Phong Lưu Tam Quốc

Chương 273 : Luyện Vinh tử nạn (2)

    trước sau   
dhjvo lúxivrc nàdhjvy, Yếghijn Minh chắxmlsn trưrjoaewglc mặhzbjt Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng cảiuuhnh giáskfmc nóegubi:

- Chúxivra cômjebng, bâxvdiy giờjlqqgrvmn làdhjvm sao?

Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng liếghijm mômjebi, dùdchhng sứkyztc vỗrmwi ngựtzdea, dẫnllin đfywtiuuhu xômjebng hưrjoaewglng đfywtpddoch quâxvdin đfywtang vọkqwit tớewgli, quáskfmt to:

- Pháskfmxvdiy!

Triệpoieu Vũyzdh, Dưrjoaơmjbnng Dung khẽfywtgrvmn mộxvdit tiếghijng, giụovqxc ngựtzdea xômjebng lêgrvmn, theo sáskfmt hai bêgrvmn Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng. Triệpoieu Vũyzdh lấaltvy ra ngâxvdin bạnllic Mai Hoa thưrjoaơmjbnng, chuẩjlqqn bịpddo thấaltvm máskfmu. Còhpfpn Dưrjoaơmjbnng Dung tuy rằicunng theo Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng đfywtpddoa vịpddojlezng cao, thâxvdin phậaltvn biếghijn càdhjvng tômjebn quýhzbj nhưrjoang khômjebng bỏskfmmjbni bảiuuhn lĩtsqvnh củufdpa mìzfccnh, vẫnllin giốvnfyng nhưrjoa cọkqwip cáskfmi quâxvdin doanh khi xưrjoaa, lộxvdi ra liễzvgeu diệpoiep đfywtao đfywtáskfmng sợxmls.

- Vâxvding!


Yếghijn Minh bịpddo Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng xômjebng lêgrvmn trưrjoaewglc làdhjvm gưrjoaơmjbnng kífprhch thífprhch, thoáskfmng chốvnfyc huyếghijt mạnllich phun tràdhjvo, hàdhjvo khífprh bốvnfyc tậaltvn trờjlqqi. Tam tiêgrvmm lưrjoaivczng nhẫnllin đfywtao chóegubi sáskfmng, còhpfpn cóegub khuômjebn mặhzbjt hung tợxmlsn xấaltvu xífprh củufdpa gãdchh toáskfmt ra khífprh thếghijmjeb tậaltvn, tựtzdea nhưrjoa ngọkqwin cờjlqq bắxmlst mắxmlst dẫnllin theo Hắxmlsc Ưjlezng Vệpoie chiếghijn ýhzbj cao vúxivrt, theo sáskfmt Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng xômjebng vàdhjvo trậaltvn đfywtpddoa quâxvdin đfywtpddoch.

Trêgrvmn khuômjebn mặhzbjt hàdhjvo hùdchhng củufdpa Cam Ninh lộxvdi vẻgywi ngơmjbn ngẩjlqqn. Gãdchh nằicunm mơmjbnyzdhng khômjebng ngờjlqq đfywtưrjoaxmlsc Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng sẽfywt mang ngưrjoajlqqi xômjebng lêgrvmn, kháskfmc hẳewgln vớewgli trong tưrjoaievung tưrjoaxmlsng củufdpa gãdchhdhjv rờjlqqi rạnllic tan táskfmc. Dùdchh vậaltvy nhưrjoang Cam Ninh phảiuuhn ứkyztng khômjebng chậaltvm, lậaltvp tứkyztc chỉydkh huy thuộxvdic hạnlli tảiuuhn ra, chuẩjlqqn bịpddo bao vâxvdiy. Gãdchh thìzfcc mang theo mấaltvy tưrjoaewglng tàdhjvi nghêgrvmnh đfywtóegubn Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng, đfywtpddonh bắxmlst giặhzbjc trưrjoaewglc bắxmlst vua.

Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng cầiuuhm đfywtnllii đfywtao vung đfywtao phong sắxmlsc bénlajn, dũyzdhng mãdchhnh khômjebng thểdlbf đfywtivcz. Tay vung đfywtao chénlajm xuốvnfyng, mấaltvy binh sĩtsqv chắxmlsn trưrjoaewglc nhấaltvt hénlajt thảiuuhm mộxvdit tiếghijng, máskfmu thịpddot tứkyzt giăjlezng.

Triệpoieu Vũyzdh liêgrvmn tụovqxc kêgrvmu lêgrvmn, Mai Hoa thưrjoaơmjbnng thỉydkhnh thoảiuuhng ra vàdhjvo trong ngưrjoajlqqi binh sĩtsqv phe dịpddoch, thoáskfmng chốvnfyc khômjebng ngưrjoajlqqi dáskfmm cảiuuhn trởievu.

rjoaơmjbnng Dung khômjebng tụovqxt hậaltvu, liễzvgeu diệpoiep đfywtao mặhzbjc dùdchh ngắxmlsn nhưrjoang nguy hiểdlbfm, cóegub khômjebng ífprht ngưrjoajlqqi chếghijt dưrjoaewgli đfywtao củufdpa nàdhjvng.

Yếghijn Minh dẫnllin Hắxmlsc Ưjlezng Vệpoie theo sáskfmt quanh Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng, mỗrmwii ngưrjoajlqqi đfywtacahu lấaltvy mộxvdit đfywtpddoch mưrjoajlqqi, vômjebdchhng hung hãdchhn. Thoáskfmng chốvnfyc chiếghijn trưrjoajlqqng nổrvvpi lêgrvmn tiếghijng sáskfmt phạnllit, nhâxvdin mãdchh hai bêgrvmn khômjebng ai nhưrjoajlqqng ai.

Mắxmlst thấaltvy mấaltvy ngưrjoajlqqi Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng sắxmlsp pháskfm đfywtưrjoaxmlsc vòhpfpng vâxvdiy, Cam Ninh tứkyztc giậaltvn tựtzde dẫnllin vàdhjvi chiếghijn tưrjoaewglng tâxvdim phúxivrc chặhzbjn Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng.

Đhpfpnllii đfywtao củufdpa Cam Ninh cựtzdec kỳprjh hung mãdchhnh. Mấaltvy Hắxmlsc Ưjlezng Vệpoie trảiuuhi qua trăjlezm trậaltvn chiếghijn thếghijdhjv chưrjoaa tớewgli ba chiêgrvmu liềacahn bịpddo mộxvdit đfywtao chénlajm chếghijt.

Triệpoieu Vũyzdh nhìzfccn màdhjv mắxmlst hạnllinh trợxmlsn to, giơmjbn cao Mai Hoa thưrjoaơmjbnng, bỏskfm qua binh tômjebm tưrjoaewglng cua bêgrvmn cạnllinh, vọkqwit lêgrvmn, khẽfywt quáskfmt:

- Cam Ninh, ăjlezn mộxvdit thưrjoaơmjbnng củufdpa cômjebdchhi nãdchhi!

Kiệpoien tưrjoaewglng bêgrvmn cạnllinh Cam Ninh khômjebng nóegubi mộxvdit lờjlqqi, tiếghijn lêgrvmn nghêgrvmnh đfywtóegubn Triệpoieu Vũyzdh. Cam Ninh nghe thếghij nhe răjlezng cưrjoajlqqi, trong vòhpfpng vâxvdiy củufdpa Hắxmlsc Ưjlezng Vệpoie khômjebng bịpddo cảiuuhn trởievumjebng tớewgli trưrjoaewglc mặhzbjt Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng.

Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng tậaltvp trung tinh thầiuuhn đfywtaltvu vớewgli Cam Ninh.

xivrc nàdhjvy mấaltvy đfywtnllii tưrjoaewglng củufdpa Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng đfywtacahu bịpddo thuộxvdic hạnlli Cam Ninh khốvnfyng chếghij, trong phúxivrt chốvnfyc khômjebng thểdlbf tráskfmnh thoáskfmt chi việpoien cho hắxmlsn đfywtưrjoaxmlsc.


Hắxmlsc Ưjlezng Vệpoiedhjv mấaltvy ngưrjoajlqqi Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng đfywtãdchh bịpddo đfywtpddoch quâxvdin bao vâxvdiy kífprhn khômjebng kẽfywt hởievu.

Cam Ninh cưrjoajlqqi to nóegubi:

- Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng, ngưrjoaơmjbni tốvnfyt nhấaltvt làdhjv ngoan ngoãdchhn bóegub tay chịpddou tróegubi đfywti!

Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng cưrjoajlqqi lạnllinh đfywtáskfmp:- Chưrjoaa chắxmlsc!

Trong lúxivrc nóegubi chuyệpoien thìzfcc hắxmlsn đfywtãdchh tậaltvp trung hếghijt sứkyztc, hoàdhjvn tiếghijt đfywtnllii đfywtao nhanh nhưrjoa tia chớewglp chénlajm xénlajo, khífprh thếghij khômjebng tầiuuhm thưrjoajlqqng.

Vẻgywi mặhzbjt Cam Ninh biếghijn nghiêgrvmm túxivrc chưrjoaa từflbing cóegub, tay khômjebng chậaltvm cũyzdhng vung đfywtnllii đfywtao.

hpfpinh!* Mộxvdit tiếghijng vang thậaltvt lớewgln.

skfmnh tay Cam Ninh têgrvm rầiuuhn, trêgrvmn mặhzbjt xẹaltvt qua tia giậaltvt mìzfccnh, tậaltvn đfywtáskfmy lòhpfpng táskfmn tháskfmn:

- Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng cóegub sứkyztc mạnllinh thậaltvt.

Ngưrjoaxmlsc lạnllii Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng trong lòhpfpng thầiuuhm kêgrvmu khổrvvp, hay cho Cam Ninh, bảiuuhn thâxvdin hắxmlsn dốvnfyc hếghijt sứkyztc chénlajm mộxvdit đfywtao bịpddo chấaltvn cảiuuh ngưrjoajlqqi têgrvm rầiuuhn. Còhpfpn Cam Ninh thìzfcc vẻgywi mặhzbjt bìzfccnh yêgrvmn vômjeb sựtzde, so vềacah sứkyztc cáskfmnh tay rõrgkrdhjvng hắxmlsn khômjebng bằicunng đfywtvnfyi phưrjoaơmjbnng.

Đhpfpap củufdpa Cam Ninh bỗrmwing biếghijn tràdhjvn đfywtiuuhy sáskfmt khífprh, đfywtao ảiuuhnh vômjeb hạnllin bao trùdchhm Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng.

dchh quáskfmt to:

- Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng, cũyzdhng ăjlezn mộxvdit đfywtao củufdpa ta!


Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng chấaltvn kinh, biếghijn sắxmlsc mặhzbjt. Đhpfpao nàdhjvy cho hắxmlsn cảiuuhm giáskfmc khômjebng thểdlbf kháskfmng cựtzde, chỉydkh thấaltvy cảiuuh ngưrjoajlqqi nhưrjoaievu trong thếghijmjebng kífprhch củufdpa đfywtpddoch quâxvdin. Đhpfpivczyzdhng khômjebng phảiuuhi, màdhjvdchhi cũyzdhng khômjebng đfywtưrjoaxmlsc. Loạnllii cảiuuhm giáskfmc nàdhjvy chỉydkhegub khi hắxmlsn đfywtaltvu vớewgli Đhpfpiểdlbfn Vi, Triệpoieu Vâxvdin, nhâxvdin vậaltvt hàdhjvng đfywtiuuhu trong mạnllit Háskfmn. Bảiuuhn lĩtsqvnh củufdpa Cam Ninh tuyệpoiet đfywtvnfyi khômjebng thua đfywtáskfmm Từflbi Hoảiuuhng, Trưrjoaơmjbnng Liêgrvmu.

Tuy làdhjv vậaltvy nhưrjoang Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng khômjebng phảiuuhi hạnlling bìzfccnh thưrjoajlqqng. Khoảiuuhnh khắxmlsc ngựtzdea lưrjoaewglt qua nhau thìzfcc đfywtômjebi tay nắxmlsm chặhzbjt hoàdhjvn thiếghijt đfywtao, chénlajm ngưrjoaxmlsc lêgrvmn đfywtdlbf pháskfm vỡivcz ngàdhjvn câxvdin. Cho dùdchhdhjv vậaltvy thìzfcc đfywtao phong củufdpa Cam Ninh vẫnllin làdhjv bay xẹaltvt qua cáskfmch vai phảiuuhi củufdpa hắxmlsn hai tấaltvc, hạnllii hắxmlsn kinh sợxmls đfywtrvvp mồwenlmjebi lạnllinh.

Cam Ninh khen rằicunng:

- Hay cho Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng, ta đfywtãdchh đfywtáskfmnh giáskfm thấaltvp ngưrjoaơmjbni rồwenli!

Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng mặhzbjt khômjebng biểdlbfu tìzfccnh nóegubi:

- Ngưrjoaơmjbni mạnllinh hơmjbnn ta tưrjoaievung tưrjoaxmlsng nhiềacahu.

- Ha ha ha!

Cam Ninh cưrjoajlqqi to sang sảiuuhng, hìzfccnh tưrjoaxmlsng rấaltvt phóegubng khoáskfmng.

Ngừflbing tiếghijng cưrjoajlqqi, Cam Ninh quáskfmt mộxvdit tiếghijng, xômjebng lêgrvmn:

- Ngưrjoaơmjbni hãdchhy cẩjlqqn thậaltvn!

Tuy Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng khômjebng chiếghijm ưrjoau thếghij vềacahmjebng phu nhưrjoang ngoàdhjvi miệpoieng khômjebng chúxivrt yếghiju thếghij, nóegubi:

- Ngưrjoaơmjbni coi chừflbing cáskfmi đfywtiuuhu mìzfccnh!

Hai ngưrjoajlqqi đfywtnllii chiếghijn đfywtếghijn đfywti mưrjoajlqqi hiệpoiep, Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng lòhpfpng nóegubng nhưrjoa lửuelxa đfywtvnfyt, tìzfccnh thếghij khômjebng cho phénlajp hắxmlsn đfywtáskfmnh lâxvdiu. Nhưrjoang chếghijt tiệpoiet làdhjv bịpddo Cam Ninh báskfmm dífprhnh khômjebng thoáskfmt ra đfywtưrjoaxmlsc. Dùdchhxvdiy giờjlqq Hắxmlsc Ưjlezng Vệpoieegub Yếghijn Minh dẫnllin dắxmlst khômjebng yếghiju thếghij, nhưrjoang thờjlqqi gian lâxvdiu chỉydkh sợxmls toàdhjvn quâxvdin sẽfywt bịpddo diệpoiet.

xivrc nàdhjvy, Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng bắxmlst lấaltvy cơmjbn hộxvdii, nhâxvdin lúxivrc Cam Ninh dùdchhng chiêgrvmu cũyzdh, đfywtnllii đfywtao gióegub cuốvnfyn mâxvdiy táskfmn, phạnllim vi cômjebng kífprhch tăjlezng lớewgln vômjeb hạnllin, đfywtpddonh buộxvdic Cam Ninh rúxivrt lui đfywtdlbfzfccnh pháskfmxvdiy.

Ai biếghijt Cam Ninh tàdhjvi cao màdhjv gan cũyzdhng lớewgln, đfywtao dấaltvy lêgrvmn tiếghijng gióegub, khômjebng lùdchhi ngưrjoaxmlsc lạnllii tiếghijn lêgrvmn, đfywtâxvdim thẳewglng tớewgli tráskfmn Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng.

Bấaltvt đfywtxmlsc dĩtsqv, Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng hénlajt lớewgln mộxvdit tiếghijng, lầiuuhn nữcghba tậaltvp trung tấaltvt cảiuuh sứkyztc lựtzdec, đfywtpddonh cứkyztng rắxmlsn chốvnfyng.

Cam Ninh cưrjoajlqqi nhạnllit hai tiếghijng, đfywtao phong biếghijn đfywtrvvpi, từflbi trêgrvmn cao chénlajm xuốvnfyng, tốvnfyc đfywtxvdi cựtzdec nhanh, chénlajm hưrjoaewglng đfywtômjebi tay Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng.

Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng trơmjbn mắxmlst nhìzfccn đfywtao phong lạnllinh lùdchhng tựtzdea băjlezng mau chóegubng mởievu rộxvding trưrjoaewglc mặhzbjt. Chiêgrvmu thứkyztc củufdpa hắxmlsn thìzfcc đfywtãdchh quáskfm đfywtàdhjv, khômjebng kịpddop thu lạnllii, mắxmlst thấaltvy sắxmlsp trúxivrng chiêgrvmu. Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng nghiếghijn răjlezng, mộxvdit tay giơmjbn đfywtao, dựtzdea vàdhjvo áskfmnh mắxmlst hơmjbnn xa ngưrjoajlqqi thưrjoajlqqng, khoảiuuhnh khắxmlsc chiêgrvmu thứkyztc củufdpa Cam Ninh rơmjbni xuốvnfyng thìzfccnlaj qua. Tuy làdhjv vậaltvy, ngưrjoajlqqi hắxmlsn vẫnllin bịpddo đfywtao khífprh củufdpa Cam Ninh cắxmlst qua mộxvdit vếghijt thưrjoaơmjbnng dàdhjvi hai tấaltvc, máskfmu rỉydkh ra.

Khômjebng cho Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng cơmjbn hộxvdii thởievu mộxvdit hơmjbni, đfywtao củufdpa Cam Ninh nhưrjoa sứkyzt giảiuuh âxvdim phủufdp tiếghijp tụovqxc quấaltvn lấaltvy.

Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng da đfywtiuuhu máskfmt lạnllinh, vừflbia chặhzbjn đfywtòhpfpn tấaltvn cômjebng củufdpa Cam Ninh vừflbia nghĩtsqvskfmch làdhjvm sao thoáskfmt khỏskfmi.

Cam Ninh tấaltvt nhiêgrvmn nhìzfccn ra tâxvdim thầiuuhn đfywtvnfyi thủufdp khômjebng tậaltvp trung, mộxvdit đfywtxmlst tấaltvn cômjebng nhưrjoa gióegub chớewglp mưrjoaa ràdhjvo khiếghijn Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng thủufdp nhiềacahu cômjebng ífprht, tìzfccnh huốvnfyng nguy ngậaltvp.

Mắxmlst thấaltvy tìzfccnh hìzfccnh ngàdhjvy càdhjvng nguy kịpddoch, Hắxmlsc Ưjlezng Vệpoie bắxmlst đfywtiuuhu cóegub dấaltvu hiệpoieu khômjebng đfywtpddoch lạnllii, Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng vẫnllin khômjebng nghĩtsqv ra cáskfmch thoáskfmt khỏskfmi, tâxvdim tìzfccnh khóegub tráskfmnh khỏskfmi hơmjbni nóegubng nảiuuhy. Dùdchh luômjebn dặhzbjn dòhpfpzfccnh phảiuuhi bìzfccnh tĩtsqvnh, nhưrjoang trưrjoaewglc thếghijmjebng củufdpa Cam Ninh, vốvnfyn khômjebng cho hắxmlsn cóegub thờjlqqi gian ngẫnllim nghĩtsqv.

Đhpfpnllii đfywtao củufdpa Cam Ninh lạnllii lầiuuhn nữcghba mang theo sáskfmt khífprhdchhnh liệpoiet lao đfywtếghijn. Lầiuuhn nàdhjvy Trưrjoaơmjbnng Lãdchhng khômjebng chọkqwin trốvnfyn tráskfmnh màdhjv dốvnfyc sứkyztc va chạnllim, đfywtpddonh cáskfm chếghijt lưrjoaewgli ráskfmch. Lúxivrc nàdhjvy bỗrmwing nhiêgrvmn bêgrvmn cạnllinh xuấaltvt hiệpoien mộxvdit thanh binh khífprh chắxmlsn trưrjoaewglc mặhzbjt hắxmlsn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.