Phong Lưu Tam Quốc

Chương 280 : Tế Dương(thượng)

    trước sau   
Chu Du nàsaygy đdzicúdzicng làsayg mạfcennh. Kỳkyiw thậznvit nhìdnogn từznvi chírddonh sửtkvc, khôemxtng nóyhioi gìdnog khágbqbc, trậznvin chiếqacqn Xírddoch Bírddoch đdzica sốqacqemxtng lao làsayg củdsqpa Chu Du. Trong chírddonh sửtkvc vốqacqn khôemxtng cóyhiolxflzlkvn gióyhio đdzicôemxtng, thuyềnavsn cỏdiswlxflzlkvn têjrlpn, liêjrlpn hoàsaygn kếqacqgbqbi gìdnog. Việgvejc Gia Cágbqbt Lưlxflzlkvng làsaygm chẳrddong qua làsayg thúdzicc đdziclircy Tôemxtn Ngôemxt liêjrlpn minh, khôemxtng cóyhio cốqacqng hiếqacqn gìdnog khágbqbc. Khi đdzicóyhio Chu Du cóyhio quyếqacqt tâcmkbm khágbqbng Tàsaygo Thágbqbo cựkjhwc kỳkyiw lớlbdcn.

Nhưlxflng bâcmkby giờgvejenywng tốqacqt, làsayg thờgveji gian mìdnognh phảycpln kírddoch. Xem Chu Du binh phâcmkbn vàsaygi đdzicưlxflgvejng làsaygm sao thu thậznvip tàsaygn cuộkyiwc.

yhio Đttgriềnavsn Phong đdzicnavs nghịcdht, Trưlxflơbbvang Lãgbqbng trấkjcsn giữukze Tếqacqlxflơbbvang. Hắplxgn khôemxtng xuấkjcst binh nữukzea, yêjrlpn tĩkonbnh chờgvej tin tiềnavsn tuyếqacqn.

Trảycpli qua vàsaygi ngàsaygy buồplxgn bựkjhwc, tiềnavsn tuyếqacqn rốqacqt cuộkyiwc truyềnavsn đdzicếqacqn tin tốqacqt: bởkjcsi vìdnogemxtn Ságbqbch đdziciềnavsu binh lựkjhwc dữukze quágbqb, Bồplxg huyệgvejn trốqacqng rỗnavsng, bịcdht Hoàsaygng Tựkjhw dễdzicsaygng bắplxgt lấkjcsy. Quágbqbch Gia khôemxtng phụlzgz sựkjhw mong đdziczlkvi củdsqpa Trưlxflơbbvang Lãgbqbng, đdzicfceni quâcmkbn khôemxtng quay đdziccmkbu lạfceni màsayg nhanh chóyhiong cùpofpng Cao Thuậznvin hộkyiwi hợzlkvp tạfceni Đttgrplxgng Dưlxflơbbvang. Tôemxtn Ságbqbch bịcdht hai mặhgmat giágbqbp côemxtng, bấkjcst đdzicplxgc dĩkonbdzict vềnavs Nhữukze Nam.

Lỗnavsdzicc canh gágbqbc Tâcmkbn Thágbqbi bịcdht hai vạfcenn quâcmkbn củdsqpa Từznvi Thịcdhtnh, Trầcmkbn Võycpl bao vâcmkby, khôemxtng thểkyiw đdzickyiwng đdzicznviy.

Đttgrếqacqn đdzicâcmkby thìdnog trậznvin đdziccdhta ba tuyếqacqn mộkyiwt đdzicưlxflgvejng bêjrlpn ngoàsaygi Nhữukze Nam rơbbvai vàsaygo trạfcenng thágbqbi têjrlp liệgvejt, đdzicfceni quâcmkbn củdsqpa Trưlxflơbbvang Lãgbqbng thẳrddong tiếqacqn thàsaygnh Nhữukze Nam.


Ngay lúdzicc nàsaygy, Mao Anh lĩkonbnh năgpczm ngàsaygn binh sĩkonbbbvan Việgvejt cùpofpng Lăgpczng Quan ágbqbp lưlxflơbbvang lầcmkbn nàsaygy, bảycplo vệgvej xe lưlxflơbbvang thuậznvin lợzlkvi chi việgvejn, cùpofpng Trưlxflơbbvang Lãgbqbng hộkyiwi hợzlkvp tạfceni thàsaygnh Tếqacqlxflơbbvang. Binh sĩkonb củdsqpa Trưlxflơbbvang Lãgbqbng trảycpli qua đdzicfceni chiếqacqn kinh tâcmkbm đdzickyiwng phágbqbch, lưlxflơbbvang thảycplo vậznvit chấkjcst quâcmkbn đdzickyiwi chi việgvejn tớlbdci nơbbvai, rốqacqt cuộkyiwc sĩkonb khírddo nhanh chóyhiong hồplxgi phụlzgzc.

dnognh thếqacq tốqacqt rấkjcst nhiềnavsu.

Mấkjcsy ngàsaygy tiếqacqp theo, tiềnavsn tuyếqacqn liêjrlpn tiếqacqp bágbqbo vềnavs tin chiếqacqn thắplxgng. Cóyhio Quágbqbch Gia đdzicnavs nghịcdht, Từznvi Hoảycplng lấkjcsy Đttgrplxgng Dưlxflơbbvang làsaygm đdzickjcst cơbbva sởkjcs lậznvip phòdsqpng tuyếqacqn, kếqacqt doanh dàsaygi vàsaygi dặhgmam, đdzicfceni quâcmkbn từznving bưlxfllbdcc làsaygm doanh, bắplxgt đdziccmkbu chậznvim rãgbqbi tớlbdci gầcmkbn Nhữukze Nam quâcmkbn. Cóyhio Từznvi Hoảycplng trầcmkbm ổuaisn chỉlbdc huy, Tôemxtn Ságbqbch thoágbqbng chốqacqc khôemxtng thểkyiwdnogm ra cágbqbch gìdnog, mấkjcsy lầcmkbn sai ngưlxflgveji tậznvip kírddoch đdzicnavsu bịcdht Quágbqbch Gia khágbqbm phágbqb ra, uổuaisng côemxtng quay vềnavs.

Mắplxgt thấkjcsy đdzicfceni quâcmkbn bắplxgt đdziccmkbu bao vâcmkby Nhữukze Nam, bêjrlpn Tôemxtn Ságbqbch bỗnavsng nhiêjrlpn khôemxtng chúdzict đdzickyiwng tĩkonbnh, còdsqpn bàsaygy ra bộkyiw dạfcenng kiêjrlpn quyếqacqt phòdsqpng thủdsqp.

Từznvi Hoảycplng mấkjcsy lầcmkbn thăgpczm dòdsqp, phágbqbt hiệgvejn đdzicqacqi phưlxflơbbvang tổuais chứkjcsc phòdsqpng thủdsqp thàsaygnh khôemxtng tệgvej, nếqacqu cưlxflcmkbng épjssp tấkjcst côemxtng thìdnog tấkjcst nhiêjrlpn thưlxflơbbvang vong sẽujtf cựkjhwc lớlbdcn, chỉlbdcyhio thủdsqp phưlxflơbbvang mớlbdci làsayg thưlxflzlkvng ságbqbch.

Từznvi Hoảycplng làsaygm đdzicfceni tưlxfllbdcng chỉlbdc huy hàsaygnh đdzickyiwng lầcmkbn nàsaygy, suốqacqt đdzicêjrlpm thắplxgp đdzicèqoofn suy tưlxfl chiếqacqn phágbqbp danh tưlxfllbdcng, nghĩkonbgbqbch làsaygm sao côemxtng phágbqb thàsaygnh trìdnog củdsqpa đdzicqacqi phưlxflơbbvang.

Đttgrycplo mắplxgt đdzicãgbqb qua mấkjcsy ngàsaygy, đdzicqacqi phưlxflơbbvang nhấkjcst quyếqacqt khôemxtng xuấkjcst chiếqacqn, gãgbqb thìdnog khôemxtng thểkyiwlxflcmkbng épjssp tấkjcsn côemxtng. Từznvi Hoảycplng lòdsqpng nóyhiong nhưlxfl lửtkvca đdzicqacqt, suốqacqt đdzicêjrlpm tìdnogm Quágbqbch Gia nhờgvej chỉlbdc bảycplo.

Quágbqbch Gia đdzicang ởkjcs trong doanh trưlxfllbdcng tay cầcmkbm quyểkyiwn ságbqbch, lớlbdcn tiếqacqng đdzicniwwc. Gãgbqb thấkjcsy Từznvi Hoảycplng nhưlxfl gióyhio tiếqacqn vàsaygo thìdnog đdzickjcsng lêjrlpn đdzicóyhion chàsaygo.

gbqblxflgveji hỏdiswi:

- Từznvilxfllbdcng quâcmkbn, đdzicêjrlpm đdzicãgbqb khuya, khôemxtng nghỉlbdc ngơbbvai còdsqpn đdzicếqacqn viếqacqng khôemxtng biếqacqt cóyhiodnog dạfceny bảycplo?

Từznvi Hoảycplng kiếqacqm chỗnavs ngồplxgi, buồplxgn rầcmkbu nóyhioi:

- Quâcmkbn sưlxfl đdzicznving giảycpl bộkyiw nữukzea, Hoảycplng đdzicang vắplxgt óyhioc đdzicau đdziccmkbu vìdnogsaygm sao phágbqb thàsaygnh đdzicưlxflzlkvc đdzicâcmkby, ngưlxflzlkvc lạfceni quâcmkbn sưlxfl nhàsaygn nhãgbqbkjcs đdzicóyhio.

Quágbqbch Gia cưlxflgveji to nóyhioi:


- Thìdnog ra làsayg vậznviy, Gia còdsqpn tưlxflkjcsng đdzicâcmkbu tưlxfllbdcng quâcmkbn đdziccdhtnh vâcmkby thàsaygnh thờgveji gian dàsaygi chứkjcs.

Từznvi Hoảycplng liêjrlpn tụlzgzc xua tay nóyhioi:

- Quâcmkbn sưlxfl đdzicznving nóyhioi giỡcmkbn, mau nghĩkonb ra cágbqbch đdzicưlxflzlkvc khôemxtng?Quágbqbch Gia khôemxtng đdzickyiwcmkbm, rấkjcst làsayg thảycpln nhiêjrlpn nóyhioi:

- Hóyhioa ra tưlxfllbdcng quâcmkbn nhứkjcsc đdziccmkbu vìdnog chuyệgvejn nàsaygy.

Từznvi Hoảycplng vui mừznving nóyhioi:

- Chẳrddong lẽujtf quâcmkbn sưlxfl đdzicãgbqb sớlbdcm cóyhio quyếqacqt đdziccdhtnh?

Quágbqbch Gia cưlxflgveji hắplxgc hắplxgc hai tiếqacqng nóyhioi:

- Thàsaygnh Nhữukze Nam gầcmkbn Trung Nguyêjrlpn, thàsaygnh cao dàsaygy, Tôemxtn Ságbqbch lạfceni tổuais chứkjcsc đdzicúdzicng phưlxflơbbvang phágbqbp, muốqacqn trong thờgveji gian ngắplxgn phágbqb cửtkvca thìdnog khágbqbsayg khóyhio khăgpczn.

Từznvi Hoảycplng vốqacqn cho rằdiswng Quágbqbch Gia sẽujtf nghĩkonb ra cágbqbch hay, ai dèqoof nghe gãgbqb khen Tôemxtn Ságbqbch, lậznvip tứkjcsc nhưlxfl bong bóyhiong xìdnogbbvai gụlzgzc đdziccmkbu ủdsqpenyw.

gbqb thởkjcssaygi nóyhioi:

- Đttgrúdzicng rồplxgi đdzicóyhio.

Quágbqbch Gia cưlxflgveji nóyhioi:

- Tưlxfllbdcng quâcmkbn đdzicznving nảycpln lòdsqpng.


gbqb nhìdnogn Từznvi Hoảycplng chágbqbn nảycpln rầcmkbu rĩkonb, nóyhioi:

- Bâcmkby giờgvej khôemxtng thểkyiw vộkyiwi vàsaygng tấkjcsn côemxtng, nay chỉlbdcdsqpn cágbqbch dùpofpng thờgveji gian nửtkvca tuầcmkbn trưlxfllbdcc tiêjrlpn khai tạfcenc thưlxflzlkvng du dẫbbapn nưlxfllbdcc cạfcenn kiệgvejt sôemxtng hộkyiw thàsaygnh. Cùpofpng lúdzicc đdzicóyhiokjcs trưlxfllbdcc đdzicfceni trạfceni dựkjhwng thang, theo dõycpli đdzickyiwng tĩkonbnh củdsqpa đdzicqacqi thủdsqp. Tiếqacqp theo phágbqbi binh sĩkonb chấkjcst cao gòdsqp đdzickjcst, ởkjcsjrlpn trẻrddon bắplxgn loạfcenn tiễdzicn.

Từznvi Hoảycplng hỏdiswi:

- Làsaygm vậznviy cóyhio đdzicưlxflzlkvc khôemxtng?

Quágbqbch Gia nóyhioi:

- Còdsqpn nữukzea. Trong lúdzicc chấkjcst gòdsqp đdzickjcst thìdnog ngưlxflgveji trinh ságbqbt trêjrlpn thang đdzichgmac biệgvejt chúdzic ýftce quâcmkbn Tôemxtn Ságbqbch. Mộkyiwt khi phágbqbt hiệgvejn đdzicqacqi phưlxflơbbvang cóyhio đdzickyiwng tĩkonbnh gìdnog, lậznvip tứkjcsc phảycpln ứkjcsng lạfceni ngay, tuyệgvejt đdzicqacqi đdzicznving đdzickyiw họniww giếqacqt qua, bêjrlpn ta chưlxfla chuẩlircn bịcdht đdziccmkby đdzicdsqp, đdzicfceni kếqacq sẽujtf bịcdht phágbqb hủdsqpy. Tiếqacqp theo, sau khi xếqacqp xong gòdsqp đdzickjcst lậznvip tứkjcsc tổuais chứkjcsc mộkyiwt đdzickyiwi lấkjcsy têjrlpn làsayg ‘Quậznvit tửtkvc binh’. Cóyhiodsqp đdzickjcst yểkyiwm hộkyiw, từznvi hậznviu phưlxflơbbvang đdzicàsaygo đdzickjcst vàsaygo trong thàsaygnh Nhữukze Nam, tiếqacqp đdzicóyhio trộkyiwm mởkjcs ra cửtkvca thàsaygnh, làsaygm đdzickyiwi kỳkyiw binh.

Từznvi Hoảycplng nghi ngờgvejyhioi:

- Đttgràsaygo đdzickjcst rấkjcst tốqacqn sứkjcsc, còdsqpn dễdzic bịcdht tra ra, sợzlkvsayg khôemxtng thểkyiw thựkjhwc hiệgvejn đdzicưlxflzlkvc.

Quágbqbch Gia tựkjhw tin nóyhioi:

- Nếqacqu làsayg trong tìdnognh huốqacqng bìdnognh thưlxflgvejng thìdnog đdzicúdzicng làsayg rấkjcst cóyhio thểkyiw bịcdht thủdsqp thàsaygnh chuyêjrlpn dùpofpng tai nghe củdsqpa đdzicqacqi phưlxflơbbvang phágbqbt hiệgvejn ra. Nhưlxflng údzicng thírddonh, đdziccdhta thírddonh, cágbqbc phưlxflơbbvang phágbqbp đdzicóyhio đdzicnavsu khiếqacqn binh sĩkonb nghe bằdiswng tai dágbqbn đdzicàsaygo údzicng, lắplxgng nghe thanh âcmkbm khágbqbc thưlxflgvejng, nếqacqu cóyhio khai quậznvit lòdsqpng đdzickjcst thìdnog sẽujtf truyềnavsn đdzicếqacqn thanh âcmkbm. Binh sĩkonb thủdsqp thàsaygnh nghe thanh âcmkbm nàsaygy sẽujtfsaygm ra phòdsqpng ngựkjhwsayg phảycpln kírddoch. Nhưlxflng Từznvi Hoảycplng tưlxfllbdcng quâcmkbn cóyhio thểkyiwlxflzlkvn tảycplng đdzicágbqb từznvi xa phágbqb giảycpli. Khi ngưlxflgveji củdsqpa ta đdzicàsaygo đdzickjcst thìdnog tổuais chứkjcsc xe bắplxgn đdzicágbqb quăgpczng vàsaygo thàsaygnh, mưlxflzlkvn trọniwwng lưlxflzlkvng tảycplng đdzicágbqb, tiếqacqng nặhgmang nềnavs khi rơbbvai xuốqacqng đdzickjcst đdzickyiw phágbqblxfl ngưlxflgveji ‘đdziccdhta thírddonh’ củdsqpa đdziccdhtch quâcmkbn.

Từznvi Hoảycplng con mắplxgt ságbqbng ngờgveji, vui mừznving nóyhioi:

- Cágbqbch nàsaygy chắplxgc cóyhio thểkyiw thựkjhwc hiệgvejn!

Quágbqbch Gia cưlxflgveji hai tiếqacqng, vuốqacqt râcmkbu mỉlbdcm cưlxflgveji.

Từznvi Hoảycplng đdzickjcsng dậznviy, liêjrlpn tụlzgzc bágbqbi lễdzicyhioi:

- Đttgra tạfcen quâcmkbn sưlxfl chỉlbdc đdziciểkyiwm.

Quágbqbch Gia xua tay nóyhioi:

- Tưlxfllbdcng quâcmkbn khôemxtng cầcmkbn khágbqbch ságbqbo, đdzicâcmkby làsayg việgvejc tạfceni hạfcenjrlpn làsaygm.

Trong lúdzicc Từznvi Hoảycplng vìdnogemxtng chiếqacqm thàsaygnh Nhữukze Nam màsaygdsqp đdziccmkbu bứkjcst tai thìdnog Trưlxflơbbvang Lãgbqbng mấkjcsy ngàsaygy nay ởkjcs thàsaygnh Tếqacqlxflơbbvang khôemxtng nhẹtkvc nhàsaygng hơbbvan bao nhiêjrlpu. Hắplxgn vừznvia phảycpli chỉlbdcnh đdzicqacqn quâcmkbn đdzickyiwi, vừznvia phảycpli ổuaisn đdziccdhtnh dâcmkbn tâcmkbm, thỉlbdcnh thoảycplng chạfceny đdzicôemxtng chạfceny tâcmkby.

yhiocmkbu đdzicfceni nạfcenn khôemxtng chếqacqt thìdnog sẽujtfyhio phúdzicc. Mấkjcsy ngàsaygy nay tin tứkjcsc tốqacqt khôemxtng dứkjcst. Trưlxflơbbvang Liêjrlpu phágbqbi quâcmkbn đdzickyiwi đdzicãgbqb tiếqacqn vàsaygo đdziccdhta giớlbdci Dựkjhw Châcmkbu, bắplxgt đdziccmkbu chuẩlircn bịcdht tiếqacqp nhậznvin Bágbqbi quậznvin. Cùpofpng lúdzicc đdzicóyhio, từznvi Thọniww Xuâcmkbn đdzicếqacqn mộkyiwt vạfcenn quâcmkbn đdzickyiwi chưlxfla tớlbdci bảycply ngàsaygy đdzicãgbqb tớlbdci Tếqacqlxflơbbvang.

Đttgriềnavsu nàsaygy đdzicqacqi vớlbdci Trưlxflơbbvang Lãgbqbng khôemxtng thểkyiw nghi ngờgvejsayg thuốqacqc trợzlkv tim, khiếqacqn trong tay mìdnognh càsaygng cóyhio nhiềnavsu con bàsaygi đdzickyiw đdzicágbqbnh.

Ngàsaygy nàsaygy Trưlxflơbbvang Lãgbqbng đdzicang ởkjcs trong trưlxfllbdcng xửtkvcftce quâcmkbn vụlzgz, bỗnavsng nhiêjrlpn vệgvej binh thôemxtng bágbqbo Trưlxflơbbvang Ninh cầcmkbu kiếqacqn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.