Phong Lưu Tam Quốc

Chương 274 : Yến Minh hi sinh(thượng)

    trước sau   
kijoinh!*

Mộhjewt tiếgemgng vang thậvghqt lớtavxn, tam tiêjlnim lưijhuydbqng nhẫutrin đltjwao bịnmik bậvghqt ra, kếgemg tiếgemgp bêjlnin tai hắanmun vang tiếgemgng kêjlniu to sốudlpt ruộhjewt củbjsia Yếgemgn Minh.

- Chúltjwa côqfukng mau chạsswdy đltjwi, giao têjlnin nàpumly cho thuộhjewc hạsswd!

Trưijhuơgmskng Lãylvqng nhìwuuyn Yếgemgn Minh đltjwutrim máhynwu chiếgemgn đltjwseeru anh dũpumlng, cảtirk ngưijhuydbqi tràpumln đltjwiolyy vếgemgt thưijhuơgmskng, khuôqfukn mặgtsxt xấseeru xíhynwpumlng thêjlnim khủbjsing bốudlp.

Trưijhuơgmskng Lãylvqng đltjwưijhua mắanmut nhìwuuyn bốudlpn phíhynwa, trong bóvzwyng đltjwêjlnim khóvzwy phâsmpen rõbqik đltjwnmikch ta, mộhjewt mảtirknh đltjwen kịnmikt binh sĩcqzf đltjwseeru đltjwáhynw nhau. Hắanmun vàpuml Triệnsozu Vũpuml, Dưijhuơgmskng Dung sớtavxm thấseert lạsswdc, nhưijhung mơgmsk hồljcs thấseery đltjwưijhuldugc cóvzwy mộhjewt nữmgpdijhutavxng ởvygz khôqfukng xa cưijhuydbqi ngựmgpda tung hoàpumlnh nhưijhupumlo chỗozin khôqfukng ngưijhuydbqi.

Trưijhuơgmskng Lãylvqng tìwuuym đltjwưijhuldugc đltjwưijhuydbqng sốudlpng trong chỗozin chếgemgt, cốudlphmbun cảtirkm xúltjwc đltjwau khổttbw, dùowpqng tâsmpem tìwuuynh vôqfukowpqng trầiolym trọgmskng nóvzwyi:


- Bảtirko trọgmskng!

Tiếgemgp theo hắanmun vỗozin ngựmgpda ra đltjwi.

Cam Ninh giậvghqn muốudlpn chếgemgt nhưijhung bịnmik Yếgemgn Minh báhynwm chặgtsxt khôqfukng thểexfz thoáhynwt ra. Thêjlnim vàpumlo Yếgemgn Minh quyếgemgt tâsmpem dùowpqng mạsswdng đltjwttbwi lấseery, Cam Ninh trong phúltjwt chốudlpc khôqfukng làpumlm gìwuuy đltjwưijhuldugc đltjwudlpi phưijhuơgmskng.

Trưijhuơgmskng Lãylvqng thoáhynwt khỏbcbji Cam Ninh dâsmpey dưijhua mớtavxi pháhynwt hiệnsozn cảtirk ngưijhuydbqi đltjwutrim mồljcsqfuki, trêjlnin thâsmpen thểexfzvzwy rấseert nhiềowpqu miệnsozng vếgemgt thưijhuơgmskng, may mắanmun khôqfukng nghiêjlnim trọgmskng lắanmum.

Trưijhuơgmskng Lãylvqng bắanmut lấseery thờydbqi cơgmskvygz trong loạsswdn quâsmpen liềowpqu mạsswdng xung phong, hy vọgmskng cóvzwy thểexfzwuuym ra Triệnsozu Vũpuml, Dưijhuơgmskng Dung.

Vừnmika lúltjwc hắanmun pháhynwt hiệnsozn đltjwvghqng trưijhutavxc cóvzwy mộhjewt vòljvdng vâsmpey, mấseery chụltjwc binh sĩcqzfvygzjlnin cạsswdnh đltjwi tớtavxi đltjwi lui, bao vâsmpey bảtirky, táhynwm Hắanmuc Ưozinng Vệnsoz. Chíhynwnh giữmgpda cóvzwy hai kiệnsozn tưijhutavxng võbqikqfukng khôqfukng tầiolym thưijhuydbqng cùowpqng đltjwseeru vớtavxi mộhjewt ngưijhuydbqi.

Hắanmun mởvygz to mắanmut nhìwuuyn thìwuuy thấseery chíhynwnh làpumlijhuơgmskng Dung.

Hai đltjwudlpi thủbjsi củbjsia Dưijhuơgmskng Dung khôqfukng yếgemgu, nàpumlng lạsswdi đltjwang lo lắanmung cho Trưijhuơgmskng Lãylvqng, thêjlnim vàpumlo bốudlpn phíhynwa đltjwowpqu làpuml đltjwnmikch quâsmpen, tìwuuynh huốudlpng khôqfukng mấseery tốudlpt đltjwlcaqp.

Trưijhuơgmskng Lãylvqng hếgemgt sứsgxjc vui mừnmikng, khôqfukng quan tâsmpem cáhynwi gìwuuy kháhynwc, dẫutrin theo mấseery Hắanmuc Ưozinng Vệnsozjlnin cạsswdnh lậvghqp tứsgxjc giếgemgt tớtavxi, kêjlniu to:

- Dung nhi đltjwnmikng lo, ta đltjwếgemgn đltjwâsmpey!

Trong tiếgemgng giếgemgt bốudlpn phíhynwa củbjsia loạsswdn quâsmpen, giọgmskng hùowpqng hồljcsn củbjsia Trưijhuơgmskng Lãylvqng vẫutrin truyềowpqn đltjwưijhuldugc rấseert xa.

ijhuơgmskng Dung nửxvofa mừnmikng nửxvofa sợldug, vừnmika múltjwa liễseeru diệnsozp đltjwao chặgtsxn lạsswdi thếgemgqfukng củbjsia tưijhutavxng đltjwnmikch vừnmika la lớtavxn:

- Lãylvqo côqfukng!


- A! Giếgemgt!

Trưijhuơgmskng Lãylvqng thấseery Dưijhuơgmskng Dung bìwuuynh yêjlnin vôqfuk sựmgpd thìwuuyjlnin tâsmpem hơgmskn, lậvghqp tứsgxjc khíhynw thếgemg hừnmikng hựmgpdc (hắanmuc hắanmuc, đltjwudlpi vớtavxi binh tôqfukm tưijhutavxng cua màpuml), con ngựmgpda dưijhutavxi thâsmpen cũpumlng nưijhuơgmskng uy thếgemg chạsswdy nhanh hơgmskn trưijhutavxc nhiềowpqu. Chớtavxp mắanmut Trưijhuơgmskng Lãylvqng đltjwãylvq pháhynw tan phòljvdng tuyếgemgn củbjsia đltjwudlpi phưijhuơgmskng, cùowpqng lúltjwc đltjwóvzwy chéhmbum ngãylvqpumli tiểexfzu binh, báhynwm chặgtsxt mộhjewt tưijhutavxng đltjwnmikch, ra sứsgxjc tàpumln sáhynwt.

Sau khi Trưijhuơgmskng Lãylvqng tham gia chiếgemgn cuộhjewc, đltjwsswdi tưijhutavxng chủbjsi chiếgemgn bêjlnin đltjwnmikch quâsmpen đltjwơgmskn đltjwhjewc khiêjlniu chiếgemgn căqrnun bảtirkn khôqfukng phảtirki đltjwudlpi thủbjsi củbjsia Dưijhuơgmskng Dung vàpuml Trưijhuơgmskng Lãylvqng. Nếgemgu khôqfukng phảtirki bêjlnin cạsswdnh cóvzwy khôqfukng íhynwt binh sĩcqzf hỗozin trợldug thìwuuy đltjwudlpi phưijhuơgmskng đltjwãylvq sớtavxm chiếgemgn bạsswdi rồljcsi.

Tuy khôqfukng thểexfz giếgemgt bạsswdi đltjwnmikch quâsmpen nhưijhung Trưijhuơgmskng Lãylvqng đltjwãylvq thàpumlnh côqfukng mởvygz ra đltjwưijhuydbqng máhynwu, chuẩtzren bịnmik pháhynwljvdng vâsmpey.

Cam Ninh trơgmsk mắanmut nhìwuuyn con ngựmgpda Trưijhuơgmskng Lãylvqng chạsswdy càpumlng lúltjwc càpumlng xa, màpuml đltjwáhynwm binh sĩcqzf củbjsia gãylvq thìwuuy khôqfukng cáhynwch nàpumlo chặgtsxn đltjwưijhuldugc hắanmun.

ylvq tứsgxjc đltjwếgemgn mứsgxjc húltjwpumli, pháhynwt ra thanh âsmpem vôqfukowpqng uy vũpuml:

- Linh Đkijoang binh, kếgemgt trậvghqn! Bao vâsmpey Trưijhuơgmskng Lãylvqng!

Theo tiếgemgng gầiolym củbjsia Cam Ninh, trêjlnin chiếgemgn trưijhuydbqng từnmik bốudlpn phưijhuơgmskng táhynwm hưijhutavxng bỗozinng truyềowpqn đltjwếgemgn vôqfuk sốudlp tiếgemgng chuôqfukng rung, cựmgpdc kỳkjcu đltjwhjewt ngộhjewt. Chẳnnbmng nhữmgpdng áhynwp chếgemg tiếgemgng sáhynwt phạsswdt củbjsia tấseert cảtirk binh sĩcqzf, khắanmup núltjwi đltjwljcsi đltjwowpqu làpuml tiếgemgng chuôqfukng.

Vừnmika nghe thìwuuy tiếgemgng chuôqfukng cựmgpdc kỳkjcu êjlnim tai, nhưijhung nghe lâsmpeu khiếgemgn ngưijhuydbqi nóvzwyng nảtirky vôqfukowpqng. Mỗozini binh sĩcqzf đltjwowpqu hoảtirkng hốudlpt khôqfukng thểexfz tậvghqp trung tinh thầiolyn, chíhynwnh binh sĩcqzf phe đltjwnmikch cũpumlng giốudlpng vậvghqy.

Trưijhuơgmskng Lãylvqng ngâsmpey ra, cùowpqng Dưijhuơgmskng Dung nhìwuuyn nhau, đltjwowpqu ngơgmsk ngẩtzren.

Khôqfukng ngờydbq rằvghqng Cam Ninh còljvdn đltjwexfz lạsswdi tuyệnsozt chiêjlniu, bâsmpey giờydbq mớtavxi lấseery ra đltjwhjewi vệnsoz binh gãylvqtzren giấseeru.

Trong lúltjwc hai ngưijhuydbqi sữmgpdng sờydbq thìwuuyvzwy khôqfukng íhynwt binh sĩcqzf mặgtsxc đltjwljcs quáhynwi dịnmik, trêjlnin ngưijhuydbqi treo chuôqfukng bạsswdc giao nhau hợldugp thàpumlnh bao vâsmpey. Dưijhutavxi áhynwnh trăqrnung chợldugt lóvzwye, cựmgpdc kỳkjcu chóvzwyi mắanmut.

pumlng quáhynwi dịnmikpumlpuml khíhynw trong tay họgmsk chíhynwnh làpumlhynwi chuôqfukng, vừnmika đltjwi vừnmika đltjwhjewng, tiếgemgng chuôqfukng khôqfukng dứsgxjt.


Chíhynwnh Trưijhuơgmskng Lãylvqng nghe cũpumlng cảtirkm thấseery cóvzwy chúltjwt choáhynwng váhynwng ùowpq tai, tinh thầiolyn lay đltjwhjewng.

Đkijoâsmpey làpuml thứsgxj quỷvygz quáhynwi gìwuuy thếgemgpumly! Cáhynwi nàpumly kháhynw giốudlpng vớtavxi khôqfuksmpeu binh củbjsia Trưijhuơgmskng Ninh. Khôqfuksmpeu binh làpumlijhuldugn cáhynwch nóvzwyi quỷvygz thầiolyn khiếgemgn ngưijhuydbqi chưijhua đltjwseeru màpuml sợldug bảtirky phầiolyn. Còljvdn Linh Đkijoang binh thìwuuy lấseery mêjlni hoặgtsxc ýnevp chíhynw ngưijhuydbqi đltjwsswdt tớtavxi mụltjwc đltjwíhynwch cắanmut giảtirkm sứsgxjc chiếgemgn đltjwseeru củbjsia đltjwudlpi thủbjsi. Tóvzwym lạsswdi chỉvygz cầiolyn ýnevp chíhynw vữmgpdng vàpumlng, giữmgpd vữmgpdng tâsmpem thầiolyn thìwuuy vấseern đltjwowpqpumly chắanmuc khôqfukng đltjwáhynwng lo.

Trưijhuơgmskng Lãylvqng còljvdn đltjwydbq, Yếgemgn Minh thìwuuy cảtirkm thấseery hơgmski thởvygz nguy hiểexfzm chưijhua từnmikng cóvzwy, cảtirkm giáhynwc bấseert an lan tràpumln trong lòljvdng.Cam Ninh rốudlpt cuộhjewc vàpumlo lúltjwc nàpumly nổttbwi giậvghqn, giốudlpng nhưijhupumlylvqnh hổttbw ra khỏbcbji rừnmikng, dũpumlng mãylvqnh khôqfukng thểexfz đltjwydbq.

Yếgemgn Minh kinh sợldug biếgemgn sắanmuc mặgtsxt, néhmbu tráhynwi tráhynwnh phảtirki, tam tiêjlnim lưijhuydbqng nhẫutrin đltjwao chỉvygzvzwy sứsgxjc chốudlpng đltjwydbq chứsgxj khôqfukng thểexfz đltjwáhynwnh trảtirk. Dùowpqpuml vậvghqy thìwuuyylvq vẫutrin khôqfukng lùowpqi bưijhutavxc, báhynwm chặgtsxt Cam Ninh, cốudlp gắanmung kéhmbuo dàpumli thờydbqi gian cho Trưijhuơgmskng Lãylvqng trốudlpn thoáhynwt.

ylvq đltjwau khổttbw chốudlpng đltjwydbqqrnum mưijhuơgmski chiêjlniu, rốudlpt cuộhjewc năqrnung lựmgpdc khôqfukng đltjwbjsi, thêjlnim vàpumlo thểexfz lựmgpdc cạsswdn kiệnsozt, trởvygz tay khôqfukng kịnmikp bịnmik Cam Ninh chéhmbum thàpumlnh hai nửxvofa, chếgemgt trậvghqn đltjwưijhuơgmskng trưijhuydbqng, hy sinh oanh liệnsozt.

Lạsswdi mộhjewt vịnmikijhutavxng đltjwanmuc lựmgpdc củbjsia Trưijhuơgmskng Lãylvqng, trong bóvzwyng đltjwêjlnim tốudlpi tăqrnum, cáhynwch biệnsozt thếgemg gian.

Trưijhuơgmskng Lãylvqng còljvdn chưijhua biếgemgt tin Yếgemgn Minh chếgemgt trậvghqn, chỉvygz biếgemgt khiếgemgn Dưijhuơgmskng Dung theo sáhynwt mìwuuynh, tráhynwi vọgmskt phảtirki giếgemgt.

Nhưijhung Linh Đkijoang binh cựmgpdc kỳkjcu co giãylvqn, Trưijhuơgmskng Lãylvqng tiếgemgn thìwuuy đltjwudlpi phưijhuơgmskng lùowpqi, hắanmun bỏbcbj thìwuuy ngưijhuydbqi bêjlnin cạsswdnh liềowpqn giếgemgt ra.

Thêjlnim nữmgpda thỉvygznh thoảtirkng cóvzwy sợldugi dâsmpey mỏbcbjng cộhjewt vàpumlo cáhynwi chuôqfukng ởvygz trêjlnin khôqfukng trung bay tớtavxi bay lui, hoặgtsxc làpuml ngáhynwng châsmpen ngựmgpda, hoặgtsxc làpuml bay vòljvdng vòljvdng muốudlpn tróvzwyi hắanmun lạsswdi.

vzwym lạsswdi chiêjlniu sốudlp khóvzwypuml đltjwowpq phòljvdng.

Khôqfukng bao lâsmpeu sau, ngựmgpda củbjsia Dưijhuơgmskng Dung, Trưijhuơgmskng Lãylvqng rốudlpt cuộhjewc bịnmiksmpey chuôqfukng ngáhynwng ngãylvq, hai ngưijhuydbqi rơgmski xuốudlpng đltjwseert, cùowpqng Hắanmuc Ưozinng Vệnsoz tiếgemgn hàpumlnh cuộhjewc chiếgemgn đltjwưijhuydbqng bộhjew gian khổttbw.

Chuôqfukng kêjlniu vang khiếgemgn khôqfukng íhynwt Hắanmuc Ưozinng Vệnsoz rốudlpi loạsswdn tinh thầiolyn, tay châsmpen nhanh nhẹlcaqn bắanmut đltjwiolyu chậvghqm lạsswdi. Cóvzwy mấseery ngưijhuydbqi ýnevp chíhynwhmbum chúltjwt thìwuuy trong lúltjwc hỗozinn loạsswdn bịnmik đltjwudlpi phưijhuơgmskng giếgemgt chếgemgt.

Trưijhuơgmskng Lãylvqng cùowpqng mấseery chụltjwc Hắanmuc Ưozinng Vệnsoz củbjsia hắanmun rơgmski vàpumlo nguy hiểexfzm chưijhua từnmikng cóvzwy.

Chỉvygz cầiolyn Hắanmuc Ưozinng Vệnsoz ra chiêjlniu đltjwtzrey lùowpqi đltjwudlpi phưijhuơgmskng làpumlsmpey chuôqfukng sẽylvq từnmikvzwyc đltjwhjew ngoàpumli dựmgpd đltjwhynwn quấseern lạsswdi đltjwâsmpey. Chuôqfukng ởvygz trêjlnin khôqfukng trung pháhynwt ra thanh âsmpem êjlnim tai màpuml khiếgemgn ngưijhuydbqi sởvygzn tóvzwyc gáhynwy. Do dùowpq Hắanmuc Ưozinng Vệnsoz tráhynwnh đltjwưijhuldugc nóvzwy thìwuuy lạsswdi cóvzwy ngưijhuydbqi khốudlpng chếgemg chuôqfukng bay ra. Mộhjewt nhảtirky mộhjewt chuyểexfzn, mộhjewt lậvghqt mộhjewt vung, buộhjewc Hắanmuc Ưozinng Vệnsoz liêjlnin tụltjwc néhmbu tráhynwnh, tiêjlniu hao nhiềowpqu thểexfz lựmgpdc. Cóvzwy ngưijhuydbqi phảtirkn ứsgxjng chậvghqm chúltjwt thôqfuki làpuml hai bêjlnin bịnmik binh sĩcqzfowpqng dâsmpey thừnmikng tróvzwyi lạsswdi ngay.

Khi bưijhutavxc châsmpen tửxvof thầiolyn đltjwếgemgn càpumlng gầiolyn thìwuuy Trưijhuơgmskng Lãylvqng rốudlpt cuộhjewc tỉvygznh táhynwo lạsswdi.

Hắanmun nghiêjlnim túltjwc phâsmpen tíhynwch tìwuuynh hìwuuynh hiệnsozn giờydbq. Hắanmun đltjwãylvq khôqfukng con đltjwưijhuydbqng đltjwexfz lui, nếgemgu khôqfukng im lặgtsxng chếgemgt thìwuuy phảtirki bùowpqng nổttbw trong im lặgtsxng! Chỉvygz cầiolyn cóvzwy thểexfzijhuldugt qua cửxvofa ảtirki nàpumly thìwuuy trưijhutavxc mắanmut trờydbqi cao biểexfzn rộhjewng, mặgtsxc sứsgxjc bay lưijhuldugn.

Trưijhuơgmskng Lãylvqng ôqfukm nguyêjlnin thủbjsi nhấseert, bỏbcbj đltjwi tấseert cảtirk tạsswdp niệnsozm, sáhynwt ýnevp bắanmut đltjwiolyu thiêjlniu đltjwudlpt trong lòljvdng. Cảtirk ngưijhuydbqi hắanmun toáhynwt ra uy nhiếgemgp khiếgemgn ngưijhuydbqi tậvghqn đltjwáhynwy lòljvdng run sợldug. Khôqfukng cóvzwy giâsmpey phúltjwt nàpumlo so vớtavxi hiệnsozn tạsswdi càpumlng thêjlnim cốudlp chấseerp níhynwu giữmgpd sinh mệnsoznh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.