Phong Lưu Tam Quốc

Chương 283 : Bách Tịch đao(hạ)

    trước sau   
Trưgcrrơgeccng Lãubrsng chưgcrra hưgcrrng phấurjtn đslhjếvcdan mấurjtt lýudau trípqbu, biếvcdat hai ngưgcrrpxjei nàdhfjy cózxey đslhjiềjhrqu e ngạnocei, sợslhj thưgcrrơgeccng tổxqhjn đslhjếvcdan hắpxjen. Thêomncm nữtfyva tâurjtm lýudau họowds cốewbn chấurjtp, rấurjtt khózxey khiếvcdan họowds phózxeyng châurjtn phózxeyng tay.

Hắpxjen đslhjàdhfjnh quay đslhjvdubu nózxeyi vớvcdai Đgcrriểlhson Vi:

- Lệojewnh Minh, ngưgcrrơgecci lêomncn ngựjiima, chúzkuyng ta so tàdhfji nàdhfjo!

Đgcrriểlhson Vi ngơgecc ngávdubc nózxeyi:

- Chúzkuya côrhojng, thếvcdadhfjy khôrhojng đslhjưgcrrslhjc tốewbnt lắpxjem đslhjâurjtu?

Trưgcrrơgeccng Lãubrsng giốewbnng nhưgcrr đslhjrowzy con vịwsalt lêomncn thớvcdat, liêomncn tụkamvc lừkamva:


- Khôrhojng cózxeygecc đslhjâurjtu, kêomncu ngưgcrrơgecci đslhji thìgecc cứoyzq đslhji đslhji! Nếvcdau ta phávdubt hiệojewn ngưgcrrơgecci lưgcrrpxjei hoặfnwec cốewbn ýudau cho qua phàdhfj thìgecc coi chừkamvng sau nàdhfjy khôrhojng mang ngưgcrrơgecci ra chiếvcdan trưgcrrpxjeng giếvcdat đslhjwsalch nữtfyva!

Trưgcrrơgeccng Lãubrsng cốewbn ýudaunrxf dọowdsa.

Đgcrriểlhson Vi còoyzqn chưgcrra biếvcdat cho qua phàdhfjdhfjzxey ýudaugecc, Trưgcrrơgeccng Lãubrsng đslhjãubrsvdubch Bávdubch Tịwsalch Đgcrrao lêomncn ngựjiima.

Khôrhojng biếvcdat cózxey phảfbmpi bởkwpci vìgeccvdubch Tịwsalch Đgcrrao, hôrhojm nay trôrhojng Trưgcrrơgeccng Lãubrsng tràdhfjn trềjhrq tựjiim tin, tăotbsng vọowdst chiếvcdan ýudau.

Hiểlhson nhiêomncn Đgcrriểlhson Vi khôrhojng thấurjty ávdubnh mắpxjet Triệojewu Vâurjtn, Thávdubi Sửljno Từkamv liêomncn tiếvcdap ávdubm thịwsal, thậgalut sựjiim mặfnwec giávdubp, cưgcrrkamki lêomncn chiếvcdan mãubrs.

ubrs thôrhoj giọowdsng nózxeyi:

- Chúzkuya côrhojng, hay làdhfj đslhjkamvng đslhjávdubnh, lỡkamk tổxqhjn thưgcrrơgeccng chúzkuya côrhojng thìgecc khôrhojng tốewbnt lắpxjem!

Triệojewu Vâurjtn tứoyzqc muốewbnn ózxeyi mávdubu, liêomncn tụkamvc ra tiếvcdang khuyêomncn can.

Trưgcrrơgeccng Lãubrsng lắpxjec đslhjvdubu cưgcrrpxjei nózxeyi:

- Tửljno Long yêomncn tâurjtm đslhji, chỉbnoadhfj tỷmsbs thípqbugeccnh thưgcrrpxjeng thôrhoji màdhfj.

Thávdubi Sửljno Từkamvoyzqn muốewbnn mởkwpc miệojewng khuyêomncn, Trưgcrrơgeccng Lãubrsng đslhjãubrs giụkamvc ngựjiima vàdhfjo giữtfyva sâurjtn đslhjurjtu, Bávdubch Tịwsalch Đgcrrao chỉbnoadhfjo Đgcrriểlhson Vi ởkwpc phípqbua xa.

Hắpxjen cưgcrrpxjei cuồurlqng ngạnoceo nózxeyi:

- Lệojewnh Minh, phózxeyng ngựjiima lạnocei đslhjâurjty đslhji!


Ngữtfyv đslhjiệojewu cựjiimc kỳiell kiêomncn quyếvcdat, cózxey thểlhso thấurjty chiếvcdan ýudau củkamka Trưgcrrơgeccng Lãubrsng đslhjgalum đslhjfnwec.

Thếvcdadhfj Đgcrriểlhson Vi khôrhojng tìgeccnh nguyệojewn giụkamvc ngựjiima đslhjếvcdan, đslhjowdsng távdubc chậgalum rìgeccgecc.

Đgcrriềjhrqu nàdhfjy khôrhojng khiếvcdan Trưgcrrơgeccng Lãubrsng mấurjtt hứoyzqng, ngưgcrrslhjc lạnocei chẳycmwng chúzkuyt lưgcrru tìgeccnh, thúzkuyc ngựjiima tiếvcdan lêomncn. Bávdubch Tịwsalch Đgcrrao giơgecc cao qua đslhjvdubu, ávdubnh nắpxjeng lấurjtp lávdubnh, lãubrsnh diễjhrqm bắpxjen bốewbnn phípqbua, khípqbu thếvcdanrxfng hồurlqn.

Vốewbnn Đgcrriểlhson Vi vẻdhsi mặfnwet khôrhojng tìgeccnh nguyệojewn, nhưgcrrng vừkamva thấurjty Trưgcrrơgeccng Lãubrsng cầvdubm Bávdubch Tịwsalch Đgcrrao uy lựjiimc cưgcrrpxjeng đslhjnocei vôrhojnrxfng, giụkamvc ngựjiima đslhjomncn cuồurlqng trùnrxfng kípqbuch, nhưgcrr trậgalun giózxey lốewbnc bay đslhjếvcdan, vẻdhsi mặfnwet gãubrs biếvcdan nghiêomncm túzkuyc.

Triệojewu Vâurjtn, Thávdubi Sửljno Từkamv biểlhsou tìgeccnh từkamv lo lắpxjeng dầvdubn biếvcdan thàdhfjnh kinh ngạnocec.

Khôrhojng thểlhso phủkamk nhậgalun rằiuvdng Trưgcrrơgeccng Lãubrsng cózxeyvdubch Tịwsalch Đgcrrao, vềjhrq mặfnwet khípqbu thếvcda quyếvcdat khôrhojng thua bấurjtt cứoyzq ai trong sâurjtn.

Mỗpxjei lầvdubn nhìgeccn nhưgcrr hắpxjen tiệojewn tay vung đslhjao kỳiell thậgalut lựjiimc phávdub hoạnocei cựjiimc kỳiell kinh ngưgcrrpxjei.

Mộowdst chiêomncu lựjiimc trảfbmpm Hoa Sơgeccn, Bávdubch Tịwsalch Đgcrrao nhưgcrr sao băotbsng xẹkwpct qua giữtfyva khôrhojng trung vệojewt sávdubng lãubrsnh diễjhrqm, đslhjao phong đslhjávdubnh xuốewbnng, khípqbu thếvcda sấurjtm sémsztt thiêomncn quâurjtn, thávdubi sơgeccn ávdubp đslhjbnoanh.

Hiểlhson nhiêomncn Đgcrriểlhson Vi bịwsal khípqbu thếvcda củkamka Trưgcrrơgeccng Lãubrsng ávdubp đslhjfbmpo, lầvdubn đslhjvdubu tiêomncn khôrhojng dávdubm đslhjózxeyn đslhjkamkdhfjmszt ngưgcrrpxjei trávdubnh thoávdubt.

Trưgcrrơgeccng Lãubrsng thấurjty thếvcda lấurjtn lưgcrrvcdat khôrhojng tha, mạnocenh tấurjtn côrhojng mấurjty chiêomncu, đslhjao đslhjao bávdub khípqbuvdubn ra, cựjiimc kỳiell mạnocenh mẽfbvj. Ngay cảfbmp Đgcrriểlhson Vi cưgcrrpxjeng nhưgcrr vậgaluy mộowdst khi mấurjtt đslhji tiêomncn cơgeccvcdang chỉbnoazxeygcrrvcdac chốewbnng đslhjkamk.Chọowdsc giậgalun Đgcrriểlhson Vi gàdhfjo la.

Nhưgcrrng thựjiimc lựjiimc tổxqhjng hợslhjp củkamka Đgcrriểlhson Vi vẫielln làdhfjgcrrslhjt trêomncn Trưgcrrơgeccng Lãubrsng. Tuy thếvcdarhojng củkamka hắpxjen nhưgcrr giózxeyvdubp mưgcrra sa, nhưgcrrubrso tốewbn liêomncn miêomncn bấurjtt tuyệojewt, muỗpxjei chiêomncu côrhojng kípqbuch đslhjao phong vẫielln sắpxjec bémsztn nhưgcrr vậgaluy, khípqbu thếvcda vẫielln mạnocenh mẽfbvj đslhjếvcdan thếvcda. Nhưgcrrng Đgcrriểlhson Vi bắpxjet đslhjvdubu lấurjty lạnocei lợslhji thếvcda, biếvcdan cózxeyrhojng cózxey thủkamk. Nếvcdau khôrhojng phảfbmpi trong tay Trưgcrrơgeccng Lãubrsng làdhfjvdubch Tịwsalch Đgcrrao chémsztm sắpxjet nhưgcrr chémsztm bùnrxfn, xuy mao đslhjoạnocen phávdubt khiếvcdan gãubrs e ngạnocei thìgecc sớvcdam buôrhojng tay phảfbmpn kípqbuch rồurlqi.

Nhưgcrrng côrhojng hiệojewu củkamka Bávdubch Tịwsalch Đgcrrao khôrhojng chỉbnoazxey thếvcda thôrhoji, nózxey khiếvcdan Trưgcrrơgeccng Lãubrsng trong trậgalun quyếvcdat đslhjurjtu vớvcdai cao thủkamkdhfjng đslhjvdubu khôrhojng rơgecci vàdhfjo thếvcda yếvcdau, hơgeccn nữtfyva tựjiim tin tăotbsng vọowdst chưgcrra từkamvng cózxey.

Trưgcrrơgeccng Lãubrsng xem đslhjúzkuyng thờpxjei cơgecc, thừkamva dịwsalp quấurjtn lêomncn, liêomncn tụkamvc *xoẹkwpct xoẹkwpct* hai đslhjao, trávdubi chémsztm cổxqhj tay, phảfbmpi chặfnwet bảfbmp vai, gózxeyc đslhjowds cựjiimc kỳiell xảfbmpo quyệojewt, thay đslhjxqhji mớvcdai đslhjvdubu vôrhoj tậgalun bávdub khípqbudhfj biếvcdan thàdhfjnh nhẹkwpc nhàdhfjng nhưgcrrurjty. Tựjiima nhưgcrr châurjtn trờpxjei gózxeyc biểlhson khôrhojng thểlhso nắpxjem bắpxjet.


Đgcrriểlhson Vi khôrhojng hiểlhsou huyềjhrqn diệojewu bêomncn trong, thấurjty chiêomncu củkamka Trưgcrrơgeccng Lãubrsng mềjhrqm mạnocei nhưgcrrrhojng thìgecc lậgalup tứoyzqc nâurjtng lêomncn thiếvcdat kípqbuch trong tay phảfbmpi, muốewbnn đslhjávdubnh văotbsng ra Bávdubch Tịwsalch Đgcrrao, tay trávdubi liêomncn hoàdhfjn ra chiêomncu.

Triệojewu Vâurjtn quan sávdubt trậgalun chiếvcdan lậgalup tứoyzqc biếvcdan sắpxjec mặfnwet, đslhjowdst nhiêomncn kinh hôrhoj:

- Nguy rồurlqi!

Thávdubi Sửljno Từkamv đslhjxqhj mồurlqrhoji lạnocenh, mộowdst bêomncn lo lắpxjeng cho Trưgcrrơgeccng Lãubrsng, mộowdst bêomncn kinh ngạnocec nózxeyi:

- Rõfnwedhfjng Đgcrriểlhson Vi quávdub tựjiim tin vàdhfjo năotbsng lựjiimc củkamka mìgeccnh. Tuy võfnwe nghệojewomncn trêomncn chúzkuya côrhojng nhưgcrrng chịwsalu thiệojewt ởkwpc chỗpxje khôrhojng biếvcdat típqbunh năotbsng củkamka Bávdubch Tịwsalch Đgcrrao. Chiêomncu nàdhfjy nhìgeccn nhưgcrr lấurjty linh hoạnocet làdhfjm chípqbunh, kỳiell thựjiimc xem tưgcrr thếvcda củkamka chúzkuya côrhojng làdhfjpqbuch thếvcdanrxfng phávdubt, chỉbnoa sợslhj đslhjiuvdng sau cózxey liêomncn hoàdhfjn sávdubt chiêomncu. Hôrhojm nay Lệojewnh Minh sẽfbvj ăotbsn quảfbmp đslhjpxjeng cho coi.

Quảfbmp nhiêomncn, Thávdubi Sửljno Từkamv vừkamva dứoyzqt lờpxjei, mộowdst kípqbuch củkamka Đgcrriểlhson Vi đslhjãubrs va chạnocem vớvcdai đslhjoảfbmpn binh Bávdubch Tịwsalch Đgcrrao củkamka Trưgcrrơgeccng Lãubrsng, phávdubt ra tiếvcdang vang đslhjinh tai nhứoyzqc ózxeyc. Rõfnwedhfjng Đgcrriểlhson Vi đslhjãubrs phávdubn đslhjvdubn khôrhojng đslhjúzkuyng, thiếvcdat kípqbuch tay phảfbmpi bịwsal chấurjtn ra, đslhjiuvdng trưgcrrvcdac mởkwpc rộowdsng, phòoyzqng tuyếvcdan trốewbnng rỗpxjeng.

Trưgcrrơgeccng Lãubrsng đslhjâurjtu bỏpxje qua cỡkamk hộowdsi tốewbnt nhưgcrr thếvcda, Bávdubch Tịwsalch Đgcrrao khípqbu thếvcda hừkamvng hựjiimc thừkamva thắpxjeng xôrhojng lêomncn, truy cùnrxfng đslhjuổxqhji tậgalun, khôrhojng nhưgcrrpxjeng chúzkuyt nàdhfjo. Vôrhoj sốewbn đslhjao ảfbmpnh bay đslhjvduby trờpxjei, từkamvng mảfbmpnh đslhjao sắpxjec bémsztn nhiếvcdap ngưgcrrpxjei, đslhjao khípqbu từkamv bốewbnn phưgcrrơgeccng távdubm hưgcrrvcdang bao phủkamk, vôrhojnrxfng tàdhfjn nhẫielln.

Đgcrriểlhson Vi cảfbmpm giávdubc rõfnwe đslhjao khípqbu nhiếvcdap ngưgcrrpxjei, khổxqhj luyệojewn toàdhfjn thâurjtn cơgecc bắpxjep cũvcdang thấurjty hơgecci đslhjau, kípqbuch thípqbuch chiếvcdan ýudau củkamka gãubrs. Gãubrsmsztt lớvcdan mộowdst tiếvcdang, kípqbuch trong tay trávdubi dựjiimng thẳycmwng vẽfbvjoyzqng tròoyzqn, cùnrxfng lúzkuyc đslhjózxey tay phảfbmpi thuậgalun thếvcda thu vềjhrq thẳycmwng tớvcdai trávdubn Trưgcrrơgeccng Lãubrsng.

Triệojewu Vâurjtn đslhjoyzqng xem kinh ngạnocec távdubn thávdubn, lầvdubm bầvdubm:

- Đgcrrao thậgalut cưgcrrpxjeng, vừkamva cưgcrrơgeccng vừkamva nhu, thậgalut làdhfjvdub đslhjnoceo.

Thávdubi Sửljno Từkamv lắpxjec đslhjvdubu cảfbmpm thávdubn:

- Nếvcdau vừkamva rồurlqi làdhfj ta thìgeccvcdang sẽfbvjzxey kếvcdat cuộowdsc nhưgcrr vậgaluy.

Triệojewu Vâurjtn hồurlqi phụkamvc tinh thầvdubn, nózxeyi:


- Lầvdubn đslhjvdubu tiêomncn khôrhojng quen thuộowdsc típqbunh năotbsng đslhjao, nếvcdau cózxey trậgalun sau thìgecc tin tưgcrrkwpcng chúzkuya côrhojng sẽfbvj khôrhojng dễjhrqdhfjng đslhjpxjec thủkamk nhưgcrr vậgaluy.

Thávdubi Sửljno Từkamv quay đslhjvdubu, cưgcrrpxjei khẽfbvjzxeyi:

- Chỉbnoa sợslhj trêomncn chiếvcdan trưgcrrpxjeng khôrhojng cózxey lầvdubn thứoyzq hai.

Triệojewu Vâurjtn cưgcrrpxjei ha hảfbmp, gậgalut đslhjvdubu.

Chớvcdap mắpxjet hai ngưgcrrpxjei giao đslhjurjtu gầvdubn trăotbsm chiêomncu, xem tìgeccnh hìgeccnh thắpxjeng bạnocei bấurjtt phâurjtn. Nhìgeccn ra đslhjưgcrrslhjc Trưgcrrơgeccng Lãubrsng cózxeyvdubch Tịwsalch Đgcrrao, mặfnwet vũvcda lựjiimc bắpxjet đslhjvdubu đslhjuổxqhji kịwsalp đslhjávdubm Đgcrriểlhson, Triệojewu.

zkuyc nàdhfjy Triệojewu Vâurjtn tinh thầvdubn hưgcrrng phấurjtn nhìgeccn hai ngưgcrrpxjei trong sâurjtn távdubch ra, xem ra thắpxjeng bạnocei đslhjãubrs phâurjtn.

Đgcrriểlhson Vi đslhjvdubu đslhjvduby mồurlqrhoji lớvcdan tiếvcdang gàdhfjo to:

- Mạnocenh thậgalut, mạnocenh quávdub đslhji! Trậgalun nàdhfjy thuộowdsc hạnocedhfj giữtfyvurjtu hơgeccn thìgecc chắpxjec thua mấurjtt!

Trưgcrrơgeccng Lãubrsng thởkwpc hổxqhjn hểlhson nózxeyi:

- Cózxey mạnocenh cỡkamkdhfjo cũvcdang chưgcrra phảfbmpi đslhjewbni thủkamk củkamka Lệojewnh Minh.

Đgcrriểlhson Vi lau mồurlqrhoji, cưgcrrpxjei chấurjtt phávdubc nózxeyi:

- Chúzkuya côrhojng khen quávdub lờpxjei.

Trưgcrrơgeccng Lãubrsng đslhjưgcrrơgeccng nhiêomncn nhìgeccn ra trêomncn mặfnwet Đgcrriểlhson Vi đslhjvduby đslhjpxjec ýudau, cưgcrrpxjei khổxqhjzxeyi:


- Lầvdubn đslhjvdubu tiêomncn dùnrxfng Bávdubch Tịwsalch Đgcrrao, ta chưgcrra nắpxjem chắpxjec típqbunh năotbsng trong đslhjózxey, hơgeccn nữtfyva đslhjewbni vớvcdai hoàdhfjn thiếvcdat đslhjnocei đslhjao trưgcrrvcdac kia thìgeccvdubi nàdhfjy nặfnweng quávdub, tay ta nhưgcrr nhũvcdan ra.

- Ha ha ha!

Đgcrriểlhson Vi khôrhojng hềjhrq kiêomncng dèubrsgcrrpxjei to nózxeyi:

- Đgcrrúzkuyng thếvcda, so vớvcdai song thiếvcdat kípqbuch củkamka thuộowdsc hạnoceoyzqn nặfnweng hơgeccn hai mưgcrrơgecci câurjtn.

Tiếvcdang cưgcrrpxjei vừkamva dứoyzqt, ávdubnh mắpxjet Đgcrriểlhson Vi rơgecci vàdhfjo song kípqbuch trong tay, lậgalup tứoyzqc mặfnwet mếvcdau mávdubo gàdhfjo rốewbnng nózxeyi:

- Chúzkuya côrhojng, song kípqbuch củkamka lãubrso Đgcrriểlhson tiêomncu rồurlqi!

Thìgecc ra đslhjôrhoji thiếvcdat kípqbuch do huyềjhrqn thiếvcdat hiếvcdam cózxey đslhjúzkuyc thàdhfjnh củkamka Đgcrriểlhson Vi coi nhưgcrrdhfj bảfbmpo vậgalut, nhưgcrrng trưgcrrvcdac thếvcdarhojng củkamka Bávdubch Tịwsalch Đgcrrao thìgecc đslhjlhso lạnocei vôrhoj sốewbn lỗpxje hổxqhjng hìgeccnh răotbsng cưgcrra, sâurjtu đslhjếvcdan cảfbmp tấurjtc. Nếvcdau làdhfj binh khípqbugeccnh thưgcrrpxjeng, chỉbnoa sợslhj sớvcdam đslhjoyzqt thàdhfjnh hai rồurlqi. Nếvcdau còoyzqn tiếvcdap tụkamvc đslhjávdubnh, đslhjôrhoji thiếvcdat kípqbuch củkamka Đgcrriểlhson Vi chắpxjec chắpxjen hỏpxjeng mấurjtt.

Trưgcrrơgeccng Lãubrsng cưgcrrpxjei vang, nózxeyi:

- Khôrhojng sao, hưgcrr thìgecc ta mờpxjei ngưgcrrpxjei chếvcda tạnoceo mộowdst đslhjôrhoji tốewbnt hơgeccn nữtfyva cho ngưgcrrơgecci!

nrxf Trưgcrrơgeccng Lãubrsng thua nhưgcrrng bộowdsvdubng rấurjtt làdhfj vui, hắpxjen nhảfbmpy xuốewbnng ngựjiima, lớvcdan tiếvcdang hôrhoj:

- Hôrhojm nay vui vẻdhsi, ta mờpxjei cávdubc vịwsal uốewbnng rưgcrrslhju!

Đgcrriểlhson Vi nghe cózxeygcrrslhju uốewbnng, mặfnwet đslhjvduby hưgcrrng phấurjtn nózxeyi:

- Tốewbnt, tốewbnt!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.