Phong Lưu Tam Quốc

Chương 271 : Bị tập kích(hạ)

    trước sau   
Trưxtlrơlqwcng Lãrhrnng mấwmxly lầzrnrn muốfpjsn ghìklwum cưxtlrơlqwcng ngựjszla lộnufyn ngưxtlrciqbc trởhwpw vềucar, nhưxtlrng bịurssxtlrơlqwcng Dung tújazpm chặgzuxt ngăzxhkn lạqcuri, hắtivpn bi phẫhwpwn chạqcury đdeomi.

Triệiexvu Vâjszln, Thábkdyi Sửklwu Từsbjs, Đdyociểdqcxn Vi, Luyệiexvn Vinh, bốfpjsn ngưxtlraclpi lĩgfthnh phâjszln đdeomnufyi nhỏiwzr chặgzuxn con đdeomưxtlraclpng lớzxhkn, khôkkbsng nhưxtlraclpng mộnufyt bưxtlrzxhkc, tửklwu chiếjoron khôkkbsng lui. Họrhnu chỉjxaorkvqklwu muốfpjsn cho Trưxtlrơlqwcng Lãrhrnng thêgnkxm nhiềucaru thờaclpi gian rújazpt đdeomi.

Triệiexvu Vâjszln đdeomãrhrn giếjorot đdeomếjoron con mắtivpt đdeomiwzr rựjszlc, ábkdyo trắtivpng nhiễutixm đdeomzrnry mábkdyu, khôkkbsng phâjszln rõklwurkvq củnscza chíyrjpnh mìklwunh hay củnscza đdeomurssch quâjszln. Lújazpc nàrkvqy y vung Ngâjszln Bạqcurch thưxtlrơlqwcng, ra sứakldc chặgzuxn hai chiếjoron tưxtlrzxhkng củnscza đdeomfpjsi phưxtlrơlqwcng.

Triệiexvu Vâjszln héazett to nójoroi:

- Tửklwu Nghĩgftha, mau dẫhwpwn mọrhnui ngưxtlraclpi đdeomi trưxtlrzxhkc, bảqhipo vệiexv chújazpa côkkbsng quan trọrhnung hơlqwcn!

Thábkdyi Sửklwu Từsbjsjoroc mai tung bay, đdeomiểdqcxm cưxtlrơlqwcng thưxtlrơlqwcng nhưxtlrrhrnnh xàrkvq xuấwmxlt đdeomnufyng, gặgzuxp thầzrnrn giếjorot thầzrnrn, gặgzuxp phậaclpt giếjorot phậaclpt.


rhrn rốfpjsng to:

- Đdyocdqcx ta đdeomoạqcurn hậaclpu, Tửklwu Long đdeomi đdeomi!

Triệiexvu Vâjszln mộnufyt thưxtlrơlqwcng đdeomâjszlm lùinqri hai tưxtlrzxhkng đdeomurssch, mắtivpt trợciqbn trừsbjsng, tứakldc giậaclpn vôkkbsinqrng héazett:

- Tửklwu Nghĩgftha, đdeomi mau!

- Cábkdyc ngưxtlrơlqwci khôkkbsng ai đdeomi đdeomưxtlrciqbc nữtrkca, Trưxtlrơlqwcng Lãrhrnng cũrhrnng khôkkbsng trốfpjsn thoábkdyt, hắtivpc hắtivpc.

jazpc nàrkvqy trong trậaclpn doanh quâjszln đdeomurssch ùinqra ra mấwmxly ngưxtlraclpi. Tưxtlrzxhkng lĩgfthnh dẫhwpwn đdeomzrnru bởhwpwi vìklwu trờaclpi tốfpjsi nêgnkxn khôkkbsng thấwmxly rõklwu khuôkkbsn mặgzuxt, chỉjxaojoro thểdqcx từsbjs trong giọrhnung nójoroi đdeombkdyn ra y rấwmxlt trẻrhnu tuổjxaoi. Từsbjs trêgnkxn ngưxtlraclpi y tỏiwzra ra sábkdyt khíyrjp nhàrkvqn nhạqcurt, hiểdqcxn nhiêgnkxn làrkvq thủnsczgfthnh phe đdeomurssch. Bêgnkxn cạqcurnh y cójororkvqi đdeomqcuri tưxtlrzxhkng, mộnufyt ngưxtlraclpi tay cầzrnrm đdeomqcuri đdeomao, cao hơlqwcn bảqhipy thưxtlrzxhkc, cựjszlc kỳqcur vạqcurm vỡzcyt. Ngưxtlraclpi khábkdyc cầzrnrm thiếjorot tíyrjpch trưxtlraclpng mâjszlu, sábkdyt khíyrjp đdeomwsflng đdeomwsflng.

Triệiexvu Vâjszln ngoábkdyi đdeomzrnru nhìklwun, binh sĩgfthklwunh mang theo đdeomãrhrn khôkkbsng cònfvrn bao nhiêgnkxu. Đdyociểdqcxn Vi vàrkvq Thábkdyi Sửklwu Từsbjsbkdyt cábkdynh hai bêgnkxn y. Trêgnkxn thâjszln hai ngưxtlraclpi cũrhrnng díyrjpnh đdeomzrnry mábkdyu tưxtlrơlqwci, dưxtlrzxhki ábkdynh trăzxhkng tựjszla nhưxtlr huyếjorot nhâjszln.

Triệiexvu Vâjszln bỗjbxnng nhiêgnkxn giơlqwc thưxtlrơlqwcng chỉjxaoxtlrzxhkng nam, lạqcurnh lùinqrng nhìklwun chằwsflm chằwsflm đdeomwsflng trưxtlrzxhkc, dùinqrng giọrhnung lạqcurnh lùinqrng khôkkbsng cho phảqhipn khábkdyng ra lệiexvnh:

- Thábkdyi Sửklwu Từsbjs, Đdyociểdqcxn Vi, ta ra lệiexvnh cho cábkdyc ngưxtlrơlqwci lậaclpp tứakldc dẫhwpwn nhâjszln mãrhrnjazpt đdeomi. Nếjorou phảqhipn khábkdyng sẽnscz xửklwuefqi theo quâjszln phábkdyp!

Thábkdyi Sửklwu Từsbjs chấwmxln kinh, biếjoron sắtivpc mặgzuxt nójoroi:

- Tửklwu Long, nếjorou phảqhipi đdeomi thìklwu chújazpng ta cùinqrng đdeomi…

Đdyociểdqcxn Vi đdeomãrhrn mấwmxlt hếjorot lýefqi tríyrjp, bưxtlrzxhkng bỉjxaonh thôkkbs giọrhnung nójoroi:

- Lầzrnrn nàrkvqy khôkkbsng đdeomưxtlrciqbc, tuyệiexvt khôkkbsng thểdqcx theo lờaclpi ngưxtlraclpi…!


rhrnnfvrn chưxtlra nójoroi xong thìklwu Triệiexvu Vâjszln bỗjbxnng vung lưxtlrzcyti dao chỉjxaorkvqo mặgzuxt Đdyociểdqcxn Vi, lạqcurnh lùinqrng nójoroi:

- Đdyociểdqcxn Vi, khôkkbsng lẽnscz ngưxtlrơlqwci muốfpjsn phảqhipn khábkdyng quâjszln lệiexvnh? Tửklwu Nghĩgftha, ngưxtlrơlqwci làrkvq ngưxtlraclpi hiểdqcxu chuyệiexvn, sao khôkkbsng mau dẫhwpwn Đdyociểdqcxn Vi đdeomi bảqhipo vệiexv chújazpa côkkbsng?

Mộnufyt đdeomurssch tưxtlrzxhkng lớzxhkn tiếjorong cưxtlraclpi nójoroi:

- Chỉjxao sợciqbjszly giờaclp Trưxtlrơlqwcng Lãrhrnng sớzxhkm đdeomzrnru lìklwua khỏiwzri cổjxao!

Đdyociểdqcxn Vi tứakldc giậaclpn quábkdyt:

- Con bàrkvqjoro!

Triệiexvu Vâjszln khôkkbsng thểdqcx kiềucarm đdeomưxtlrciqbc nữtrkca, rốfpjsng to:

- Cábkdyc ngưxtlrơlqwci cònfvrn khôkkbsng mau đdeomi!? Lỡzcyt chújazpa côkkbsng xảqhipy ra chuyệiexvn gìklwu bấwmxlt trắtivpc thìklwu chújazpng ta khôkkbsng thểdqcxbkdynh nổjxaoi!

Thábkdyi Sửklwu Từsbjs cắtivpn răzxhkng kèzcytn kẹlqwct, đdeomôkkbsi mắtivpt nhưxtlr sắtivpp bắtivpn ra tia lửklwua. Gãrhrn nhìklwun Triệiexvu Vâjszln mặgzuxt khôkkbsng chújazpt biểdqcxu tìklwunh, hújazprkvqi mộnufyt tiếjorong, trong giọrhnung nójoroi tràrkvqn ngậaclpp căzxhkm hậaclpn vôkkbs biêgnkxn, lôkkbsi kéazeto Đdyociểdqcxn Vi nójoroi:

- Lệiexvnh Minh, chújazpng ta đdeomi!

Tiếjorop theo gãrhrn vỗjbxn cổjxao ngựjszla, dẫhwpwn mưxtlraclpi mấwmxly ngưxtlraclpi lùinqri ra sau. Đdyociểdqcxn Vi thếjoro mớzxhki cựjszlc kỳqcur khôkkbsng cam lònfvrng cùinqrng Thábkdyi Sửklwu Từsbjsinqri ra sau phábkdynfvrng vâjszly.

jazpc nàrkvqy trêgnkxn chiếjoron trưxtlraclpng, đdeomnufyi kỵhwpw binh củnscza đdeomurssch quâjszln đdeomãrhrn phábkdy phònfvrng tuyếjoron quâjszln Giang Đdyocôkkbsng thàrkvqnh bốfpjsn năzxhkm mảqhipnh. Bêgnkxn cạqcurnh chỉjxaobkdyc đdeomábkdyc vàrkvqi cuộnufyc chiếjoron nhỏiwzr, khôkkbsng ảqhipnh hưxtlrhwpwng đdeomqcuri cụiwzrc. Nếjorou nhưxtlr khôkkbsng xuấwmxlt hiệiexvn đdeomiềucaru gìklwu ngoàrkvqi ýefqi muốfpjsn, quâjszln củnscza Trưxtlrơlqwcng Lãrhrnng thấwmxlt bạqcuri làrkvq kếjorot cuộnufyc đdeomãrhrn đdeomurssnh.

Chủnsczxtlrzxhkng đdeomurssch quâjszln dẫhwpwn vàrkvqi trăzxhkm ngưxtlraclpi bao vâjszly mấwmxly ngưxtlraclpi Triệiexvu Vâjszln.


Y cưxtlraclpi nhạqcurt nójoroi:

- Bổjxaon tưxtlrhwpwng quâjszln tiếjoroc cábkdyc ngưxtlrơlqwci làrkvq nhâjszln tàrkvqi khójoro đdeomưxtlrciqbc, chỉjxao cầzrnrn cábkdyc ngưxtlrơlqwci chịurssu đdeomzrnru hàrkvqng, tuyệiexvt đdeomfpjsi sẽnscz khôkkbsng bạqcurc đdeomãrhrni cábkdyc ngưxtlrơlqwci.

Đdyociểdqcxn Vi song kíyrjpch vung loạqcurn trêgnkxn khôkkbsng trung, lậaclpp tứakldc giếjorot chếjorot vàrkvqi kỵhwpw binh.

Đdyociểdqcxn Vi nghe vậaclpy thìklwu con mắtivpt trừsbjsng nhưxtlr chuôkkbsng, miệiexvng quábkdyt mắtivpng nójoroi:

- Ta phi! Quay vềucar nhàrkvq mẹlqwc ngưxtlrơlqwci nằwsflm mơlqwc đdeomi! Muốfpjsn lãrhrno Đdyociểdqcxn đdeomzrnru hàrkvqng, trưxtlrzxhkc hỏiwzri song kíyrjpch trong tay gia gia ngưxtlrơlqwci cójoro đdeomhfavng ýefqi khôkkbsng!

joroi xong gãrhrn giụiwzrc ngựjszla quay lạqcuri, muốfpjsn xung phong liềucaru mạqcurng.

Thábkdyi Sửklwu Từsbjs lậaclpp tứakldc đdeomábkdynh lùinqri mộnufyt vịurssxtlrzxhkng, trầzrnrm giọrhnung quábkdyt:

- Đdyociểdqcxn Vi, trởhwpw vềucar! Chújazpng ta mau phábkdynfvrng vâjszly!

xtlrzxhkng lĩgfthnh đdeomurssch quâjszln cưxtlraclpi dàrkvqi nójoroi:

- Trưxtlrơlqwcng Lãrhrnng khójoro trábkdynh khỏiwzri đdeomqcuri kiếjorop nạqcurn, cábkdyc ngưxtlrơlqwci ngoan ngoãrhrnn đdeomzrnru hàrkvqng cho rồhfavi.Triệiexvu Vâjszln cắtivpn chặgzuxt môkkbsi dưxtlrzxhki, khôkkbsng nójoroi lờaclpi nàrkvqo, dẫhwpwn thuộnufyc hạqcur củnscza mìklwunh lao vàrkvqo trong trậaclpn doanh quâjszln đdeomurssch, đdeomurssnh trưxtlrzxhkc bắtivpt thủnsczgfthnh quâjszln đdeomurssch. Chủnsczxtlrzxhkng quâjszln đdeomurssch ởhwpw đdeomójoro khôkkbsng đdeomnufyng đdeomaclpy, thâjszln vệiexv binh quanh ngưxtlraclpi y thìklwu tiếjoron lêgnkxn bao vâjszly Triệiexvu Vâjszln vàrkvqo giữtrkca. Cùinqrng lújazpc đdeomójoro lao ra hai đdeomqcuri tưxtlrzxhkng, mộnufyt cầzrnrm đdeomqcuri đdeomao, mộnufyt cầzrnrm thiếjorot mâjszlu, hai đdeomwmxlu mộnufyt vớzxhki Triệiexvu Vâjszln.

Thábkdyi Sửklwu Từsbjsrkvq Đdyociểdqcxn Vi nhờaclpjoro Triệiexvu Vâjszln kiềucarm chếjoro, rấwmxlt nhanh dựjszla vàrkvqo võklwu nghệiexv cao siêgnkxu phábkdynfvrng vâjszly chạqcury đdeomi.

Triệiexvu Vâjszln thếjoro mớzxhki yêgnkxn tâjszlm dùinqrng sứakldc mộnufyt mìklwunh chiếjoron đdeomwmxlu vớzxhki hai tưxtlrzxhkng, lạqcuri cònfvrn khôkkbsng rơlqwci vàrkvqo thếjoro yếjorou.

jazpc nàrkvqy Triệiexvu Vâjszln mạqcurnh thu thưxtlrơlqwcng quéazett mộnufyt cábkdyi, nhưxtlr thầzrnrn long vẫhwpwy đdeomkkbsi, mang theo tiếjorong giójoroyrjpt gàrkvqo xẹlqwct qua.


Hai đdeomqcuri tưxtlrzxhkng phe đdeomurssch cùinqrng chấwmxln kinh, biếjorot khôkkbsng thểdqcx đdeomzcyt nổjxaoi, cùinqrng lùinqri lạqcuri.

Triệiexvu Vâjszln thừsbjsa cơlqwc quábkdyt:

- Vịurssxtlrzxhkng đdeomếjoron làrkvq ai, hãrhrny xưxtlrng têgnkxn ra! Dưxtlrzxhki thưxtlrơlqwcng củnscza Thưxtlraclpng Sơlqwcn Triệiexvu Tửklwu Long khôkkbsng giếjorot tưxtlrzxhkng vôkkbs danh!

rhrnnh tưxtlrzxhkng đdeomfpjsi diệiexvn cao bảqhipy thưxtlrzxhkc, tay nắtivpm đdeomqcuri đdeomao héazett:

- Ta chíyrjpnh làrkvqrkvqn Đdyocưxtlrơlqwcng!

Mộnufyt ngưxtlraclpi mặgzuxc giábkdyp đdeomen, tay cầzrnrm thiếjorot tíyrjpch xàrkvqjszlu nójoroi:

- Ta làrkvq Trìklwunh Phổjxao!

Triệiexvu Vâjszln lònfvrng lạqcurnh lẽnsczo. Quảqhip nhiêgnkxn khôkkbsng ngoàrkvqi suy đdeombkdyn củnscza Đdyociềucarn Phong, hai vịurssxtlrzxhkng nàrkvqy luôkkbsn theo Chu Du tấwmxln côkkbsng Giang Hạqcur, nhưxtlr vậaclpy xem ra lầzrnrn nàrkvqy thậaclpt làrkvq Chu Du lĩgfthnh binh đdeomếjoron.

Triệiexvu Vâjszln lậaclpp tứakldc nójoroi:

- Vậaclpy chắtivpc chủnsczxtlrzxhkng củnscza cábkdyc ngưxtlrơlqwci chíyrjpnh làrkvq Chu Du rồhfavi!

Thốfpjsng lĩgfthnh ởhwpw phíyrjpa sau luôkkbsn quan sábkdyt chậaclpc lưxtlrzcyti khen, thầzrnrm than Triệiexvu Vâjszln đdeomújazpng làrkvq rồhfavng trong cõklwui ngưxtlraclpi. Hai hổjxaoxtlrzxhkng thuộnufyc hạqcur củnscza y cùinqrng chiếjoron đdeomwmxlu màrkvq khôkkbsng chiếjorom chújazpt ưxtlru thếjororkvqo, lònfvrng nổjxaoi lêgnkxn hâjszlm mộnufy Trưxtlrơlqwcng Lãrhrnng.

Chỉjxao nghe y sang sảqhipng đdeomábkdyp:

- Tạqcuri hạqcur đdeomújazpng làrkvqxtlr Giang Chu Du!


Triệiexvu Vâjszln sảqhipng khoábkdyi cưxtlraclpi dàrkvqi, ngâjszln thưxtlrơlqwcng vung vèzcyto vèzcyto, giụiwzrc ngựjszla vọrhnut tớzxhki.

Trìklwunh Phổjxao khôkkbsng dábkdym khinh thưxtlraclpng chújazpt nàrkvqo, giụiwzrc ngựjszla nghêgnkxnh đdeomójoron, thiếjorot tíyrjpch xàrkvqjszlu đdeomâjszlm thẳkejjng tớzxhki Triệiexvu Vâjszln, tốfpjsc đdeomnufyrkvq sứakldc mạqcurnh khôkkbsng yếjorou chújazpt nàrkvqo. Hàrkvqn Đdyocưxtlrơlqwcng biếjorot Triệiexvu Vâjszln anh dũrhrnng, đdeomqcuri đdeomao vung vùinqrinqrhwpwgnkxn cạqcurnh trợciqb trậaclpn.

Triệiexvu Vâjszln hưxtlr vung mộnufyt thưxtlrơlqwcng, néazet trábkdyi trábkdynh phảqhipi, ngựjszla hai bêgnkxn lưxtlrzxhkt qua nhau.

Triệiexvu Vâjszln giụiwzrc ngựjszla quay vềucar, tinh thầzrnrn phấwmxln chấwmxln quábkdyt to:

- Nếjorom thưxtlrơlqwcng củnscza ta đdeomâjszly!

inqrng lújazpc đdeomójoro y thảqhip lỏiwzrng cưxtlrơlqwcng ngựjszla, tay giơlqwc cao thâjszln thưxtlrơlqwcng, hai châjszln kẹlqwcp chặgzuxt ngựjszla lao qua.

Trìklwunh Phổjxaorkvqrkvqn Đdyocưxtlrơlqwcng khôkkbsng tỏiwzr ra yếjorou thếjoro, cũrhrnng vỗjbxn ngựjszla giếjorot đdeomếjoron, quábkdyt to:

- Nếjorom thưxtlrơlqwcng củnscza ngưxtlrơlqwci rồhfavi thìklwu sao?

Ngâjszln thưxtlrơlqwcng củnscza Triệiexvu Vâjszln tung bay, dùinqrng mưxtlraclpi phầzrnrn sứakldc lựjszlc, thậaclpt sựjszl đdeomábkdynh bậaclpt hai binh khíyrjp. Y cốfpjsazetn cábkdynh tay têgnkx rầzrnrn, lao nhanh ra sau.

Trìklwunh Phổjxao, Hàrkvqn Đdyocưxtlrơlqwcng bịurss mộnufyt thưxtlrơlqwcng củnscza Triệiexvu Vâjszln chấwmxln đdeomếjoron khíyrjp huyếjorot cuồhfavn cuộnufyn, suýefqit chújazpt binh khíyrjp bịurss đdeomábkdynh bay, cùinqrng vỗjbxn ngựjszla lùinqri lạqcuri.

Chu Du ởhwpw mặgzuxt sau bỗjbxnng nhiêgnkxn rújazpt ra bộnufyi kiếjorom, quábkdyt:

- Tuyệiexvt đdeomfpjsi đdeomsbjsng đdeomdqcx hắtivpn phábkdyjszly!

Trìklwunh Phổjxao bừsbjsng tỉjxaonh hiểdqcxu ra, héazett to:

- Đdyocurssch tưxtlrzxhkng chạqcury đdeomi đdeomâjszlu!Trong trậaclpn tràrkvqn đdeomzrnry kỵhwpw binh, ngâjszln thưxtlrơlqwcng củnscza Triệiexvu Vâjszln nhưxtlr giao long xuấwmxlt hảqhipi, mỗjbxni lầzrnrn tia chớzxhkp đdeomâjszlm thọrhnuc, đdeomucaru tăzxhkng thêgnkxm vong hồhfavn. Ngâjszln giábkdyp sábkdyng choang sớzxhkm nhuộnufym thàrkvqnh màrkvqu mábkdyu đdeomiwzr. Ngựjszla Bạqcurch Long thìklwu thấwmxly khe hởhwpw liềucarn len qua, trong đdeomurssch quâjszln bao vâjszly trùinqrng trùinqrng đdeomếjoron đdeomi nhưxtlr giójoro. Chíyrjpnh con ngựjszla yêgnkxu quýefqi củnscza y cũrhrnng nhiễutixm đdeomzrnry mábkdyu tưxtlrơlqwci.

Trìklwunh Phổjxao thấwmxly binh sĩgfth củnscza mìklwunh ởhwpwxtlrzxhki thưxtlrơlqwcng củnscza hắtivpn nhưxtlr rau chờaclp xắtivpt, từsbjsng ngưxtlraclpi ngãrhrn gụiwzrc, tứakldc đdeomếjoron sắtivpp nổjxaoi đdeomgnkxn. Thêgnkxm vàrkvqo tíyrjpnh cábkdych gãrhrn cựjszlc kỳqcur hiếjorou thắtivpng, ởhwpw mặgzuxt sau đdeomuổjxaoi theo sábkdyt Triệiexvu Vâjszln khôkkbsng bỏiwzr qua.

Triệiexvu Vâjszln bịurss hai kỵhwpw binh củnscza đdeomfpjsi phưxtlrơlqwcng ngăzxhkn cảqhipn, tốfpjsc đdeomnufy chậaclpm lạqcuri, bịurss Trìklwunh Phổjxao đdeomuổjxaoi theo. Triệiexvu Vâjszln khôkkbsng nójoroi lờaclpi nàrkvqo, ngoábkdyi đdeomzrnru cùinqrng Trìklwunh Phổjxao chiếjoron đdeomwmxlu ba mưxtlrơlqwci hiệiexvp. Trìklwunh Phổjxao khôkkbsng thểdqcx chốfpjsng đdeomzcyt đdeomoạqcurt mệiexvnh bàrkvqn long thưxtlrơlqwcng củnscza Triệiexvu Vâjszln, đdeomqcuri bạqcuri rújazpt vềucar. Hàrkvqn Đdyocưxtlrơlqwcng ởhwpw đdeomwsflng sau gãrhrn khôkkbsng phụiwzrc, xôkkbsng lêgnkxn. Kếjorot quảqhip chưxtlra đdeomwmxlu hai mưxtlrơlqwci hiệiexvp lậaclpp tứakldc bịurss Triệiexvu Vâjszln mộnufyt thưxtlrơlqwcng đdeomâjszlm ngãrhrn ngựjszla, chếjorot sốfpjsng khôkkbsng rõklwu.

Chu Du chấwmxln kinh, biếjoron sắtivpc mặgzuxt, nhìklwun Triệiexvu Vâjszln nhưxtlrrkvqo chỗjbxn khôkkbsng ngưxtlraclpi, càrkvqng xem lònfvrng càrkvqng lạqcurnh. Đdyocâjszly chíyrjpnh làrkvq sứakldc mạqcurnh thậaclpt sựjszl củnscza Triệiexvu Vâjszln ưxtlr? Trảqhipi qua chiếjoron đdeomwmxlu tiêgnkxu hao lâjszlu nhưxtlr vậaclpy màrkvqnfvrn cójoro thểdqcx dễutixrkvqng đdeomâjszlm bịurss thưxtlrơlqwcng đdeomqcuri tưxtlrzxhkng củnscza y, đdeomújazpng thậaclpt làrkvq quábkdy kinh khủnsczng. Nhâjszln tàrkvqi nhưxtlr vậaclpy nếjorou nhưxtlr khôkkbsng thểdqcx sửklwu dụiwzrng, đdeomdqcx cho đdeomfpjsi thủnscz sẽnsczrkvq uy hiếjorop rấwmxlt lớzxhkn vớzxhki mìklwunh.

Chu Du nghĩgfth đdeomếjoron đdeomâjszly lậaclpp tứakldc ởhwpw đdeomwsflng sau quábkdyt lớzxhkn:

- Cábkdyc tưxtlrzxhkng nghe lệiexvnh! Tốfpjsi nay ai lấwmxly đdeomưxtlrciqbc đdeomzrnru củnscza đdeomurssch tưxtlrzxhkng sẽnscz thưxtlrhwpwng trăzxhkm lưxtlrciqbng hoàrkvqng kim, thăzxhkng ba cấwmxlp quan!

Triệiexvu Vâjszln ởhwpw trêgnkxn lưxtlrng ngựjszla hơlqwci thởhwpw dốfpjsc, trêgnkxn mặgzuxt khôkkbsng rõklwurkvq mồhfavkkbsi hay mábkdyu loãrhrnng, chỉjxao cảqhipm thấwmxly díyrjpnh díyrjpnh khójoro chịurssu. Chu Du nàrkvqy thậaclpt làrkvq đdeomábkdyng ghéazett. Cójoro trọrhnung thưxtlrhwpwng thìklwu tấwmxlt nhiêgnkxn sẽnsczjoro kẻrhnu khôkkbsng sợciqb chếjorot, chỉjxao sợciqb y muốfpjsn phábkdynfvrng vâjszly khôkkbsng đdeomơlqwcn giảqhipn.

Triệiexvu Vâjszln cốfpjsjszlng cao tinh phầzrnrn trăzxhkm phầzrnrn trăzxhkm, đdeomôkkbsi châjszln kẹlqwcp chặgzuxt bụiwzrng ngựjszla, tuy cábkdynh tay đdeomãrhrngnkx rầzrnrn nhưxtlrng tốfpjsc đdeomnufy trưxtlraclpng thưxtlrơlqwcng khôkkbsng giảqhipm, vẫhwpwn vôkkbsinqrng uy phong. Trábkdyi đdeomâjszlm phảqhipi chọrhnuc, chớzxhkp mắtivpt lạqcuri cójoro binh sĩgfthazett thảqhipm trêgnkxn mặgzuxt đdeomwmxlt.

Khôkkbsng biếjorot trậaclpn liềucaru mạqcurng xung phong nàrkvqy kéazeto dàrkvqi đdeomãrhrn bao lâjszlu, cũrhrnng khôkkbsng biếjorot đdeomãrhrn giếjorot chếjorot bao nhiêgnkxu ngưxtlraclpi, Triệiexvu Vâjszln cảqhipm thấwmxly cábkdynh tay dầzrnrn nặgzuxng nềucar, màrkvq đdeomurssch quâjszln vẫhwpwn nhưxtlr thủnsczy triềucaru, càrkvqng tuôkkbsn càrkvqng nhiềucaru.

jazpc nàrkvqy đdeomwsflng trưxtlrzxhkc bỗjbxnng xuấwmxlt hiệiexvn mộnufyt đdeomjxaonh ngọrhnun đdeomhfavi, đdeomurssch quâjszln bao vâjszly khôkkbsng kíyrjpn kẽnscz nữtrkca. Triệiexvu Vâjszln mừsbjsng nhưxtlr đdeomgnkxn, đdeomang muốfpjsn xôkkbsng qua thìklwu phábkdyt hiệiexvn dưxtlrzxhki ábkdynh trăzxhkng, bêgnkxn phảqhipi khôkkbsng xa cójoro đdeomnufyi nhâjszln mãrhrn cờaclp hiệiexvu quâjszln Giang Đdyocôkkbsng đdeomang bịurss đdeomurssch quâjszln bao vâjszly, phạqcurm vi chiếjoron đdeomwmxlu ngàrkvqy càrkvqng hẹlqwcp.

‘Làrkvq Luyệiexvn Vinh!’ Triệiexvu Vâjszln thầzrnrm kêgnkxu mộnufyt tiếjorong, mặgzuxc kệiexvklwunh đdeomãrhrn sứakldc cùinqrng lựjszlc kiệiexvt, lậaclpp tứakldc giụiwzrc ngựjszla quay đdeomzrnru xôkkbsng hưxtlrzxhkng bêgnkxn kia.

Luyệiexvn Vinh đdeomang dẫhwpwn mộnufyt đdeomnufyi rơlqwci vàrkvqo khổjxao chiếjoron chưxtlra từsbjsng cójoro. Trêgnkxn ngưxtlraclpi gãrhrnjoro rấwmxlt nhiềucaru vếjorot thưxtlrơlqwcng, mábkdyu chảqhipy ra ồhfavqcurt. Gãrhrn ôkkbsm tâjszlm tìklwunh giếjorot mộnufyt têgnkxn kiếjorom đdeomnscz, giếjorot hai têgnkxn lờaclpi to, khôkkbsng cầzrnrn mạqcurng sốfpjsng vung Thanh Xàrkvq trưxtlraclpng mâjszlu. Bỗjbxnng chốfpjsc dưxtlrzxhki khíyrjp thếjoro củnscza gãrhrn, đdeomurssch quâjszln khôkkbsng dábkdym tớzxhki gầzrnrn.

jazpc nàrkvqy Luyệiexvn Vinh phábkdyt hiệiexvn vònfvrng vâjszly đdeomurssch quâjszln cójoro mộnufyt lỗjbxn hổjxaong, cònfvrn cójoro mộnufyt vịurssxtlrzxhkng mộnufyt thưxtlrơlqwcng mộnufyt ngựjszla ngang ngưxtlrciqbc xôkkbsng lạqcuri đdeomâjszly, tiếjorop theo cójoro thanh âjszlm truyềucarn đdeomếjoron từsbjs tiếjorong giếjorot bốfpjsn phíyrjpa.

- Vâjszln Phi đdeomsbjsng hoảqhipng, Tửklwu Long đdeomãrhrn tớzxhki!

Luyệiexvn Vinh đdeomzrnru tiêgnkxn làrkvq vui mừsbjsng, sau đdeomójoro mắtivpt tốfpjsi sầzrnrm lạqcuri.

rhrn lậaclpp tứakldc héazett to:

- Tửklwu Long, đdeomsbjsng đdeomdqcx ýefqi đdeomếjoron ta, nhanh phábkdynfvrng vâjszly đdeomi đdeomi!

Triệiexvu Vâjszln khôkkbsng nghe, đdeomâjszlm chọrhnuc bốfpjsn phíyrjpa, uy chấwmxln tábkdym hưxtlrzxhkng. Trong lújazpc đdeomurssch quâjszln bịurss khíyrjp thếjoro củnscza y dọrhnua đdeomếjoron ngơlqwc ngábkdyc thìklwukkbsng ra con đdeomưxtlraclpng mábkdyu, cùinqrng Luyệiexvn Vinh hộnufyi hợciqbp cùinqrng mộnufyt chỗjbxn.

Triệiexvu Vâjszln giụiwzrc ngựjszla, ngâjszln thưxtlrơlqwcng đdeomábkdynh bay vàrkvqi binh khíyrjp củnscza đdeomurssch quâjszln, mộnufyt bêgnkxn nójoroi:

- Vâjszln Phi cójoro thấwmxly đdeomábkdym Tửklwu Nghĩgftha khôkkbsng?

Thanh Xàrkvq trưxtlraclpng mâjszlu củnscza Luyệiexvn Vinh liêgnkxn tụiwzrc khôkkbsng ngừsbjsng đdeomâjszlm vàrkvqo binh sĩgfth quâjszln đdeomurssch rồhfavi rújazpt ra, mang theo mưxtlra mábkdyu.

rhrn lớzxhkn tiếjorong đdeomábkdyp:

- Chưxtlra từsbjsng gặgzuxp!

Chu Du dẫhwpwn ngưxtlraclpi đdeomuổjxaoi theo sau, thấwmxly tìklwunh huốfpjsng nhưxtlr vậaclpy thìklwu liêgnkxn tụiwzrc thởhwpwrkvqi nójoroi:

- Thưxtlraclpng Sơlqwcn Tửklwu Long, gan gójoroc phi thưxtlraclpng, trung nghĩgftha vôkkbs song.

Triệiexvu Vâjszln ởhwpw đdeomwsflng trưxtlrzxhkc giơlqwc thưxtlrơlqwcng xung phong liềucaru mạqcurng, Luyệiexvn Vinh theo sábkdyt phíyrjpa sau. Đdyocurssch quâjszln run sợciqb, tưxtlrzxhkng quâjszln đdeomi khôkkbsng cójoro vềucar, đdeomucaru ngãrhrn gụiwzrc cảqhip.

Mắtivpt thấwmxly đdeomábkdym Triệiexvu Vâjszln sắtivpp xôkkbsng lêgnkxn ngọrhnun đdeomhfavi thoábkdyt khỏiwzri vònfvrng vâjszly, Chu Du lậaclpp tứakldc vung bảqhipo kiếjorom ra lệiexvnh:

- Cung kỵhwpw binh, bắtivpn cho ta!

Sau lưxtlrng Chu Du vàrkvqi chụiwzrc kỵhwpw binh lậaclpp tứakldc chỉjxaonh tềucar thay cung tiễutixn. Mộnufyt đdeomciqbt cung tiễutixn bắtivpn ra.

Triệiexvu Vâjszln nghe tiếjorong, khôkkbsng chújazpt chầzrnrn chờaclpbkdyn sábkdyt lưxtlrng ngựjszla. Vàrkvqi mũrhrni têgnkxn xẹlqwct qua mũrhrn giábkdyp bay đdeomi, khiếjoron y sợciqb toábkdyt mồhfavkkbsi lạqcurnh.

jazpc nàrkvqy đdeomwsflng sau truyềucarn đdeomếjoron tiếjorong héazett thảqhipm củnscza Luyệiexvn Vinh, Triệiexvu Vâjszln chấwmxln kinh biếjoron sắtivpc, quay đdeomzrnru nhìklwun lạqcuri. Y thấwmxly trêgnkxn ngưxtlraclpi Luyệiexvn Vinh trújazpng vàrkvqi mũrhrni têgnkxn, téazet xuốfpjsng ngựjszla, binh sĩgfth đdeomurssch quâjszln nhàrkvqo lêgnkxn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.