Phong Lưu Tam Quốc

Chương 275 : Yến Minh hi sinh(hạ)

    trước sau   
zvulơwiurng Dung vui mừkisqng pháoudbt hiệhsfun Trưzvulơwiurng Lãzbnnng biếgvfsn đqaumcgxoi. Khuôrejkn mặlaoat nhưzvul đqaumao tưzvullixfc kia, đqaumôrejki mắkisqt sâhcqku khôrejkng thấqztzy đqaumáoudby, nhiệhsfut tìtbawnh cuồbdwfng dãzbnn đqaumãzbnnhcqku rồbdwfi đqaumáoudbnh mấqztzt, trong giờtpkt phúpjrtt nàxuupy lạdqapi quay vềugee trêkczyn ngưzvultpkti Trưzvulơwiurng Lãzbnnng.

Quảcjbx nhiêkczyn, Trưzvulơwiurng Lãzbnnng nhẹdqap cắkisqn khớlixfp hàxuupm, sốlcodng lưzvulng thẳqaumng tắkisqp đqaumrejkng.

Linh Đsghoang binh lạdqapi xôrejkng lêkczyn vàxuupi ngưzvultpkti, yểltmjm hộejwy mặlaoat sau tiếgvfsng chuôrejkng rívaptt gàxuupo. Trưzvulơwiurng Lãzbnnng mívaptm chặlaoat môrejki, khívaptzvulu bêkczyn ngưzvultpkti khôrejkng gióhsfu tựemjo dao đqaumejwyng, cáoudbt bay đqaumáoudb chạdqapy. Bịoxgo đqaumoxgoch quâhcqkn bao vâhcqky, mỗryqmi vung ra đqaumdqapi đqaumao làxuup gióhsfuxuupo théreurt, cựemjoc kỳfuzy sắkisqc béreurn. Binh sĩjrph đqaumoxgoch quâhcqkn lậfrxwp tứrejkc bịoxgo đqaumao khívapt tổcgxon thưzvulơwiurng, cũpnqeng cóhsfu ngưzvultpkti bịoxgo khívapt thếgvfs củczqba hắkisqn chấqztzn nhiếgvfsp, liêkczyn tụcjbxc lùdsbvi ra sau. Ngay cảcjbxoudbi chuôrejkng do tinh cưzvulơwiurng luyệhsfun thàxuupnh cũpnqeng bịoxgo mộejwyt chiêkczyu giậfrxwn dữyycd củczqba Trưzvulơwiurng Lãzbnnng chéreurm thàxuupnh hai nửejwya, rơwiuri đqaumtffdy đqaumqztzt.

Chívaptnh Trưzvulơwiurng Lãzbnnng biểltmju hiệhsfun ra khôrejkng chỉynnyxuup sựemjo dẻysnpo dai vàxuup kiêkczyn nghịoxgo củczqba quâhcqkn nhâhcqkn, cògspin bởczqbi vìtbaw hắkisqn nhiệhsfut tìtbawnh vàxuupxuupnh đqaumejwyng anh dũpnqeng khiếgvfsn Hắkisqc Ưqztzng Vệhsfuxuupng đqaumqztzu càxuupng mạdqapnh. Mỗryqmi ngưzvultpkti bùdsbvng pháoudbt ra sứrejkc chiếgvfsn đqaumqztzu vôrejk hạdqapn, từkisqng ngưzvultpkti khôrejkng tiếgvfsc hy sinh bảcjbxn thâhcqkn mìtbawnh. Phúpjrt chốlcodc mặlaoac dùdsbv Linh Đsghoang binh nhiềugeeu đqaumiềugeeu quỷbdwf dịoxgopnqeng khôrejkng làxuupm gìtbaw đqaumưzvulzbnnc Trưzvulơwiurng Lãzbnnng.

Trưzvulơwiurng Lãzbnnng nảcjbxn lògsping pháoudbt hiệhsfun, Linh Đsghoang binh mạdqapnh hơwiurn lívaptnh bìtbawnh thưzvultpktng rấqztzt nhiềugeeu, cògspin bềugeen bỉynnywiurn trong tưzvulczqbng tưzvulzbnnng.

Mỗryqmi lầtffdn mắkisqt thấqztzy phògsping tuyếgvfsn sắkisqp cóhsfu lỗryqm hổcgxong thìtbaw binh sĩjrph kháoudbc sẽcgxo tráoudbm vàxuupo, cứrejkng rắkisqn đqaumhetby dờtpkti ýcsax niệhsfum pháoudbgsping vâhcqky củczqba hắkisqn ra sau, họoxgo phốlcodi hợzbnnp thậfrxwt làxuup rấqztzt ăynnyn ýcsax.


Đsghoiềugeeu nàxuupy cũpnqeng khóhsfu tráoudbch. Linh Đsghoang binh củczqba Cam Ninh từkisq khi kếgvfst bèeivi thàxuupnh quầtffdn cùdsbvng mộejwyt chỗryqm tớlixfi nay đqaumãzbnnwiurn mưzvultpkti năynnym, họoxgo luôrejkn sốlcodng cùdsbvng nhau, kháoudbxuup hiểltmju nhau, phốlcodi hợzbnnp khôrejkng thàxuupnh vấqztzn đqaumugee.

Ngay lúpjrtc nàxuupy, chếgvfst tiệhsfut làxuup Cam Ninh đqaumãzbnn tớlixfi rồbdwfi.

Khi gãzbnn trôrejkng thấqztzy lựemjoc pháoudb hoạdqapi ngàxuupy càxuupng mạdqapnh củczqba Trưzvulơwiurng Lãzbnnng, kinh ngạdqapc vìtbaw hắkisqn nhưzvul biếgvfsn thàxuupnh mộejwyt ngưzvultpkti kháoudbc. Bêkczyn ngưzvultpkti hắkisqn ngãzbnn mộejwyt đqaumlcodng binh sĩjrph, thuộejwyc hạdqap củczqba gãzbnndsbv tầtffdng tầtffdng khôrejkng ngừkisqng bao vâhcqky, nhưzvulng báoudb khívapt khôrejkng ai bìtbaw nổcgxoi kia chívaptnh gãzbnnpnqeng thấqztzy run sợzbnn.

Cam Ninh than thởczqb, cảcjbxm giáoudbc tim nhoi nhóhsfui lan tràxuupn toàxuupn thâhcqkn. Vốlcodn đqaumôrejki mắkisqt sáoudbt khívapt đqaumbdwfng đqaumbdwfng củczqba gãzbnn bỗryqmng chốlcodc tràxuupn ngậfrxwp tơwiuroudbu, răynnyng nghiếgvfsn kèeivin kẹdqapt.

Chỉynny thấqztzy gãzbnn cuồbdwfng rốlcodng mộejwyt tiếgvfsng, tứrejkc giậfrxwn nóhsfui:

- Trưzvulơwiurng Lãzbnnng, ngưzvulơwiuri dáoudbm giếgvfst gầtffdn trăynnym huynh đqaumhsfu củczqba ta, Cam Ninh tuyệhsfut đqaumlcodi khôrejkng tha cho ngưzvulơwiuri!

Cam Ninh giụcjbxc ngựemjoa xôrejkng lêkczyn.

Trưzvulơwiurng Lãzbnnng cắkisqn chặlaoat răynnyng, chỉynny cảcjbxm thấqztzy lògsping trốlcodng rỗryqmng.

Trong khoảcjbxnh khắkisqc nàxuupy, hắkisqn biếgvfst Yếgvfsn Minh tiêkczyu rồbdwfi.

Nghĩjrph tớlixfi khuôrejkn mặlaoat xấqztzu xívapt củczqba Yếgvfsn Minh, nụcjbxzvultpkti chấqztzt pháoudbc, cògspin cóhsfu tấqztzm lògsping son, Trưzvulơwiurng Lãzbnnng muốlcodn rớlixft nưzvullixfc mắkisqt.

Mộejwyt thuộejwyc hạdqap tốlcodt biếgvfst bao lạdqapi cứrejk thếgvfs ra đqaumi.

Trong đqaumtffdu hắkisqn xẹdqapt qua tìtbawnh hìtbawnh lầtffdn đqaumtffdu tiêkczyn gặlaoap gỡrrgm Yếgvfsn Minh, lạdqapi nghĩjrph tớlixfi Yếgvfsn Minh làxuupm sao đqaumi theo mìtbawnh, Trưzvulơwiurng Lãzbnnng bỗryqmng dâhcqkng tràxuupo xúpjrtc đqaumejwyng mãzbnnnh liệhsfut. Xúpjrtc đqaumejwyng nàxuupy làxuup lầtffdn đqaumtffdu tiêkczyn hắkisqn hậfrxwn mộejwyt ngưzvultpkti đqaumếgvfsn thếgvfs.

Cam Ninh. Đsghoôrejki mắkisqt mơwiur hồbdwf củczqba Trưzvulơwiurng Lãzbnnng nhưzvul tia đqaumiệhsfun bắkisqn tớlixfi con ngựemjoa trưzvullixfc mặlaoat hung mãzbnnnh xôrejkng đqaumếgvfsn.


Tớlixfi đqaumâhcqky đqaumi!

Trưzvulơwiurng Lãzbnnng lạdqapnh lùdsbvng cưzvultpkti.

Yếgvfsn Minh, ngưzvulơwiuri hãzbnny yêkczyn tâhcqkm, Trưzvulơwiurng Lãzbnnng nàxuupy nhấqztzt đqaumoxgonh sẽcgxooudbo thùdsbv cho ngưzvulơwiuri!

Trưzvulơwiurng Lãzbnnng cúpjrti đqaumtffdu, thầtffdm nóhsfui.Dưzvulơwiurng Dung pháoudbt hiệhsfun tìtbawnh thếgvfs kháoudbc thưzvultpktng, cảcjbxm giáoudbc trêkczyn ngưzvultpkti Trưzvulơwiurng Lãzbnnng toáoudbt ra sáoudbt khívaptzbnnnh liệhsfut vôrejkdsbvng. Theo áoudbnh mắkisqt củczqba hắkisqn, nàxuupng nhìtbawn thấqztzy Cam Ninh khôrejkng ngừkisqng lao tớlixfi.

zvulơwiurng Dung biếgvfst nguy rồbdwfi, Trưzvulơwiurng Lãzbnnng đqaumãzbnn bịoxgo lửejwya giậfrxwn đqaumlcodt cháoudby linh hồbdwfn.

zvulơwiurng Dung nhâhcqkn lúpjrtc binh lívaptnh đqaumlcodi phưzvulơwiurng chờtpkt Cam Ninh xôrejkng tớlixfi, nàxuupng lùdsbvi tớlixfi bêkczyn cạdqapnh Trưzvulơwiurng Lãzbnnng.

xuupng vôrejkdsbvng lo lắkisqng nóhsfui:

- Lãzbnno côrejkng, huynh nhấqztzt đqaumoxgonh phảcjbxi bìtbawnh tĩjrphnh!

Trưzvulơwiurng Lãzbnnng khôrejkng đqaumáoudbp lạdqapi, vẫcfvbn lạdqapnh lùdsbvng nhìtbawn Cam Ninh ngàxuupy càxuupng gầtffdn.

kczyn ngưzvultpkti cògspin sóhsfut lạdqapi hai mưzvulơwiuri, ba mưzvulơwiuri Hắkisqc Ưqztzng Vệhsfupnqeng im lặlaoang hộejwy quanh Trưzvulơwiurng Lãzbnnng, cốlcod gắkisqng muốlcodn bảcjbxo vệhsfu hắkisqn an toàxuupn.

zvulơwiurng Dung vôrejkdsbvng sầtffdu lo, khổcgxo sởczqb khuyêkczyn ngăynnyn:

- Lãzbnno côrejkng, tuyệhsfut đqaumlcodi đqaumkisqng hàxuupnh đqaumejwyng theo tìtbawnh cảcjbxm! Huynh khôrejkng cògspin làxuup mộejwyt ngưzvultpkti, huynh khôrejkng chỉynny sốlcodng vìtbawtbawnh! Hãzbnny nghĩjrph tớlixfi nhàxuupczqb Mạdqapt Lăynnyng đqaumi, nơwiuri đqaumóhsfuhsfu con gáoudbi củczqba chúpjrtng ta, cògspin cóhsfu tỷbdwf muộejwyi Văynnyn Cơwiur nữyycda! Trêkczyn tay huynh cògspin cóhsfurejk sốlcod sinh mệhsfunh binh sĩjrph Giang Đsghoôrejkng, cògspin gáoudbnh hy vọoxgong cứrejku trăynnym họoxgo! Sứrejk mệhsfunh củczqba huynh nặlaoang nềugee, nhấqztzt đqaumoxgonh phảcjbxi nhẫcfvbn nhụcjbxc chịoxgou đqaumemjong!

Trưzvulơwiurng Lãzbnnng đqaumáoudbnh rùdsbvng mìtbawnh, tỉynnynh táoudbo lạdqapi, hắkisqn ngoáoudbi đqaumtffdu cảcjbxm kívaptch nóhsfui:


- Dung nhi, cảcjbxm ơwiurn muộejwyi!

zvulơwiurng Dung thởczqb phàxuupo mộejwyt hơwiuri, đqaumáoudbp hắkisqn lạdqapi làxuup khuôrejkn mặlaoat cưzvultpkti dịoxgou dàxuupng.

Trưzvulơwiurng Lãzbnnng nhìtbawn tìtbawnh hìtbawnh, tấqztzt cảcjbx Linh Đsghoang binh đqaumugeeu hưzvulng phấqztzn vìtbaw Cam Ninh đqaumếgvfsn, đqaumejwyng táoudbc chậfrxwm đqaumi nhiềugeeu, làxuup thờtpkti cơwiur pháoudbhcqky cựemjoc tốlcodt.

Trưzvulơwiurng Lãzbnnng vừkisqa đqaumoxgonh ra lệhsfunh thìtbaw khôrejkng trung bỗryqmng truyềugeen đqaumếgvfsn tiếgvfsng nứrejkc nởczqb thêkczyzvulơwiurng.

Trêkczyn chiếgvfsn trưzvultpktng, tấqztzt cảcjbx binh sĩjrph bịoxgo tiếgvfsng tru thêkczyzvulơwiurng làxuupm kinh sợzbnn, bấqztzt giáoudbc ngẩhetbn ra, ngừkisqng lạdqapi khôrejkng đqaumáoudbnh nhau nữyycda. Chúpjrtng ngẩhetbng đqaumtffdu nhìtbawn xung quanh, muốlcodn tìtbawm ra nguồbdwfn thanh âhcqkm.

Ngay cảcjbx con ngựemjoa củczqba Cam Ninh cũpnqeng bịoxgodsbv, hívaptxuupi khôrejkng ngừkisqng đqaumcjbxo quanh tạdqapi chỗryqm.

Cam Ninh liêkczyn tụcjbxc gầtffdm lêkczyn, liềugeeu mạdqapng muốlcodn khốlcodng chếgvfs con ngựemjoa, bấqztzt giáoudbc tâhcqkm tìtbawnh biếgvfsn cựemjoc kỳfuzyhsfung nảcjbxy.Trưzvulơwiurng Lãzbnnng cũpnqeng ngẩhetbn ngơwiur, bỗryqmng chốlcodc khôrejkng hiểltmju làxuuphsfu chuyệhsfun gìtbaw.

Tiếgvfsng thêkczyzvulơwiurng kia biếgvfsn càxuupng trầtffdm trọoxgong, sưzvulơwiurng khóhsfui mùdsbv mịoxgot truyềugeen đqaumếgvfsn mỗryqmi mộejwyt ngóhsfuc ngáoudbch.

Từkisq phưzvulơwiurng khôrejkng xa lắkisqm bay đqaumếgvfsn mấqztzy cáoudbi bóhsfung u linh xáoudbm tro, trưzvultpktng bàxuupo xáoudbm ởczqb trong gióhsfu phấqztzt phơwiur. Dưzvultpktng nhưzvulkczyn trong áoudbo trốlcodng rỗryqmng khôrejkng cóhsfutbaw cảcjbx. Nhưzvulng cáoudbi đqaumtffdu lâhcqku kia, răynnyng trắkisqng hếgvfsu, thêkczym vàxuupo bốlcodn phívapta bao bọoxgoc sưzvulơwiurng trắkisqng nhạdqapt vừkisqa lúpjrtc nổcgxoi bậfrxwt đqaumôrejki mắkisqt khủczqbng bốlcodxuupn khốlcodc củczqba đqaumlcodi phưzvulơwiurng, cựemjoc kỳfuzy đqaumáoudbng sợzbnn.

pjrtc nàxuupy, cóhsfu binh sĩjrph mắkisqt sắkisqc nhìtbawn thấqztzy hìtbawnh ảcjbxnh đqaumóhsfu, bịoxgodsbv đqaumếgvfsn tim ngừkisqng đqaumfrxwp, héreurt chóhsfui tai:

- Quỷbdwf!!!

Vốlcodn binh sĩjrph đqaumãzbnn sợzbnn muốlcodn chếgvfst nghe xong tiếgvfsng la, phảcjbxn xạdqap run bầtffdn bậfrxwt.

zvultpktng nhưzvul u linh rấqztzt vừkisqa lògsping kiệhsfut táoudbc củczqba mìtbawnh, âhcqkm trầtffdm cưzvultpkti vàxuupi tiếgvfsng.

Trong lògsping mỗryqmi ngưzvultpkti nhanh chóhsfung lan tràxuupn nỗryqmi rùdsbvng rợzbnnn, chívaptnh Cam Ninh cũpnqeng ngẩhetbn ngơwiur.

dsbvxuup ai thìtbaw khi trôrejkng thấqztzy hìtbawnh ảcjbxnh đqaumóhsfu đqaumugeeu bịoxgo dọoxgoa ngu ra.

Họoxgo đqaumãzbnn bao giờtpkt gặlaoap tìtbawnh hìtbawnh khủczqbng bốlcod nhưzvul vậfrxwy đqaumâhcqku.

Chỉynnyhsfu Trưzvulơwiurng Lãzbnnng khôrejkng kiềugeem đqaumưzvulzbnnc mừkisqng nhưzvul đqaumkczyn. Cảcjbxm ơwiurn trờtpkti đqaumqztzt, rốlcodt cuộejwyc chốlcodng tớlixfi lúpjrtc việhsfun quâhcqkn đqaumếgvfsn. Chỉynny khôrejkng ngờtpkt chi việhsfun chívaptnh làxuup khôrejkhcqku quỷbdwf binh củczqba Trưzvulơwiurng Ninh. Hắkisqn khôrejkng ngờtpkt trưzvullixfc kia mìtbawnh tùdsbvy tiệhsfun nóhsfui mộejwyt câhcqku bâhcqky giờtpkt trởczqb thàxuupnh pháoudbp bảcjbxo cứrejku mạdqapng, đqaumúpjrtng làxuup sựemjo đqaumtpkti khóhsfu đqaumoudbn. Nếgvfsu Trưzvulơwiurng Ninh khôrejkng tớlixfi, thậfrxwt khôrejkng dáoudbm tưzvulczqbng tưzvulzbnnng hắkisqn cóhsfu thểltmj pháoudbgsping vâhcqky củczqba Cam Ninh khôrejkng.

Cam Ninh thấqztzy quâhcqkn tâhcqkm bịoxgo dao đqaumejwyng mãzbnnnh liệhsfut, lậfrxwp tứrejkc đqaumrejkng ra lạdqapnh lùdsbvng nóhsfui:

- Đsghokisqng sợzbnn, đqaumâhcqky chắkisqc chắkisqn làxuup do ngưzvultpkti giảcjbx trang!

Mộejwyt binh sĩjrph run cầtffdm cậfrxwp tớlixfi gầtffdn Cam Ninh, run giọoxgong nóhsfui:

- Tưzvullixfng quâhcqkn, đqaumâhcqky cóhsfu thậfrxwt làxuup ngưzvultpkti giảcjbx ra khôrejkng? Trôrejkng khôrejkng giốlcodng đqaumâhcqku. Tưzvullixfng quâhcqkn xem đqaumi, nóhsfu bay trêkczyn khôrejkng trung đqaumãzbnnhcqku, cògspin pháoudbt ra tiếgvfsng, chắkisqc chắkisqn làxuup quỷbdwf thậfrxwt rồbdwfi. Tưzvullixfng quâhcqkn thấqztzy đqaumóhsfu, binh sĩjrph củczqba Trưzvulơwiurng Lãzbnnng cũpnqeng cóhsfu vẻysnp rấqztzt làxuup sợzbnnzbnni.

Binh sĩjrphxuupng nóhsfui càxuupng sợzbnn, kiềugeem khôrejkng đqaumưzvulzbnnc nóhsfui:

- Tưzvullixfng quâhcqkn, khôrejkng bằbdwfng chúpjrtng ta rúpjrtt đqaumi!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.