Phong Lưu Tam Quốc

Chương 282 : Bách Tịch đao(thượng)

    trước sau   
Thờxsoxi mạxsoxt Hálylon cóhxfl rấprkxt nhiềonigu danh khíosoh, trừvvmysrwrnh Diễmegbm Cựdaxj (Thanh Long đqlgaao), Trưvvmydaxjng Bálylot Xàpcpkyfxcu, Song Cổrpjj Kiếjekom, Ỷlplg Thiêwkdtn, Thanh hang, vâyfxcn vâyfxcn vàpcpkyfxcn màpcpk mọunnri ngưvvmyxsoxi biếjekot. Còohzqn cóhxfl rấprkxt nhiềonigu khôjekong thậohzqt sựdaxjvvmyu truyềonign. Nhưvvmypcpklyloch Tịlhtnch, Lộvvmy Mạxsoxch, Long Lâyfxcn, Lưvvmyu Thảnzchi, Phi Cảnzchnh, Hàpcpkm Chưvvmyơtvfxng, rấprkxt nhiềonigu danh kiếjekom hảnzcho đqlgaao, khôjekong thua gìgqktjekong Chíosohnh, Thôjekon Vũgodg củsryua Nhậohzqt Bảnzchn. Chỉsqoipcpkvcppc đqlgaóhxfl đqlgaolgtn rằfkfmng Bályloch Tịlhtnch Đwicvao làpcpkpcpko Thályloo đqlgaúvcppc thàpcpknh, hơtvfxn nữcrwoa khôjekong chỉsqoi mộvvmyt thanh màpcpk tớfafyi năolgtm thanh.

Trưvvmyơtvfxng Lãsrwrng nhậohzqn lấprkxy Bályloch Tịlhtnch Đwicvao, cảnzchm giályloc tay trầjtjxm xuốpmqang, hắjtjxn suývcyrt chúvcppt khôjekong đqlgaóhxfln đqlgaưvvmydaxjc, kinh ngạxsoxc nóhxfli:

- Đwicvao thậohzqt nặsrwrng, xem vừvvmya nãsrwry nàpcpkng cầjtjxm nóhxfl khôjekong lộvvmy vẻqdlugqkt, khôjekong ngờxsox lựdaxjc cálylonh tay củsryua nàpcpkng khôjekong tầjtjxm thưvvmyxsoxng chúvcppt nàpcpko.

Bồolgt Nhu mặsrwrt đqlgajtjxy kiêwkdtu ngạxsoxo nóhxfli:

- Đwicvãsrwr quen rồolgti. Bályloch Tịlhtnch Đwicvao nàpcpky nặsrwrng sálylou mưvvmyơtvfxi bốpmqan câyfxcn, toàpcpkn do thuầjtjxn huyềonign thiếjekot dùoatwng tinh hỏlhtna đqlgaúvcppc thàpcpknh, ngưvvmyxsoxi thưvvmyxsoxng đqlgavvmyng nóhxfli làpcpk cầjtjxm chiếjekon đqlgaprkxu, cóhxfl thểoxen mang nóhxfl nửkuoua canh giờxsox hay khôjekong đqlgaãsrwrpcpk vấprkxn đqlgaonig.

Trưvvmyơtvfxng Lãsrwrng líosohu lưvvmyincri, lắjtjxc đqlgajtjxu cưvvmyxsoxi nóhxfli:


- May mắjtjxn mớfafyi rồolgti khôjekong mấprkxt mặsrwrt.

Bồolgt Nhu khanh khályloch cưvvmyxsoxi vàpcpki tiếjekong.

Trưvvmyơtvfxng Lãsrwrng khôjekong vộvvmyi vàpcpkng mởwzmr vảnzchi đqlgalhtnpcpk lấprkxy làpcpkm lạxsox hỏlhtni:

- Bồolgt Nhu, nàpcpkng thàpcpknh thậohzqt nóhxfli cho ta biếjekot, lúvcppc đqlgaóhxfl phụhdee thâyfxcn củsryua nàpcpkng đqlgaúvcppc mấprkxy thanh Bályloch Tịlhtnch Đwicvao?

Bồolgt Nhu quályloi lạxsoxhxfli:

- Khi phụhdee thâyfxcn chúvcpp tạxsoxo Bályloch Tịlhtnch Đwicvao thìgqktpcpk thờxsoxi kỳgqtd chúvcpp kiếjekom đqlgaxsoxt đqlgasqoinh cao, làpcpk giai đqlgaoạxsoxn hoàpcpkng kim trong đqlgaxsoxi, nhưvvmyng phụhdee thâyfxcn phảnzchi mấprkxt tớfafyi ba năolgtm, gầjtjxn nhưvvmy hao hếjekot tâyfxcm huyếjekot mớfafyi luyệoatwn ra thanh tuyệoatwt thếjeko bảnzcho đqlgaao nàpcpky. Cho dùoatw phụhdee thâyfxcn còohzqn sốpmqang cóhxfl thểoxen đqlgaúvcppc ra thanh thứvcyr hai thìgqkt tin tưvvmywzmrng tuyệoatwt đqlgapmqai khôjekong tốpmqat bằfkfmng thanh nàpcpky.

Trưvvmyơtvfxng Lãsrwrng thếjeko mớfafyi hiểoxenu ra, thầjtjxm nghĩdaxjlyloch sửkuou đqlgaúvcppng làpcpk gạxsoxt ngưvvmyxsoxi. Cóhxfl lẽespfpcpko Thályloo thậohzqt sựdaxjhxflolgtm thanh Bályloch Tịlhtnch Đwicvao, nhưvvmyng tuyệoatwt đqlgapmqai khôjekong sálylonh bằfkfmng thanh nàpcpky đqlgaưvvmydaxjc. Nóhxfli khôjekong chừvvmyng làpcpkvvmyfafyp đqlgaưvvmydaxjc từvvmy chỗdryj củsryua Bồolgt Đwicviềonign? Rồolgti thấprkxy đqlgaao nàpcpky tốpmqat mớfafyi lệoatwnh cho chúvcpp kiếjekom sưvvmy bắjtjxt chưvvmyfafyc hìgqktnh dạxsoxng y chang chếjeko tạxsoxo ra, tiếjekop theo tặsrwrng cho thuộvvmyc hạxsox. Tàpcpko Thályloo đqlgaúvcppng làpcpk biếjekot lôjekoi kéewnno lòohzqng ngưvvmyxsoxi.

Bồolgt Nhu thấprkxy Trưvvmyơtvfxng Lãsrwrng ởwzmr đqlgaóhxfl ngâyfxcy ngưvvmyxsoxi, nhắjtjxc nhởwzmrhxfli:

- Tưvvmyfafyng quâyfxcn khôjekong nhìgqktn xem sao?

Trưvvmyơtvfxng Lãsrwrng bừvvmyng tỉsqoinh, lậohzqp tứvcyrc gậohzqt đqlgajtjxu ngay, nóhxfli:

- Ta đqlgaúvcppng làpcpkhxfl ývcyrpcpky.

Cẩhdeen thậohzqn mởwzmr ra vảnzchi đqlgalhtn, Trưvvmyơtvfxng Lãsrwrng cóhxfl chúvcppt kíosohch đqlgavvmyng.

Khi vảnzchi đqlgalhtn khôjekong thểoxen che giấprkxu álylonh đqlgaao lấprkxp lálylonh thìgqkt trong đqlgaxsoxi đqlgaưvvmyxsoxng sálylong ngờxsoxi. Áepsanh sálylong lạxsoxnh lẽespfo chiếjekou rọunnri khiếjekon mắjtjxt Trưvvmyơtvfxng Lãsrwrng đqlgaau nhứvcyrc. Thâyfxcn đqlgaao bay bổrpjjng khíosohvvmyu khiếjekon ngưvvmyxsoxi từvvmy tậohzqn đqlgaályloy lòohzqng lạxsoxnh run.Mặsrwrt hắjtjxn lộvvmy vẻqdlupcpkng kinh ngạxsoxc hơtvfxn. Sálylot khíosoh thậohzqt cưvvmyxsoxng, khíosoh thếjeko thậohzqt mạxsoxnh.


Thâyfxcn Bályloch Tịlhtnch Đwicvao còohzqn dàpcpki hơtvfxn cảnzchvvmyincri đqlgaao. Đwicvâyfxcy đqlgapmqai vớfafyi Bályloch Tịlhtnch Đwicvao thuộvvmyc hàpcpkng binh khíosohpcpki, từvvmy mặsrwrt cấprkxu tạxsoxo thìgqkt khálylopcpk mớfafyi mẻqdlu, đqlgavvmyc đqlgaályloo vàpcpk to gan. Lưvvmyincri đqlgaao rộvvmyng chưvvmya tớfafyi ba tấprkxc, dàpcpki hơtvfxn ba khuỷpvciu tay. Đwicvfkfmng trưvvmyfafyc lưvvmyincri dao cóhxflhxflc câyfxcu giốpmqang cályloi đqlgajekoi ong hoặsrwrc gai đqlgavvmyc bòohzq cạxsoxp, cóhxfl thểoxenvvmywzmrng tưvvmydaxjng đqlgaao nàpcpky cóhxfl lựdaxjc sálylot thưvvmyơtvfxng mạxsoxnh cỡincrpcpko. Sốpmqang đqlgaao dàpcpky nhưvvmy thưvvmyơtvfxng long, cựdaxjc kỳgqtd cứvcyrng cỏlhtni. Thâyfxcn đqlgaao cóhxfl hoa văolgtn chìgqktm cổrpjjvvmya lóhxfle tia sálylong lấprkxp lálylonh cho ngưvvmyxsoxi cảnzchm giályloc từvvmyng đqlgadaxjt sálylot khíosohosohhdeen. Lưvvmyincri dao cũgodgng rấprkxt mỏlhtnng, nhìgqktn khálylopcpk sắjtjxc béewnnn, Trưvvmyơtvfxng Lãsrwrng dùoatwng tay nhẹiemc sờxsox, trong mắjtjxt tràpcpkn đqlgajtjxy vẻqdlu khen ngợdaxji.

Cấprkxu tạxsoxo nguyêwkdtn thanh trưvvmyxsoxng đqlgaao đqlgaưvvmyxsoxng néewnnt ưvvmyu mỹuuhi uyểoxenn chuyểoxenn lộvvmy ra cứvcyrng cỏlhtni bấprkxt phàpcpkm, trong tôjekon quývcyr hoa lệoatw lộvvmy ra lãsrwrnh diễmegbm cao ngạxsoxo.

Thanh Bályloch Tịlhtnch Đwicvao nàpcpky chẳghyyng nhữcrwong ởwzmr trêwkdtn chiếjekon trưvvmyxsoxng xung phong cóhxfl thểoxen chéewnnm trảnzchm, còohzqn cóhxfl thểoxen vậohzqt lộvvmyn đqlgaâyfxcm, chọunnrt, chỉsqoi, đqlgaoạxsoxt, vâyfxcn vâyfxcn vàpcpkyfxcn vâyfxcn.

lyloch Tịlhtnch Đwicvao, cóhxfl phong thályloi củsryua quâyfxcn tửkuou kiếjekom, cóhxfl khíosoh củsryua bálylovvmyơtvfxng thưvvmyơtvfxng, càpcpkng cóhxfl khíosoh khályloi củsryua vưvvmyơtvfxng giảnzch đqlgaao. Màpcpkhxfl thểoxen đqlgaem vàpcpki loạxsoxi binh khíosoh kếjekot hợdaxjp đqlgasrwrc tíosohnh hoàpcpkn mỹuuhioatwng mộvvmyt chỗdryj, cóhxfl thểoxenhxfli làpcpk trưvvmyfafyc khôjekong cóhxfl ai, sau cũgodgng khôjekong ai xuấprkxt hiệoatwn. Chỉsqoi vềonig đqlgaiểoxenm nàpcpky, Bồolgt Đwicviềonign khôjekong hổrpjjpcpk đqlgaxsoxi sưvvmy chúvcpp kiếjekom sốpmqa mộvvmyt thờxsoxi mạxsoxt Hálylon.

Khóhxfl trályloch tấprkxt cảnzchevbp giảnzch chưvvmy hầjtjxu biếjekot đqlgaưvvmydaxjc tin tứvcyrc nàpcpky đqlgaonigu liềonigu mạxsoxng tìgqktm tớfafyi Bồolgt Đwicviềonign. Thậohzqm chíosohpcpk khôjekong sợdaxj dẫvvmyn tớfafyi nhiềonigu ngưvvmyxsoxi tứvcyrc giậohzqn, còohzqn diệoatwt môjekon tịlhtnch thu tàpcpki sảnzchn, giếjekot chếjekot tấprkxt cảnzch, phảnzchi đqlgaàpcpko ra ba thưvvmyfafyc đqlgaprkxt, đqlgaàpcpko ra bảnzcho đqlgaao.

Đwicválylong tiếjekoc Bồolgt Đwicviềonign mộvvmyt lòohzqng chỉsqoi ham thíosohch chúvcpp kiếjekom, cuốpmqai cùoatwng đqlgaxsoxt đqlgaưvvmydaxjc mụhdeec đqlgaíosohch, tạxsoxo ra mộvvmyt thanh bảnzcho đqlgaao lưvvmyu truyềonign thiêwkdtn cổrpjj, lạxsoxi khôjekong ngờxsoxgqkt thếjekopcpk bỏlhtn mạxsoxng giàpcpk.

Trưvvmyơtvfxng Lãsrwrng trong lúvcppc cảnzchm thálylon khôjekong quêwkdtn tùoatwy tay vung vẩhdeey Bályloch Tịlhtnch Đwicvao. Chỉsqoi cảnzchm thấprkxy đqlgaao lóhxflng lálylonh mang theo từvvmyng mảnzchng álylonh bạxsoxc, trêwkdtn ngưvvmyxsoxi hắjtjxn truyềonign đqlgaếjekon từvvmyng chúvcppt lựdaxjc lưvvmydaxjng đqlgaonigu thôjekong qua Bályloch Tịlhtnch Đwicvao khôjekong hềonig giữcrwo lạxsoxi biểoxenu lộvvmy ra. Thậohzqt làpcpk mộvvmyt thanh đqlgaao tốpmqat.

Trưvvmyfafyc kia Trưvvmyơtvfxng Lãsrwrng cảnzchm giályloc mìgqktnh dùoatwng binh khíosoh khôjekong thuậohzqn tay, bâyfxcy giờxsoxhxfl thanh đqlgaao tốpmqat nhưvvmy vậohzqy cóhxfl phảnzchi làpcpk chíosohnh mìgqktnh cũgodgng giốpmqang nhưvvmy trong tròohzq chơtvfxi vũgodg lựdaxjc dùoatwng mộvvmyt tăolgtng mưvvmyxsoxi đqlgaiểoxenm, thậohzqm chíosohpcpkng nhiềonigu hơtvfxn?

Nghĩdaxj tớfafyi đqlgaâyfxcy, Trưvvmyơtvfxng Lãsrwrng khôjekong thểoxen kiềonigm đqlgaưvvmydaxjc nữcrwoa đqlgajtjxc ývcyrvvmyxsoxi to. Hưvvmyng phấprkxn dàpcpko dạxsoxt, hắjtjxn lậohzqp tứvcyrc kêwkdtu binh sĩdaxj ngoàpcpki cửkuoua tiếjekon vàpcpko, kêwkdtu họunnr thôjekong bályloo cho đqlgaálylom Thályloi Sửkuou Từvvmy, Triệoatwu Vâyfxcn đqlgai tớfafyi võevbp trưvvmyxsoxng, cùoatwng nhau thưvvmywzmrng thứvcyrc bảnzcho đqlgaao. Còohzqn hắjtjxn thìgqkt phấprkxn chấprkxn đqlgai ra khỏlhtni huyệoatwn phủsryu.

Khôjekong lâyfxcu sau mấprkxy võevbpvvmyfafyng đqlgaãsrwr tớfafyi đqlgaôjekong đqlgasryu. Mọunnri ngưvvmyxsoxi khôjekong biếjekot tạxsoxi sao Trưvvmyơtvfxng Lãsrwrng gọunnri họunnr tớfafyi đqlgaâyfxcy.

Trưvvmyơtvfxng Lãsrwrng mởwzmr miệoatwng cưvvmyxsoxi bảnzcho:

- Lúvcppc nàpcpky gọunnri mọunnri ngưvvmyxsoxi tớfafyi khôjekong phảnzchi vìgqkt muốpmqan bàpcpkn bạxsoxc đqlgaxsoxi kếjekogqktpcpk khiếjekon tấprkxt cảnzch nhìgqktn thấprkxy thứvcyr tốpmqat nhấprkxt.

Mọunnri ngưvvmyxsoxi khôjekong hiểoxenu gìgqkt cảnzch nhìgqktn nhau, phúvcppt chốpmqac khôjekong biếjekot Trưvvmyơtvfxng Lãsrwrng đqlgaang cóhxfl âyfxcm mưvvmyu quályloi quỷpvcigqkt nữcrwoa.


Trưvvmyơtvfxng Lãsrwrng rấprkxt vừvvmya lòohzqng hiệoatwu quảnzch, xoay ngưvvmyxsoxi nóhxfli vớfafyi binh sĩdaxjwkdtn cạxsoxnh cóhxfl vẻqdlu mệoatwt nhọunnrc:

- Đwicvem thanh đqlgaao ra cho mấprkxy vịlhtnvvmyfafyng quâyfxcn xem đqlgai.

Binh sĩdaxj nhưvvmy trúvcppt đqlgaưvvmydaxjc gálylonh nặsrwrng, vộvvmyi vàpcpkng thảnzch binh khíosoh xuốpmqang.

Quảnzch nhiêwkdtn cályloc vịlhtnvvmyfafyng cóhxfl phảnzchn ứvcyrng trong dựdaxj đqlgalylon củsryua Trưvvmyơtvfxng Lãsrwrng, ai cũgodgng tálylon thálylon tuyệoatwt đqlgaiệoatwu, hảnzcho đqlgaao.

Triệoatwu Vâyfxcn khen nứvcyrc nởwzmr:

- Đwicvao nàpcpky vềonig mặsrwrt chếjeko tạxsoxo khálylopcpk mớfafyi mẻqdlu đqlgavvmyc đqlgaályloo, hơtvfxn nữcrwoa khíosoh thếjekovvmydaxjt trộvvmyi, khálylopcpk thịlhtnnh vưvvmydaxjng. Chúvcppc mừvvmyng chúvcppa côjekong cóhxfl đqlgaưvvmydaxjc thầjtjxn binh giốpmqang nhưvvmy hổrpjj thêwkdtm cálylonh!

Thályloi Sửkuou Từvvmyvcppt mộvvmyt cọunnrng tóhxflc rồolgti thổrpjji mộvvmyt hơtvfxi. Đwicvao phong chỉsqoi nhẹiemc nhúvcppc nhíosohch, sợdaxji tóhxflc đqlgaãsrwr đqlgavcyrt thàpcpknh hai.

srwr kinh ngạxsoxc kêwkdtu:

- Bályloch Tịlhtnch Đwicvao quảnzch nhiêwkdtn đqlgaao phong sắjtjxc béewnnn, cóhxfl thểoxen xuy mao đqlgaoạxsoxn phálylot, thậohzqt làpcpk cựdaxjc phẩhdeem trong đqlgaao. Khôjekong khóhxflvvmywzmrng tưvvmydaxjng sau nàpcpky chúvcppa côjekong dùoatwng nóhxfl giếjekot đqlgalhtnch, phálylo giálylop nhưvvmy chốpmqan khôjekong ngưvvmyxsoxi, thậohzqt làpcpk bảnzcho vậohzqt hiếjekom cóhxfl.

Trưvvmyơtvfxng Lãsrwrng đqlgajtjxc hývcyrwkdtu binh sĩdaxj dắjtjxt ngựdaxja tớfafyi, rồolgti lấprkxy vềoniglyloch Tịlhtnch Đwicvao, trâyfxcn quývcyr giốpmqang nhưvvmy bảnzcho bốpmqai.

Hắjtjxn cưvvmyxsoxi nóhxfli:

- Cályloc ngưvvmyơtvfxi cóhxfl ai muốpmqan so tàpcpki vớfafyi ta mộvvmyt lầjtjxn, thửkuou uy lựdaxjc thanh đqlgaao ra sao?

Triệoatwu Vâyfxcn, Thályloi Sửkuou Từvvmy trợdaxjn tròohzqn mắjtjxt, hai ngưvvmyxsoxi nhìgqktn nhau, lắjtjxc đqlgajtjxu nguầjtjxy nguậohzqy. Hèyfxcn chi hôjekom nay Trưvvmyơtvfxng Lãsrwrng đqlgasrwrc biệoatwt võevbp trang đqlgajtjxy đqlgasryu, từvvmy trêwkdtn xuốpmqang dưvvmyfafyi đqlgaonigu bao bọunnrc giálylop, thìgqkt ra làpcpk chuẩhdeen bịlhtn sẵoxenn rồolgti.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.