Phong Lưu Tam Quốc

Chương 267 : Tôn Dực(hạ)

    trước sau   
lwwbn Dựodyic bỗlnpnng vọgcmzt lêptugn, túijaam lấfumhy binh sĩzbkr, lạfqlfnh lùlgkjng hỏuwvqi:

- Tôlwwbn Cápgxst làdysqm sao hảfvnl!?

Binh sĩzbkr chìeiujm đitpgopqum trong đitpgau khổcnhs, nóbnodi:

- Tôlwwbn phóbnodbqxqicupng đitpgãyeuk chếopqut trậitpgn tạfqlfi cổcnhsng thàdysqnh rồodyii…

lwwbn Dựodyic bỗlnpnng cảfvnlm thấfumhy đitpguqvmu óbnodc trốlehlng rỗlnpnng, bấfumht giápgxsc thảfvnl tay ra, ngãyeuk ngồodyii trêptugn ghếopqu, nhìeiujn nhưbqxq biếopqun giàdysq đitpgi nhiềszqeu. Đtkkqôlwwbi mắopqut gãyeuk dầuqvmn ưbqxqicupt nưbqxqicupc, miệaefdng lầuqvmm bầuqvmm:

- Huynh đitpgaefd, hảfvnlo huynh đitpgaefd, tạfqlfi sao ngưbqxqơkliki đitpgi trưbqxqicupc nhưbqxq vậitpgy?


Nhớicup đitpgếopqun tìeiujnh nghĩzbkra ngàdysqy xưbqxqa vớicupi Tôlwwbn Cápgxst, Tôlwwbn Dựodyic khôlwwbng thểzuah kiềszqem chếopqu đitpgưbqxqrdnjc nữuqcva.

yeukijaat bộogegi kiếopqum bêptugn ngưbqxqbnodi, đitpgptugn cuồodying gàdysqo vớicupi thândlun vệaefd binh sau lưbqxqng mìeiujnh:

- Cápgxsc huynh đitpgaefd, cùlgkjng xôlwwbng lêptugn! Vìeiuj đitpgfqlfi nghiệaefdp củmmiea chúijaaa côlwwbng, vìeiujlwwbn Cápgxst đitpgãyeuk chếopqut, còfrhgn cóbnod ngàdysqn vạfqlfn huynh đitpgaefd ngãyeuk xuốlehlng, cùlgkjng nhau bápgxso thùlgkj đitpgi!

Biêptugn Hồodying ởuqvm mộogegt bêptugn nhìeiujn Tôlwwbn Dựodyic dầuqvmn mấfumht đitpgi lýzaus tríoggt, còfrhgn cóbnod bộogeg hạfqlflwwbi sụlgkjc nhiệaefdt huyếopqut củmmiea gãyeuk, con mắopqut ti híoggt đitpgfvnlo tròfrhgn, lòfrhgng đitpgápgxsnh trốlehlng rúijaat lui. Bândluy giờbnod quândlun Tôlwwbn Sápgxsch đitpgãyeuk mấfumht đitpgfqlfi thếopqu rồodyii, làdysqm cápgxsch nàdysqo giữuqcvpgxsi mạfqlfng nhỏuwvq mớicupi làdysq việaefdc quan trọgcmzng. Mộogegt suy nghĩzbkr đitpgogegc ápgxsc nảfvnly ra trong lòfrhgng gãyeuk.

ptugn dưbqxqicupi thàdysqnh Tếopqubqxqơklikng, tuy vẫodyin còfrhgn binh sĩzbkr củmmiea Tôlwwbn Dựodyic đitpgang phảfvnln khápgxsng nhưbqxqng đitpgfqlfi cụlgkjc đitpgãyeuk bịdysq quândlun đitpgogegi Trưbqxqơklikng Lãyeukng khốlehlng chếopqu.

Từquql Hoảfvnlng nhậitpgn đitpgưbqxqrdnjc tin tứvuxmc, nóbnodi vớicupi Trưbqxqơklikng Lãyeukng rằijaang:

- Chúijaaa côlwwbng, Tôlwwbn Dựodyic vàdysq thândlun binh củmmiea gãyeuk tửndlu chiếopqun chứvuxm khôlwwbng chịdysqu đitpguqvmu hàdysqng, còfrhgn giếopqut khôlwwbng íoggtt huynh đitpgaefd củmmiea chúijaang ta!

Trưbqxqơklikng Lãyeukng nhưbqxqicupng màdysqy, nóbnodi:

- Đtkkqi lêptugn nhìeiujn xem thửndlu.

ijaac nàdysqy Tôlwwbn Dựodyic đitpgãyeuk bịdysqndluy trong cápgxsi vòfrhgng nhỏuwvq, bêptugn ngoàdysqi rậitpgm rạfqlfp binh sĩzbkr củmmiea Trưbqxqơklikng Lãyeukng.

Trưbqxqơklikng Lãyeukng đitpgưbqxqrdnjc đitpgápgxsm tưbqxqicupng vândluy quanh tiếopqun vàdysqo hiệaefdn trưbqxqbnodng.

Đtkkqlehli vớicupi Tôlwwbn Dựodyic nhưbqxq con thúijaa sụlgkjp bẫodyiy vùlgkjng vẫodyiy loạfqlfn xạfqlf, đitpgápgxsnh giápgxs trêptugn dưbqxqicupi xong hắopqun mớicupi lạfqlfnh lùlgkjng nóbnodi:

- Chắopquc ngưbqxqơkliki làdysqlwwbn Dựodyic, sao còfrhgn khôlwwbng mau đitpguqvmu hàdysqng?


lwwbn Dựodyic hung tợrdnjn trừquqlng Trưbqxqơklikng Lãyeukng, ‘xìeiuj’ mộogegt tiếopqung, tứvuxmc giậitpgn nóbnodi:

- Tôlwwbn gia chỉfvnlbnod ngưbqxqbnodi chếopqut trậitpgn, khôlwwbng cóbnod hạfqlfng đitpguqvmu hàdysqng!

Trưbqxqơklikng Lãyeukng lắopquc đitpguqvmu, tiếopquc nuốlehli nóbnodi:

- Lấfumhy bảfvnln lĩzbkrnh củmmiea ngưbqxqơkliki, giếopqut ngưbqxqơkliki thậitpgt làdysq đitpgápgxsng tiếopquc lắopqum.

lwwbn Dựodyic nóbnodi:

- Đtkkqquqlng giảfvnllgkj sa mưbqxqa! Ngưbqxqơkliki chốlehlng mắopqut nhìeiujn đitpgi, binh sĩzbkr củmmiea Tôlwwbn Dựodyic rốlehlt cuộogegc cóbnod hạfqlfng ngưbqxqbnodi sợrdnj chếopqut khôlwwbng!

Thuộogegc hạfqlfuqvm sau lưbqxqng Tôlwwbn Dựodyic cùlgkjng đitpgodying thanh kêptugu to:- Nguyệaefdn tùlgkjy tưbqxqicupng quândlun huyếopqut chiếopqun đitpgếopqun cùlgkjng!

eiujnh cảfvnlnh cựodyic kỳbqxq bi trápgxsng.

Trưbqxqơklikng Lãyeukng bịdysq rung đitpgogegng, tuy trong lòfrhgng bấfumht nhẫodyin nhưbqxqng chỉfvnlbnod thểzuah bấfumht đitpgopquc dĩzbkr lắopquc đitpguqvmu.

Từquql Hoảfvnlng ngầuqvmm hiểzuahu, thầuqvmm than quảfvnl nhiêptugn Tôlwwbn Dựodyic làdysq bậitpgc anh hùlgkjng. Gãyeuk đitpgang đitpgdysqnh phấfumht tay đitpgzuah binh sĩzbkrlwwbng lêptugn thìeiuj xảfvnly ra biếopqun cốlehl đitpgogegt ngộogegt. Mộogegt thanh kiếopqum sắopquc bészqen đitpgândlum xuyêptugn ngưbqxqbnodi Tôlwwbn Dựodyic.

lwwbn Dựodyic khôlwwbng thểzuah tin đitpgưbqxqrdnjc trợrdnjn to mắopqut, đitpgôlwwbi tay bắopqut chặzuaht thanh kiếopqum, chậitpgm rãyeuki ngoápgxsi đitpguqvmu lạfqlfi, vôlwwblgkjng tứvuxmc giậitpgn nóbnodi:

- Ngưbqxqơkliki…

- Làdysq ta.


Biêptugn Hồodying nhảfvnly ra, nhanh chóbnodng lùlgkji đitpgếopqun bêptugn cạfqlfnh Trưbqxqơklikng Lãyeukng, sau đitpgóbnod đitpgopquc ýzaus ândlum hiểzuahm cưbqxqbnodi nóbnodi:

- Ngưbqxqơkliki thậitpgt làdysq ngu, lãyeuko tửndlu mớicupi khôlwwbng thèbvqom cùlgkjng ngưbqxqơkliki đitpgi chếopqut! Ha ha ha.

Trưbqxqơklikng Lãyeukng dùlgkjng tay vỗlnpn bảfvnl vai Biêptugn Hồodying, cốlehlszqen trong lòfrhgng khinh thưbqxqbnodng, cưbqxqbnodi nóbnodi:

- Chim khôlwwbn chọgcmzn càdysqnh màdysq đitpgitpgu, vịdysqbqxqicupng quândlun nàdysqy đitpgúijaang làdysqpgxsng suốlehlt. Ngưbqxqơkliki yêptugn tândlum đitpgi, ngàdysqy nàdysqo Trưbqxqơklikng Lãyeukng ta còfrhgn đitpgóbnod thìeiuj sẽeiuj khôlwwbng bạfqlfc đitpgãyeuki ngưbqxqơkliki!

Biêptugn Hồodying hếopqut sứvuxmc vui mừquqlng, hấfumhp tấfumhp khom lưbqxqng vápgxsi chàdysqo Trưbqxqơklikng Lãyeukng, vẻkjcm mặzuaht nịdysqnh nọgcmzt nóbnodi:

- Đtkkqa tạfqlf ândlun đitpgiểzuahn củmmiea tưbqxqicupng quândlun.

Tiếopqup theo gãyeukbnodt càdysqng vang:

- Trưbqxqơklikng tưbqxqicupng quândlun tưbqxqicupng mạfqlfo hiêptugn ngang, dápgxsng vẻkjcm bấfumht phàdysqm, thậitpgt làdysq rồodying trong đitpgápgxsm ngưbqxqbnodi. Hèbvqon chi từquql khi Từquql Chândluu khởuqvmi binh đitpgếopqun nay, chỉfvnl ngắopqun ngủmmiei vàdysqi năsjifm đitpgãyeuk thanh danh lan xa, uy chấfumhn tứvuxm phưbqxqơklikng, cóbnod thểzuahbnodi làdysq tuổcnhsi trẻkjcm thàdysqnh danh. Càdysqng đitpgápgxsng quýzausdysqbqxqicupng quândlun cầuqvmu hiềszqen nhưbqxq khápgxst nưbqxqicupc, lấfumhy lễuwvq đitpglehli xửndlu vớicupi thuộogegc hạfqlf, chíoggtnh làdysq mộogegt minh chủmmie! Biêptugn Hồodying cóbnod thểzuah đitpgi theo tưbqxqicupng quândlun vóbnod ngựodyia sa trưbqxqbnodng làdysq đitpgbnodi trưbqxqicupc tu phưbqxqicupc dữuqcv lắopqum. Sau nàdysqy nguyệaefdn theo tưbqxqicupng quândlun lêptugn núijaai đitpgao xuốlehlng chảfvnlo dầuqvmu, chếopqut muôlwwbn lầuqvmn khôlwwbng chốlehli từquql!

Trưbqxqơklikng Lãyeukng nhíoggtu màdysqy, Biêptugn Hồodying đitpgúijaang thậitpgt làdysq loạfqlfi ngưbqxqbnodi nịdysqnh hóbnodt. Cápgxsi thứvuxm ngưbqxqbnodi ba phảfvnli nàdysqy tựodyia nhưbqxq cọgcmzng cỏuwvq trêptugn đitpguqvmu tưbqxqbnodng, căsjifn bảfvnln khôlwwbng đitpgápgxsng tin. Nhưbqxqng vìeiuj khôlwwbng khiếopqun ngưbqxqbnodi đitpguqvmu hàdysqng tândlum lạfqlfnh, Trưbqxqơklikng Lãyeukng cốlehl ýzausdysqm ra vẻkjcmdysqi lòfrhgng, còfrhgn khíoggtch lệaefd hai cândluu.

lwwbn Dựodyic bụlgkjm ngựodyic, mápgxsu chảfvnly ra từquql kẽeiuj tay, ngựodyic khôlwwbng ngừquqlng phậitpgp phồodying, mặzuaht trắopqung bệaefdch.

yeuk thởuqvm hổcnhsn hểzuahn tứvuxmc giậitpgn mắopqung:

- Tiểzuahu nhândlun nhàdysq ngưbqxqơkliki…Gãyeukfrhgn chưbqxqa mắopqung xong thìeiuj mắopqut trắopqung dãyeuk, ngãyeuk trong ngựodyic thândlun binh, bịdysq tứvuxmc chếopqut.

Sau lưbqxqng Tôlwwbn Dựodyic còfrhgn sóbnodt lạfqlfi chừquqlng mưbqxqbnodi thândlun binh thấfumhy chủmmie nhândlun đitpgãyeuk chếopqut, phápgxst đitpgptugn xôlwwbng lêptugn, muốlehln giếopqut chếopqut Biêptugn Hồodying, bápgxso thùlgkj cho Tôlwwbn Dựodyic. Thuộogegc hạfqlf củmmiea Trưbqxqơklikng Lãyeukng vọgcmzt ra chặzuahn lạfqlfi họgcmz, khôlwwbng chúijaat nưbqxqơklikng tay giếopqut hếopqut.


Trưbqxqơklikng Lãyeukng thếopqudysqy mớicupi an ủmmiei Biêptugn Hồodying sợrdnj hếopqut hồodyin, khiếopqun Từquql Hoảfvnlng chỉfvnl huy binh sĩzbkr thu tậitpgp tàdysqn cuộogegc, mìeiujnh thìeiuj dẫodyin Hắopquc Ưgcmzng Vệaefddysq đitpgápgxsm quan văsjifn rờbnodi đitpgi.

Rấfumht nhanh thốlehlng kêptug xong, trậitpgn chiếopqun Tếopqubqxqơklikng lầuqvmn nàdysqy tổcnhsng cộogegng bỏuwvq mạfqlfng ba ngàdysqn binh sĩzbkr, thưbqxqơklikng tàdysqn gầuqvmn tápgxsm ngàdysqn, tổcnhsn thấfumht khôlwwbng nhỏuwvq. Nhưbqxqng so vớicupi ýzaus nghĩzbkra sau khi chiếopqun thắopqung thìeiujpgxsi nàdysqy khôlwwbng tíoggtnh làdysqeiuj. Lấfumhy đitpgưbqxqrdnjc thàdysqnh Tếopqubqxqơklikng tưbqxqơklikng đitpgưbqxqơklikng vớicupi hoàdysqn toàdysqn tápgxsch ly liêptugn hệaefd giữuqcva Bápgxsi quậitpgn vàdysq Nhữuqcv Nam quậitpgn, côlwwb lậitpgp Bápgxsi quậitpgn, cóbnod thểzuah khiếopqun quândlun đitpgogegi Trưbqxqơklikng Liêptugu thong thảfvnl tiếopqup nhậitpgn. Lạfqlfi còfrhgn đitpglehli diệaefdn Nhữuqcv Nam quậitpgn mặzuaht đitpgôlwwbng mộogegt trong ba phòfrhgng tuyếopqun, Bồodyi huyệaefdn.

Trưbqxqơklikng Lãyeukng nhìeiujn chằijaam chằijaam bảfvnln đitpgodyi trêptugn bàdysqn thậitpgt lândluu, đitpgápgxsm Quápgxsch Gia đitpgvuxmng mộogegt bêptugn, trong phủmmie Tếopqubqxqơklikng huyệaefdn mộogegt mảfvnlnh yêptugn tĩzbkrnh.

Thậitpgt lândluu sau Trưbqxqơklikng Lãyeukng mớicupi chậitpgm rãyeuki thởuqvm ra mộogegt hơkliki, nóbnodi:

- Tiếopqup theo thàdysqnh Tếopqubqxqơklikng sẽeiuj trởuqvm thàdysqnh trạfqlfm trung chuyểzuahn củmmiea quândlun ta, vịdysq tríoggt chiếopqun lưbqxqrdnjc khápgxsdysq quan trọgcmzng, cho nêptugn nhấfumht đitpgdysqnh phảfvnli canh gápgxsc nghiêptugm ngặzuaht.

Quápgxsch Gia nóbnodi:

- Chẳdwirng nhữuqcvng muốlehln phòfrhgng hai quândlun đitpgogegi Tândlun Dưbqxqơklikng, Bồodyi huyệaefdn, còfrhgn phảfvnli đitpgszqe phòfrhgng phíoggta sau Bápgxsi quậitpgn đitpgếopqun giápgxsp côlwwbng, khóbnod khăsjifn khôlwwbng nhỏuwvq.

Từquql Hoảfvnlng bưbqxqicupc ra, cao giọgcmzng nóbnodi:

- Quândlun sưbqxq khôlwwbng cầuqvmn lo, Hoảfvnlng nguyệaefdn phândlun ưbqxqu cho chúijaaa côlwwbng. Tổcnhsng binh lựodyic củmmiea Tôlwwbn Sápgxsch chỉfvnldysqdysqi vạfqlfn, chỉfvnl cầuqvmn cóbnod thểzuah cho mạfqlft tưbqxqicupng mộogegt vạfqlfn binh mãyeukbnod thểzuah bảfvnlo đitpgfvnlm Tếopqubqxqơklikng an toàdysqn.

Trưbqxqơklikng Lãyeukng ngẫodyim nghĩzbkr, nóbnodi:

- Hiệaefdn giờbnod chỗlnpn Cao Thuậitpgn cóbnod ba vạfqlfn nhândlun mãyeuk, vốlehln ta đitpgdysqnh cũicupng đitpgzuah ba vạfqlfn tạfqlfi đitpgândluy. Nhưbqxqng trậitpgn chiếopqun Tếopqubqxqơklikng tổcnhsn thấfumht sứvuxmc chiếopqun đitpgfumhu gầuqvmn vạfqlfn, vìeiuj phốlehli hợrdnjp quândlun đitpgogegi Cao Thuậitpgn cóbnod thểzuah thuậitpgn lợrdnji chiếopqum Tândlun Thápgxsi, mởuqvm lỗlnpn hổcnhsng bắopquc tiếopqun Nhữuqcv Nam, ta sẽeiuj đitpgiềszqeu đitpgogegng tấfumht cảfvnl binh sĩzbkr, đitpgzuah lạfqlfi đitpgszqeu làdysq binh sĩzbkr bịdysq thưbqxqơklikng vàdysq chiêptugu hàdysqng. Cho nêptugn ta nghĩzbkrkliki nàdysqy do ta canh gápgxsc làdysq tốlehlt nhấfumht. Côlwwbng Minh vàdysq Hoàdysqng Tựodyi thìeiuj dẫodyin hai vạfqlfn binh sĩzbkr nhanh chóbnodng chạfqlfy tớicupi Bồodyi huyệaefdn đitpgi, bápgxsm chặzuaht quândlun đitpgogegi củmmiea Tôlwwbn Sápgxsch, cho quândlun Cao Thuậitpgn giảfvnlm bớicupt chúijaat gápgxsnh nặzuahng. Chỉfvnl cầuqvmn cóbnod thểzuah đitpgápgxsnh thôlwwbng hai vùlgkjng Bồodyi huyệaefdn vàdysqndlun Thápgxsi, Nhữuqcv Nam sẽeiujdysq vậitpgt nằijaam trong túijaai.

Từquql Hoảfvnlng biểzuahu tìeiujnh cựodyic kỳbqxq kiêptugn quyếopqut nóbnodi:

- Chúijaaa côlwwbng hãyeuky yêptugn tândlum, mạfqlft tưbqxqicupng nhấfumht đitpgdysqnh khôlwwbng phụlgkj kỳbqxq vọgcmzng!

Trưbqxqơklikng Lãyeukng vỗlnpn bảfvnl vai gãyeuk, thoảfvnli mápgxsi nóbnodi:

- Ngưbqxqơkliki yêptugn tândlum đitpgi, nhìeiujn từquql đitpgôlwwbng đitpgếopqun tândluy thìeiujndlun Dưbqxqơklikng, Bồodyi huyệaefdn, Tândlun Thápgxsi ba đitpgiểzuahm làdysq mộogegt đitpgưbqxqbnodng. Nhữuqcv Nam quậitpgn coi nhưbqxqdysqdysqng đitpguqvmu tiềszqen tuyếopqun. Vậitpgy thìeiuj thàdysqnh Tếopqubqxqơklikng chíoggtnh làdysq đitpgfqlfi bảfvnln doanh hậitpgu phưbqxqơklikng. Mấfumhy thàdysqnh huyệaefdn làdysqm thàdysqnh hìeiujnh thoi, thàdysqnh Tếopqubqxqơklikng cóbnod thểzuahlgkjy thờbnodi chi việaefdn cápgxsc ngưbqxqơkliki.

Từquql Hoảfvnlng chắopqup tay nóbnodi:

- Chúijaaa côlwwbng cứvuxmptugn lòfrhgng!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.