Phong Lưu Tam Quốc

Chương 272 : Luyện Vinh tử nạn

    trước sau   
Triệenspu Vânulsn kinh sợwypzniocu to:

- Vânulsn Phi!

Luyệenspn Vinh ởwxmb trêniocn mặxpybt đsjyknioct lăoysln mộiixct vòwtzbng, Thanh Xàjtaunulsu lậoonqp tứfobbc giơcrku cao đsjykânulsm xuyêniocn thấniocu ávsqyo giávsqyp mộiixct binh sĩidfu.

Luyệenspn Vinh khôkjhmng quay đsjykfvbmu lạgmsii kêniocu to:

- Tửwcbr Long đsjyki nhanh lêniocn, đsjykfvbmng quan tânulsm ta nữcrfma!

Triệenspu Vânulsn bi thưyszpơcrkung tuyệenspt vọhbsong, nófebli:


- Khôkjhmng đsjykưyszpwypzc! Vânulsn Phi, Tửwcbr Long tớvmxli cứfobbu ngưyszpơcrkui đsjykânulsy!

Triệenspu Vânulsn vỗcrku ngựdgyua đsjyktnrznh quay lạgmsii thìnwdp Luyệenspn Vinh trợwypzn trừfvbmng mắimfmt, giậoonqn dữcrfm quávsqyt:

- Tửwcbr Long, khôkjhmng đsjykưyszpwypzc! Ta giếimfmt mộiixct têniocn làjtau mộiixct têniocn, giếimfmt hai têniocn…

Luyệenspn Vinh chợwypzt ngừfvbmng bặxpybt, ngưyszpxaddi đsjykfobbng đsjykófebl nhưyszp bịtnrz đsjykófeblng băoyslng. Mộiixct thanh trưyszpxaddng thưyszpơcrkung đsjykânulsm xuyêniocn qua trávsqyi tim gãcpzd. Con mắimfmt Luyệenspn Vinh lồfvbmi ra, vẻpxnh mặxpybt khôkjhmng cam lòwtzbng, miệenspng lầfvbmm bầfvbmm cávsqyi gìnwdp, mávsqyu loãcpzdng bắimfmt đsjykfvbmu tràjtaun ra từfvbm khófeble miệenspng.

Binh sĩidfu kia muốvqfon tiếimfmn lêniocn cắimfmt đsjykfvbmu gãcpzd, Luyệenspn Vinh bỗcrkung hépxnht lớvmxln mộiixct tiếimfmng, mạgmsinh lậoonqt thanh mânulsu. Binh sĩidfu khôkjhmng kịtnrzp népxnh trávsqynh, chếimfmt ngay lậoonqp tứfobbc. Gãcpzd cốvqfo hếimfmt sứfobbc rúdgyut ra Thanh Xàjtaunulsu chốvqfong thânulsn thểqosg, cốvqfo gắimfmng dùcrkung hơcrkui thởwxmb cuốvqfoi cùcrkung thởwxmb ra mộiixct hơcrkui.

Luyệenspn Vinh thởwxmb dốvqfoc nófebli:

- Tửwcbr Long, quay vềcfuxfebli cho chúdgyua côkjhmng, Luyệenspn Vinh khôkjhmng thểqosg lạgmsii vìnwdp ngàjtaui côkjhmng thàjtaunh bạgmsit trạgmsii rồfvbmi.

febli xong cânulsu đsjykófebl, mãcpzdnh tưyszpvmxlng Luyệenspn Vinh luôkjhmn theo Trưyszpơcrkung Lãcpzdng nam chinh bắimfmc chiếimfmn, trợwypzn tròwtzbn đsjykôkjhmi mắimfmt giậoonqn dữcrfm, chậoonqm rãcpzdi nuốvqfot xuốvqfong ngụctogm khíultg cuốvqfoi cùcrkung trong đsjykxaddi, cựdgyuc kỳfpxd khôkjhmng cam lòwtzbng rờxaddi đsjyki nhânulsn thếimfm. Nhưyszpng cho dùcrkucpzd đsjykãcpzd chếimfmt cũmmzxng giốvqfong nhưyszp sốvqfong mộiixct đsjykxaddi, lưyszpng thẳqczcng tắimfmp.

Chu Du ngẩgmsdn ngơcrku. Trưyszpơcrkung Lãcpzdng nàjtauy rốvqfot cuộiixcc dùcrkung cávsqych gìnwdpjtau khiếimfmn hếimfmt ngưyszpxaddi nàjtauy đsjykếimfmn ngưyszpxaddi khávsqyc, thiếimfmt huyếimfmt nam tửwcbr cam nguyệenspn bỏlkfp mạgmsing theo cùcrkung?

yszpvmxlc mắimfmt củnioca Triệenspu Vânulsn bấnioct giávsqyc tuôkjhmn rơcrkui, cốvqfopxnhn lòwtzbng đsjykau nhưyszp dao cắimfmt, vỗcrku ngựdgyua chạgmsiy vộiixci, rấnioct nhanh đsjykãcpzd xuyêniocn qua đsjykưyszpxaddng núdgyui chạgmsiy mấnioct húdgyut.

Chu Du vung kiếimfmm, tứfobbc muốvqfon ófebli mávsqyu quávsqyt:

- Đcrkuuổjyoyi theo!!!

Tiếimfmp theo y chỉxjncvsqyc Luyệenspn Vinh, thởwxmbjtaui nófebli vớvmxli thịtnrz vệenspniocn cạgmsinh:


- Hãcpzdy an távsqyn vịtnrzyszpvmxlng sĩidfujtauy cho tốvqfot.

Đcrkuêniocm, vẫoonqn còwtzbn chưyszpa qua đsjyki.

Trưyszpơcrkung Lãcpzdng ởwxmb trêniocn lưyszpng ngựdgyua luôkjhmn cắimfmn chặxpybt răoyslng, cốvqfo buộiixcc mìnwdpnh khôkjhmng quay lạgmsii. Sau lưyszpng tiếimfmng chépxnhm giếimfmt xa dầfvbmn nhưyszp tảcfuxng đsjykávsqy nặxpybng ngàjtaun cânulsn, đsjykoonqp vàjtauo lòwtzbng hắimfmn. Tôkjhmn Sávsqych, Chu Du, cávsqyc ngưyszpơcrkui nhớvmxl kỹbsbu. Nếimfmu lầfvbmn nàjtauy cávsqyc ngưyszpơcrkui khôkjhmng thểqosg lậoonqt đsjykjyoy đsjykưyszpwypzc ta, vậoonqy chờxadd Nhữcrfm Nam quậoonqn đsjykjyoyi chủnioc, cávsqyc ngưyszpơcrkui hãcpzdy chờxadd sựdgyu trảcfux thùcrku đsjykniocn cuồfvbmng vôkjhmcrkung vôkjhm tậoonqn củnioca ta đsjyki! Trưyszpơcrkung Lãcpzdng căoyslm hậoonqn nghĩidfu.

Đcrkui chưyszpa đsjykưyszpwypzc mấniocy dặxpybm đsjykưyszpxaddng thìnwdpfebl tiếimfmng phávsqyo vang lêniocn. Từfvbm con đsjykưyszpxaddng nhỏlkfpniocn rừfvbmng cânulsy bỗcrkung giếimfmt ra mộiixct đsjykưyszpxaddng nhânulsn mãcpzd.

febl mộiixct vịtnrzyszpvmxlng cưyszpcpzdi ngựdgyua ởwxmb đsjykqczcng trưyszpvmxlc chắimfmn đsjykưyszpxaddng, đsjykimfmc ýdfpvyszpxaddi to nófebli:- Quảcfux nhiêniocn khôkjhmng ngoàjtaui dựdgyu đsjykvsqyn củnioca đsjykôkjhm đsjykvqfoc, xem coi lầfvbmn nàjtauy cávsqyc ngưyszpơcrkui chạgmsiy đsjyki đsjykânulsu đsjykưyszpwypzc!

Trưyszpơcrkung Lãcpzdng tựdgyu phụctogyszpvmxli tay cófebl Hắimfmc Ưezrrng Vệensp tinh nhuệensp, quyếimfmt đsjykvsqyn ra lệenspnh:

- Tốvqfoc chiếimfmn tốvqfoc thắimfmng, chuẩgmsdn bịtnrz phávsqywtzbng vânulsy!

dgyuc nàjtauy sau lưyszpng truyềcfuxn đsjykếimfmn từfvbmng tiếimfmng gófeblt sắimfmt giẫoonqm đsjykgmsip, Hàjtaun Cửwcbr Tửwcbr kinh sợwypzfebli:

- Chúdgyua côkjhmng, khôkjhmng hay rồfvbmi, dưyszpxaddng nhưyszpfebl đsjykiixci kỵoczp binh củnioca phe đsjyktnrzch đsjykuổjyoyi theo!

Trưyszpơcrkung Lãcpzdng nhưyszpvmxlng màjtauy. Khôkjhmng ngờxadd mấniocy ngàjtaun quânulsn đsjykiixci củnioca mìnwdpnh nhanh chófeblng tan távsqyc nhưyszp vậoonqy.

Hắimfmn lậoonqp tứfobbc vung đsjykgmsii đsjykao, dẫoonqn đsjykfvbmu xôkjhmng lêniocn, mộiixct bêniocn lạgmsinh lùcrkung nófebli:

- Lậoonqp tứfobbc phávsqynulsy!

Triệenspu Vũmmzxjtauyszpơcrkung Dung mộiixct trávsqyi mộiixct phảcfuxi theo sávsqyt Trưyszpơcrkung Lãcpzdng xôkjhmng lêniocn.


Khoảcfuxnh khắimfmc Hắimfmc Ưezrrng Vệensp nhậoonqn đsjykưyszpwypzc mệenspnh lệenspnh lậoonqp tứfobbc lộiixc ra lựdgyuc lưyszpwypzng bùcrkung nổjyoy, phe đsjyktnrzch liềcfuxn truyềcfuxn ra từfvbmng tiếimfmng hépxnht thảcfuxm.

Đcrkugmsii tưyszpvmxlng quânulsn đsjyktnrzch nằqczcm mơcrkummzxng khôkjhmng ngờxadd quânulsn đsjykiixci sốvqfo íultgt củnioca Trưyszpơcrkung Lãcpzdng sẽcxye mạgmsinh mẽcxye đsjykếimfmn vậoonqy, trởwxmb tay khôkjhmng kịtnrzp, bịtnrzyszpcpzdi dao Mai Hoa củnioca Triệenspu Vũmmzx chépxnhm rớvmxlt xuốvqfong ngựdgyua.

Tuy đsjyktnrzch quânulsn mấnioct đsjyki đsjykgmsii tưyszpvmxlng nhưyszpng vẫoonqn cựdgyuc kỳfpxdmmzxng mãcpzdnh. Bởwxmbi vìnwdp chúdgyung biếimfmt đsjykqczcng sau quânulsn đsjykiixci lậoonqp tứfobbc đsjykuổjyoyi kịtnrzp.

Tuy Hắimfmc Ưezrrng Vệenspkjhmcrkung dũmmzxng mãcpzdnh nhưyszpng nhânulsn sốvqfo đsjyktnrzch quânulsn khôkjhmng íultgt, trong thoávsqyng chốvqfoc khôkjhmng thểqosg đsjykávsqynh mởwxmb lỗcrku hổjyoyng, chiếimfmn cuộiixcc giằqczcng co.

Mắimfmt thấniocy đsjykiixci kỵoczp binh phe đsjyktnrzch đsjykãcpzd đsjykuổjyoyi theo tớvmxli nơcrkui, khôkjhmng lânulsu sau sẽcxye tham gia cuộiixcc chiếimfmn.

dgyuc nàjtauy, Hàjtaun Cửwcbr Tửwcbr dẫoonqn ba trăoyslm Hắimfmc Ưezrrng Vệensp, dứfobbt khoávsqyt dùcrkung liêniocn nỗcrku tiễxpybn, chưyszpwxmbng tânulsm lôkjhmi, cávsqyc binh khíultg siêniocu tuyệenspt từfvbm trong đsjykávsqym ngưyszpxaddi nhanh chófeblng mởwxmb ra mộiixct đsjykưyszpxaddng mávsqyu, hơcrkun nữcrfma đsjykqosg ba ngưyszpxaddi Trưyszpơcrkung Lãcpzdng giụctogc ngựdgyua vọhbsot qua. Tiếimfmp theo Yếimfmn Minh dẫoonqn hai trăoyslm Hắimfmc Ưezrrng Vệensp vừfvbma đsjykávsqynh vừfvbma lùcrkui, bảcfuxo vệensp Trưyszpơcrkung Lãcpzdng rúdgyut lui.

Trưyszpơcrkung Lãcpzdng, Dưyszpơcrkung Dung, Triệenspu Vũmmzx, vàjtau Yếimfmn Minh dẫoonqn gầfvbmn trăoyslm Hắimfmc Ưezrrng Vệensp nhanh chófeblng chạgmsiy hưyszpvmxlng Tếimfmyszpơcrkung.

Khôkjhmng đsjyki mộiixct lávsqyt thìnwdp thàjtaunh Tếimfmyszpơcrkung đsjykãcpzdwxmb trưyszpvmxlc mắimfmt. Đcrkuang khi Trưyszpơcrkung Lãcpzdng thởwxmb phàjtauo mộiixct hơcrkui thìnwdp bỗcrkung ởwxmb mộiixct con đsjykưyszpxaddng nhỏlkfp giao nhau xuấnioct hiệenspn mộiixct đsjykiixci nhânulsn mãcpzd. Đcrkui đsjykfvbmu làjtau ngưyszpxaddi tay cầfvbmm trưyszpxaddng đsjykao, cảcfux ngưyszpxaddi khôkjhmng mặxpybc miếimfmng giávsqyp nàjtauo, cựdgyuc kỳfpxd dữcrfm tợwypzn hung hãcpzdn.

cpzd lạgmsinh giọhbsong quávsqyt:

- Cam Ninh đsjykãcpzd chờxadd tạgmsii đsjykânulsy lânulsu rồfvbmi!

‘Cẩgmsdm phàjtaum tặxpybc’ Cam Ninh? Mộiixct trong ba hổjyoyyszpvmxlng Đcrkuôkjhmng Ngôkjhm? Trưyszpơcrkung Lãcpzdng chấniocn kinh, biếimfmn sắimfmc mặxpybt thầfvbmm nghĩidfu.

Cam Ninh, têniocn chữcrfmyszpng Bávsqy, ngưyszpxaddi Ba quậoonqn Lânulsm Giang, sinh năoyslm mộiixct trăoyslm sávsqyu mưyszpơcrkui ba côkjhmng nguyêniocn, mộiixct trong vàjtaui mãcpzdnh tưyszpvmxlng thờxaddi Đcrkuôkjhmng Ngôkjhm tam quốvqfoc.

Cam Ninh từfvbm nhỏlkfp đsjykãcpzdfebl sứfobbc lựdgyuc hơcrkun ngưyszpxaddi, thíultgch hiệenspp khávsqych nhưyszpng khôkjhmng làjtaum việenspc đsjykàjtaung hoàjtaung, tụctog tậoonqp đsjykávsqym ngưyszpxaddi tựdgyu nhậoonqn làjtau thủniocidfunh. Họhbso kếimfmt thàjtaunh bèltqk phávsqyi mang cung cầfvbmm têniocn, đsjykfvbmu cắimfmm lôkjhmng chim, thânulsn đsjykeo chuôkjhmng du đsjykãcpzdng bốvqfon phíultga. Lúdgyuc đsjykófeblnulsn chúdgyung vừfvbma nghe tiếimfmng chuôkjhmng liềcfuxn biếimfmt Cam Ninh đsjykếimfmn, bởwxmbi vậoonqy gọhbsoi họhbsojtau Linh Đcrkuang tặxpybc.


Cam Ninh ởwxmb trong quậoonqn lỡcpzd tay giếimfmt ngưyszpxaddi, bỏlkfp trốvqfon, rấnioct cófebl thanh danh. Mộiixct vàjtauo mộiixct ra, uy phong hiểqosgn hávsqych. Đcrkui thìnwdpfebl xe đsjykưyszpa, nưyszpvmxlc thìnwdpfebl thuyềcfuxn đsjykófebln. Thịtnrzwtzbng theo sau, quầfvbmn ávsqyo lụctoga làjtau, đsjyki đsjykếimfmn đsjykânulsu làjtau rạgmsing rỡcpzd đsjykếimfmn đsjykófebl. Ngừfvbmng chânulsn thìnwdpcrkung thuyềcfuxn treo rèltqkm gấniocm lụctoga, khi đsjyki thìnwdp muốvqfon chặxpybt đsjykfobbt vứfobbt bỏlkfp, biểqosgu hiệenspn sựdgyu giàjtauu sang xa xỉxjnc. Từfvbm đsjykófebl Cam Ninh cófebl danh hiệenspu khávsqyc làjtau ‘Cẩgmsdm phàjtaum tặxpybc’.

Trong lịtnrzch sửwcbr, Cam Ninh kêniocu gọhbsoi lêniocn rừfvbmng hơcrkun hai mưyszpơcrkui năoyslm, rồfvbmi mớvmxli mang theo távsqym trăoyslm thuộiixcc hạgmsi đsjykếimfmn đsjykfvbmu vàjtauo Lưyszpu Biểqosgu, an đsjyktnrznh ởwxmb Nam Dưyszpơcrkung.

Hiệenspn giờxadd khôkjhmng ngờxaddkjhmn Sávsqych nhanh chânulsn đsjykếimfmn trưyszpvmxlc, thu làjtaum bộiixc hạgmsi, trởwxmb thàjtaunh kìnwdpnh đsjyktnrzch.

nwdpnh thếimfm khôkjhmng cho phépxnhp Trưyszpơcrkung Lãcpzdng ởwxmb đsjykófebl nghĩidfu lung tung, bởwxmbi vìnwdp Cam Ninh đsjykãcpzd dẫoonqn ngưyszpxaddi xôkjhmng lêniocn rồfvbmi.

niocn cạgmsinh Trưyszpơcrkung Lãcpzdng trừfvbmyszpơcrkung Dung, Triệenspu Vũmmzx ra, chỉxjncfebl Yếimfmn Minh vàjtau gầfvbmn trăoyslm Hắimfmc Ưezrrng Vệensp.

yszpơcrkung Dung nhìnwdpn bốvqfon phíultga tràjtaun đsjykfvbmy binh sĩidfu, nhẹtnrz giọhbsong hỏlkfpi Trưyszpơcrkung Lãcpzdng:

- Lãcpzdo côkjhmng, bânulsy giờxaddniocn làjtaum sao đsjykânulsy?

Tuy hỏlkfpi vậoonqy nhưyszpng trêniocn mặxpybt nàjtaung khôkjhmng chúdgyut sợwypzcpzdi.

Trưyszpơcrkung Lãcpzdng nhìnwdpn thuộiixcc hạgmsi trăoyslm têniocn Hắimfmc Ưezrrng Vệensp, tuy họhbso trảcfuxi qua mộiixct đsjykêniocm bôkjhmn ba, đsjykgmsii chiếimfmn vàjtaui phen nhưyszpng ai cũmmzxng tinh thầfvbmn phấniocn chấniocn khôkjhmng cófebl chúdgyut gìnwdp mệenspt mỏlkfpi. Nếimfmu bânulsy giờxadd sứfobbc chiếimfmn đsjykniocu cófeblvsqym mưyszpơcrkui trêniocn mộiixct trăoyslm phầfvbmn trưyszpvmxlc kia thìnwdp chưyszpa nófebli tớvmxli giếimfmt lui kẻpxnh đsjyktnrzch, nhưyszpng muốvqfon phávsqywtzbng vânulsy thoávsqyt ra tuyệenspt đsjykvqfoi cófebl thểqosg.

Triệenspu Vũmmzx khẽcxye hừfvbm mộiixct tiếimfmng, biểqosgu tìnwdpnh cựdgyuc kỳfpxdyszpng phấniocn nófebli:

- Cầfvbmn gìnwdp sợwypz chúdgyung chứfobb, xem côkjhmcpzdi nãcpzdi giếimfmt bọhbson chúdgyung đsjykânulsy!

febli xong nàjtaung vung Mai Hoa thưyszpơcrkung giưyszpơcrkung nanh múdgyua vuốvqfot, giốvqfong nhưyszp mộiixct thiêniocn thầfvbmn ávsqyc quỷlaup.

Trưyszpơcrkung Lãcpzdng cưyszpxaddi khổjyoy Triệenspu Vũmmzx khôkjhmng biếimfmt trờxaddi cao đsjyknioct rộiixcng, thậoonqt khôkjhmng hiểqosgu nàjtaung ngânulsy thơcrku hay làjtau to gan nữcrfma. Khôkjhmng nófebli đsjykếimfmn bảcfuxn lĩidfunh Cam Ninh, chỉxjnc riêniocng mấniocy ngàjtaun binh sĩidfu đsjykfobbng đsjykófebl mặxpybc cho ngưyszpxaddi giếimfmt cũmmzxng đsjyknioc chépxnhm đsjykếimfmn mỏlkfpi tay. Nhưyszpng Trưyszpơcrkung Lãcpzdng bịtnrz Triệenspu Vũmmzxfebli vậoonqy thìnwdpwtzbng nổjyoyi lêniocn hàjtauo hùcrkung. Từfvbmdgyuc nàjtauo thìnwdpnwdpnh đsjykávsqynh mấnioct khíultg phávsqych rồfvbmi? Từfvbmjtaum thủniocidfunh hai mụctogc Từfvbm, Dưyszpơcrkung, làjtaum việenspc biếimfmn co đsjykfvbmu rúdgyuc cổjyoy, khôkjhmng còwtzbn năoyslm đsjykófebl nhiệenspt tìnwdpnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.