Phong Lưu Tam Quốc

Chương 278 : Linh Đang binh (thượng)

    trước sau   
Trưqmxcơetzgng Ninh thìmmykhskan xui hơetzgn, dùjzpx tráwhcynh khỏwbnoi phảqcqqn kívkmgch lầqmxcn chójchxt củnhuza Cam Ninh nhưqmxcng bịldeu đmrxaao quang xẹjchxt qua, giáwhcyp đmrxaczkic chếwhcy bịldeu đmrxafgezi đmrxaao chéavrim rơetzgi xuốpvqyng đmrxafsnkt. Tưqmxcvkmgc linh đmrxajzpxt thàfpjsnh hai lộjitn ra máwhcyi tójchxc dàfpjsi ójchxng mưqmxcmnrlt. Còhskan cójchx khuôzyean mặczkit lãjitnnh diễldeum yêgussu dãjitn kinh sợmnrl nhìmmykn Cam Ninh.

Họtsui biếwhcyt Cam Ninh đmrxaãjitnfpjs nỏwbno mạfgeznh hếwhcyt đmrxaàfpjs, chỉczkifpjs chờavri tớvkmgi Cam Ninh xoay ngưqmxcavrii chạfgezy trốpvqyn mớvkmgi giậzyeat mìmmyknh nhậzyean ra. Nhưqmxcng lújchxc nàfpjsy hai ngưqmxcavrii nghe tin Trưqmxcơetzgng Lãjitnng rújchxt lui nêgussn khôzyeang đmrxauổpvqyi theo.

Cam Ninh cựzmkyc kỳmrxa chậzyeat vậzyeat đmrxajitnt pháwhcy Triệjzwyu Vũuqqb, Trưqmxcơetzgng Ninh vâlussy côzyeang, vójchx ngựzmkya tung bay chạfgezy trốpvqyn. Cùjzpxng lújchxc đmrxaójchxjitn thòhska tay vàfpjso ngựzmkyc mójchxc ra mộjitnt vậzyeat, lấfsnky cung tiễldeun bắcofcn lêgussn trờavrii đmrxaêgussm. Giữgyffa khôzyeang trung lậzyeap tứjzpxc vang tiếwhcyng chuôzyeang dồfgezn dậzyeap.

uoviinh đmrxainh đmrxaang đmrxaang* liêgussn miêgussn bấfsnkt tậzyean.

Khi chuôzyeang bay lêgussn giữgyffa khôzyeang trung thìmmyk bỗctmwng nổpvqy tung, lójchxe ra vàfpjsi tia khójchxi, tiếwhcyp theo tấfsnkt cảqcqq Linh Đuoviang binh nhưqmxc thủnhuzy triềackeu rújchxt lui, chạfgezy trốpvqyn mấfsnkt biệjzwyt. Khôzyeang đmrxaưqmxcmnrlc giâlussy láwhcyt đmrxaãjitn đmrxai khôzyeang còhskan mộjitnt mốpvqyng, chỉczki đmrxajzee lạfgezi mộjitnt đmrxapvqyng xáwhcyc đmrxajzpxt rờavrii còhskan vưqmxcơetzgng hơetzgi ấfsnkm.

Trưqmxcơetzgng Lãjitnng khôzyeang đmrxauổpvqyi theo, chỉczki thầqmxcm cưqmxcavrii nhạfgezt hai tiếwhcyng, dẫmnrln mọtsuii ngưqmxcavrii rújchxt lui vềacke thàfpjsnh Tếwhcyqmxcơetzgng.


Trậzyean đmrxafgezi chiếwhcyn kinh tâlussm đmrxajitnng pháwhcych cójchx Trưqmxcơetzgng Ninh ra ngoàfpjsi dựzmky đmrxawhcyn củnhuza mọtsuii ngưqmxcavrii chi việjzwyn, Trưqmxcơetzgng Lãjitnng đmrxaãjitn chuyểjzeen bạfgezi thàfpjsnh thắcofcng.

jchxc nàfpjsy châlussn trờavrii đmrxaãjitn hiệjzwyn vệjzwyt sáwhcyng, sưqmxcơetzgng mêgussnh môzyeang bắcofct đmrxaqmxcu bao trùjzpxm mặczkit đmrxafsnkt.

Bụaswqi trầqmxcn tạfgezp chấfsnkt trảqcqqi qua mộjitnt đmrxaêgussm thanh tẩzvksy, khôzyeang khívkmgwhcyng sớvkmgm thậzyeat làfpjs trong làfpjsnh máwhcyt mẻrrdj. Phívkmga xa khójchxi bếwhcyp bay bổpvqyng trêgussn nójchxc nhàfpjslussn. Đuoviêgussm qua tiếwhcyng giếwhcyt khôzyeang ảqcqqnh hưqmxcebqbng sinh hoạfgezt bìmmyknh thưqmxcavring củnhuza họtsui. Sáwhcyng sớvkmgm chim nhỏwbnoqmxcơetzgn cáwhcynh bay dưqmxcavring nhưqmxc quêgussn đmrxai đmrxaêgussm qua bịldeujzpx dọtsuia, vìmmyk mộjitnt ngàfpjsy mớvkmgi màfpjs vui vẻrrdjjchxt vang.

hskan nhớvkmgjchx ngưqmxcavrii đmrxaãjitnjchxi, ve kêgussu rừhskang tĩmzeanh lặczking, chim hójchxt nújchxi thâlussm u. Thậzyeat đmrxaújchxng làfpjs vậzyeay, lộjitn ra yêgussn tĩmzeanh hàfpjsi hòhskaa.

Nhưqmxcng so sáwhcynh vớvkmgi thếwhcy giớvkmgi thiêgussn nhiêgussn thìmmyk trong phủnhuz thàfpjsnh Tếwhcyqmxcơetzgng tràfpjsn đmrxaqmxcy nặczking nềacke.

Trưqmxcơetzgng Lãjitnng ngồfgezi đmrxaójchx khôzyeang đmrxajitnng đmrxazyeay, sắcofcc mặczkit âlussm trầqmxcm đmrxaáwhcyng sợmnrl.

qmxcơetzgng Dung ởebqb mộjitnt bêgussn giújchxp hắcofcn bao vếwhcyt thưqmxcơetzgng, buồfgezn bãjitn nhìmmykn hắcofcn mộjitnt cáwhcyi, muốpvqyn nójchxi lạfgezi thôzyeai.

Tuy Trưqmxcơetzgng Lãjitnng tìmmykm đmrxaưqmxcavring sốpvqyng trong chỗctmw chếwhcyt nhưqmxcng vui khôzyeang nổpvqyi. Binh sĩmzea đmrxaãjitn chứjzpxng thậzyeat, Yếwhcyn Minh chếwhcyt trậzyean sa trưqmxcavring, cáwhcyi chếwhcyt rấfsnkt thảqcqqm, bịldeu Cam Ninh mộjitnt đmrxaao chéavrim làfpjsm hai.

Trong lòhskang Trưqmxcơetzgng Lãjitnng đmrxapvqyt cháwhcyy lửplxda giậzyean, đmrxaiềackeu nàfpjsy cójchx thểjzee thấfsnky từhska áwhcynh mắcofct khiếwhcyn ngưqmxcavrii kinh sợmnrl.

Cam Ninh, cừhskau nàfpjsy, ta nhấfsnkt đmrxaldeunh phảqcqqi trảqcqq!

Trưqmxcơetzgng Lãjitnng siếwhcyt chặczkit nắcofcm đmrxafsnkm biểjzeeu thịldeu quyếwhcyt tâlussm củnhuza mìmmyknh.

Đuoviiềacken Phong khôzyeang muốpvqyn Trưqmxcơetzgng Lãjitnng cứjzpx tựzmky tráwhcych mãjitni, lêgussn tiếwhcyng đmrxaáwhcynh vỡwhcygussn tĩmzeanh đmrxaãjitnlussu:- Chújchxa côzyeang, làfpjsm tưqmxcvkmgng sĩmzea, chếwhcyt trậzyean sa trưqmxcavring làfpjs đmrxaiềackeu khôzyeang thểjzee tráwhcynh đmrxaưqmxcmnrlc. Yếwhcyn Minh theo chújchxa côzyeang nam chinh bắcofcc chiếwhcyn, màfpjsn trờavrii chiếwhcyu đmrxafsnkt, mộjitnt đmrxaavrii cújchxc cung tậzyean tụaswqy, cójchx lẽjzwy đmrxaâlussy làfpjs kếwhcyt cuộjitnc tốpvqyt nhấfsnkt củnhuza hắcofcn.

Trưqmxcơetzgng Lãjitnng vôzyeajzpxng đmrxaau thưqmxcơetzgng nójchxi:


- Ngay từhska đmrxaqmxcu ta đmrxaãjitn khôzyeang xem Yếwhcyn Minh làfpjs thuộjitnc hạfgezfpjsfpjs mộjitnt vịldeu huynh đmrxajzwy. Mộjitnt hảqcqqo huynh đmrxajzwyjchx thểjzee sốpvqyng chếwhcyt cùjzpxng nhau. Đuoviújchxng thậzyeat làfpjs rấfsnkt ívkmgt cójchx ngưqmxcavrii giốpvqyng nhưqmxc hắcofcn khôzyeang cầqmxcn côzyeang danh lợmnrli lộjitnc, khôzyeang cầqmxcu vinh hoa phújchx quýgaik. Ta còhskan nhớvkmgmecc, lújchxc hắcofcn muốpvqyn cùjzpxng ta đmrxaqmxcu vàfpjso Đuoviàfpjso đmrxafgezi nhâlussn, hắcofcn dứjzpxt khoáwhcyt lấfsnky ra trívkmg bảqcqqo ‘trưqmxcavring tívkmgn cung đmrxaăldxnng’, nójchxi phảqcqqi đmrxaưqmxca cho Trưqmxcơetzgng Lãjitnng…

Nghe Trưqmxcơetzgng Lãjitnng nójchxi vậzyeay, Đuoviiềacken Phong nhớvkmg tớvkmgi biểjzeeu tìmmyknh chấfsnkt pháwhcyt củnhuza Yếwhcyn Minh, cảqcqqm tháwhcyn nójchxi:

- Ai, sựzmky đmrxaavrii khójchx ngờavri.

Trưqmxcơetzgng Lãjitnng nójchxi:

- Tójchxm lạfgezi Yếwhcyn Minh làfpjs do ta hạfgezi chếwhcyt…

Đuoviiềacken Phong ngắcofct lờavrii Trưqmxcơetzgng Lãjitnng, sắcofcc mặczkit nghiêgussm tújchxc nójchxi:

- Chújchxa côzyeang khôzyeang đmrxaưqmxcmnrlc nghĩmzea nhưqmxc vậzyeay! Chívkmgnh vìmmyk Yếwhcyn Minh hếwhcyt sứjzpxc tửplxd chiếwhcyn mớvkmgi báwhcym chặczkit Cam Ninh, khiếwhcyn chújchxa côzyeang thoảqcqqi máwhcyi thoáwhcyt thâlussn, đmrxamnrli Trưqmxcơetzgng Ninh kịldeup thờavrii cứjzpxu việjzwyn, đmrxaáwhcynh lui Linh Đuoviang binh củnhuza Cam Ninh. Cáwhcyi chếwhcyt củnhuza Yếwhcyn Minh tuy bi tráwhcyng nhưqmxcng ýgaik nghĩmzeaa sâlussu xa, ảqcqqnh hưqmxcebqbng cảqcqq chiếwhcyn cuộjitnc. Kếwhcy bắcofct vua củnhuza Chu Du đmrxaãjitn bịldeu pháwhcy, toàfpjsn bộjitn kếwhcy hoạfgezch bịldeu đmrxaáwhcynh loạfgezn. Nhưqmxc vậzyeay thìmmyk rấfsnkt nhiềackeu phâlussn đmrxaoạfgezn củnhuza chújchxng sẽjzwy xuấfsnkt hiệjzwyn lỗctmw hổpvqyng. Chỉczki cầqmxcn lújchxc nàfpjsy Quáwhcych quâlussn sưqmxcjchx thểjzee nắcofcm chắcofcc chiếwhcyn cơetzg, cùjzpxng Từhskaqmxcvkmgng quâlussn nhanh chójchxng thẳljtrng tiếwhcyn, cùjzpxng Từhska Thịldeunh đmrxafgezi quâlussn hai đmrxaưqmxcavring hộjitni hợmnrlp tạfgezi Đuovifgezng Dưqmxcơetzgng, chẳljtrng nhữgyffng cứjzpxu nguy cho Cao tưqmxcvkmgng quâlussn, Bồfgez huyệjzwyn cũuqqbng dễldeu nhưqmxc trởebqbfpjsn tay. Hơetzgn nữgyffa Tâlussn Tháwhcyi huyệjzwyn, Nhữgyff Nam quậzyean bịldeu cắcofct đmrxajzpxt liêgussn hệjzwy, Lỗctmwjchxc chỉczkijchxqmxcvkmgc bójchx tay chịldeuu trójchxi. Vậzyeay thìmmyk ba phòhskang tuyếwhcyn ngoàfpjsi Nhữgyff Nam quậzyean toàfpjsn diệjzwyn thấfsnkt thủnhuz. Thêgussm vàfpjso Đuovifgezng Dưqmxcơetzgng bịldeu quâlussn ta khốpvqyng chếwhcy, Nhữgyff Nam quậzyean đmrxaãjitn hoàfpjsn toàfpjsn bịldeu quâlussn ta khốpvqyng chếwhcy, Tôzyean Sáwhcych chỉczkijchx thểjzee chịldeuu đmrxaòhskan.

Trưqmxcơetzgng Lãjitnng ngẫmnrlm nghĩmzea thấfsnky Đuoviiềacken Phong nójchxi rấfsnkt cójchxgaik.

whcyi chếwhcyt củnhuza Yếwhcyn Minh, nójchxi thẳljtrng ra làfpjs đmrxapvqyi lạfgezi mạfgezng củnhuza hắcofcn, đmrxajzee hắcofcn sốpvqyng sójchxt trốpvqyn ra. Vậzyeay thìmmyk khôzyeang nójchxi tớvkmgi kếwhcy hoạfgezch củnhuza Chu Du bịldeu đmrxaáwhcynh loạfgezn, tấfsnkt cảqcqq nhâlussn tốpvqy bấfsnkt an tiềackem ẩzvksn trong đmrxaójchx trồfgezi lêgussn mặczkit nưqmxcvkmgc. Y bốpvqyn phívkmga phâlussn táwhcyn sứjzpxc chújchx ýgaik củnhuza hắcofcn, đmrxaczkit chốpvqyt đmrxaáwhcynh việjzwyn binh, sau đmrxaójchx tậzyeap trung quâlussn kỵrybu binh tinh nhuệjzwy pháwhcyt đmrxajitnng đmrxaáwhcynh bấfsnkt ngờavri vớvkmgi hắcofcn. Chỉczki cầqmxcn hắcofcn chếwhcyt trong trậzyean nàfpjsy, vậzyeay đmrxafgezi quâlussn Giang Đuoviôzyeang sẽjzwy nhưqmxc rắcofcn mấfsnkt đmrxaqmxcu, khôzyeang nójchxi tớvkmgi tan táwhcyc nhưqmxcng ívkmgt nhấfsnkt thìmmyk quâlussn tâlussm rốpvqyi loạfgezn. Thếwhcy thìmmyk chújchxng cójchx thểjzee thuậzyean lợmnrli đmrxaáwhcynh lui đmrxafgezi quâlussn Giang Đuoviôzyeang, còhskan cójchx thểjzee xua binh nam hạfgez, đmrxaoạfgezt chiếwhcyn Giang Đuoviôzyeang.

Nhưqmxcng Chu Du khôzyeang bao giờavri ngờavri đmrxaưqmxcmnrlc, y tívkmgnh tớvkmgi tívkmgnh lui nhưqmxcng khôzyeang tívkmgnh ra hắcofcn còhskan cójchx khôzyealussu binh quáwhcyi dịldeu củnhuza Trưqmxcơetzgng Ninh. Nhưqmxc vậzyeay thìmmyk binh lựzmkyc vốpvqyn cójchx củnhuza đmrxapvqyi thủnhuz biếwhcyn khôzyeang đmrxanhuz, bốpvqyn phívkmga xuấfsnkt kívkmgch, khôzyeang ngừhskang chia binh ngăldxnn trởebqb việjzwyn quâlussn củnhuza hắcofcn, rõmeccfpjsng làfpjs kếwhcy đmrxazyeap nồfgezi chìmmykm thuyềacken. Hiệjzwyn tạfgezi nếwhcyu lùjzpxi chậzyeam chújchxt, rấfsnkt cójchx thểjzee quâlussn đmrxajitni củnhuza hắcofcn từhskang cáwhcyi mộjitnt bịldeu ăldxnn dầqmxcn.

lussy giờavrimmyknh thếwhcy trởebqbgussn sáwhcyng sủnhuza. Tôzyean Sáwhcych khôzyeang cójchx khảqcqqldxnng bao vâlussy quâlussn Cao Thuậzyean, bởebqbi vìmmyk mộjitnt vạfgezn quâlussn củnhuza Từhska Hoảqcqqng đmrxaãjitn chi việjzwyn rồfgezi. Tôzyean Quyềacken càfpjsng khôzyeang khảqcqqldxnng báwhcym chặczkit quâlussn Từhska Thịldeunh, thựzmkyc lựzmkyc hai bêgussn bàfpjsy ra đmrxaójchx.Làfpjs thờavrii gian nêgussn phảqcqqn kívkmgch.

zyean Sáwhcych, Chu Du, cáwhcyc ngưqmxcơetzgi chờavri coi!

Trưqmxcơetzgng Lãjitnng cưqmxcavrii lạfgeznh.

hskan cójchx Cam Ninh, ta sẽjzwy thay Yếwhcyn Minh báwhcyo thùjzpx, cáwhcyc ngưqmxcơetzgi chờavri đmrxaójchx!

jchxc nàfpjsy Trưqmxcơetzgng Lãjitnng bịldeu thưqmxcơetzgng, qua loa băldxnng vếwhcyt thưqmxcơetzgng xong lạfgezi trôzyeang thấfsnky Trưqmxcơetzgng Ninh.

Đuoviâlussy làfpjs từhska hai năldxnm trưqmxcvkmgc khi Trưqmxcơetzgng Lãjitnng rờavrii khỏwbnoi Ngũuqqb Long Sơetzgn đmrxaếwhcyn nay, hai ngưqmxcavrii lầqmxcn đmrxaqmxcu tiêgussn gặczkip mặczkit.

Hiểjzeen nhiêgussn Trưqmxcơetzgng Ninh đmrxaãjitn cho Trưqmxcơetzgng Lãjitnng mộjitnt đmrxaáwhcyp áwhcyn kháwhcy vừhskaa lòhskang. Nàfpjsng huấfsnkn luyệjzwyn cho hắcofcn mộjitnt đmrxaáwhcym khôzyealussu quỷmecc binh cójchx sứjzpxc chiếwhcyn đmrxafsnku càfpjsng cưqmxcavring.

uqqbng làfpjsjchxc Trưqmxcơetzgng Lãjitnng phảqcqqi thựzmkyc hiệjzwyn lờavrii hứjzpxa củnhuza mìmmyknh rồfgezi.

Từhska khi Trưqmxcơetzgng Ninh bưqmxcvkmgc vàfpjso tầqmxcm mắcofct Trưqmxcơetzgng Lãjitnng đmrxaếwhcyn nay, hắcofcn luôzyean nhìmmykn nàfpjsng chằrrdjm chằrrdjm.

Trưqmxcơetzgng Ninh khôzyeang thay đmrxapvqyi gìmmyk mấfsnky, ngay cảqcqq phong tìmmyknh trong mắcofct vẫmnrln giốpvqyng hệjzwyt nhưqmxcldxnm đmrxaójchx. Nàfpjsng khôzyeang mặczkic lạfgezi đmrxafgez nữgyff, vẫmnrln làfpjs tỏwbnoa giáwhcyp phụaswqng bay, chỉczkifpjs lấfsnky xuốpvqyng anh khôzyeai, máwhcyi tójchxc mềackem xõmecca bêgussn mặczkit. Qua đmrxaơetzgn giảqcqqn tẩzvksy rửplxda, trừhska đmrxai vếwhcyt máwhcyu trêgussn ngưqmxcavrii, y giáwhcyp lạfgezi biếwhcyn thàfpjsnh rựzmkyc rỡwhcyfpjs sạfgezch sẽjzwy.

Trưqmxcơetzgng Lãjitnng khôzyeang cójchxlussm tìmmyknh đmrxaùjzpxa giỡwhcyn vớvkmgi mỹacke nữgyff diễldeum lệjzwyjitnvkmgnh nàfpjsy, tuy rằrrdjng nghĩmzea đmrxaếwhcyn thìmmyk rấfsnkt thújchx vịldeu.

Trưqmxcơetzgng Ninh cújchxi đmrxaqmxcu, trong trẻrrdjo nójchxi:

- Tiểjzeeu nữgyffvkmgnh chàfpjso tưqmxcvkmgng quâlussn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.