Phong Lưu Tam Quốc

Chương 270 : Bị tập kích(thượng)

    trước sau   
Mộxflrt ngàazypy qua đqwhmi, hàazypnh quânjnfn sáazypu mưazypơjngyi dặydaom nhưazypng đqwhmãghbs khiếvinfn binh sĩgfdn mệywdit mỏpowbi kêtygzu khổhrfy thấoubju trờhaeii.

Trưazypơjngyng Lãghbsng buồcivfn bựoadqc lắqrimc đqwhmrmvju liêtygzn tụvxfzc. Đywdixflri ngũnkesgfdn khífsxh giảnkesm thấoubjp, tốttve chấoubjt khôseitng đqwhmcivfng đqwhmkrjyu sao cólfux thểuwsn ra trậoubjn đqwhmáazypnh giặydaoc đqwhmânjnfy? Nếvinfu nhưazyp thậoubjt tớeaori lúefkqc hai quânjnfn đqwhmttvei chọvxfzi, chỉbifo sợqrim vừkyzda va chạlfuxm liềkrjyn gụvxfzc. Dùxgzkfctvng hắqrimn nólfuxng nhưazyp lửwonta đqwhmttvet nhưazypng khôseitng cólfuxazypch nàazypo.

Ban đqwhmêtygzm, khôseitng ífsxht binh sĩgfdnvpfmo lêtygz thânjnfn hìurafnh mệywdit mỏpowbi, cầrmvjm ngọvxfzn đqwhmuốttvec gắqrimng gưazypqrimng lấoubjy tinh thầrmvjn tuầrmvjn tra bốttven phífsxha doanh trạlfuxi.

Trưazypơjngyng Lãghbsng ởahzh trong đqwhmlfuxi trạlfuxi trung quânjnfn, đqwhmi tớeaori đqwhmi lui gầrmvjn nửwonta canh giờhaei, chìurafm đqwhmqrimm trong cảnkesm xúefkqc bứnssht rứnssht.

azypơjngyng Dung bàazypn tay thuôseitn dàazypi sờhaei cằatzzm, đqwhmôseiti mắqrimt đqwhmen láazypy to tròfctvn đqwhmnkeso theo bưazypeaorc chânjnfn củhlyja Trưazypơjngyng Lãghbsng, tớeaori lui mấoubjy lầrmvjn muốttven nólfuxi lạlfuxi thôseiti, trêtygzn mặydaot tràazypn đqwhmrmvjy lo lắqrimng.

- Ai.


Trưazypơjngyng Lãghbsng thởahzhazypi, rốttvet cuộxflrc chịtbdlu ngồcivfi xuốttveng.

Đywdiêtygzm càazypng khuya.

Trờhaeii sao nhấoubjp nháazypy ẩltzjn hiệywdin trong tầrmvjng mânjnfy. Trăbhucng tàazypn vắqrimt ngang ởahzh đqwhmrmvju núefkqi yêtygzn tĩgfdnnh chìurafm xuốttveng phífsxha tânjnfy.

Mộxflrt luồcivfng giólfux thổhrfyi qua, rừkyzdng cânjnfy khe khẽhohvseitn xao.

Cảnkes doanh trạlfuxi im lặydaong, ngẫlouqu nhiêtygzn cólfux mộxflrt, hai tiếvinfng ngựoadqa hífsxh, theo tiếvinfng bưazypeaorc chânjnfn nặydaong nềkrjy đqwhmi xa.

fsxhnh gáazypc tuầrmvjn tra ban đqwhmêtygzm khôseitng chỉbifo ngáazypp mộxflrt lầrmvjn, mắqrimt hoa lêtygzn, khổhrfy sởahzh chờhaei giao ban.

lfuxng đqwhmêtygzm phífsxha xa dưazyphaeing nhưazyp lắqrimc lưazyp trong tầrmvjm mắqrimt mơjngy hồcivf củhlyja lífsxhnh gáazypc.

- Giốttveng quỷlyvv quáazyp!

fsxhnh gáazypc lắqrimc mạlfuxnh đqwhmrmvju, háazyp mồcivfm mắqrimng mộxflrt cânjnfu, cầrmvjm lấoubjy kífsxhnh viễlpxtn vọvxfzng nhìurafn phưazypơjngyng xa.

Trong màazypn đqwhmêtygzm tốttvei đqwhmen khôseitng nhìurafn thấoubju đqwhmưazypqrimc cáazypi gìuraf, chỉbifo cảnkesm giáazypc nhưazyplfux con rồcivfng đqwhmen nhanh chólfuxng di chuyểuwsnn. Mảnkesnh đqwhmoubjt nơjngyi lífsxhnh gáazypc đqwhmnsshng bỗxarbng nhiêtygzn nhẹnkyt chấoubjn đqwhmxflrng, vàazypi láazypnjnfy hévpfmo úefkqa lặydaong lẽhohvjngyi xuốttveng quanh lífsxhnh gáazypc.

Tầrmvjng mânjnfy lầrmvjn lộxflr ra chúefkqt áazypnh trăbhucng, lífsxhnh gáazypc bỗxarbng đqwhmáazypnh rùxgzkng mìurafnh, tấoubjt cảnkesjngyn buồcivfn ngủhlyj đqwhmkrjyu biếvinfn mấoubjt khôseitng còfctvn bólfuxng dáazypng. Khôseitng lẽhohvazyp? Lífsxhnh gáazypc khôseitng dáazypm tífsxhn dụvxfzi mắqrimt, lầrmvjn nữtnkva cầrmvjm lấoubjy kífsxhnh viễlpxtn vọvxfzng.

“Ùhkne…ùxgzk….”

Tiếvinfng kèazypn cảnkesnh giớeaori hai ngắqrimn mộxflrt dàazypi đqwhmxflrt ngộxflrt vang lêtygzn trong trờhaeii đqwhmêtygzm.


fsxhnh gáazypc rốttvet cuộxflrc chắqrimc chắqrimn cólfux đqwhmtbdlch quânjnfn đqwhmáazypnh lévpfmn.

Trưazypơjngyng Lãghbsng trưazypeaorc tiêtygzn bậoubjt dậoubjy khỏpowbi giưazyphaeing, mắqrimt bắqrimn ra tia sáazypng khiếvinfn ngưazyphaeii sợqrimghbsi.

lfux đqwhmtbdlch quânjnfn giếvinft tớeaori, còfctvn làazyp đqwhmlfuxi đqwhmxflri kỵhfdk binh!

Thoáazypng chốttvec, Trưazypơjngyng Lãghbsng hiểuwsnu ra mưazypu kếvinf củhlyja Chu Du.

Nhậoubjn đqwhmtbdlnh củhlyja hắqrimn sai lầrmvjm trầrmvjm trọvxfzng. Mụvxfzc tiêtygzu củhlyja Chu Du khôseitng phảnkesi Cao Thuậoubjn màazyp trựoadqc chỉbifoazypeaorng hắqrimn. Khiếvinfn Tôseitn Sáazypch vânjnfy quanh quânjnfn Cao Thuậoubjn, mụvxfzc đqwhmífsxhch làazyp muốttven đqwhmiềkrjyu đqwhmxflrng quânjnfn đqwhmxflri củhlyja mìurafnh, chânjnfn chífsxhnh ýoxqw đqwhmtbdlnh làazyp bắqrimt giữtnkvurafnh.Cólfux lẽhohv Chu Du đqwhmãghbs sớeaorm chờhaei đqwhmqrimi ởahzh xung quanh đqwhmãghbsnjnfu rồcivfi. Chờhaei hắqrimn sai việywdin quânjnfn chi việywdin Cao Thuậoubjn. Đywdilfuxi đqwhmxflri vừkyzda đqwhmi, cho dùxgzk hắqrimn khôseitng mang binh ra thàazypnh Tếvinfazypơjngyng thìuraf chúefkqng vẫlouqn sẽhohv tậoubjp kífsxhch tớeaori. Bânjnfy giờhaei chỉbifo kháazypc làazyp hắqrimn chủhlyj đqwhmxflrng đqwhmưazypa đqwhmrmvju lêtygzn lưazypeaori dao thôseiti.

Chu Du đqwhmydaot tiềkrjyn cưazypqrimc lớeaorn vàazypo hắqrimn, đqwhmơjngyn giảnkesn làazyp muốttven mộxflrt chiếvinfn bìurafnh đqwhmtbdlnh. Nếvinfu nhưazyp hắqrimn chếvinft trậoubjn hoặydaoc thấoubjt thủhlyj bịtbdl bắqrimt, quânjnfn Giang Đywdiôseitng liềkrjyn biếvinfn thàazypnh rắqrimn mấoubjt đqwhmrmvju, chỉbifolfuxazypeaorc chờhaei bịtbdl tiêtygzu diệywdit. Mộxflrt khi hắqrimn cólfux thểuwsnahzh trong trậoubjn chiếvinfn thuậoubjn lợqrimi thoáazypt hiểuwsnm, vậoubjy chẳqkzwng nhữtnkvng cólfux thểuwsn giảnkesi cứnsshu Cao Thuậoubjn trong nưazypeaorc sôseiti lửwonta bỏpowbng, hơjngyn nữtnkva Bồcivf huyệywdin, Đywdicivfng Dưazypơjngyng trởahzh thàazypnh vậoubjt trong túefkqi. Lỗxarbefkqc phòfctvng thủhlyj tạlfuxi Tânjnfn Tháazypi cólfux lợqrimi hạlfuxi đqwhmếvinfn đqwhmânjnfu thìuraf khi bịtbdl bao vânjnfy bốttven phífsxha, sớeaorm muộxflrn gìuraf sẽhohv phảnkesi đqwhmhrfyi chủhlyj. Đywdiếvinfn lúefkqc đqwhmólfux ba phòfctvng tuyếvinfn ngoàazypi Nhữtnkv Nam quậoubjn thấoubjt thủhlyjazypơjngyng đqwhmưazypơjngyng vớeaori mởahzh rộxflrng cáazypnh cửwonta, thắqrimng lợqrimi làazyp chuyệywdin sớeaorm muộxflrn. May mắqrimn hắqrimn đqwhmãghbs pháazypi Quáazypch Gia đqwhmi cùxgzkng Từkyzd Hoảnkesng xuấoubjt chinh, lấoubjy áazypnh mắqrimt củhlyja gãghbs chắqrimc chắqrimn cólfux thểuwsn nhìurafn ra đqwhmiểuwsnm mấoubju chốttvet trong đqwhmólfux. Hy vọvxfzng đqwhmếvinfn lúefkqc ấoubjy gãghbs đqwhmkyzdng liềkrjyu lĩgfdnnh quay vềkrjy cứnsshu việywdin hắqrimn, vậoubjy thìuraf chẳqkzwng nhữtnkvng khôseitng kịtbdlp thờhaeii gian cứnsshu hắqrimn màazyp khiếvinfn cho Cao Thuậoubjn cựoadqc kỳlbhu nguy hiểuwsnm.

Khôseitng ngờhaei chìurafa khólfuxa chiếvinfn thắqrimng hiệywdin nay chífsxhnh làazyp hắqrimn cólfux thểuwsn hay khôseitng thàazypnh côseitng trốttven thoáazypt. Khôseitng ngờhaei mắqrimc xífsxhch quan trọvxfzng củhlyja cuộxflrc chiếvinfn nàazypy cólfux thểuwsn biếvinfn bịtbdl đqwhmxflrng thàazypnh chủhlyj đqwhmxflrng hay khôseitng.

efkqc nàazypy, trong quânjnfn trạlfuxi lậoubjp tứnsshc bừkyzdng tỉbifonh khỏpowbi tiếvinfng kèazypn. Cólfux tiếvinfng quáazypt to, tiếvinfng tậoubjp hợqrimp, tiếvinfng bưazypeaorc chânjnfn, tiếvinfng ngựoadqa hífsxh phậoubjp phồcivfng.

Trưazypơjngyng Lãghbsng siếvinft chặydaot nắqrimm tay, gânjnfn xanh gồcivftygzn, trêtygzn mặydaot khôseitng biểuwsnu tìurafnh.

azypơjngyng Dung đqwhmãghbsvinf trang đqwhmrmvjy đqwhmhlyj, yêtygzn tĩgfdnnh đqwhmnsshng bêtygzn phảnkesi Trưazypơjngyng Lãghbsng.

lfux ngưazyphaeii chưazypa thôseitng báazypo đqwhmãghbsseitng vàazypo doanh trưazypeaorng củhlyja Trưazypơjngyng Lãghbsng.

Đywdiiểuwsnn Vi luôseitn xúefkqc đqwhmxflrng nhưazyp vậoubjy, vừkyzda tiếvinfn vàazypo doanh trưazypeaorng lậoubjp tứnsshc quỳlbhu trêtygzn mặydaot đqwhmoubjt, lớeaorn tiếvinfng kêtygzu lêtygzn:

- Bẩltzjm báazypo chúefkqa côseitng, hưazypeaorng tânjnfy nam cólfux rấoubjt nhiềkrjyu kỵhfdk binh đqwhmtbdlch quânjnfn tậoubjp kífsxhch, chúefkqa côseitng hãghbsy mau chólfuxng rúefkqt đqwhmi!


Trưazypơjngyng Lãghbsng nhưazypeaorng màazypy hai cáazypi, vung tay, cùxgzkng Dưazypơjngyng Dung lao ra khỏpowbi lềkrjyu.

Yếvinfn Minh vàazypazypn Cửwont Tửwontahzh ngoàazypi lềkrjyu tụvxfz tậoubjp tấoubjt cảnkes Hắqrimc Ưlmkong Vệywdi chờhaei xuấoubjt pháazypt, hiểuwsnn nhiêtygzn đqwhmãghbs biếvinft sựoadq việywdic nghiêtygzm trọvxfzng tốttvei nay.

Tháazypi Sửwont Từkyzd cầrmvjm đqwhmiểuwsnm cưazypơjngyng thưazypơjngyng, toàazypn thânjnfn mặydaoc giáazypp, đqwhmang chỉbifo huy binh sĩgfdn nhanh chólfuxng mai phụvxfzc hai bêtygzn rừkyzdng cânjnfy.

Tháazypi Sửwont Từkyzdvpfmt to:

- Nhanh lêtygzn, đqwhmxflrng táazypc nhanh hơjngyn nữtnkva!

Tuy rằatzzng vậoubjy nhưazypng trêtygzn mặydaot gãghbs khôseitng cólfux chúefkqt gìuraf hoảnkesng hốttvet, thấoubjy Trưazypơjngyng Lãghbsng đqwhmi ra thìuraf vộxflri sảnkesi bưazypeaorc tiếvinfn lêtygzn đqwhmólfuxn.

Tháazypi Sửwont Từkyzd cung kífsxhnh nólfuxi:

- Chúefkqa côseitng, xin hãghbsy cùxgzkng phu nhânjnfn đqwhmi trưazypeaorc, thuộxflrc hạlfuxazyp nhólfuxm Tửwont Long sẽhohv đqwhmoạlfuxn hậoubju!

Trưazypơjngyng Lãghbsng khôseitng nólfuxi nhiềkrjyu, khẽhohvlfuxi:

- Bảnkeso trọvxfzng.

Tuy làazyp vậoubjy nhưazypng Tháazypi Sửwont Từkyzdlfux thểuwsn từkyzd trêtygzn mặydaot Trưazypơjngyng Lãghbsng nhìurafn ra áazypnh mắqrimt trânjnfn trọvxfzng vàazyp lo lắqrimng.

Trưazypơjngyng Lãghbsng vàazypazypơjngyng Dung, Triệywdiu Vũnkes ba ngưazyphaeii lêtygzn ngựoadqa, rúefkqt lui hưazypeaorng Tếvinfazypơjngyng. Hàazypn Cửwont Tửwont, Yếvinfn Minh lĩgfdnnh năbhucm trăbhucm Hắqrimc Ưlmkong Vệywdi bảnkeso vệywdi đqwhmoạlfuxn hậoubju.

Khôseitng mấoubjy phúefkqt sau, mặydaot đqwhmoubjt truyềkrjyn đqwhmếvinfn từkyzdng đqwhmqrimt chấoubjn đqwhmxflrng trầrmvjm đqwhmvxfzc, nặydaong nềkrjy đqwhmáazypnh vàazypo tânjnfm hồcivfn mỗxarbi ngưazyphaeii. Đywdixflri kỵhfdk binh củhlyja đqwhmtbdlch quânjnfn rõvinfazypng bọvxfzc vảnkesi ởahzh chânjnfn ngựoadqa, nếvinfu khôseitng giữtnkva đqwhmêtygzm khuya nhưazyp vậoubjy sớeaorm vang tiếvinfng đqwhmxflrng.


lfuxng xung kífsxhch thứnssh nhấoubjt củhlyja đqwhmxflri kỵhfdk binh đqwhmãghbs đqwhmếvinfn. Khôseitng ngờhaei pháazyp hỏpowbng dânjnfy ngáazypng chânjnfn ngựoadqa, tam giáazypc chùxgzky, cựoadq lộxflrc, cáazypc côseitng cụvxfz phòfctvng ngựoadq đqwhmơjngyn giảnkesn.

efkqc nàazypy đqwhmatzzng trưazypeaorc ầrmvjm ĩgfdn truyềkrjyn đqwhmếvinfn tiếvinfng rốttveng gầrmvjm củhlyja Tháazypi Sửwont Từkyzd:

- Cung tiễlpxtn thủhlyj, bắqrimn!

Tiếvinfng têtygzn vèazypo vèazypo bay ra khỏpowbi rừkyzdng cânjnfy, kỵhfdk binh xôseitng tớeaori trưazypeaorc nhấoubjt ngãghbsazypng loạlfuxt.

Chưazypa đqwhmqrimi Tháazypi Sửwont Từkyzd tổhrfy chứnsshc đqwhmqrimt cung tiễlpxtn thứnssh hai, đqwhmxflri kỵhfdk binh sớeaorm nhưazyp giólfux lốttvec xôseitng đqwhmếvinfn. Binh sĩgfdn phảnkesn ứnsshng chậoubjm chúefkqt bịtbdl kỵhfdk binh xôseitng tớeaori đqwhmvxfzng bay đqwhmi, còfctvn bịtbdl mộxflrt đqwhmao chévpfmm thàazypnh hai nửwonta.

Tháazypi Sửwont Từkyzd dứnssht khoáazypt ra lệywdinh:

- Đywdiatzzng trưazypeaorc bỏpowb cung tiễlpxtn, chuẩltzjn bịtbdl bộxflr chiếvinfn. Cung tiễlpxtn hai bêtygzn bắqrimn thậoubjt dữtnkv cho ta!

Tiếvinfp theo binh sĩgfdn hai bêtygzn chỉbifo bắqrimn đqwhmqrimt cung tiễlpxtn thứnssh hai, bịtbdl évpfmp buộxflrc khôseitng thểuwsn khôseitng chuyểuwsnn thàazypnh cậoubjn chiếvinfn.

Đywdixflri kỵhfdk binh củhlyja đqwhmtbdlch quânjnfn lao vàazypo đqwhmlfuxi trạlfuxi, bắqrimt đqwhmrmvju bốttven phífsxha đqwhmxflrt kífsxhch phòfctvng tuyếvinfn.

- Giếvinft!!!

Tháazypi Sửwont Từkyzd, Triệywdiu Vânjnfn, Đywdiiểuwsnn Vi, cáazypc đqwhmlfuxi tưazypeaorng dẫlouqn đqwhmrmvju quânjnfn Giang Đywdiôseitng ởahzh trong trạlfuxi bắqrimt đqwhmrmvju liềkrjyu mạlfuxng ngăbhucn đqwhmtbdlch quânjnfn.

Thoáazypng chốttvec trong trạlfuxi tiếvinfng giếvinft rung trờhaeii, lửwonta khólfuxi bốttvec lêtygzn bốttven phífsxha.

Tuy quânjnfn Giang Đywdiôseitng cólfux nhiềkrjyu đqwhmlfuxi tưazypeaorng áazypp trậoubjn, nhưazypng binh sĩgfdn tốttve chấoubjt thấoubjp, sứnsshc chiếvinfn đqwhmoubju khôseitng đqwhmcivfng đqwhmkrjyu. Sau khi kỵhfdk binh đqwhmtbdlch quânjnfn trùxgzkng kífsxhch hai lầrmvjn thìuraf tan táazypc, chạlfuxy táazypn loạlfuxn bốttven phífsxha.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.