Phong Lưu Tam Quốc

Chương 268 : Thua trận(thượng)

    trước sau   
Trưxjcdơqhctng Lãunyfng gậlyuot đgplabyjhu nóifdwi:

- Ta sợooewfwce Chu Du, Lỗgtmmzgkmc mưxjcdu ma chưxjcdlsrdc quỷuaqi nhiềwdyiu, cáqfqoc ngưxjcdơqhcti sẽlyuo khôpckyng cẩwszqn thậlyuon trúzgkmng bẫppfzy củiuioa chúzgkmng. Đxjcdgtmmc biệnhlat ra lệnhlanh Phụvtmung Hiếzldbu, Trọcvgmng Đxjcdijqjc theo cáqfqoc ngưxjcdơqhcti cùpecyng đgplai. Cùpecyng lúzgkmc đgplaóifdw lệnhlanh cho Từpecy Thứijqj, khiếzldbn gãunyf đgplaiềwdyiu mộpwgdt vạaspmn nhârtjjn mãunyf chi việnhlan Tếzldbxjcdơqhctng, thếzldb thìmyia khôpckyng còylwnn sai sóifdwt gìmyia nữnxvwa.

Trưxjcdơqhctng Lãunyfng lạaspmi dặgtmmn dòylwnfwcei việnhlac xong mớlsrdi nóifdwi vớlsrdi Từpecy Hoảqoajng rằiuiong:

- Côpckyng Minh, đgplaooewi chiếzldbm đgplaưxjcdooewc chỗgtmm đgplaóifdw rồrtjji cáqfqoc ngưxjcdơqhcti dẫppfzn binh sĩhons suốsfwot đgplaêylmfm lêylmfn đgplaưxjcduaqing, đgplai vùpecyng gầbyjhn Târtjjn Tháqfqoi vàfwce Bồrtjj huyệnhlan, chuẩwszqn bịqrxo trưxjcdlsrdc tiêylmfn đgplaếzldbn chi việnhlan cho đgplaáqfqom Cao Thuậlyuon.

Từpecy Hoảqoajng cung kíssxonh nóifdwi:

- Thuộpwgdc hạaspm tuârtjjn lệnhlanh!


Đxjcdêylmfm đgplaóifdw Từpecy Hoảqoajng vàfwce Quáqfqoch Gia dẫppfzn theo hai vạaspmn binh sĩhons tiếzldbn quârtjjn vớlsrdi Bồrtjj huyệnhlan.

Trưxjcdơqhctng Lãunyfng vàfwce đgplaáqfqom Tháqfqoi Sửorjr Từpecy, Triệnhlau Vârtjjn lĩhonsnh sĩhons tốsfwot tàfwcen binh chưxjcda tớlsrdi mộpwgdt vạaspmn đgplaóifdwng quârtjjn tạaspmi Tếzldbxjcdơqhctng.

Sau mấkwapy ngàfwcey chờuaqi đgplaooewi sốsfwot ruộpwgdt, phíssxoa Cao Thuậlyuon rốsfwot cuộpwgdc truyềwdyin đgplaếzldbn tin tứijqjc.

Sựpwgd việnhlac quảqoaj nhiêylmfn khôpckyng ra ngoàfwcei dựpwgd đgplaqfqon củiuioa hắqhctn. Khi Cao Thuậlyuon mạaspmnh mẽlyuo tấkwapn côpckyng Târtjjn Tháqfqoi thìmyia gặgtmmp trởtfsg ngạaspmi chưxjcda từpecyng cóifdw, trậlyuon chiếzldbn côpckyng phòylwnng tiếzldbn hàfwcenh kháqfqofwce gian khổnhla, chiếzldbn cuộpwgdc kéejwjo dàfwcei lârtjju rấkwapt bấkwapt lợooewi. Bêylmfn Tôpckyn Sáqfqoch thốsfwong soáqfqoi chíssxonh làfwce thờuaqii Đxjcdôpckyng Ngôpcky kếzldb thừpecya Chu Du đgplaaspmi đgplaôpcky đgplasfwoc, Lỗgtmmzgkmc, quârtjjn tưxjcdlsrdng thuộpwgdc hạaspmfwcexjcdu Tịqrxoch, Cung Đxjcdôpcky dẫppfzn đgplabyjhu quârtjjn Khăxrbmn Vàfwceng.

Sựpwgd thựpwgdc chứijqjng thậlyuot suy đgplaqfqon củiuioa Quáqfqoch Gia tạaspmi Thọcvgm Xuârtjjn làfwce đgplaúzgkmng. Quârtjjn Tôpckyn Sáqfqoch quảqoaj nhiêylmfn giữnxvwa đgplaưxjcduaqing lộpwgdn lạaspmi.

Canh gáqfqoc Târtjjn Tháqfqoi chíssxonh làfwce Lỗgtmmzgkmc. Tuy quârtjjn Khăxrbmn Vàfwceng chỉnxvw khoảqoajng mộpwgdt vạaspmn, kéejwjm hơqhctn Cao Thuậlyuon gấkwapp mấkwapy lầbyjhn, thêylmfm nữnxvwa vềwdyi mặgtmmt huấkwapn luyệnhlan vàfwce trang bịqrxowdying cáqfqoch biệnhlat nhấkwapt đgplaqrxonh. Nhưxjcdng nhờuaqifwceo thàfwcenh trìmyia vữnxvwng chắqhctc, đgplaqrxoa hìmyianh cóifdw lợooewi, biếzldbn hóifdwa nhiềwdyiu, mấkwapy lầbyjhn khiếzldbn quârtjjn Cao Thuậlyuon côpckyng cốsfwoc quay vềwdyi. Tìmyianh hìmyianh chiếzldbn đgplakwapu thàfwcenh thếzldb giằiuiong co ngõpecy cụvtmut.

Nếzldbu chỉnxvwfwce thếzldb thìmyiaylwnn đgplaxvno, nguy hiểvtmum làfwce khi quârtjjn Trưxjcdơqhctng Lãunyfng côpckyng chiếzldbm thàfwcenh Tếzldbxjcdơqhctng đgplaãunyfunyfng phíssxo quáqfqo nhiềwdyiu thờuaqii gian, quârtjjn đgplapwgdi khôpckyng thểvtmu kịqrxop thờuaqii tiếzldbn lêylmfn liêylmfn kếzldbt. Bấkwapt giáqfqoc Tôpckyn Sáqfqoch lĩhonsnh hai vạaspmn binh sĩhons ra Bồrtjj huyệnhlan, từpecyylmfn cáqfqonh bao vârtjjy, hai mặgtmmt giáqfqop côpckyng Cao Thuậlyuon.

Cao Thuậlyuon lĩhonsnh ba vạaspmn quârtjjn đgplapwgdi cóifdw thểvtmuifdwi làfwceqhcti vàfwceo nguy hiểvtmum to lớlsrdn chưxjcda từpecyng cóifdw. Nếzldbu nhưxjcd quârtjjn Từpecy Hoảqoajng khôpckyng kịqrxop thờuaqii chi việnhlan, chỉnxvw sợooew quârtjjn Cao Thuậlyuon cóifdw khảqoajxrbmng bịqrxo đgplaáqfqonh bạaspmi rồrtjji.

Đxjcdârtjjy cũwdying làfwce đgplaiềwdyiu Trưxjcdơqhctng Lãunyfng lo lắqhctng nhấkwapt, cũwdying làfwcemyia sao hắqhctn sai Quáqfqoch Gia đgplai theo, mưxjcdooewn tàfwcei tìmyianh củiuioa gãunyf, hy vọcvgmng cóifdw thểvtmu trong lúzgkmc gian nguy nhấkwapt xoay chuyểvtmun đgplakwapt trờuaqii.

ylwnn cóifdw mộpwgdt đgplaiềwdyiu khiếzldbn hắqhctn cựpwgdc kỳzldb lo ârtjju làfwce, Chu Du lĩhonsnh mộpwgdt vạaspmn binh sĩhonsifdw Hoàfwceng Cáqfqoi, Trìmyianh Phổnhla đgplaếzldbn bârtjjy giờuaqi chưxjcda biếzldbt tung tíssxoch. Nhârtjjn tốsfwo bấkwapt an tiềwdyim ẩwszqn nàfwcey khiếzldbn hắqhctn lo lắqhctng khôpckyng yêylmfn, luôpckyn khôpckyng biếzldbt Chu Du sẽlyuo ra chiêylmfu gìmyia. Nhưxjcdng cóifdw mộpwgdt đgplaiềwdyiu cóifdw thểvtmu chắqhctc chắqhctn rằiuiong bârtjjy giờuaqi y tuyệnhlat đgplasfwoi khôpckyng ởtfsg Giang Hạaspm.

Trưxjcdơqhctng Lãunyfng liêylmfn tụvtmuc mấkwapy ngàfwcey ăxrbmn khôpckyng ngon ngủiuio khôpckyng yêylmfn.

Ngàfwcey hôpckym nay, Trưxjcdơqhctng Lãunyfng vàfwce Đxjcdiềwdyin Phong tra xéejwjt quârtjjn tìmyianh, cóifdw mộpwgdt binh sĩhons vộpwgdi vàfwceng chạaspmy tớlsrdi nóifdwi:

- Bẩwszqm báqfqoo chúzgkma côpckyng, chiếzldbn tuyếzldbn tiềwdyin phưxjcdơqhctng truyềwdyin đgplaếzldbn tin tứijqjc! Cao tưxjcdlsrdng quârtjjn côpckyng chiếzldbm Târtjjn Tháqfqoi khôpckyng thàfwcenh, bịqrxo Lỗgtmmzgkmc vàfwcepckyn Sáqfqoch vârtjjy khốsfwon ởtfsg Thanh Ổaspmhonsnh, chếzldbt vàfwcei chiếzldbn tưxjcdlsrdng, binh sĩhons thưxjcdơqhctng vong vôpcky sốsfwo!


Đxjcdiềwdyin Phong vôpckypecyng chấkwapn kinh nóifdwi:

- Tìmyianh huốsfwong khôpckyng hay rồrtjji!Trưxjcdơqhctng Lãunyfng vộpwgdi hỏorjri binh sĩhons:

- Quârtjjn Từpecy Hoảqoajng đgplaârtjju?

Binh sĩhons lắqhctc đgplabyjhu nóifdwi:

- Thuộpwgdc hạaspm khôpckyng biếzldbt!

Trưxjcdơqhctng Lãunyfng liêylmfn tụvtmuc giậlyuom chârtjjn, tứijqjc muốsfwon tắqhctt thởtfsg, hỏorjri:

- Cao Thuậlyuon thua làfwcem sao?

Binh sĩhonsifdwi:

- Khi Cao tưxjcdlsrdng quârtjjn bao vârtjjy Târtjjn Tháqfqoi thấkwapy đgplaqrxoch quârtjjn khóifdw giảqoaji quyếzldbt, tưxjcdlsrdng đgplaqrxoch lạaspmi giỏorjri vềwdyi binh pháqfqop cho nêylmfn chia ba đgplaưxjcduaqing kỳzldb binh. Mộpwgdt đgplaưxjcduaqing vòylwnng đgplaưxjcduaqing nhỏorjr, đgplaqrxonh từpecy hậlyuou phưxjcdơqhctng đgplaáqfqonh bấkwapt ngờuaqi. Mộpwgdt đgplaưxjcduaqing đgplaóifdwng giữnxvw đgplaaspmi trạaspmi, ngàfwcey đgplaêylmfm nổnhlai trốsfwong, binh sĩhons nghiêylmfm ngặgtmmt luyệnhlan tậlyuop, muốsfwon lấkwapy đgplaóifdwylmf hoặgtmmc đgplaqrxoch quârtjjn. Tưxjcdlsrdng quârtjjn thìmyia đgplaíssxoch thârtjjn dẫppfzn mộpwgdt vạaspmn binh sĩhons, khinh giáqfqop nhung trang, đgplaârtjjm xéejwjo Đxjcdrtjjng Dưxjcdơqhctng, binh thẳsfwong Nhữnxvw Nam, muốsfwon xao sơqhctn trấkwapn hổnhla. Buộpwgdc đgplaqrxoch quârtjjn rúzgkmt lui Târtjjn Tháqfqoi, Bồrtjj huyệnhlan, chắqhctp tay nhưxjcduaqing ra phòylwnng tuyếzldbn. Ai ngờuaqipckyn Sáqfqoch lĩhonsnh nhârtjjn mãunyf giếzldbt ra, tạaspmi vùpecyng Đxjcdrtjjng Dưxjcdơqhctng bịqrxo đgplaqrxoch quârtjjn phụvtmuc kíssxoch bấkwapt ngờuaqi, mộpwgdt vạaspmn khinh bộpwgd binh đgplasfwoi mặgtmmt kỵqsmr binh củiuioa đgplasfwoi phưxjcdơqhctng đgplaếzldbn đgplai xung phong hai lầbyjhn thìmyia quârtjjn líssxonh tan táqfqoc. Cao Thuậlyuon lĩhonsnh tàfwcen binh bạaspmi tưxjcdlsrdng, mộpwgdt đgplaưxjcduaqing tráqfqonh thoáqfqot đgplaqrxoch quârtjjn đgplauổnhlai theo, chặgtmmn, đgplaáqfqonh, cưxjcdlsrdp, rúzgkmt đgplaếzldbn Thanh Ổaspmhonsnh. Còylwnn hai nhârtjjn mãunyf kháqfqoc sau khi đgplaưxjcdooewc đgplaếzldbn tin tứijqjc, lậlyuop tứijqjc khiếzldbn Trầbyjhn Võpecyxjcdlsrdng quârtjjn lĩhonsnh mộpwgdt vạaspmn nhârtjjn mãunyf tiếzldbn lêylmfn chi việnhlan. Khôpckyng ngờuaqi Lỗgtmmzgkmc ngay đgplaêylmfm đgplaóifdw toàfwcen quârtjjn xuấkwapt đgplapwgdng đgplaếzldbn trạaspmi tấkwapn côpckyng quârtjjn đgplapwgdi Từpecy Thịqrxonh. Từpecy Thịqrxonh tưxjcdlsrdng quârtjjn trởtfsg tay khôpckyng kịqrxop, liêylmfn tụvtmuc bạaspmi lui, rúzgkmt ra ba mưxjcdơqhcti dặgtmmm ngoàfwcei Târtjjn Tháqfqoi.

Đxjcdiềwdyin Phong liêylmfn tụvtmuc bóifdwp cổnhla tay thởtfsgfwcei:

- Kếzldb củiuioa Cao Thuậlyuon tuy ra ngoàfwcei ýijqj đgplaqrxonh củiuioa ngưxjcduaqii nhưxjcdng binh hàfwcenh hiểvtmum đgplaqrxoa, mạaspmo hiểvtmum cựpwgdc lớlsrdn. Lỗgtmmzgkmc nàfwcey cũwdying thậlyuot làfwce lợooewi hạaspmi, cóifdw thểvtmu nhìmyian thấkwapu chiêylmfu củiuioa Cao Thuậlyuon, bắqhctt lấkwapy nhưxjcdooewc đgplaiểvtmum, còylwnn gặgtmmp chiêylmfu hủiuioy chiêylmfu. Hiệnhlan giờuaqi xem ra, sợooew rằiuiong quârtjjn củiuioa Trầbyjhn Võpecywdying khôpckyng bao nhiêylmfu khảqoajxrbmng thuậlyuon lợooewi chi việnhlan, thếzldbfwcey thìmyiaylmfn làfwcem sao đgplaârtjjy?

Tráqfqoi ngưxjcdooewc vớlsrdi Đxjcdiềwdyin Phong kinh ngạaspmc bấkwapt an, Trưxjcdơqhctng Lãunyfng cựpwgdc kỳzldbmyianh tĩhonsnh nóifdwi:

- Quârtjjn Từpecy Hoảqoajng cóifdw đgplapwgdng tĩhonsnh gìmyia khôpckyng?


Binh sĩhons đgplaóifdwifdwi rằiuiong:

- Sau khi Từpecy Hoảqoajng nghe đgplaưxjcdooewc tin tứijqjc nàfwcey, bàfwcen bạaspmc vớlsrdi Quáqfqoch quârtjjn sưxjcd, mộpwgdt bêylmfn pháqfqoi ngưxjcduaqii đgplai Târtjjn Tháqfqoi, yêylmfu cầbyjhu quârtjjn Từpecy Thịqrxonh tậlyuop hợooewp lạaspmi, khôpckyng thểvtmu rốsfwoi loạaspmn trậlyuon đgplaqrxoa. Nhấkwapt đgplaqrxonh phảqoaji giáqfqom sáqfqot chặgtmmt chẽlyuo từpecyng hàfwcenh đgplapwgdng củiuioa đgplaqrxoch quârtjjn Târtjjn Tháqfqoi, tuyệnhlat đgplasfwoi khôpckyng thểvtmu đgplavtmu Lỗgtmmzgkmc theo đgplapckyi quârtjjn Trầbyjhn Võpecy, truy cùpecyng đgplauổnhlai tậlyuon. Cùpecyng lúzgkmc đgplaóifdw, Từpecyxjcdlsrdng quârtjjn binh chi hai đgplaưxjcduaqing, do Hoàfwceng Tựpwgd dẫppfzn năxrbmm ngàfwcen nhârtjjn mãunyflyuop hưxjcdlsrdng Bồrtjj huyệnhlan. Chíssxonh Từpecy Hoảqoajng thìmyiapecyng Quáqfqoch quârtjjn sưxjcd dẫppfzn mộpwgdt vạaspmn năxrbmm ngàfwcen binh sĩhons đgplai Đxjcdrtjjng Dưxjcdơqhctng chi việnhlan.

Đxjcdiềwdyin Phong thởtfsg ra hơqhcti dàfwcei, nóifdwi:- Hy vọcvgmng Từpecy Hoảqoajng cóifdw thểvtmu đgplaếzldbn kịqrxop lúzgkmc, ôpckyng trờuaqii phùpecy hộpwgd Cao Thuậlyuon đgplapecyng xảqoajy ra chuyệnhlan gìmyia mớlsrdi tốsfwot.

Trưxjcdơqhctng Lãunyfng nóifdwi vớlsrdi binh sĩhons:

- Lậlyuop tứijqjc truyềwdyin lệnhlanh xuốsfwong, ta phảqoaji lậlyuop tứijqjc họcvgmp ngay!

Khôpckyng bao lârtjju sau, cáqfqoc vịqrxoxjcdlsrdng tụvtmu tậlyuop trong huyệnhlan phủiuio, Trưxjcdơqhctng Lãunyfng đgplaaspmi kháqfqoi nóifdwi sựpwgd việnhlac mộpwgdt lầbyjhn, rồrtjji mớlsrdi khiếzldbn mọcvgmi ngưxjcduaqii cùpecyng nhau bàfwcen bạaspmc.

Đxjcdang lúzgkmc mọcvgmi ngưxjcduaqii thảqoajo luậlyuon sôpckyi nổnhlai, lạaspmi cóifdw binh sĩhons mang đgplaếzldbn tin khôpckyng may: Trầbyjhn Võpecyhonsnh mộpwgdt vạaspmn binh sĩhons chi việnhlan Cao Thuậlyuon khôpckyng cóifdw kếzldbt quảqoaj, ởtfsg nửorjra đgplaưxjcduaqing bịqrxo chưxjcda tớlsrdi năxrbmm ngàfwcen binh sĩhons củiuioa Tôpckyn Quyềwdyin chặgtmmn bưxjcdlsrdc chârtjjn.

Trưxjcdơqhctng Lãunyfng mặgtmmt màfwcey nhăxrbmn nhóifdwifdwi:

- Phùpecy Hạaspmo, quảqoaj nhiêylmfn đgplaãunyf bịqrxo ngưxjcdơqhcti đgplaqfqon trúzgkmng rồrtjji.

Đxjcdiềwdyin Phong biếzldbn sắqhctc mặgtmmt liêylmfn tụvtmuc, cuốsfwoi cùpecyng kinh hôpcky:

- Chúzgkma côpckyng, khôpckyng hay rồrtjji, Cao Thuậlyuon gặgtmmp nguy!

Trưxjcdơqhctng Lãunyfng ngạaspmc nhiêylmfn nóifdwi:

- Tuy rằiuiong thiếzldbu binh mãunyfylmfn Trầbyjhn Võpecy nhưxjcdng Từpecy Hoảqoajng đgplaãunyf đgplai chi việnhlan, lấkwapy bảqoajn lĩhonsnh củiuioa Cao Thuậlyuon thìmyia chốsfwong đgplaxvno từpecyqfqom đgplaếzldbn mưxjcduaqii ngàfwcey chắqhctc khôpckyng thàfwcenh vấkwapn đgplawdyi.

Đxjcdiềwdyin Phong liêylmfn tụvtmuc xua tay nóifdwi:

- Vấkwapn đgplawdyifwce Từpecy Hoảqoajng cóifdw thểvtmu tớlsrdi kịqrxop khôpckyng? Chẳsfwong phảqoaji chúzgkma côpckyng luôpckyn lo lắqhctng quârtjjn đgplapwgdi Chu Du khôpckyng xuấkwapt hiệnhlan sao? Cóifdw lẽlyuo y đgplaang đgplaooewi lúzgkmc nàfwcey đgplaârtjjy.

Trưxjcdơqhctng Lãunyfng lậlyuop tứijqjc chấkwapn kinh, mặgtmmt xáqfqom nhưxjcd tro nóifdwi:

- Nếzldbu thậlyuot đgplaúzgkmng nhưxjcd lờuaqii Phùpecy Hạaspmo, mộpwgdt khi Từpecy Hoảqoajng bịqrxo cảqoajn trởtfsg, vậlyuoy chẳsfwong phảqoaji làfwce Cao Thuậlyuon sẽlyuo

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.