Phong Lưu Tam Quốc

Chương 269 : Thua trận(hạ)

    trước sau   
Đsddsiềfndrn Phong liêtircn tụrmrdc thởypmmpcuji, đuwmgi tớpegpi đuwmgi lui, lòalapng vôqrhhpcujng lo âomncu.

Trưywqzơkfming Lãhxenng quyếiyhat đuwmggmakn ra lệywqznh:

- Lậtpbxp tứtpbxc sai ngưywqzdxifi truyềfndrn khẩfbawu lệywqznh củuhoqa ta, yêtircu cầrmrdu quâomncn Mao Anh, Mao Kiệywqzt nhanh chóqvjlng ágmakp ságmakt Tâomncn Thágmaki!

Đsddspcuji binh sĩvimi nhậtpbxn lệywqznh đuwmgi xuốatvhng thìwhdl Trưywqzơkfming Lãhxenng cựrsfqc kỳoydd sầrmrdu nãhxeno hỏwptxi Đsddsiềfndrn Phong:

- Phùpcuj Hạxtnpo, tiếiyhap theo nêtircn làpcujm sao đuwmgâomncy?

Đsddsiềfndrn Phong cau màpcujy nóqvjli:


- Bâomncy giờdxif chỉpaeqqvjl thểpcuj hy vọmyhpng quâomncn Từgtqz Hoảfzrsng cóqvjl thểpcuj diệywqzt trừgtqz đuwmgnwusch quâomncn, kịnwusp lúzsahc chi việywqzn cho bêtircn Cao Thuậtpbxn.

Triệywqzu Vâomncn nhưywqzpegpng màpcujy kiếiyham, lậtpbxp tứtpbxc bưywqzpegpc ra khỏwptxi hàpcujng, lạxtnpnh lùpcujng nóqvjli:

- Khôqrhhng lẽiyuh cứtpbx nghe theo mệywqznh trờdxifi?

Đsddsiềfndrn Phong cưywqzdxifi khổnwus hỏwptxi lạxtnpi:

- Chứtpbxalapn cágmakch gìwhdl? Khôqrhhng lẽiyuh muốatvhn chúzsaha côqrhhng đuwmgem lãhxeno nhưywqzpcujc tàpcujn binh thàpcujnh Tếiyhaywqzơkfming phágmaki hếiyhat ra ngoàpcuji ưywqz?

Triệywqzu Vâomncn nóqvjli:

- Cágmaki nàpcujy cóqvjlwhdl khôqrhhng đuwmgưywqzpcujc? Cũetzhng khôqrhhng thểpcuj thấquyqy chếiyhat màpcuj khôqrhhng cứtpbxu!

Đsddsiềfndrn Phong lắatvhc đuwmgrmrdu, nóqvjli:

- Trưywqzpegpc khôqrhhng nóqvjli binh sĩvimi thàpcujnh Tếiyhaywqzơkfming ra sao, cho dùpcujqvjl thểpcuj phágmaki ra ngoàpcuji thìwhdl thờdxifi gian sớpegpm đuwmgãhxen khôqrhhng còalapn kịnwusp.

Triệywqzu Vâomncn nóqvjli:

- Mọmyhpi chuyệywqzn đuwmgfndru do con ngưywqzdxifi màpcuj ra, chưywqza thửmyhp qua sao biếiyhat làpcuj khôqrhhng kịnwusp?

Quyểpcujn thứtpbxgmaku chưywqzơkfming thứtpbxgmakm: Gióqvjlomncy thay đuwmgnwusi (1)

Trưywqzơkfming Lãhxenng cảfzrsm thấquyqy thậtpbxt làpcuj phiềfndrn nãhxeno.


Mộhtvyt bêtircn phảfzrsi chủuhoq đuwmghtvyng xuấquyqt kíatvhch, mộhtvyt bêtircn làpcuj lấquyqy bấquyqt biếiyhan ứtpbxng vạxtnpn biếiyhan, rốatvht cuộhtvyc nêtircn nghe ai, phúzsaht chốatvhc Trưywqzơkfming Lãhxenng khôqrhhng quyếiyhat đuwmgnwusnh đuwmgưywqzpcujc. Hắatvhn đuwmgi tớpegpi đuwmgi lui trong đuwmgxtnpi đuwmgưywqzdxifng hai vòalapng, cuốatvhi cùpcujng buồqvjln bựrsfqc ngồqvjli trêtircn ghếiyha, nhanh chóqvjlng rơkfmii vàpcujo suy tưywqz.

Đsddságmakm tưywqzpegpng lĩviminh yêtircn lặjqawng nhìwhdln Trưywqzơkfming Lãhxenng, chờdxif hắatvhn ra quyếiyhat đuwmgnwusnh cuốatvhi cùpcujng.

Đsddsiểpcujn Vi chờdxif mấquyqt nửmyhpa ngàpcujy, thấquyqy Trưywqzơkfming Lãhxenng khôqrhhng cóqvjl ýcazz đuwmgnwusnh lêtircn tiếiyhang, hơkfmii sốatvht ruộhtvyt rốatvhng to:

- Chúzsaha côqrhhng, khôqrhhng nêtircn suy nghĩvimi nhiềfndru, cứtpbx đuwmgpcuj Tửmyhp Long dẫrlzin ngưywqzdxifi giếiyhat đuwmgếiyhan làpcuj đuwmgưywqzpcujc, nghĩvimi nhiềfndru làpcujm cágmaki gìwhdl?

Trưywqzơkfming Lãhxenng ngẩfbawng đuwmgrmrdu trừgtqzng gãhxen, cágmaku kỉpaeqnh nóqvjli:

- Ngưywqzơkfmii cảfzrs ngàpcujy chỉpaeq biếiyhat đuwmgágmaknh vớpegpi giếiyhat, cágmaki đuwmgrmrdu thôqrhhng minh chúzsaht đuwmgưywqzpcujc khôqrhhng?

Đsddsiểpcujn Vi khôqrhhng ngờdxif Trưywqzơkfming Lãhxenng sẽiyuh tứtpbxc giậtpbxn đuwmgếiyhan vậtpbxy, ấquyqp úzsahng trágmaknh sang bêtircn.

Trưywqzơkfming Lãhxenng trầrmrdm ngâomncm nóqvjli:

- Nếiyhau ýcazz kiếiyhan mọmyhpi ngưywqzdxifi khôqrhhng giốatvhng nhau, vậtpbxy hiệywqzn tạxtnpi ta chỉpaeq đuwmgàpcujnh tựrsfq quyếiyhat đuwmgnwusnh mộhtvyt lầrmrdn.

Mọmyhpi ngưywqzdxifi chấquyqn đuwmghtvyng tinh thầrmrdn, biếiyhat Trưywqzơkfming Lãhxenng đuwmgãhxen ra quyếiyhat đuwmgnwusnh, ai cũetzhng vãhxennh tai lêtircn, sợpcuj bấquyqt cẩfbawn nghe lọmyhpt.

Trưywqzơkfming Lãhxenng chậtpbxm rãhxeni xoay ngưywqzdxifi, trầrmrdm giọmyhpng nóqvjli:

- Ta nghĩvimi rằtircng, ngồqvjli đuwmgóqvjl chờdxif chếiyhat khôqrhhng bằtircng chủuhoq đuwmghtvyng xuấquyqt kíatvhch, cóqvjl lẽiyuhalapn mộhtvyt chúzsaht hy vọmyhpng.

Đsddsiềfndrn Phong chấquyqn kinh, biếiyhan sắatvhc mặjqawt, vộhtvyi vàpcujng bưywqzpegpc ra khỏwptxi hàpcujng nóqvjli:


- Chúzsaha côqrhhng, tuyệywqzt đuwmgatvhi khôqrhhng thểpcuj! Thưywqza chúzsaha côqrhhng, theo thuộhtvyc hạxtnp phágmakn đuwmggmakn hàpcujnh đuwmghtvyng củuhoqa Chu Du thìwhdl trong đuwmgóqvjlqvjl âomncm mưywqzu rấquyqt lớpegpn. Mộhtvyt khi thàpcujnh Tếiyhaywqzơkfming lạxtnpi đuwmgiềfndru đuwmghtvyng binh mãhxen thìwhdl thàpcujnh sẽiyuh trốatvhng rỗatvhng, lỡgmakqvjl đuwmgnwusch quâomncn tậtpbxp kíatvhch bấquyqt ngờdxif, sợpcuj rằtircng khôqrhhng thểpcuj ngărsfqn cảfzrsn. Nếiyhau nhưywqz thàpcujnh Tếiyhaywqzơkfming cóqvjlkfmiqvjlt gìwhdl, con đuwmgưywqzdxifng tiếiyhap việywqzn củuhoqa đuwmgxtnpi quâomncn sẽiyuh bịnwus cắatvht đuwmgtpbxt, đuwmgếiyhan lúzsahc đuwmgóqvjl trung chuyểpcujn khágmak khóqvjl khărsfqn. Lạxtnpi nóqvjli Chu Du cóqvjl thậtpbxt làpcuj từgtqz Giang Hạxtnpatvh mậtpbxt quay vềfndr Nhữiwgv Nam hay khôqrhhng làpcuj mộhtvyt vấquyqn đuwmgfndr lớpegpn. Con đuwmgưywqzdxifng nàpcujy xa xôqrhhi, còalapn cóqvjl quâomncn Lưywqzu Biểpcuju khôqrhhng ngừgtqzng ngărsfqn trởypmm, khôqrhhng chừgtqzng y còalapn đuwmgang ởypmm đuwmgóqvjl khổnwus chiếiyhan. Thếiyhatircn thuộhtvyc hạxtnp cho rằtircng việywqzc chúzsaha côqrhhng xuấquyqt binh ra Tếiyhaywqzơkfming khôqrhhng đuwmgưywqzpcujc tốatvht lắatvhm.

Triệywqzu Vâomncn khôqrhhng đuwmgqvjlng ýcazzqvjli:

- Đsddsiềfndrn tiêtircn sinh, cơkfmi hộhtvyi trêtircn chiếiyhan trưywqzdxifng giâomncy lágmakt trôqrhhi qua. Nếiyhau chúzsahng ta do dựrsfq tạxtnpi đuwmgâomncy, lỡgmak đuwmgâomncu quâomncn Từgtqz Hoảfzrsng bịnwus ngărsfqn cảfzrsn thìwhdl phảfzrsi làpcujm sao? Khôqrhhng lẽiyuh trơkfmi mắatvht nhìwhdln Cao Thuậtpbxn bạxtnpi vong sao?

Đsddsiềfndrn Phong lắatvhc đuwmgrmrdu, nóqvjli:

- Xem từgtqz bềfndr ngoàpcuji thìwhdlwhdlnh thếiyha đuwmgúzsahng làpcuj rấquyqt xấquyqu, vàpcuji nhâomncn mãhxenpcujng bịnwus đuwmgnwusch quâomncn bágmakm chặjqawt khôqrhhng thểpcuj đuwmghtvyng đuwmgtpbxy. Nhưywqzng cẩfbawn thậtpbxn phâomncn tíatvhch sẽiyuh thấquyqy khôqrhhng tồqvjli tệywqz đuwmgếiyhan mứtpbxc đuwmgóqvjl. Tâomncn Thágmaki huyệywqzn Lỗatvhzsahc bịnwus quâomncn củuhoqa Từgtqz Thịnwusnh kiềfndrm chếiyha, khôqrhhng dễrsfqpcujng rúzsaht ra. Binh Tôqrhhn Quyềfndrn khôqrhhng khảfzrsrsfqng mộhtvyt ngụrmrdm nuốatvht trọmyhpn mộhtvyt vạxtnpn quâomncn củuhoqa Trầrmrdn Võpegpywqzpegpng quâomncn. Càpcujng đuwmggtqzng nóqvjli Từgtqzywqzpegpng quâomncn thốatvhng lĩviminh mộhtvyt vạxtnpn nărsfqm ngàpcujn binh sĩvimi Giang Đsddsôqrhhng tinh nhuệywqz nhấquyqt. Cho dùpcuj thậtpbxt sựrsfqqvjl Chu Du côqrhhng kíatvhch, lấquyqy bảfzrsn lĩviminh củuhoqa quâomncn sĩvimi thìwhdl sẽiyuh vữiwgvng nhưywqz thạxtnpch.

Đsddsiềfndrn Phong chầrmrdn chờdxif, nóqvjli tiếiyhap:

- Lạxtnpi nóqvjli Tôqrhhn Ságmakch cóqvjl bao nhiêtircu quâomncn? Cho dùpcuj thêtircm vàpcujo quâomncn Khărsfqn Vàpcujng thìwhdl tổnwusng sốatvhetzhng khôqrhhng hơkfmin nărsfqm vạxtnpn. Gãhxenetzhng biếiyhat tuyệywqzt đuwmgatvhi khôqrhhng khảfzrsrsfqng đuwmgágmaknh trậtpbxn chiếiyhan tiêtircu hao vớpegpi quâomncn ta. Bâomncy giờdxif binh chia vàpcuji đuwmgưywqzdxifng, đuwmgơkfmin giảfzrsn làpcuj muốatvhn giảfzrsm bưywqzpegpc châomncn việywqzn quâomncn củuhoqa ta. Nhưywqzng nhưywqz thếiyha thìwhdl khôqrhhng thểpcuj tậtpbxp trung ưywqzu thếiyha binh lựrsfqc, mộhtvyt kíatvhch liềfndrn phágmak. Cho nêtircn nóqvjli tìwhdlnh hìwhdlnh củuhoqa Cao Thuậtpbxn tưywqzpegpng quâomncn khôqrhhng nguy hiểpcujm nhưywqz trong tưywqzypmmng tưywqzpcujng.

Trưywqzơkfming Lãhxenng nóqvjli:

- Phùpcuj Hạxtnpo, ngưywqzơkfmii khôqrhhng biếiyhat bảfzrsn lĩviminh củuhoqa Chu Du đuwmgâomncu. Nếiyhau y thậtpbxt sựrsfq muốatvhn đuwmgágmaknh lui Quágmakch Gia, đuwmghtvy khóqvjl rấquyqt lớpegpn, nhưywqzng Quágmakch Gia muốatvhn đuwmgágmaknh lùpcuji Chu Du thìwhdletzhng cựrsfqc kỳoydd khóqvjl khărsfqn. Bâomncy giờdxifwhdlnh thếiyha bấquyqt lợpcuji cho bêtircn ta, hai quâomncn cứtpbx giằtircng co thìwhdl chịnwusu thiệywqzt vẫrlzin làpcuj phíatvha chúzsahng ta. Cho nêtircn chúzsahng ta nhấquyqt đuwmgnwusnh phảfzrsi ngay lúzsahc nàpcujy phágmaki ra mộhtvyt đuwmghtvyi kỳoydd binh, cho dùpcuj sốatvh ngưywqzdxifi khôqrhhng nhiềfndru nhưywqzng vẫrlzin cóqvjl thểpcuj chốatvhng đuwmggmak thờdxifi gian lâomncu chúzsaht, đuwmgpcuji hai đuwmghtvyi nhâomncn mãhxen mặjqawt sau tiếiyhan lêtircn.

Đsddsiềfndrn Phong vẫrlzin khôqrhhng chịnwusu thua nóqvjli:

- Chúzsaha côqrhhng, nếiyhau nhưywqz binh ra Tếiyhaywqzơkfming, lỡgmak đuwmgâomncu đuwmgnwusch quâomncn đuwmgếiyhan thìwhdlpcujm sao? Thàpcujnh Tếiyhaywqzơkfming khôqrhhng cóqvjl binh sĩvimiqvjl thểpcuj sửmyhp dụrmrdng!

Triệywqzu Vâomncn cưywqzdxifi nóqvjli:

- Đsddsiềfndrn tiêtircn sinh quágmak lo rồqvjli. Khôqrhhng phảfzrsi mấquyqy ngàpcujy trưywqzpegpc chúzsaha côqrhhng đuwmgãhxen sai khoágmaki mãhxen đuwmgi Thọmyhp Xuâomncn rồqvjli sao? Chắatvhc làpcujomncy giờdxif đuwmgãhxen tớpegpi, Từgtqz Thứtpbxtircn phágmaki binh mãhxen đuwmgếiyhan rồqvjli. Từgtqz Thọmyhp Xuâomncn đuwmgếiyhan Tếiyhaywqzơkfming khoágmaki mãhxen đuwmgi chưywqza tớpegpi bảfzrsy ngàpcujy, bộhtvy binh thìwhdl nửmyhpa tuầrmrdn, khôqrhhng ra chíatvhn ngàpcujy làpcuj binh sẽiyuh tớpegpi nơkfmii.


Đsddsiềfndrn Phong khôqrhhng chúzsaht nghĩvimi ngợpcuji nóqvjli:

- Gian nan nhấquyqt chíatvhnh làpcuj mấquyqy ngàpcujy nàpcujy!

Trưywqzơkfming Lãhxenng giơkfmi tay ngărsfqn lạxtnpi, nhứtpbxc đuwmgrmrdu nóqvjli:

- Đsddsgtqzng cãhxeni nữiwgva! Chỉpaeqnh lýcazz lạxtnpi binh sĩvimi trong thàpcujnh Tếiyhaywqzơkfming đuwmgi, ságmakng sớpegpm ngàpcujy mai xuấquyqt phágmakt. Nếiyhau nhưywqz thàpcujnh Tếiyhaywqzơkfming thậtpbxt sựrsfq thấquyqt thủuhoq thìwhdl phảfzrsn côqrhhng lạxtnpi cũetzhng khôqrhhng muộhtvyn.

Đsddsiềfndrn Phong bóqvjlp cổnwus tay thởypmmpcuji, tựrsfq biếiyhat khôqrhhng thểpcuj thuyếiyhat phụrmrdc Trưywqzơkfming Lãhxenng nữiwgva, rầrmrdu rĩvimipcuji sang bêtircn.

Triệywqzu Vâomncn thừgtqza cơkfmi xin xung phong, cao giọmyhpng nóqvjli:

- Chúzsaha côqrhhng, cóqvjl thểpcuj đuwmgpcuj thuộhtvyc hạxtnpviminh binh đuwmgi khôqrhhng?

Trưywqzơkfming Lãhxenng suy tưywqz, nóqvjli:

- Bâomncy giờdxif Tếiyhaywqzơkfming phầrmrdn nhiềfndru làpcujhxeno nhưywqzpcujc tàpcujn binh, châomncn chíatvhnh cóqvjl thểpcuj ra trậtpbxn giếiyhat đuwmgnwusch íatvht ỏwptxi khôqrhhng bao nhiêtircu. Nay chỉpaeqqvjl thểpcuj lấquyqy dũetzhng tưywqzpegpng bùpcuj đuwmgatvhp binh nhưywqzpcujc. Nếiyhau thậtpbxt sựrsfqqvjl đuwmgnwusch quâomncn tậtpbxp kíatvhch, lấquyqy thựrsfqc lựrsfqc củuhoqa thàpcujnh Tếiyhaywqzơkfming vốatvhn khôqrhhng thểpcuj ngărsfqn cảfzrsn đuwmgưywqzpcujc. Ta quyếiyhat đuwmgnwusnh, mọmyhpi ngưywqzdxifi cùpcujng nhau đuwmgi thôqrhhi!

Trưywqzơkfming Lãhxenng nóqvjli xong ngẩfbawng đuwmgrmrdu nhìwhdln mọmyhpi ngưywqzdxifi, trêtircn néenvrt mặjqawt làpcuj biểpcuju tìwhdlnh khôqrhhng cho từgtqz chốatvhi.

gmakc vịnwusywqzpegpng nhìwhdln lẫrlzin nhau, cuốatvhi cùpcujng cảfzrsm thấquyqy làpcujm vậtpbxy đuwmgúzsahng làpcuj chắatvhc ărsfqn hơkfmin.

Sau đuwmgóqvjl Thágmaki Sửmyhp Từgtqzpcuj Triệywqzu Vâomncn đuwmgi chọmyhpn binh sĩvimi.

gmakng ngàpcujy thứtpbx hai, Trưywqzơkfming Lãhxenng lĩviminh ságmaku ngàpcujn binh sĩvimi, trong đuwmgóqvjl bao gồqvjlm bốatvhn ngàpcujn binh sĩvimigmakc loạxtnpi thưywqzơkfming nhẹetzhpcuj giàpcuj yếiyhau, xuấquyqt phágmakt từgtqz thàpcujnh Tếiyhaywqzơkfming đuwmgi hưywqzpegpng Đsddsqvjlng Dưywqzơkfming Thanh Ổfbgeviminh, hàpcujnh quâomncn vộhtvyi vãhxen. Chỉpaeq đuwmgpcuj lạxtnpi Đsddsiềfndrn Phong vàpcuj tổnwusng sốatvh trărsfqm tàpcujn binh ởypmm lạxtnpi Tếiyhaywqzơkfming.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.