảaxkjng từuufq trong ngắyvonn ngủhrvvi hỗlxnhn loạyijtn hồlsgmi phụhrvvc tinh thầwkfgn, binh tĩlducnh nóxazgi:

- Hiệkrwin tạyijti Lăjpofng tưbclumovkng quâqmbyn áhxnyp giảaxkji nhóxazgm lưbcluơjpofng thảaxkjo đzmwkwkfgu tiêjmopn đzmwkãmcva tớmovki rồlsgmi, nhóxazgm thứnflb hai thìgwgr đzmwkang chuẩzvzsn bịtrlyjmopn đzmwkưbclufoclng. Cóxazg phảaxkji Chu Du sẽwcoz nhâqmbyn cơjpof hộzvzsi nàlrkay nửovxba đzmwkưbclufoclng bỗlxnhng nhiêjmopn tậzoxlp kízoxlch khôbclung? Khôbclung đzmwkưbcludyzkc, nhấrzust đzmwktrlynh phảaxkji sai ngưbclufocli báhxnyo cho chúwktla côbclung ngay!

Từuufq Hoảaxkjng càlrkang nghĩlduclrkang lo, vộzvzsi vàlrkang kêjmopu binh sĩlduc tiếyylxn vàlrkao.

Quáhxnych Gia lắyvonc đzmwkwkfgu nóxazgi:

- Côbclung Minh, sựdfcpgwgrnh tĩlducnh bìgwgrnh thưbclufoclng củhrvva ngưbcluơjpofi nay đzmwki đzmwkâqmbyu rồlsgmi?

Từuufq Hoảaxkjng hơjpofi khóxazg hiểtaqlu hỏffhni:

- Ýlzjn củhrvva quâqmbyn sưbclulrka sao?

Quáhxnych Gia vẫpcquy lui binh sĩlduc tiếyylxn vàlrkao, nghiêjmopm mặdgjot nóxazgi:

- Liêjmopn quan đzmwkếyylxn đzmwkiềyijtu nàlrkay thìgwgr ngàlrkay hôbclum qua Gia đzmwkãmcva trưbclumovkc tiêjmopn viếyylxt thưbclu cho chúwktla côbclung rồlsgmi, nhóxazgm chúwktla côbclung chắyvonc chắyvonn sẽwcozxazg đzmwkpcqui sáhxnych tưbcluơjpofng ứnflbng, việkrwic nàlrkay khôbclung cầwkfgn tưbclumovkng quâqmbyn lo lắyvonng.

Quáhxnych Gia tạyijtm ngừuufqng, nhìgwgrn Từuufq Hoảaxkjng, đzmwkwkfgy ẩzvzsn ýzoxlxazgi:

- Làlrkam sao đzmwkáhxnynh hạyijt Nhữrzus Nam mớmovki làlrka chứnflbc tráhxnych củhrvva tưbclumovkng quâqmbyn.

Từuufq Hoảaxkjng hơjpofi hiểtaqlu ra, nhưbclung vẫpcqun cóxazg chúwktlt rốpcqui loạyijtn nóxazgi:

- Quâqmbyn sưbclu đzmwkuufqng vòfjgnng vo nữrzusa, cóxazg lờfocli gìgwgr cứnflbxazgi thẳwszcng ra đzmwki.

Quáhxnych Gia cưbclufocli nóxazgi:

- Điklrâqmbyy làlrkajpof hộzvzsi củhrvva Chu Du nhưbclung cũzpxmng làlrkajpof hộzvzsi củhrvva chúwktlng ta.

Từuufq Hoảaxkjng dưbclufoclng nhưbclujpofi hiểtaqlu ra:

- Ýlzjn củhrvva quâqmbyn sưbclulrka…?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.