Phong Lưu Tam Quốc

Chương 276 : Trương Ninh tới (thượng)

    trước sau   
Cam Ninh mộmxset cưqernmqvrc đrsjwáffqv binh sĩbwfx bay ra xa, tứpovgc giậvekin nóczyni:

- Sợdvvjffqvi gìfcwy? Lúrfcbc trưqernmqvrc yêrctau đrsjwckxso Trưqernơrkzhng Giáffqvc rảksroi đrsjwvekiu thàjqmgnh binh chẳckgsng qua chỉbhzjjqmg thủxnsu đrsjwoạckxsn gạckxst ngưqernzegyi nham hiểyrrum, nếwweku còksron ai nóczyni lờzegyi trốehxjn chạckxsy thìfcwy giếwwekt khôgnarng tha!

Trưqernmqvrc uy chấckxsn củxnsua Cam Ninh, thuộmxsec hạckxs củxnsua gãskvw lo sợdvvj phậvekip phồfqrxng khôgnarng cóczyn ýdvvj đrsjwecyinh chạckxsy trốehxjn nữwsjaa.

Cam Ninh thìfcwyqernmqvrng quâjdmjn đrsjwi đrsjwmmriu làjqmgm gưqernơrkzhng, chỉbhzj cầmmrin Trưqernơrkzhng Lãskvwng khôgnarng đrsjwmxseng, gãskvwhtrxng yêrctan lặiycrng theo dõckgsi tìfcwynh thếwwek.

qernơrkzhng Dung nhìfcwyn đrsjwôgnari mắcdznt hưqernng phấckxsn củxnsua Trưqernơrkzhng Lãskvwng, vui mừvrrgng hỏwsjai:

- Lãskvwo côgnarng, khôgnarng lẽzegyjqmg Trưqernơrkzhng Ninh đrsjwếwwekn?


Trưqernơrkzhng Lãskvwng gậvekit đrsjwmmriu.

qernơrkzhng Dung nhưqern trúrfcbt đrsjwưqerndvvjc gáffqvnh nặiycrng, thởtovf hồfqrxng hộmxsec, thìfcwy ra nàjqmgng đrsjwãskvw mệxnsut lắcdznm rồfqrxi.

Trong giâjdmjy phúrfcbt hai ngưqernzegyi nóczyni chuyệxnsun thìfcwyfcwynh hìfcwynh lạckxsi xảksroy ra biếwwekn đrsjwfcaui. Trong mộmxset cáffqvnh rừvrrgng rậvekim khôgnarng xa truyềclkin đrsjwếwwekn tiếwwekng kim chuôgnarng quáffqvi dịecyi. Tiếwwekng chuôgnarng nàjqmgy rõckgsjqmgng kháffqvc vớmqvri tiếwwekng chuôgnarng củxnsua Linh Đecyiang binh. Thanh âjdmjm cựlakxc kỳpovg tháffqvnh thóczynt, tiếwwekt tấckxsu dồfqrxn dậvekip, lúrfcbc cao lúrfcbc thấckxsp, khi nhẹrkzh khi nặiycrng. Tựlakxa nhưqern nhàjqmgczyn thâjdmjn nhâjdmjn chếwwekt khóczync lóczync thảksrom thiếwwekt, nhưqernffqvn nhưqern than, nứpovgc nởtovf rềclkin rỉbhzj.

Đecyiáffqvm binh sĩbwfxksron chưqerna hồfqrxi phụsuklc tinh thầmmrin khỏwsjai nỗlakxi sợdvvj tiếwwekng chuôgnarng thìfcwy khôgnarng trung bỗlakxng chốehxjc bay tớmqvri mấckxsy chụsuklc mũhtrxi têrctan mang theo khóczyni.

rctan rơrkzhi trêrctan mặiycrt đrsjwckxst bắcdznt đrsjwmmriu bốehxjc khóczyni lêrctan. Đecyiwsja, trắcdznng, xanh, sưqernơrkzhng khóczyni cáffqvc loạckxsi màjqmgu ởtovf trêrctan khôgnarng trung bay bổfcaung.

Đecyiáffqvm líswmrnh bảksron nămmring bịecyit mũhtrxi, cho rằjqmgng trong khóczyni cóczyn đrsjwmxsec.

Trưqernơrkzhng Lãskvwng nhâjdmjn thờzegyi đrsjwiểyrrum cựlakxc tốehxjt nàjqmgy bắcdznt đrsjwmmriu xôgnarng lêrctan trưqernmqvrc.

Tuy cóczyn binh sĩbwfx đrsjwecyich quâjdmjn pháffqvt hiệxnsun nhưqernng khôgnarng cảksron đrsjwưqerndvvjc Trưqernơrkzhng Lãskvwng.

qernơrkzhng càjqmgng bay càjqmgng đrsjwvekim, đrsjwếwwekn cuốehxji cùdvvjng gầmmrin nhưqern khôgnarng thấckxsy rõckgs ngưqernzegyi xung quanh.

rfcbc nàjqmgy, sưqernơrkzhng mùdvvjgnarng lung xuấckxst hiệxnsun hàjqmgng đrsjwehxjng khôgnarjdmju quỷepay binh, tóczync rốehxji đrsjwxnsujqmgu đrsjwclkiu xõckgsa xuốehxjng lưqernng. Đecyimmriu lâjdmju khôgnarng cóczyn mắcdznt, bêrctan trong trốehxjng rỗlakxng tốehxji đrsjwen đrsjwáffqvng sợdvvj, cóczyn chảksroy ra tơrkzhffqvu dọzegyc xuốehxjng mặiycrt. Miệxnsung nhe nanh trắcdznng sắcdznc nhọzegyn, dàjqmgi tớmqvri ba tấckxsc, háffqv ra khébwfxp lạckxsi, pháffqvt ra âjdmjm khíswmr tứpovgffqvn. Ngưqernzegyi khôgnarng cóczyn thịecyit màjqmgjqmgqernơrkzhng cốehxjt trắcdznng bệxnsuch vàjqmg tốehxji đrsjwen vôgnar biêrctan. Tay cầmmrim trưqernzegyng phiêrctan khoáffqvt kiếwwekm, phiêrctan kỳpovg thỉbhzjnh thoảksrong lóczyne áffqvnh sáffqvng xanh biếwwekc nhưqernswmrch lâjdmjn. Quanh ngưqernzegyi khôgnarjdmju binh sưqernơrkzhng nămmrim sắcdznc cuồfqrxn cuộmxsen thậvekit lâjdmju khôgnarng táffqvn.

qernơrkzhng khóczyni đrsjwvekim đrsjwiycrc màjqmg khôgnarjdmju binh thìfcwy thựlakxc tứpovgc làjqmgqern, châjdmjn châjdmjn giảksro giảksro, nhưqernclkin nhưqern hiệxnsun, khiếwwekn ngưqernzegyi ba hồfqrxn bảksroy víswmra bịecyidvvj bay mấckxst.

- Máffqv ơrkzhi!!!

Từvrrgng tiếwwekng kinh kêrctau thấckxsu tậvekin trờzegyi đrsjwáffqvnh vàjqmgo tâjdmjm tríswmr Cam Ninh.


Tuy Linh Đecyiang binh hiếwweku chiếwwekn hùdvvjng hổfcau nhưqernng bịecyiqernơrkzhng khôgnar binh cho hiệxnsuu quảksro thịecyi giáffqvc khủxnsung bốehxj đrsjwãskvw mấckxst hếwwekt ýdvvj chíswmr, thàjqmgnh cáffqv nằjqmgm trêrctan thớmqvrt.

fcwynh hìfcwynh biếwwekn thàjqmgnh vởtovfjqmgi kịecyich, khôgnarjdmju binh vềclki mặiycrt ýdvvj chíswmr toàjqmgn diệxnsun áffqvp chếwwek Linh Đecyiang binh, chébwfxm giếwwekt cựlakxc kỳpovg nhẹrkzh nhàjqmgng.Cam Ninh đrsjwãskvw tớmqvri bờzegy đrsjwrctan cuồfqrxng. Nghe vôgnar sốehxj thanh âjdmjm quen thuộmxsec, từvrrgng tiếwwekng hébwfxt thảksrom, lòksrong đrsjwau nhưqern đrsjwao cắcdznt. Gãskvw khôgnarng thểyrru khốehxjng chếwwek đrsjwôgnari tay mìfcwynh nữwsjaa, lửelmva giậvekin bốehxjc cao, xáffqvch đrsjwckxsi đrsjwao xôgnarng tớmqvri. Gãskvw đrsjwiycrt quyếwwekt tâjdmjm phảksroi báffqvo thùdvvj cho huynh đrsjwxnsu đrsjwãskvw chếwwekt.

Cam Ninh xôgnarng đrsjwếwwekn mộmxset nửelmva thìfcwy trong sưqernơrkzhng khóczyni bỗlakxng nhảksroy ra mộmxset khôgnarjdmju binh. Tráffqvi phiêrctan phảksroi kiếwwekm, cảksro ngưqernzegyi lấckxsp láffqvnh màjqmgu xanh, sưqernơrkzhng khóczyni bay bổfcaung, chặiycrn đrsjwưqernzegyng đrsjwi củxnsua gãskvw.

Cam Ninh hébwfxt lớmqvrn mộmxset tiếwwekng:

- Bàjqmg nộmxsei nóczyn! Đecyiyrru ta xem coi ngưqernơrkzhi làjqmg ngưqernzegyi hay xưqernơrkzhng khôgnar!

skvw gầmmrim lêrctan, đrsjwckxsi đrsjwao dốehxjc sứpovgc chébwfxm ra, sứpovgc mạckxsnh đrsjwxnsu đrsjwyrru đrsjwáffqvnh vỡxnsu đrsjwáffqv.

qernzegyng nhưqern khôgnarjdmju binh bịecyi khíswmr thếwwek củxnsua Cam Ninh hùdvvj dọzegya, đrsjwpovgng đrsjwóczyn khôgnarng đrsjwmxseng đrsjwvekiy, mắcdznt thấckxsy mộmxset đrsjwao sắcdznp chébwfxm xuốehxjng. Chỉbhzjjqmgnh treo chuôgnarng thìfcwy khôgnarjdmju binh khẽzegy đrsjwmxseng đrsjwvekiy, dùdvvj vậvekiy nhưqernng mộmxset đrsjwao củxnsua Cam Ninh vẫfcaun chébwfxm vàjqmgo cáffqvnh tay củxnsua khôgnarjdmju binh. Khôgnarng cóczyn tiếwwekng hébwfxt thảksrom vàjqmgffqvu thịecyit bắcdznn tung nhưqern trong tưqerntovfng tưqerndvvjng, dưqernzegyng nhưqern khôgnarng cóczyn chuyệxnsun gìfcwy xảksroy ra cảksro. Khôgnarjdmju binh chỉbhzj âjdmjm trầmmrim cưqernzegyi hai tiếwwekng, khôgnarng thèylfcm nhìfcwyn Cam Ninh, từvrrg trêrctan đrsjwckxst chậvekim chạckxsp cầmmrim lấckxsy cáffqvnh tay gắcdznn vàjqmgo chỗlakx bịecyi chặiycrt, hoàjqmgn hảksroo nhưqernrfcbc ban đrsjwmmriu.

Cam Ninh ngâjdmjy ngốehxjc ra đrsjwóczyn.

Khoảksronh khắcdznc gãskvw ngâjdmjy ngưqernzegyi thìfcwy bỗlakxng nhiêrctan tọzegya kỵgnvl pháffqvt ra tiếwwekng híswmrjqmgi, móczynng trưqernmqvrc mềclkim nhũhtrxn quămmring Cam Ninh ngãskvw trêrctan đrsjwckxst.

Cam Ninh ởtovf trêrctan mặiycrt đrsjwckxst lămmrin mộmxset vòksrong, đrsjwưqerna mắcdznt nhìfcwyn thìfcwy tọzegya kỵgnvl đrsjwãskvw chếwwekt. Khôgnarjdmju binh đrsjwang từvrrg từvrrg đrsjwi tớmqvri gầmmrin gãskvw.

Cam Ninh lậvekip tứpovgc bòksro dậvekiy, khôgnarng chúrfcbt nghĩbwfx ngợdvvji vung đrsjwao chébwfxm tớmqvri.

Lầmmrin nàjqmgy khôgnarjdmju binh khôgnarng tráffqvnh nébwfx, khôgnarng phảksroi khôgnarng muốehxjn màjqmgfcwy Cam Ninh đrsjwáffqvnh tớmqvri quáffqv nhanh, nhanh đrsjwếwwekn nóczyn khôgnarng kịecyip trốehxjn tráffqvnh.

Mộmxset đrsjwao chébwfxm xuốehxjng, cáffqvi đrsjwmmriu khôgnarjdmju binh bịecyi chébwfxm thàjqmgnh hai ngãskvw trêrctan mặiycrt đrsjwckxst khôgnarng đrsjwmxseng đrsjwvekiy.


Cam Ninh thởtovf ra mộmxset hơrkzhi, thầmmrim nghĩbwfx: mụsukl nộmxsei nóczyn, ngưqernơrkzhi đrsjwi chếwwekt đrsjwi!

Cam Ninh đrsjwi lêrctan xem rốehxjt cuộmxsec làjqmgczyn chuyệxnsun gìfcwy, vừvrrga mớmqvri khom lưqernng xuốehxjng thìfcwyqernơrkzhng khôgnar trêrctan mặiycrt đrsjwckxst bỗlakxng nhảksroy ra mộmxset bóczynng ngưqernzegyi, sau đrsjwóczynskvw cảksrom thấckxsy cóczyn kiếwwekm phong sắcdznc bébwfxn xébwfx gióczyn lao đrsjwếwwekn, tốehxjc đrsjwmxse nhanh vôgnardvvjng chébwfxm ngang lưqernng.

Nếwweku làjqmg ngưqernzegyi thưqernzegyng thìfcwy mộmxset kiếwwekm nàjqmgy đrsjwxnsu lấckxsy mạckxsng rồfqrxi, nhưqernng Cam Ninh thìfcwy kháffqvc. Thờzegyi Đecyiôgnarng Ngôgnar, gãskvwjqmg chiếwwekn tưqernmqvrng hàjqmgng đrsjwmmriu dưqernmqvri tay Tôgnarn Quyềclkin, phảksron ứpovgng vôgnardvvjng nhanh nhẹrkzhn. Gãskvw bảksron nămmring xoay eo, cùdvvjng lúrfcbc đrsjwóczyn đrsjwckxsi đrsjwao múrfcba may, chẳckgsng nhữwsjang đrsjwáffqvnh bậvekit trưqernzegyng kiếwwekm củxnsua kẻbwfx đrsjwáffqvnh lébwfxn, còksron chấckxsn đrsjwehxji thủxnsu ra ba mébwfxt.

Cam Ninh ngừvrrgng lạckxsi, ngoàjqmgi ýdvvj muốehxjn pháffqvt hiệxnsun đrsjwehxji phưqernơrkzhng làjqmg mộmxset con ngưqernzegyi. Tuy sưqernơrkzhng khóczyni rấckxst đrsjwvekim nhưqernng vẫfcaun cóczyn thểyrru thấckxsy rõckgsfcwynh dạckxsng củxnsua đrsjwehxji phưqernơrkzhng.

Thậvekit làjqmgckgs nhưqern ban ngàjqmgy.

Cam Ninh hưqernng phấckxsn ngửelmva đrsjwmmriu cưqernzegyi dàjqmgi, quáffqvt to:

- Cáffqvc huynh đrsjwxnsu, khôgnarng cầmmrin sợdvvj! Khôgnarjdmju binh nàjqmgy làjqmg do ngưqernzegyi giảksro trang!

Cam Ninh chưqerna cưqernzegyi xong thìfcwy trong sưqernơrkzhng khóczyni lao ra mộmxset chiếwwekn mãskvw quáffqvi dịecyi. Trưqernmqvrc ngựlakxa cóczyn mộmxset sừvrrgng, bốehxjn phíswmra cóczyn khinh giáffqvp, mặiycrt sau bốehxjc khóczyni, trong sưqernơrkzhng mùdvvj giốehxjng nhưqern thầmmrin thúrfcb bay đrsjwếwwekn.

Trêrctan lưqernng ngựlakxa làjqmg mộmxset nữwsjaqernmqvrng.

htrx giáffqvp đrsjwen, đrsjwbhzjnh đrsjwmmriu tưqernmqvrc linh, mặiycrc tỏwsjaa tửelmv giáffqvp đrsjwwsja sậvekim, thâjdmjn giáffqvp khắcdznc con phụsuklng rựlakxc rỡxnsu đrsjwang bay lêrctan. Trong tay cầmmrim đrsjwôgnari tửelmv ngọzegy uyêrctan ưqernơrkzhng đrsjwinh, mộmxset dàjqmgi mộmxset ngắcdznn, đrsjwang lấckxsy tốehxjc đrsjwmxse cựlakxc nhanh bay tớmqvri Cam Ninh.

Đecyióczyn chíswmrnh làjqmg Trưqernơrkzhng Ninh!

Khuôgnarn mặiycrt lãskvwnh diễgnarm kia cóczyn trụsukl giáffqvp kỳpovg lạckxs nổfcaui bậvekit lộmxse ra đrsjwôgnari mắcdznt hoa đrsjwàjqmgo ngậvekip nưqernmqvrc. Khôgnari giáffqvp tinh xảksroo tuy bao vâjdmjy cáffqvc yếwweku hạckxsi trêrctan ngưqernzegyi nhưqernng vẫfcaun cóczyn thểyrru nhìfcwyn ra dáffqvng ngưqernzegyi mảksronh khảksronh thon dàjqmgi đrsjwmmriy đrsjwiycrn.

Trong tay nàjqmgng cầmmrim Tửelmv Ngọzegy Uyêrctan Ưckxsơrkzhng đrsjwao hiểyrrun nhiêrctan do tinh cưqernơrkzhng chếwwek thàjqmgnh, tạckxso hìfcwynh kỳpovg lạckxs bắcdznn ra tia sáffqvng linh lung, khíswmr lạckxsnh lan tràjqmgn bốehxjn phíswmra. Đecyiao nhẫfcaun mộmxset dàjqmgy mộmxset mỏwsjang vôgnardvvjng sắcdznc bébwfxn.

Tọzegya kỵgnvl gầmmrim rốehxjng, anh khíswmr bừvrrgng bừvrrgng, vềclki mặiycrt khíswmr thếwwek thìfcwy Trưqernơrkzhng Ninh khôgnarng thua bấckxst cứpovg ai.

Hay cho mộmxset nữwsja trung hàjqmgo kiệxnsut, nữwsja anh hùdvvjng.

Cam Ninh còksron chưqerna hồfqrxi phụsuklc tinh thầmmrin, ngâjdmjy ra nhưqern phỗlakxng. Hôgnarm nay cóczyn quáffqv nhiềclkiu việxnsuc khiếwwekn gãskvw giậvekit mìfcwynh.

Nhóczynm ngưqernzegyi nàjqmgy rõckgsjqmgng làjqmg việxnsun quâjdmjn củxnsua Trưqernơrkzhng Lãskvwng. Cam Ninh đrsjwếwwekn nay vôgnar cựlakxc kỳpovg tin tưqerntovfng sáffqvch lưqerndvvjc củxnsua Chu Du. Nhưqernng gãskvw khôgnarng ngờzegy kếwwekffqvch cho rằjqmgng hoàjqmgn mỹnwwwgnar khuyếwwekt kia đrsjwãskvwswmrnh sóczynt mộmxset đrsjwiềclkiu, trong giâjdmjy phúrfcbt mấckxsu chốehxjt thếwwekjqmgy Trưqernơrkzhng Lãskvwng sẽzegy ra mộmxset quỷepay kếwwek nhưqern vậvekiy, quâjdmjn đrsjwmxsei ngoàjqmgi dựlakx đrsjwffqvn củxnsua mọzegyi ngưqernzegyi đrsjwáffqvnh vỡxnsu cảksro kếwwek hoạckxsch. Mộmxset khi đrsjwyrru Trưqernơrkzhng Lãskvwng chạckxsy trốehxjn, mứpovgc đrsjwmxse nghiêrctam trọzegyng củxnsua hậvekiu quảksroqerndvvjt qua khảksrommring gãskvw chịecyiu đrsjwlakxng. Đecyiáffqvng hậvekin hơrkzhn làjqmg quâjdmjn Giang Đecyiôgnarng bảksroo mậvekit quáffqv tốehxjt, trưqernmqvrc đrsjwóczynskvw khôgnarng đrsjwưqerndvvjc chúrfcbt tin tứpovgc gìfcwy.

Khôgnarng cho phébwfxp Cam Ninh ởtovf đrsjwóczynffqvn trờzegyi tráffqvch đrsjwckxst, bởtovfi vìfcwy Trưqernơrkzhng Ninh đrsjwãskvw giụsuklc ngựlakxa vọzegyt lêrctan.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.