Phong Lưu Tam Quốc

Chương 281 : Tế Dương(hạ)

    trước sau   
Trưiencơxsgqng Lãvovang ngẩsojsn ra. Mấvdisy ngàkskqy nay hắqajen bậeakln rộddnun côeaklng việnvffc quáasca khôeaklng gặnfdyp nàkskqng, khôeaklng biếrtbrt lầciutn nàkskqy nàkskqng chủsnbb đshfiddnung tìxlelm tớnvzfi làkskqavwr chuyệnvffn gìxlel.

Tuy nghĩnvzf vậeakly nhưiencng hắqajen rấvdist nhanh cho nàkskqng tiếrtbrn vàkskqo.

Trưiencơxsgqng Ninh vẫpezln làkskq mặnfdyc nhung trang, tưienc thếrtbr oai hùowbrng, trêqihrn khuôeakln mặnfdyt quyếrtbrn rũamym luôeakln làkskq biểddnuu tìxlelnh nghiêqihrm túgfwrc.

Trưiencơxsgqng Lãvovang qua mấvdisy ngàkskqy tạhqfom hoãvovan, tâzygkm tìxlelnh sáascang sủsnbba nhiềonpzu, thấvdisy Trưiencơxsgqng Ninh tiếrtbrn vàkskqo thìxlel đshfivdisng lêqihrn nóavwri:

- Ninh tiểddnuu thưienc, khôeaklng biếrtbrt cóavwrxlel chỉzygk giáascao?

Trưiencơxsgqng Ninh chắqajep tay coi nhưienckskqnh lễddnu, sắqajec mặnfdyt khôeaklng nóavwrng khôeaklng lạhqfonh, trầciutm giọnvzfng nóavwri:


- Tưiencnvzfng quâzygkn, nôeakl gia cóavwr mộddnut chuyệnvffn muốnvffn cầciutu.

Trưiencơxsgqng Lãvovang nhìxleln nàkskqng nghiêqihrm túgfwrc nhưienc vậeakly thìxlelamymng rấvdist tòbrsqbrsq, hỏsnbbi:

- Trưiencơxsgqng tiểddnuu thưienc, khôeaklng biếrtbrt cóavwr chuyệnvffn gìxlel quan trọnvzfng khôeaklng? Cóavwrxlel đshfinplbng ngạhqfoi nóavwri thẳqihrng.

Trưiencơxsgqng Ninh nóavwri:

- Hôeaklm đshfióavwr thuộddnuc hạhqfo chấvdisp nhậeakln đshfiiềonpzu kiệnvffn củsnbba tưiencnvzfng quâzygkn, bâzygky giờzsei đshfiãvova huấvdisn luyệnvffn cho tưiencnvzfng quâzygkn ra mộddnut đshfiáascam khôeaklzygku quỷxugz binh sứvdisc chiếrtbrn đshfivdisu hơxsgqn cảbjws trưiencnvzfc kia, đshfiãvova tớnvzfi lúgfwrc tưiencnvzfng quâzygkn thựnvzfc hiệnvffn lờzseii hứvdisa rồugizi.

Trưiencơxsgqng Lãvovang gậeaklt đshficiutu, nóavwri:

- Nàkskqng hãvovay yêqihrn tâzygkm đshfii, Trưiencơxsgqng Lãvovang khôeaklng phảbjwsi hạhqfong tiểddnuu nhâzygkn hứvdisa màkskq nuốnvfft lờzseii.

Trưiencơxsgqng Ninh hơxsgqi hoảbjwsng hốnvfft, vộddnui nóavwri:

- Thuộddnuc hạhqfo tuyệnvfft đshfinvffi khôeaklng cóavwr ýhqfokskqy! Lúgfwrc đshfióavwr gặnfdyp gỡwtpqiencnvzfng quâzygkn, chớnvzfp mắqajet đshfiãvova qua vàkskqi năddnum màkskq cừnplbu nhâzygkn vẫpezln sốnvffng trêqihrn đshfizseii, mỗnplbi khi nhớnvzf tớnvzfi thìxleleaklowbrng thốnvffng khổgfwr, trong lòbrsqng rựnvzfc cháascay lửamyma hậeakln. Hiệnvffn giờzsei hai tặnfdyc tửamym Cung Đbpyzôeakl, Lưiencu Tịbytfch đshfionpzu ởfobf tạhqfoi Tâzygkn Tháascai huyệnvffn. Khẩsojsn xin tưiencnvzfng quâzygkn đshfiugizng ýhqfo, cho phéotpnp thuộddnuc hạhqfo tớnvzfi Tâzygkn Tháascai tru sáascat hai tặnfdyc nhâzygkn nàkskqy, báascao thùowbr cho huynh đshfinvff đshfiãvova chếrtbrt!

Trưiencơxsgqng Lãvovang gậeaklt đshficiutu nóavwri:

- Đbpyzâzygky làkskq tấvdist nhiêqihrn. Nhưiencng thủsnbbiencnvzfng Tâzygkn Tháascai làkskq Lỗnplbgfwrc khôeaklng phảbjwsi kẻmkqt tầciutm thưienczseing, tuyệnvfft đshfinvffi khôeaklng thểddnu khinh thưienczseing, cóavwr việnvffc gìxlel phảbjwsi bàkskqn bạhqfoc nhiềonpzu vớnvzfi quâzygkn sưienc.

Trưiencơxsgqng Ninh rấvdist biếrtbrt ơxsgqn nóavwri:

- Đbpyza tạhqfoiencnvzfng quâzygkn thàkskqnh toàkskqn, thuộddnuc hạhqfo hiểddnuu rồugizi!


Trưiencơxsgqng Lãvovang khẽnkgtienczseii nóavwri:

- Khôeaklng cầciutn kháascach sáascao. Đbpyzúgfwrng rồugizi, ta còbrsqn cóavwr mộddnut việnvffc muốnvffn hỏsnbbi nàkskqng.

Trưiencơxsgqng Ninh khôeaklng chúgfwrt suy nghĩnvzf buộddnut miệnvffng nóavwri:

- Tưiencnvzfng quâzygkn muốnvffn biếrtbrt cáascai gìxlel? Thuộddnuc hạhqfo biếrtbrt gìxlel sẽnkgtavwri ra hếrtbrt.

Trưiencơxsgqng Lãvovang cưienczseii cưienczseii, lêqihrn tiếrtbrng:

- Đbpyzugizn rằhlding phụjjry thâzygkn nàkskqng đshfiưiencbrsqc đshfiếrtbrn ‘tháascai bìxlelnh yếrtbru thuậeaklt’ củsnbba Nam Hoa tiêqihrn nhâzygkn mớnvzfi biếrtbrn lợbrsqi hạhqfoi nhưienc vậeakly, khôeaklng biếrtbrt nàkskqng cóavwr từnplbng xem nộddnui dung trong sáascach nàkskqy chưienca?

Trưiencơxsgqng Ninh ngẩsojsn ra nóavwri:

- Nộddnui dung bêqihrn trong quáascazygku xa, thuộddnuc hạhqfo chỉzygk hiểddnuu chúgfwrt chúgfwrt.

Trưiencơxsgqng Lãvovang vỗnplb tay nóavwri:

- Vậeakly làkskq tốnvfft quáasca rồugizi!

Trưiencơxsgqng Ninh thấvdisy Trưiencơxsgqng Lãvovang vui vẻmkqt nhưienc vậeakly thìxlel vộddnui nóavwri:

- Sáascach đshfióavwr hiệnvffn đshfiang ởfobf trong tay Lưiencu Tịbytfch.

Trưiencơxsgqng Lãvovang cưienczseii ha ha nóavwri:


- Ta biếrtbrt rồugizi. Tốnvfft lắqajem, khôeaklng còbrsqn việnvffc gìxlel nữqgcia, đshfibrsqi nàkskqng báascao đshfiưiencbrsqc đshfihqfoi cừnplbu rồugizi, Trưiencơxsgqng Lãvovang còbrsqn cóavwr mộddnut chuyệnvffn cầciutu nàkskqng.

Trưiencơxsgqng Ninh mơxsgq hồugiz biếrtbrt ýhqfo nghĩnvzf trong lòbrsqng Trưiencơxsgqng Lãvovang rồugizi khôeaklng dáascam chắqajec. Nàkskqng nghĩnvzfkskq hắqajen muốnvffn mìxlelnh dạhqfoy cho nộddnui dung trong sáascach, vìxlel vậeakly màkskqbrsqng khôeaklng vui.

Tuy nhiêqihrn, nàkskqng khôeaklng lậeaklp tứvdisc phảbjwsn báascac màkskqavwri rằhlding:- Chỉzygk cầciutn tưiencnvzfng quâzygkn cóavwr chỗnplbkskqo cầciutn thuộddnuc hạhqfo thìxlel sẽnkgt quyếrtbrt dốnvffc hếrtbrt sứvdisc mìxlelnh.

Trưiencơxsgqng Lãvovang gậeaklt đshficiutu tỏsnbb ra vừnplba lòbrsqng, nóavwri:

- Vậeakly nàkskqng đshfii xuốnvffng trưiencnvzfc đshfii.

Trưiencơxsgqng Ninh cung kíweknnh hàkskqnh lễddnu, đshfii ra ngoàkskqi.

Trưiencơxsgqng Lãvovang thấvdisy bóavwrng lưiencng yêqihru kiềonpzu củsnbba Trưiencơxsgqng Ninh biếrtbrn mấvdist trong tầciutm mắqajet mớnvzfi chuyểddnun lựnvzfc chúgfwr ýhqfo trởfobf vềonpz chuyệnvffn vừnplba rồugizi.

gfwrc nàkskqy ngoàkskqi cửamyma tiếrtbrn vàkskqo mộddnut binh sĩnvzf, thôeaklng báascao rằhlding:

- Bẩsojsm chúgfwra côeaklng, ngoàkskqi phủsnbbavwr mộddnut côeaklascai muốnvffn gặnfdyp ngàkskqi, quâzygkn sĩnvzf đshfiuổgfwri đshfii khôeaklng đshfiưiencbrsqc. Nàkskqng ta nóavwri têqihrn làkskq Bồugiz Nhu, làkskq ngưienczseii chúgfwra côeaklng pháascai đshfii ra ngoàkskqi.

Trưiencơxsgqng Lãvovang nhưiencnvzfng màkskqy kiếrtbrm, mừnplbng nhưienc đshfiqihrn nóavwri:

- Nàkskqng ta nóavwri đshfiúgfwrng đshfivdisy, hãvovay mau mờzseii vàkskqo!

Vệnvff binh lui xuốnvffng, khôeaklng lâzygku sau dẫpezln mộddnut côeaklascai tiếrtbrn vàkskqo, đshfióavwr chíweknnh làkskq Bồugiz Nhu.

Trưiencơxsgqng Lãvovang thấvdisy nàkskqng phong trầciutn vấvdist vảbjws, khuôeakln mặnfdyt vốnvffn trắqajeng nõqihrn biếrtbrn táascai xanh, mắqajet lộddnu ra mệnvfft mỏsnbbi. Tay nàkskqng cầciutm mộddnut vậeaklt dàkskqi chừnplbng sáascau khuỷxugzu tay, bịbytf vảbjwsi đshfisnbb quấvdisn chặnfdyt, khôeaklng thểddnu thấvdisy thứvdisxlelqihrn trong.


Trưiencơxsgqng Lãvovang mơxsgq hồugiz cảbjwsm giáascac đshfiưiencbrsqc đshfióavwrkskqascai gìxlel, lòbrsqng cóavwr chúgfwrt kíweknch đshfiddnung ra lệnvffnh binh sĩnvzfotpno mộddnut cáascai ghếrtbr tớnvzfi.

Đbpyzbrsqi Bồugiz Nhu đshfiiềonpzu chỉzygknh hơxsgqi thởfobf xong, Trưiencơxsgqng Lãvovang tòbrsqbrsq hỏsnbbi:

- Sao Bồugizeakliencơxsgqng cóavwr vẻmkqt vộddnui vãvova quáasca vậeakly? Hay làkskq xảbjwsy ra chuyệnvffn gìxlel ngoàkskqi ýhqfo muốnvffn?

Bồugiz Nhu uốnvffng mộddnut ngụjjrym tràkskq, sắqajec mặnfdyt lậeaklp tứvdisc biếrtbrn hồugizng hàkskqo trởfobf lạhqfoi.

kskqng cấvdist tiếrtbrng oanh vàkskqng:

- Tưiencnvzfng quâzygkn yêqihrn tâzygkm, nôeakl gia làkskqm việnvffc thìxlel ngàkskqi khôeaklng phảbjwsi lo.

- Ồxlel? Phảbjwsi khôeaklng?

Trưiencơxsgqng Lãvovang nhìxleln chằhldim chằhldim Bồugiz Nhu, mắqajet lóavwre vẻmkqt ranh mãvovanh.

Bồugiz Nhu chịbytfu khôeaklng nổgfwri. Cóavwr lẽnkgt bởfobfi vìxlel lo âzygku, hoặnfdyc cóavwr lẽnkgtxlel áascanh mắqajet củsnbba Trưiencơxsgqng Lãvovang quáasca sắqajec béotpnn, nàkskqng vung hai tay, hơxsgqi lúgfwrng túgfwrng nóavwri:

- Tưiencnvzfng quâzygkn đshfiúgfwrng làkskq lợbrsqi hạhqfoi, nôeakl gia cóavwr chúgfwrt ýhqfo nghĩnvzfxlel đshfiãvova bịbytf ngàkskqi biếrtbrt hếrtbrt rồugizi.

Trưiencơxsgqng Lãvovang đshfiqajec ýhqfoienczseii nóavwri:

- Đbpyzâzygku nàkskqo, nàkskqng xem trọnvzfng ta quáasca rồugizi. Đbpyzúgfwrng rồugizi, rốnvfft cuộddnuc làkskqavwr chuyệnvffn gìxlel, cóavwr phảbjwsi làkskq

Bồugiz Nhu trầciutm tưienc, sửamyma sang lạhqfoi manh mốnvffi, nóavwri:


- Tưiencnvzfng quâzygkn cóavwr đshfiiềonpzu khôeaklng biếrtbrt, vốnvffn nôeakl gia đshfiãvova lấvdisy đshfiưiencbrsqc quạhqfot lôeaklng ngỗnplbng, chỉzygkkskq trong quáasca trìxlelnh xảbjwsy ra mộddnut chúgfwrt sai lệnvffch…

Trưiencơxsgqng Lãvovang hỏsnbbi:

- Chắqajec khôeaklng phảbjwsi làkskq bịbytf Hoàkskqng Nguyệnvfft Anh biếrtbrt rồugizi chứvdis?

Bồugiz Nhu cưienczseii khổgfwravwri:

- Biếrtbrt thìxlel chắqajec chắqajen làkskq biếrtbrt rồugizi, chỉzygkkskqeakl gia đshfiáascanh giáasca tiểddnuu sưienc muộddnui quáasca thấvdisp, bịbytfkskqng pháascat hiệnvffn sớnvzfm quáasca. Châzygkn trưiencnvzfc vừnplba đshfii thìxlel châzygkn sau đshfiãvova bịbytfkskqng bắqajet kịbytfp, khiếrtbrn nôeakl gia giốnvffng nhưienc ăddnun trộddnum néotpn tráascai tráascanh phảbjwsi, khóavwr khăddnun lắqajem mớnvzfi trốnvffn tớnvzfi đshfiâzygky.

Trưiencơxsgqng Lãvovang chỉzygk hỏsnbbi mộddnut câzygku:

- Vậeakly câzygky quạhqfot đshfiâzygku rồugizi?

Bồugiz Nhu lắqajec đshficiutu, bấvdist đshfiqajec dĩnvzfavwri:

- Hai ngàkskqy trưiencnvzfc đshfiãvova bịbytfienc phụjjry củsnbba nôeakl gia lấvdisy vềonpz.

Trưiencơxsgqng Lãvovang trợbrsqn to mắqajet, vẻmkqt mặnfdyt khóavwr tin nóavwri:

- Khôeaklng phảbjwsi chứvdis, sưienc phụjjrykskqng cũamymng đshfii ra?

Bồugiz Nhu cưienczseii duyêqihrn nóavwri:

- Tưiencnvzfng quâzygkn khôeaklng tin lờzseii nôeakl gia nóavwri ưienc?

Trưiencơxsgqng Lãvovang nóavwri:

- Khôeaklng phảbjwsi ta khôeaklng tin màkskqkskq lờzseii củsnbba nàkskqng khiếrtbrn ngưienczseii khôeaklng thểddnu tin. Thửamym nghĩnvzf xem sưienc phụjjrykskqng đshfii ngao du sơxsgqn thủsnbby, tung tíweknch mơxsgq hồugiz, làkskqm sao cóavwr thểddnu đshfiúgfwrng dịbytfp xuấvdist hiệnvffn nhưienc vậeakly?

Bồugiz Nhu cóavwr chúgfwrt sốnvfft ruộddnut la lêqihrn:

- Tưiencnvzfng quâzygkn, nôeakl gia nóavwri đshfionpzu làkskq thậeaklt! Tuyệnvfft đshfinvffi khôeaklng nóavwri dốnvffi nửamyma lờzseii! Hơxsgqn nữqgcia sưienc phụjjrybrsqn nóavwri: bâzygky giờzseibrsqn chưienca đshfiúgfwrng thờzseii cơxsgq, khôeaklng phảbjwsi lúgfwrc tốnvfft nhấvdist đshfiddnu quạhqfot lôeaklng ngỗnplbng xuấvdist thếrtbr.

Trưiencơxsgqng Lãvovang đshfii tớnvzfi đshfii lui hai vòbrsqng, nhìxleln chằhldim chằhldim Bồugiz Nhu, sau đshfióavwrxlelnh thảbjwsn nóavwri:

- Tạhqfom thờzseii tin nàkskqng mộddnut lầciutn. Vậeakly thứvdis trong tay nàkskqng làkskqascai gìxlel?

Bồugiz Nhu bịbytf Trưiencơxsgqng Lãvovang nhắqajec nhởfobf mớnvzfi nhớnvzf tớnvzfi, lậeaklp tứvdisc cưienczseii khẽnkgtavwri:

- Tưiencnvzfng quâzygkn khôeaklng nóavwri thìxleleakl gia đshfiãvova quêqihrn mấvdist. Chuyệnvffn làkskq thếrtbrkskqy, quạhqfot lôeaklng ngỗnplbng bịbytfienc phụjjryvovao nhâzygkn gia lấvdisy trởfobf vềonpz, nôeakl gia đshfiàkskqnh lấvdisy ra tuyệnvfft thếrtbr bảbjwso đshfiao màkskq phụjjry thâzygkn dốnvffc hếrtbrt tâzygkm huyếrtbrt, hao phíwekn thờzseii gian ba năddnum mớnvzfi luyệnvffn thàkskqnh, Báascach Tịbytfch Đbpyzao.

Bồugiz Nhu vừnplba nóavwri vừnplba dâzygkng lêqihrn thanh đshfiao bao vảbjwsi đshfisnbb.

Trưiencơxsgqng Lãvovang thấvdist thanh kêqihru to:

- Cáascai gìxlel, Báascach Tịbytfch Đbpyzao!?

- Đbpyzúgfwrng thếrtbr, chẳqihrng lẽnkgtiencnvzfng quâzygkn cũamymng nghe nóavwri tớnvzfi?

Tuy Bồugiz Nhu hỏsnbbi vậeakly nhưiencng trêqihrn mặnfdyt khôeaklng chúgfwrt kinh ngạhqfoc, chắqajec làkskqkskqng cho rằhlding Trưiencơxsgqng Lãvovang đshfiãvova từnplbng nghe tớnvzfi.

Tấvdist nhiêqihrn Trưiencơxsgqng Lãvovang biếrtbrt, cóavwr đshfiiềonpzu làkskq biếrtbrt nhờzseikskqo sáascach sửamym.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.