Phong Lưu Tam Quốc

Chương 279 : Linh Đang binh (hạ)

    trước sau   
hanh âaufnm nhưyqbz họcuela mi hógtsqt, cựqqudc kỳlhph ênjjem tai. Cógtsq thểwncw thấgtsqy qua ngắpfgen ngủpfgei hồhhjbi phụdpzic, Trưyqbzơfaxeng Ninh từdget trậdpzin chiếclrin kịwywach liệqjqkt vớjktgi Cam Ninh đsqmwãnpmd hồhhjbi phụdpzic lạfqlki sứkfhzc khỏamvpe.

Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng giơfaxe tay ýcibw bảzcoio đsqmwdnqui phưyqbzơfaxeng khôicfrng cầwncwn hàrmixnh lễvbmi.

Trưyqbzơfaxeng Ninh dưyqbzjktgi álhphnh mắpfget củpfgea Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng thậdpzit tựqqud nhiênjjen đsqmwkfhzng dậdpziy, lùctlxi xuốdnqung dưyqbzjktgi.

Áucknnh mắpfget Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng quétgyet ngưyqbzyadji nàrmixng hai lầwncwn, cốdnqu nặyqbzn ra nụdpziyqbzyadji nógtsqi:

- Trưyqbzơfaxeng Ninh, lầwncwn nàrmixy nàrmixng đsqmwếclrin rấgtsqt kịwywap thờyadji, nếclriu khôicfrng chỉdvum sợnpmd Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng khógtsq trálhphnh kiếclrip nạfqlkn nàrmixy.

Trưyqbzơfaxeng Ninh mỉdvumm cưyqbzyadji, thờyadj ơfaxe vớjktgi lờyadji khen tặyqbzng, nhàrmixn nhạfqlkt nógtsqi:


- Tưyqbzjktgng quâaufnn hồhhjbng phútcztc ngang vớjktgi trờyadji, cho dùctlx khôicfrng cógtsq Trưyqbzơfaxeng Ninh thìtcztyqbzjktgng quâaufnn cũwdacng sẽdvumtcztnh yênjjen vôicfr sựqqud, chẳamvpng qua thuộtgyec hạfqlk đsqmwếclrin đsqmwútcztng lútcztc màrmix thôicfri.

Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng bởaufni vìtcztynjwn đsqmwang đsqmwau lòynjwng Yếclrin Minh ra đsqmwi, thênjjem vàrmixo Hắpfgec Ưwywang Vệqjqk bịwywa tổfertn thấgtsqt khôicfrng íntebt, đsqmwálhphm ngưyqbzyadji Triệqjqku Vâaufnn bặyqbzt vôicfr âaufnm tíntebn, cho nênjjen khôicfrng cógtsqaufnm tìtcztnh cùctlxng Trưyqbzơfaxeng Ninh vòynjwng vo tam quốdnquc.

Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng nhẹvbmi giọcuelng nógtsqi:

- Nàrmixng đsqmwãnpmd mệqjqkt mỏamvpi mộtgyet đsqmwênjjem, khôicfrng bằxypxng nghỉdvum ngơfaxei trưyqbzjktgc đsqmwi, cógtsq chuyệqjqkn gìtczt đsqmwnpmdi lầwncwn sau nógtsqi tiếclrip.

Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng chắpfgep tay hàrmixnh lễvbmi, đsqmwi xuốdnqung.

Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng lo lắpfgeng chờyadj đsqmwnpmdi thậdpzit lâaufnu.

Rốdnqut cuộtgyec khi trờyadji sálhphng tỏamvp, Đgtsqiểwncwn Vi, Thálhphi Sửtgye Từdget, hai hổfertyqbzjktgng mang theo mưyqbzyadji mấgtsqy thưyqbzơfaxeng tàrmixn tiểwncwu binh bìtcztnh yênjjen lầwncwn lưyqbznpmdt quay vềtczt thàrmixnh Tếclriyqbzơfaxeng.

Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng thấgtsqy làrmix Đgtsqiểwncwn Vi thìtczt tựqquda nhưyqbz mấgtsqy đsqmwyadji gặyqbzp lạfqlki, kíntebch đsqmwtgyeng nắpfgem chặyqbzt đsqmwôicfri tay gãnpmd, rấgtsqt sợnpmd khôicfrng cẩgtlsn thậdpzin liềtcztn mấgtsqt đsqmwi hổfertyqbzjktgng thâaufnn cậdpzin trênjjen đsqmwyadji khôicfrng cógtsq ngưyqbzyadji thứkfhz hai nàrmixy. Bởaufni vìtczt trậdpzin chiếclrin Trưyqbzơfaxeng Tútczt Uyểwncwn thàrmixnh đsqmwdnqui vớjktgi Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng ấgtsqn tưyqbznpmdng thậdpzit sựqqud quálhphaufnu. Binh khínteb củpfgea Đgtsqiểwncwn Vi bịwywayqbzjktgp, tay khôicfrng giếclrit vôicfr sốdnqu kẻdget đsqmwwywach, bảzcoio vệqjqkrmixo Thálhpho thuậdpzin lợnpmdi trốdnqun thoálhpht, còynjwn gãnpmd thìtczt chiếclrin đsqmwgtsqu đsqmwếclrin chếclrit, sừdgetng sữkxhxng khôicfrng ngãnpmd. Tấgtsqt cảzcoi binh sĩdpzi Trưyqbzơfaxeng Tútczt thậdpzit lâaufnu sau vẫdgetn khôicfrng dálhphm tớjktgi gầwncwn gãnpmd, từdget đsqmwógtsqgtsq thểwncw thấgtsqy Đgtsqiểwncwn Vi anh dũwdacng đsqmwếclrin cỡoqpnrmixo.

Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng thấgtsqy thâaufnn hìtcztnh cao to vạfqlkm vỡoqpn củpfgea Đgtsqiểwncwn Vi, eo to nhưyqbzlhphi lu, mặyqbzt đsqmwwncwy rầwncwu ria, khắpfgep nơfaxei đsqmwtcztu nhuộtgyem málhphu tưyqbzơfaxei, cógtsq thểwncwyqbzaufnng tưyqbznpmdng gãnpmd đsqmwãnpmd ra sứkfhzc giếclrit đsqmwwywach tớjktgi mứkfhzc nàrmixo.

Nhưyqbzng mạfqlknh mẽdvum nhưyqbz Đgtsqiểwncwn Vi, dưyqbzjktgi biểwncwu tìtcztnh hưyqbzng phấgtsqn khógtsq thểwncw giấgtsqu đsqmwi vẻdget uểwncw oảzcoii.

Thálhphi Sửtgye Từdgetwdacng gầwncwn nhưyqbz vậdpziy. Vịwywa đsqmwfqlki tưyqbzjktgng trong lịwywach sửtgye chếclrit trẻdgetrmixy ởaufnyqbzjktgi tay Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng tung hoàrmixnh tàrmixi năyadjng, khôicfrng thểwncw phủpfge nhậdpzin, hiệqjqkn tạfqlki trong quâaufnn Giang Đgtsqôicfrng, uy vọcuelng cao nhấgtsqt khôicfrng phảzcoii Triệqjqku Vâaufnn, khôicfrng phảzcoii Đgtsqiểwncwn Vi, màrmixrmixwdacng quálhphn ba quâaufnn Thálhphi Sửtgye Tửtgye Nghĩdpzia. Từdget khi gãnpmd đsqmwi theo Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng đsqmwếclrin nay, vàrmixi năyadjm ngắpfgen ngủpfgei, lớjktgn nhỏamvprmixi chụdpzic trậdpzin chiếclrin gầwncwn nhưyqbz chưyqbza từdgetng thua. Hơfaxen nữkxhxa mỗjzufi khi tớjktgi lútcztc quan trọcuelng, gãnpmd đsqmwtcztu cógtsq thểwncw tạfqlko dựqqudng kỳlhphicfrng. Nhưyqbzng lútcztc nàrmixy, bưyqbzjktgc châaufnn trưyqbzjktgc kia nhanh nhẹvbmin bâaufny giờyadj biếclrin nặyqbzng nềtczt.

gtsq lẽdvum thậdpzit làrmix quálhph mệqjqkt mỏamvpi rồhhjbi.

Đgtsqálhphy mắpfget Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng xẹvbmit qua tia thưyqbzơfaxeng tiếclric.


Vỗjzuf bảzcoi vai rắpfgen chắpfgec củpfgea hai ngưyqbzyadji, Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng nógtsqi:

- Tửtgye Nghĩdpzia, Lệqjqknh Minh, cálhphc ngưyqbzơfaxei vấgtsqt vảzcoi, đsqmwi xuốdnqung nghỉdvum ngơfaxei trưyqbzjktgc đsqmwi.

Thálhphi Sửtgye Từdget thấgtsqy biểwncwu tìtcztnh mệqjqkt mỏamvpi củpfgea Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng, con mắpfget đsqmwwncwy tơfaxelhphu, biếclrit hắpfgen đsqmwnpmdi cảzcoi buổferti tốdnqui chưyqbza nghỉdvum ngơfaxei.

npmd rấgtsqt cảzcoim đsqmwtgyeng nógtsqi:

- Chútczta côicfrng cũwdacng nênjjen nghỉdvum ngơfaxei sớjktgm, chútcztng thuộtgyec hạfqlk xin lui trưyqbzjktgc.

Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng gậdpzit đsqmwwncwu, Thálhphi Sửtgye Từdgetrmix Đgtsqiểwncwn Vi rờyadji đsqmwi.

tcztc nàrmixy Dưyqbzơfaxeng Dung bưyqbzjktgc tớjktgi, nhẹvbmi giọcuelng nógtsqi:

- Lãnpmdo côicfrng, cảzcoi đsqmwênjjem huynh khôicfrng ngủpfge, hay làrmixwdacng đsqmwi chợnpmdp mắpfget đsqmwi.

Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng lắpfgec đsqmwwncwu nógtsqi:

- Triệqjqku Vâaufnn, Luyệqjqkn Vinh còynjwn chưyqbza trởaufn vềtczt, làrmixm sao ta cógtsq thểwncwnjjen tâaufnm ngủpfge cho đsqmwưyqbznpmdc? Dung nhi, muộtgyei đsqmwãnpmd mệqjqkt, đsqmwi nghỉdvum ngơfaxei đsqmwi.

yqbzơfaxeng Dung thởaufnrmixi mộtgyet tiếclring, đsqmwkfhzng cạfqlknhhắpfgen, lặyqbzng yênjjen khôicfrng nógtsqi.

Thờyadji gian trôicfri qua từdgetng chútcztt mộtgyet, trong lòynjwng Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng bấgtsqt an ngàrmixy càrmixng nhiềtcztu hơfaxen.

tcztc nàrmixy, binh sĩdpzilhphc cổfertng bỗjzufng hôicfrnjjen:


- Triệqjqku Vâaufnn tưyqbzjktgng quâaufnn cầwncwu kiếclrin!

Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng lậdpzip tứkfhzc bậdpzit dậdpziy khỏamvpi ghếclri, mừdgetng rỡoqpn nghênjjenh đsqmwógtsqn.

Triệqjqku Vâaufnn bưyqbzjktgc nhanh tiếclrin lênjjen, trênjjen khuôicfrn mặyqbzt tuấgtsqn tútczt khôicfrng kịwywap lau đsqmwi phong trầwncwn. Mồhhjbicfri hòynjwa málhphu díntebnh vàrmixo mặyqbzt, álhpho giálhphp ngâaufnn bạfqlkch nhiễvbmim thàrmixnh đsqmwamvp thẫdgetm, cógtsq thểwncw thấgtsqy khi đsqmwógtsqtcztnh hìtcztnh thảzcoim liệqjqkt cỡoqpnrmixo. Dùctlx vậdpziy nhưyqbzng thâaufnn hìtcztnh Triệqjqku Vâaufnn thẳamvpng tắpfgep mạfqlknh mẽdvum, bưyqbzjktgc châaufnn vẫdgetn nhẹvbmi nhàrmixng. Chỉdvumgtsq từdget ngưyqbzyadji y truyềtcztn ra khínteb thếclri, trảzcoii qua thiếclrit vàrmix huyếclrit rèylktn luyệqjqkn biếclrin càrmixng thênjjem cưyqbzyadjng đsqmwfqlki, cứkfhzng cỏamvpi.

Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng thởaufn phàrmixo mộtgyet hơfaxei, trênjjen mặyqbzt âaufnm trầwncwm rốdnqut cuộtgyec cógtsq nụdpziyqbzyadji, nógtsqi:

- Tửtgye Long, ngưyqbzơfaxei bìtcztnh an trởaufn vềtcztrmix tốdnqut rồhhjbi.

Triệqjqku Vâaufnn cung kíntebnh nógtsqi:

- Đgtsqa tạfqlk chủpfge nhâaufnn quan tâaufnm.

Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng từdget trênjjen xuốdnqung dưyqbzjktgi cẩgtlsn thậdpzin đsqmwálhphnh giálhph khắpfgep ngưyqbzyadji Triệqjqku Vâaufnn, thấgtsqy y khôicfrng thiếclriu hụdpzit chỗjzufrmixo, khen rằxypxng:

- Thấgtsqy ra Tửtgye Long ởaufn trong đsqmwwywach quâaufnn màrmix vẫdgetn lôicfrng tógtsqc vôicfr thưyqbzơfaxeng, thậdpzit khiếclrin ngưyqbzyadji thálhphn phụdpzic.

Triệqjqku Vâaufnn cútczti đsqmwwncwu nógtsqi:

- Thậdpzit hổfert thẹvbmin, chútczta côicfrng, thuộtgyec hạfqlkicfryadjng, Luyệqjqkn Vinh đsqmwãnpmd

Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng mớjktgi nởaufn nụdpziyqbzyadji trong khoảzcoinh khắpfgec đsqmwôicfrng cứkfhzng.

Hắpfgen thấgtsqt thanh hỏamvpi:


- Luyệqjqkn Vinh, hắpfgen…rốdnqut cuộtgyec làrmixm sao?

Triệqjqku Vâaufnn quay đsqmwwncwu đsqmwi, ấgtsqp a ấgtsqp útcztng.

Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng căyadjng thẳamvpng liênjjen tụdpzic giụdpzic hỏamvpi.

Triệqjqku Vâaufnn cuốdnqui cùctlxng khógtsq khăyadjn nógtsqi:

- Luyệqjqkn tưyqbzjktgng quâaufnn trong lútcztc rútcztt lui bịwywa loạfqlkn tiễvbmin bắpfgen chếclrit!

Tuy Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng đsqmwãnpmd chuẩgtlsn bịwywa sẵdcqln sàrmixng tìtcztnh huốdnqung xấgtsqu nhấgtsqt nhưyqbzng vẫdgetn khôicfrng thểwncw chấgtsqp nhậdpzin kếclrit quảzcoirmixy. Nghe xong tin đsqmwógtsq, hắpfgen ngâaufny ra nhưyqbz phỗjzufng, nhưyqbz bịwywagtsqa đsqmwálhph. Trong mộtgyet đsqmwênjjem mấgtsqt đsqmwi hai đsqmwfqlki tưyqbzjktgng đsqmwpfgec lựqqudc, tổfertn thấgtsqt nàrmixy cógtsq thểwncwgtsqi làrmixicfrctlxng thảzcoim trọcuelng, làrmix tổfertn thấgtsqt màrmix từdget khi Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng khởaufni binh đsqmwếclrin giờyadj chưyqbza từdgetng gặyqbzp.

aufnm tìtcztnh củpfgea Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng vôicfrctlxng xấgtsqu.

Hai ngưyqbzyadji im lặyqbzng thậdpzit lâaufnu sau, Triệqjqku Vâaufnn khôicfrng muốdnqun tăyadjng thênjjem buồhhjbn phiềtcztn cho Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng, thừdgeta dịwywap cálhpho từdget.

Mọcueli ngưyqbzyadji thấgtsqy vậdpziy cũwdacng lùctlxi xuốdnqung, chỉdvum đsqmwwncw lạfqlki mộtgyet mìtcztnh Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng ởaufn trong đsqmwfqlki đsqmwưyqbzyadjng ngẩgtlsn ngơfaxe.

Tựqqud trálhphch, đsqmwau lòynjwng, buồhhjbn bựqqudc, trăyadjm mốdnqui cảzcoim xútcztc ngổfertn ngang.

Đgtsqdnqui thủpfge mạfqlknh vưyqbznpmdt qua sựqqudyqbzaufnng tưyqbznpmdng củpfgea hắpfgen. Thậdpzit khôicfrng ngờyadj Chu Du sẽdvum hiểwncwm đsqmwtgyec nhưyqbz vậdpziy, liềtcztu mạfqlkng mộtgyet kíntebch. Đgtsqíntebch thậdpzit, trậdpzin chiếclrin bắpfget vua làrmixlhphch tốdnqut nhấgtsqt đsqmwwncw lấgtsqy yếclriu thắpfgeng mạfqlknh. Nếclriu khôicfrng cógtsq Trưyqbzơfaxeng Ninh xuấgtsqt hiệqjqkn, kếclrilhphch củpfgea họcuel xem nhưyqbz cựqqudc kỳlhph thàrmixnh côicfrng. Nhưyqbzng lấgtsqy trínteb tuệqjqk củpfgea Quálhphch Gia, Đgtsqiềtcztn Phong khôicfrng khảzcoiyadjng khôicfrng phálhpht hiệqjqkn chútcztt manh mốdnqui, đsqmwyqbzc biệqjqkt làrmix binh đsqmwógtsqng chốdnqut chặyqbzn khálhphc thưyqbzyadjng, ngăyadjn cảzcoin việqjqkn quâaufnn củpfgea hắpfgen.

Hắpfgen khôicfrng đsqmwlhphn ra cógtsq lẽdvumrmixtczt lo lắpfgeng an nguy củpfgea Cao Thuậdpzin màrmix đsqmwwncwu ógtsqc khôicfrng bìtcztnh tĩdpzinh, nhưyqbzng hai ngưyqbzyadji kia thìtczt khôicfrng thểwncw nhưyqbz vậdpziy đsqmwưyqbznpmdc.

Kỳlhph thựqqudc cũwdacng khógtsq trálhphch họcuel. Quálhphch Gia, Đgtsqiềtcztn Phong cógtsq lợnpmdi hạfqlki nhưyqbz thếclrirmixo thìtczt chỉdvumrmix ngưyqbzyadji, khôicfrng phảzcoii thầwncwn. Tựqquda nhưyqbz trong Tam Quốdnquc Diễvbmin Nghĩdpzia đsqmwưyqbznpmdc thổferti phồhhjbng giốdnqung thầwncwn, Gia Cálhpht Lưyqbznpmdng cũwdacng cógtsq thấgtsqt bạfqlki Nhai Đgtsqìtcztnh, lụdpzic xuấgtsqt kỳlhphfaxen. Thênjjem nữkxhxa chiênjjeu nàrmixy đsqmwútcztng làrmix ngoàrmixi dựqqud đsqmwlhphn mọcueli ngưyqbzyadji, binh thoálhpht hiểwncwm đsqmwwywaa, nhấgtsqt chíntebn nhìtcztctlx, mộtgyet khi bạfqlki thìtczt hậdpziu quảzcoi khôicfrng thểwncwyqbzaufnng tưyqbznpmdng nổferti. Hai bênjjen mớjktgi vừdgeta khai chiếclrin, nàrmixo cógtsq chủpfge soálhphi sẽdvum liềtcztu mạfqlkng đsqmwálhphnh cuộtgyec nhưyqbz vậdpziy. Nhưyqbzng nógtsqi đsqmwi phảzcoii nógtsqi lạfqlki, kếclrilhphch củpfgea Chu Du tưyqbzơfaxeng đsqmwưyqbzơfaxeng thàrmixnh côicfrng, nếclriu nhưyqbz khôicfrng cógtsq Trưyqbzơfaxeng Ninh, kẻdget thua chíntebnh làrmix Trưyqbzơfaxeng Lãnpmdng. Bởaufni vìtczt mặyqbzc kệqjqkrmix ai cũwdacng khôicfrng ngờyadj vừdgeta bắpfget đsqmwwncwu thìtczt Chu Du đsqmwãnpmd liềtcztu mạfqlkng nhưyqbz vậdpziy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.