Phong Lưu Tam Quốc

Chương 277 : Trương Ninh tới (hạ)

    trước sau   
Uyêmruzn Ưfmdrơqkueng đghacao củeazya Trưzmriơqkueng Ninh trưzmriwvsvc tiêmruzn làwvsvm khóavjn dễfpft, mưzmriiaxtn tốmruzc đghacqkue ngựrjxza xôlvying lêmruzn ởafns giữvlbja khôlvying trung xẹfmdrt qua tia sáhhfqng lạfawenh, vôlvyiafrang nhanh nhẹfmdrn chéafnsm mộqkuet đghacao hưzmriwvsvng tớwvsvi vai phảoltii củeazya Cam Ninh.

Cam Ninh hừvrgi lạfawenh mộqkuet tiếzfyfng, tuy rằfaweng đghacmruzi thủeazy chọzfyfn góavjnc đghacqkue, thờyuyqi cơqkue xuấziwnt chiêmruzu, vàwvsv khímrsb thếzfyfafrang dũcpxeng đghacoyzvu cóavjn thểavjn lọzfyft vàwvsvo thứhxkt bậlokvc cao thủeazywvsvng đghacalzbu, nhưzmring Cam Ninh khôlvying thèirdqm liếzfyfc mắfjeqt mộqkuet cáhhfqi, dựrjxza vàwvsvo xúkfkfc cảoltim khôlvying gìoyzvhhfqnh bằfaweng, đghacfawei đghacao tung bay trêmruzn khôlvying trung bắfjeqn ra mộqkuet mảoltinh bôlvying tuyếzfyft, chímrsbnh xáhhfqc đghacáhhfqnh bậlokvt Tửqqdg Ngọzfyf Uyêmruzn Ưfmdrơqkueng đghacao củeazya Trưzmriơqkueng Ninh.

zmriyuyqng nhưzmri Trưzmriơqkueng Ninh đghacãziwn đghachhfqn trưzmriwvsvc kếzfyft quảoltiwvsvy, thuậlokvn thếzfyf chuyểavjnn đghacqkueng, thúkfkfc ngựrjxza xoay ngưzmriiaxtc, Tửqqdg Ngọzfyf Uyêmruzn Ưfmdrơqkueng đghacao giơqkue cao chiếzfyfn vớwvsvi Cam Ninh.

Cam Ninh khôlvying bởafnsi vìoyzv đghacáhhfqnh trêmruzn đghacziwnt màwvsvavjn tay bóavjn châbysrn, cũcpxeng khôlvying vìoyzv đghacmruzi thủeazywvsv mộqkuet nữvlbjzmriwvsvng màwvsv khinh thưzmriyuyqng, càwvsvng khôlvying vìoyzv áhhfqc chiếzfyfn vớwvsvi cáhhfqc cao thủeazy nhưzmri Trưzmriơqkueng Lãziwnng, Yếzfyfn Minh màwvsv hao hếzfyft thểavjn lựrjxzc. Ngưzmriiaxtc lạfawei gãziwn chiếzfyfn ýolti tràwvsvo dâbysrng, khímrsb thếzfyfwvsvo hùafrang, đghacfawei đghacao liềoyzvn tay vung lêmruzn, đghacao phong bắfjeqn bốmruzn phímrsba, uy lựrjxzc mạfawenh mẽmvwu.

Trưzmriơqkueng Ninh bịjbdw khímrsb thếzfyf đghacmruzi phưzmriơqkueng bứhxktc lùafrai vàwvsvi thưzmriwvsvc.

Cam Ninh nhâbysrn cơqkue hộqkuei cưzmriwvsvp lạfawei mộqkuet con ngựrjxza đghacziwnu vớwvsvi Trưzmriơqkueng Ninh.


Trưzmriơqkueng Ninh khôlvying tỏdzqk ra yếzfyfu thếzfyf, Uyêmruzn Ưfmdrơqkueng đghacao tráhhfqi phảoltii vung vẩoegfy, trêmruzn chĩbweca tráhhfqn, dưzmriwvsvi chặrhbet cổeazy tay.

Ngựrjxza củeazya hai ngưzmriyuyqi ngưzmriơqkuei đghacếzfyfn ta đghaci, kịjbdwch liệhxktt đghacrhbec sắfjeqc vôlvyiafrang.

Chiếzfyfn đghacziwnu hơqkuen năiaxtm mưzmriơqkuei hiệhxktp, Trưzmriơqkueng Ninh rốmruzt cuộqkuec làwvsv phậlokvn đghacàwvsvn bàwvsv, lựrjxzc cáhhfqnh tay kéafnsm hơqkuen mộqkuet cấziwnp, dầalzbn cóavjn chúkfkft bấziwnt lựrjxzc.

Tráhhfqi lạfawei Cam Ninh càwvsvng đghacziwnu càwvsvng dũcpxeng mãziwnnh, chiêmruzu nàwvsvo cũcpxeng tàwvsvn nhẫrjyqn, đghacao nàwvsvo cũcpxeng đghacoạfawet mệhxktnh.

Lạfawei đghacziwnu ba mưzmriơqkuei hiệhxktp, Trưzmriơqkueng Ninh bắfjeqt đghacưzmriiaxtc cơqkue hộqkuei hiếzfyfm cóavjn đghacáhhfqnh lùafrai Cam Ninh, sau đghacóavjn chớwvsvp mắfjeqt ghìoyzvm ngựrjxza xoay ngưzmriyuyqi bỏdzqk chạfawey.

Cam Ninh hăiaxtng máhhfqu lêmruzn, quáhhfqt to:

- Đxbncjbdwch tưzmriwvsvng chạfawey đghaci đghacâbysru!?

ziwn khôlvying chúkfkft nghĩbwec ngợiaxti giụdtywc ngựrjxza đghacuổeazyi theo. Gãziwn đghacãziwn hoàwvsvn toàwvsvn quêmruzn tìoyzvnh hìoyzvnh ngàwvsvy càwvsvng bấziwnt lợiaxti cho đghacqkuei quâbysrn củeazya gãziwn.

Trưzmriơqkueng Ninh cẩoegfn thậlokvn cấziwnt đghacao, tay cầalzbm cung, con ngựrjxza quáhhfqi dịjbdw cốmruz ýolti chạfawey chậlokvm châbysrn chúkfkft. Mắfjeqt thấziwny Cam Ninh sắfjeqp đghacuổeazyi kịjbdwp, Trưzmriơqkueng Ninh ngoáhhfqi đghacalzbu lạfawei.

*Vèirdqo vèirdqo vèirdqo*

Liêmruzn tiếzfyfp bắfjeqn ra ba mũcpxei têmruzn, tam tiễfpftn liêmruzn châbysru, mộqkuet mũcpxei đghacuổeazyi theo sáhhfqt mũcpxei têmruzn trưzmriwvsvc, tốmruzc đghacqkue cựrjxzc nhanh.

Cam Ninh quáhhfq tựrjxz tin vàwvsvo chímrsbnh mìoyzvnh, sơqkue xảoltiy khôlvying ngờyuyq Trưzmriơqkueng Ninh bạfawei lui làwvsv giảolti, ngầalzbm bắfjeqn têmruzn mớwvsvi làwvsv thậlokvt. Dùafraziwn nhanh chóavjnng néafns qua hai mũcpxei têmruzn trưzmriwvsvc, nhưzmring bấziwnt đghacfjeqc dĩbwec thếzfyf tớwvsvi quáhhfq nhanh, mắfjeqt thấziwny mũcpxei têmruzn thứhxkt ba sắfjeqp đghacâbysrm vàwvsvo tráhhfqi tim. Cam Ninh ởafns trêmruzn lưzmring ngựrjxza di chuyểavjnn thâbysrn thểavjn, têmruzn trậlokvt sang vai phảoltii củeazya gãziwn.

Cam Ninh pháhhfqt ra tiếzfyfng gầalzbm khàwvsvn đghacdtywc, thanh âbysrm lộqkue ra đghacáhhfqy lòwcflng cựrjxzc kỳgchm giậlokvn dữvlbj, nhưzmriwvsvziwnnh hổeazy bịjbdw thưzmriơqkueng. Gãziwn cứhxktng rắfjeqn rúkfkft mũcpxei têmruzn từvrgi trêmruzn vai xuốmruzng. Mặrhbec kệhxkthhfqu chảoltiy ồfffzfawet, gãziwn lạfawei cầalzbm đghacfawei đghacao, liềoyzvu mạfaweng đghacziwnu vớwvsvi Trưzmriơqkueng Ninh.


Cam Ninh bịjbdw thưzmriơqkueng, chẳoftjng nhữvlbjng khôlvying suy yếzfyfu sứhxktc chiếzfyfn đghacziwnu củeazya gãziwnwvsv ngưzmriiaxtc lạfawei càwvsvng mạfawenh.

Anh khôlvyii bao trùafram đghaca phầalzbn khuôlvyin mặrhbet Trưzmriơqkueng Ninh, nhìoyzvn khôlvying rõhhfqwvsvng cóavjn biểavjnu tìoyzvnh gìoyzv. Nhưzmring từvrgi đghacôlvyii mắfjeqt trong veo cóavjn thểavjn thấziwny ra sựrjxz chấziwnn kinh vàwvsv bấziwnt an.

May làwvsv trong loạfawen chiếzfyfn cóavjn mộqkuet vịjbdwzmriwvsvng chạfawey sang trợiaxt trậlokvn.

Đxbncóavjnwvsv Triệhxktu Vũcpxe đghacãziwn giếzfyft đghacdzqk mắfjeqt.

wvsvng gầalzbn nhưzmri thàwvsvnh ngưzmriyuyqi máhhfqu, vốmruzn tỏdzqka tửqqdg giáhhfqp bạfawec trắfjeqng lóavjnng láhhfqnh đghacoyzvu bịjbdw nhuộqkuem đghacdzqk. Trêmruzn Mai Hoa thưzmriơqkueng thỉmjqcnh thoảolting nhỏdzqk giọzfyft máhhfqu tưzmriơqkuei. Lúkfkfc nàwvsvy nàwvsvng khôlvying phảoltii làwvsv Triệhxktu Vũcpxe khiếzfyfn ngưzmriyuyqi vừvrgia hậlokvn vừvrgia yêmruzu, màwvsv giốmruzng huyếzfyft pháhhfqn quan từvrgi đghacjbdwa ngụdtywc, muốmruzn ngưzmriyuyqi chếzfyft canh ba thìoyzv khôlvying ai sốmruzng qua canh năiaxtm đghacưzmriiaxtc. Theo nàwvsvng xuấziwnt sinh nhậlokvp tửqqdgwcfln cóavjn con ngựrjxza trắfjeqng, bâbysry giờyuyqavjn thởafns gấziwnp ra khímrsbavjnng, cóavjn thểavjn thấziwny nóavjn trùafrang kímrsbch qua lạfawei trong trậlokvn chiếzfyfn đghacãziwn tớwvsvi cựrjxzc hạfawen.

Triệhxktu Vũcpxeafrang Cam Ninh mộqkuet đghacmruzi mộqkuet, khôlvying thấziwny nàwvsvng kéafnsm hơqkuen bao nhiêmruzu.

Nhưzmring thêmruzm vàwvsvo mộqkuet Trưzmriơqkueng Ninh vũcpxe lựrjxzc khôlvying yếzfyfu thìoyzvoyzvnh huốmruzng kháhhfqc đghaci.

Cam Ninh mớwvsvi bắfjeqt đghacalzbu còwcfln vừvrgia côlvying vừvrgia thủeazy, nhưzmring từvrgi từvrgi bịjbdw Mai Hoa thưzmriơqkueng củeazya Triệhxktu Vũcpxe, Tửqqdg Ngọzfyf Uyêmruzn Ưfmdrơqkueng đghacao củeazya Trưzmriơqkueng Ninh áhhfqp chếzfyf, biếzfyfn thàwvsvnh thủeazy nhiềoyzvu côlvying ímrsbt.

Khi Cam Ninh bịjbdw kiềoyzvm chếzfyf thìoyzvoyzvnh hìoyzvnh bêmruzn Linh Đxbncang binh ngưzmriiaxtc lạfawei, khôlvyibysru binh đghacãziwn hoàwvsvn toàwvsvn áhhfqp chếzfyfoyzvnh cảoltinh.

Trưzmriơqkueng Lãziwnng thởafns ra mộqkuet hơqkuei dàwvsvi, thầalzbn kinh căiaxtng thẳoftjng lúkfkfc nàwvsvy thảolti lỏdzqkng chúkfkft. Bâbysry giờyuyq hắfjeqn mớwvsvi cảoltim giáhhfqc ngưzmriyuyqi ưzmriwvsvt đghacrjyqm, khôlvying rõhhfqwvsv mồfffzlvyii hay làwvsvhhfqu. Cóavjn thểavjn cảoltim nhậlokvn đghacưzmriiaxtc cáhhfqnh tay hơqkuei têmruz, thâbysrn thểavjn mềoyzvm nhũcpxen.

avjn phảoltii làwvsv sốmruzng an nhàwvsvn lâbysru lắfjeqm?

Trưzmriơqkueng Lãziwnng cưzmriyuyqi khổeazy.

zmriơqkueng khóavjni trêmruzn chiếzfyfn trưzmriyuyqng dầalzbn táhhfqn đghaci, thỉmjqcnh thoảolting truyềoyzvn đghacếzfyfn tiếzfyfng quỷmruzmruzu âbysrm trầalzbm, khôlvyibysru binh lúkfkfc ẩoegfn lúkfkfc hiệhxktn khiếzfyfn ngưzmriyuyqi nhưzmriwvsvo chốmruzn âbysrm phủeazy, dựrjxzng đghachxktng lôlvying tơqkue.


Tiếzfyfng chuôlvying lúkfkfc ngừvrging lúkfkfc vang, còwcfln cóavjnafns trêmruzn khôlvying trung thỉmjqcnh thoảolting lay đghacqkueng, thanh âbysrm đghacãziwn khôlvying nhưzmri ban đghacalzbu tháhhfqnh thóavjnt nhiếzfyfp tâbysrm hồfffzn ngưzmriyuyqi. Hiểavjnn nhiêmruzn Cam Ninh lớwvsvn tiếzfyfng nhắfjeqc nhởafns khôlvying khiếzfyfn Linh Đxbncang binh hồfffzi phụdtywc toàwvsvn bộqkue sứhxktc chiếzfyfn đghacziwnu. Chỉmjqcavjn sốmruz ímrsbt binh sĩbwecwcfln năiaxtng lựrjxzc hàwvsvnh đghacqkueng đghacang liềoyzvu mạfaweng chốmruzng cựrjxz.

Tiếzfyfng héafnst thảoltim khôlvying ngừvrging lêmruzn xuốmruzng, khôlvyibysru binh vẫrjyqn đghacang giẫrjyqm đghacfawep chiếzfyfn trậlokvn.

qkuei nàwvsvy thậlokvt sựrjxz thàwvsvnh đghacjbdwa ngụdtywc nhâbysrn gian.

Trưzmriơqkueng Lãziwnng chếzfyft lặrhbeng ngẩoegfng đghacalzbu nhìoyzvn trờyuyqi đghacêmruzm, khi nàwvsvo thìoyzv sao Bắfjeqc Đxbncoegfu biếzfyfn sáhhfqng nhưzmri vậlokvy, trờyuyqi sắfjeqp sáhhfqng rồfffzi sao?

Cầalzbm lấziwny con ngựrjxza Hắfjeqc Ưfmdrng Vệhxkt đghacưzmria đghacếzfyfn, Trưzmriơqkueng Lãziwnng, Dưzmriơqkueng Dung leo lêmruzn ngựrjxza.

mrsbnh toáhhfqn thìoyzv tạfawei đghacâbysry áhhfqc chiếzfyfn đghacãziwnwvsv mộqkuet khắfjeqc, tin tưzmriafnsng Chu Du rấziwnt nhanh sắfjeqp đghacuổeazyi theo tớwvsvi.

Nghĩbwec đghacếzfyfn đghacâbysry, Trưzmriơqkueng Lãziwnng vẫrjyqy đghacao trong tay, quyếzfyft đghachhfqn héafnst lớwvsvn mộqkuet tiếzfyfng:

- Tốmruzc chiếzfyfn tốmruzc thắfjeqng, chuẩoegfn bịjbdwkfkft vềoyzv Tếzfyfzmriơqkueng thàwvsvnh!

Cam Ninh khôlvying thểavjn khôlvying chấziwnp nhậlokvn sựrjxz thậlokvt thấziwnt bạfawei, dùafraziwn cựrjxzc kỳgchm khôlvying cam lòwcflng, đghaciềoyzvu nàwvsvy cóavjn thểavjn nhìoyzvn ra từvrgi khuôlvyin mặrhbet giậlokvn dữvlbj đghacếzfyfn táhhfqi xanh củeazya gãziwn. Đxbncâbysry làwvsv từvrgi khi Cam Ninh ra đghacyuyqi tớwvsvi nay, trưzmriwvsvc giờyuyq chưzmria từvrging thấziwnt bạfawei thảoltim hạfawei đghacếzfyfn vậlokvy, vìoyzvavjnwvsvziwn trảolti giáhhfq trầalzbm trọzfyfng. Chu Du giao nhiệhxktm vụdtyw cho gãziwn đghacãziwn khôlvying thểavjn hoàwvsvn thàwvsvnh, chímrsbnh huynh đghachxktafrang gãziwn ra sốmruzng vàwvsvo chếzfyft mưzmriyuyqi năiaxtm đghacoyzvu ngãziwn xuốmruzng vôlvyi sốmruz trong đghacêmruzm nay.

Nhưzmring khôlvying còwcfln cáhhfqch nàwvsvo kháhhfqc. Ítnomt nhấziwnt Cam Ninh còwcfln cóavjn chúkfkft đghacalzbu óavjnc, dùafraavjnwvsvm chúkfkft sai lầalzbm nhưzmring cũcpxeng khóavjn tráhhfqnh khỏdzqki.

Cam Ninh chiếzfyfn đghacziwnu vớwvsvi hai nữvlbjzmriwvsvng, phâbysrn tâbysrm nhìoyzvn tìoyzvnh thếzfyf chiếzfyfn trưzmriyuyqng. Khôlvyibysru binh thậlokvt đghacúkfkfng làwvsv quáhhfqi dịjbdw, phiêmruzu đghacãziwnng đghacwvsvn sáhhfqng xanh âbysrm u, mặrhbet quỷmruz dữvlbj tợiaxtn vàwvsv đghacqkueng táhhfqc nhanh nhẹfmdrn.

Cam Ninh héafnst lớwvsvn mộqkuet tiếzfyfng, bỗbmxong tăiaxtng thêmruzm sứhxktc mạfawenh, đghacao phong vôlvyiafrang tàwvsvn nhẫrjyqn, đghacfawei đghacao tăiaxtng vọzfyft áhhfqnh sáhhfqng, hóavjna thàwvsvnh ảoltio ảoltinh, khôlvying trung vôlvyi sốmruz áhhfqnh đghacao lấziwny góavjnc đghacqkue kháhhfqc nhau nhanh chóavjnng phủeazy xuốmruzng Trưzmriơqkueng Ninh, Triệhxktu Vũcpxe, cựrjxzc kỳgchmhhfq đghacfaweo.

Xem ra lầalzbn nàwvsvy gãziwn quyếzfyft tâbysrm liềoyzvu mạfaweng.

Triệhxktu Vũcpxe phảoltin ứhxktng cựrjxzc nhanh, dùafra đghacfawei chiếzfyfn suốmruzt đghacêmruzm khiếzfyfn nàwvsvng tiêmruzu hao thểavjn lựrjxzc nhiềoyzvu, nhưzmring trờyuyqi sinh ngưzmriyuyqi tậlokvp võhhfqavjn trựrjxzc giáhhfqc nhanh nhạfawey, khiếzfyfn Mai Hoa thưzmriơqkueng củeazya nàwvsvng kịjbdwp lúkfkfc diễfpftn biếzfyfn ra chímrsbn đghacóavjna kim mai.

xbncinh đghacinh đghacinh!*

Mấziwny tiếzfyfng binh khímrsb va chạfawem, Triệhxktu Vũcpxe bịjbdw chấziwnn đghacếzfyfn mắfjeqt hoa lêmruzn, huyếzfyft khímrsb cuồfffzn cuộqkuen. Hiểavjnn nhiêmruzn nàwvsvng chưzmria nhậlokvn đghacjbdwnh đghacúkfkfng vềoyzv sứhxktc mạfawenh gấziwnp mấziwny lầalzbn củeazya Cam Ninh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.