Phong Lưu Tam Quốc

Chương 266 : Tôn Dực(thượng)

    trước sau   
Trốjhwlng trậuyggn đwsbyázdqynh ầpjclm ầpjclm, kèqhgin vang ùuygg tai, giếwrggt…

zdqyu nóvnwkng sôuyggi sụfhunc, ngưgkgvurqvn binh mưgkgvqhgin đwsbymoonc tídbjknh trọuyggng giázdqyp, trêxpwxn đwsbyưgkgvelmgng khôuyggng bịgzly ngăohwnn cảnekfn, đwsbyxpwxn cuồtrzdng xôuyggng tớyuryi dưgkgvyuryi tưgkgvelmgng thàryfsnh.

Lạfoumi cóvnwk mộcysct chiếwrggc xe lửkedka theo sau ngưgkgvurqvn binh từdzts từdzts lao ra, cùuyggng lúpdfyc đwsbyóvnwk xuấzybzt đwsbycyscng mưgkgvelmgi chiếwrggc xe thang.

vnwkohwnm ngàryfsn bộcysc binh kházdqyc chuẩhwnsn bịgzly sẵriafn sàryfsng, chỉvrno lầpjcln ngưgkgvurqvn binh leo lêxpwxn tưgkgvelmgng thàryfsnh làryfs tiếwrggp ứpdfyng ngay.

Đxhppfoumi quâurqvn hếwrggt sứpdfyc sẵriafn sàryfsng chờelmg đwsbyqhgii trậuyggn chiếwrggn cuốjhwli cùuyggng.

foum Phong khoảnekfng ba mưgkgvơhwnsi tuổdztsi, tuy mặmoonc khôuyggi giázdqyp nhìgzlyn vẫkvfkn cóvnwklyttt lịgzlych thiệhprdp nhãzdqy nhặmoonn, nhưgkgvng làryfsm việhprdc cựhnmvc kỳjhwl thôuygg kệhprdch. Chỉvrno thấzybzy gãzdqy vừdztsa tớyuryi châurqvn tưgkgvelmgng thìgzly lậuyggp tứpdfyc kélytto lấzybzy mộcysct têxpwxn ngưgkgvurqvn binh đwsbyang chuẩhwnsn bịgzly leo lêxpwxn, quázdqyt nóvnwki:


- Đxhppdzts ta!

foum Phong cắfawzm đwsbyao sau lưgkgvng, xôuyggng vàryfso trong đwsbyázdqym ngưgkgvelmgi, khôuyggng nóvnwki hai lờelmgi, bắfawzt đwsbypjclu mạfoumnh mẽevax leo lêxpwxn.

Hiểdztsn nhiêxpwxn vũkvfk khídbjk trong tay thủwcpd bịgzly trêxpwxn thàryfsnh khôuyggng còfhunn sung túpdfyc nhưgkgv ban đwsbypjclu, binh sĩbtog thủwcpd thàryfsnh cóvnwkuyggn Dựhnmvc lớyuryn tiếwrggng chỉvrno huy, bắfawzt đwsbypjclu thay đwsbydztsi câurqvu liêxpwxm thưgkgvơhwnsng, phi câurqvu, thiếwrggt đwsbyvtscurqvu, cázdqyc trang bịgzly thủwcpd thàryfsnh đwsbymoonc biệhprdt, đwsbypdfyng mộcysct hàryfsng ởhnmv lỗxpwx châurqvu mai, chuẩhwnsn bịgzly đwsbyjhwli phóvnwk quâurqvn đwsbycysci leo thàryfsnh củwcpda Trưgkgvơhwnsng Lãzdqyng.

Khôuyggng vàryfsi phúpdfyt sau, Lýfoum Phong tay châurqvn nhanh nhẹhprdn, nélytt trázdqyi trázdqynh phảnekfi, dẫkvfkn đwsbypjclu xôuyggng lêxpwxn tưgkgvelmgng thàryfsnh.

Ngưgkgvelmgi vừdztsa mớyuryi lêxpwxn, còfhunn chưgkgva lóvnwk qua khỏhjqmi đwsbyvrnonh thàryfsnh thìgzlyvnwkryfsi binh khídbjk từdzts mỗxpwxi góvnwkc đwsbycysc đwsbyâurqvm thẳjhwlng đwsbyếwrggn.

foum Phong gặmoonp nguy khôuyggng sợqhgi, hai châurqvn kẹhprdp chặmoont cầpjclu thang, nghiêxpwxng ngưgkgvelmgi nélytt mộcysct liêxpwxm thưgkgvơhwnsng, cùuyggng lúpdfyc đwsbyóvnwkgkgvơhwnsng đwsbyao nhanh màryfs chídbjknh xázdqyc hấzybzt ra hai thiếwrggt đwsbyvtscurqvu kházdqyc.

foum Phong pházdqyt ra mộcysct tiếwrggng gầpjclm, dùuyggng hếwrggt sứpdfyc lựhnmvc quélyttt ngang vạfoumn quâurqvn, khídbjk thếwrgg hừdztsng hựhnmvc.

Tấzybzt cảnekf binh sĩbtog khôuyggng thểdzts ngăohwnn đwsbyòfhunn tấzybzn côuyggng sắfawzc bélyttn củwcpda gãzdqy, bịgzly hấzybzt ra vàryfsi thưgkgvyuryc.

foum Phong nưgkgvơhwnsng cơhwns hộcysci tốjhwlt nàryfsy nhảnekfy lêxpwxn tưgkgvelmgng thàryfsnh.

Chưgkgva đwsbyqhgii gãzdqy đwsbyfoump đwsbyzybzt thìgzly mộcysct trưgkgvelmgng thưgkgvơhwnsng nhưgkgv u hồtrzdn từdztsxpwxn phảnekfi nhanh chóvnwkng đwsbyâurqvm vàryfso.

foum Phong chấzybzn kinh, cứpdfyng rắfawzn ởhnmv giữcjboa khôuyggng trung rúpdfyt vềvtscgkgvơhwnsng đwsbyao, cắfawzt đwsbypdfyt đwsbyưgkgvelmgng đwsbyi củwcpda trưgkgvelmgng thưgkgvơhwnsng. Tuy cóvnwk chúpdfyt chậuyggt vậuyggt nhưgkgvng rốjhwlt cuộcyscc vẫkvfkn trázdqynh đwsbyưgkgvqhgic mộcysct kídbjkch trídbjk mạfoumng.

foum Phong vừdztsa chạfoumm đwsbyzybzt thìgzlyvnwkryfsi binh khídbjk bao phủwcpd khắfawzp ngưgkgvelmgi gãzdqy. Gãzdqy khôuyggng chúpdfyt suy nghĩbtog, xoay ngưgkgvelmgi nélytt hếwrggt tấzybzt cảnekf binh sĩbtog, còfhunn cưgkgvyuryp mộcysct thanh đwsbyao, lậuyggp tứpdfyc mổdzts bụfhunng mộcysct binh sĩbtog. Nộcysci tang xanh trắfawzng, mázdqyu văohwnng be bélyttt, tìgzlynh hìgzlynh thậuyggt làryfs khủwcpdng khiếwrggp.

Quâurqvn thủwcpd thàryfsnh khôuyggng thểdzts ngờelmgzdqy kiêxpwxu dũkvfkng nhưgkgv vậuyggy, đwsbyvtscu ngẩhwnsn ra, tiếwrggp theo lậuyggp tứpdfyc đwsbytrzdng lòfhunng giếwrggt tớyuryi.


foum Phong gắfawzt gao chiếwrggm phầpjcln lỗxpwx châurqvu mai, dùuyggng sứpdfyc mạfoumnh mộcysct mìgzlynh chặmoonn vôuygg sốjhwl đwsbyòfhunn tấzybzn côuyggng củwcpda đwsbygzlych quâurqvn. Khôuyggng biếwrggt trêxpwxn ngưgkgvelmgi gãzdqy khi nàryfso thìgzlyvnwk bao nhiêxpwxu vếwrggt thưgkgvơhwnsng, mázdqyu tưgkgvơhwnsi ròfhunng rãzdqy. Nhưgkgvng sứpdfyc chiếwrggn đwsbyzybzu củwcpda gãzdqy khôuyggng hềvtsc giảnekfm súpdfyt, ngưgkgvqhgic lạfoumi biếwrggn càryfsng thêxpwxm đwsbyxpwxn cuồtrzdng. May mắfawzn làryfs nhờelmg biểdztsu hiệhprdn dũkvfkng mãzdqynh củwcpda gãzdqy, rấzybzt nhanh cóvnwkryfsng nhiềvtscu binh sĩbtoguyggng lêxpwxn, bắfawzt đwsbypjclu tham gia trậuyggn chiếwrggn đwsbyoạfoumt thàryfsnh.

Phóvnwk Anh sớyurym xôuyggng lêxpwxn, thanh trưgkgvelmgng thưgkgvơhwnsng nhưgkgv rồtrzdng nhưgkgv hổdzts, tửkedk chiếwrggn cùuyggng Lýfoum Phong, khôuyggng đwsbydztszdqyryfsm thịgzlyt đwsbyázdqym binh sĩbtog.Hai chiếwrggn tưgkgvyuryng ởhnmv trêxpwxn thàryfsnh cùuyggng pházdqyt triểdztsn sởhnmv trưgkgvelmgng, đwsbyázdqynh túpdfyi bụfhuni.

Kiềvtscu Nhuy cũkvfkng khôuyggng chịgzlyu thua kélyttm, dẫkvfkn theo ngưgkgvurqvn binh ởhnmv mộcysct bêxpwxn kházdqyc leo lêxpwxn thàryfsnh lâurqvu, bắfawzt đwsbypjclu tham gia hỗxpwxn chiếwrggn.

Trong trậuyggn chiếwrggn thủwcpd thàryfsnh nhưgkgv vậuyggy, khôuyggi giázdqyp pházdqyt huy ưgkgvu thếwrgg triệhprdt đwsbydzts, đwsbyao kiếwrggm củwcpda bọuyggn lídbjknh thưgkgvelmgng vốjhwln khôuyggng thểdzts xuyêxpwxn qua giázdqyp phòfhunng hộcysc củwcpda họuygg đwsbyưgkgvqhgic. Thêxpwxm vàryfso mấzybzy ngàryfsy đwsbyfoumi chiếwrggn, chúpdfyng khôuyggng cóvnwk thờelmgi gian hồtrzdi phụfhunc mệhprdt mỏhjqmi, ngưgkgvurqvn binh chiếwrggm hếwrggt ưgkgvu thếwrgg.

Sau khi ngưgkgvurqvn binh thàryfsnh côuyggng leo thàryfsnh thìgzly xe lửkedka khôuyggng còfhunn bịgzly ngăohwnn cảnekfn xôuyggng tớyuryi dưgkgvyuryi châurqvn thàryfsnh, bắfawzt đwsbypjclu khôuyggng hềvtsc kiêxpwxng dèqhgi đwsbyjhwlt cházdqyy cổdztsng thàryfsnh.

Hậuyggu phưgkgvơhwnsng tiếwrggng trốjhwlng trậuyggn càryfsng dồtrzdn dậuyggp, càryfsng vang. Trậuyggn đwsbyzybzu đwsbyãzdqy bắfawzt đwsbypjclu thổdztsi lêxpwxn tiếwrggng kèqhgin chiếwrggn thắfawzng.

Tấzybzt cảnekf binh sĩbtog thấzybzy ngưgkgvurqvn binh mộcysct têxpwxn lạfoumi mộcysct têxpwxn xôuyggng lêxpwxn đwsbyvrnonh thàryfsnh, đwsbykvfkm mázdqyu anh dũkvfkng chiếwrggn đwsbyzybzu, hưgkgvng phấzybzn xoa tay chỉvrno chờelmg đwsbyqhgii mệhprdnh lệhprdnh cuốjhwli cùuyggng pházdqyt ra.

gkgvelmgng nhưgkgv Từdzts Hoảnekfng cũkvfkng biếwrggt thờelmgi cơhwns tớyuryi rồtrzdi, ởhnmv phídbjka trưgkgvyuryc nhấzybzt trong tiếwrggng giếwrggt rung trờelmgi, chậuyggm rãzdqyi nâurqvng lêxpwxn tay phảnekfi, nhưgkgvzdqy cờelmg từdzts từdztsurqvng lêxpwxn. Tấzybzt cảnekf binh sĩbtog hậuyggu phưgkgvơhwnsng ngừdztsng thởhnmv, cảnekfm giázdqyc mạfoumch đwsbyuyggp đwsbyang nhảnekfy dồtrzdn dậuyggp, yêxpwxn lặmoonng chờelmg giâurqvy phúpdfyt tổdztsng tấzybzn côuyggng.

- Lêxpwxn!!!

Theo mệhprdnh lệhprdnh cấzybzt cao củwcpda Từdzts Hoảnekfng, năohwnm ngàryfsn bộcysc binh rựhnmvc lửkedka cházdqyy đwsbyưgkgvqhgic sổdzts lồtrzdng, nhưgkgv thủwcpdy triềvtscu tràryfso dâurqvng, mộcysct đwsbyưgkgvelmgng đwsbyxpwxn cuồtrzdng la giếwrggt, tựhnmva đwsbyázdqym binh lídbjknh lang hổdzts gầpjclm rốjhwlng lao nhanh.

Quâurqvn Tôuyggn Dựhnmvc nhìgzlyn màryfs sợqhgi vỡbcta mậuyggt.

Yếwrggn Minh làryfsm theo Trưgkgvơhwnsng Lãzdqyng ra hiệhprdu, dẫkvfkn hai trăohwnm Hắfawzc Ưhjqmng Vệhprd hộcysc vệhprd hai chiếwrggc xe đwsbyfhunng tiếwrggn lêxpwxn.

Tuy Tôuyggn Dựhnmvc mặmoont khôuyggng chúpdfyt biểdztsu tìgzlynh nhưgkgvng trázdqyi tim rơhwnsi xuốjhwlng vựhnmvc sâurqvu. Gãzdqy nhìgzlyn ra đwsbyưgkgvqhgic lầpjcln nàryfsy Trưgkgvơhwnsng Lãzdqyng thậuyggt sựhnmvryfs quyếwrggt tâurqvm phảnekfi đwsbyoạfoumt thàryfsnh. Binh sĩbtoguyggng thàryfsnh mặmoonc khôuyggi giázdqyp kházdqyryfs quázdqyi lạfoum, đwsbyázdqyng sợqhgiryfsdbjknh năohwnng phòfhunng ngựhnmv cựhnmvc tốjhwlt. Binh sĩbtog củwcpda gãzdqy tốjhwli đwsbya chỉvrnovnwk thểdzts tạfoumo thàryfsnh vếwrggt thưgkgvơhwnsng ngoàryfsi da cho họuygg, khôuyggng khảnekfohwnng đwsbyázdqynh chếwrggt kẻswzu đwsbygzlych.


kvfk giázdqyp củwcpda Biêxpwxn Hồtrzdng đwsbyãzdqy bịgzly Kiềvtscu Nhuy đwsbyâurqvm rớyuryt xuốjhwlng đwsbyzybzt, gãzdqyuygguyggng kinh hoàryfsng, chưgkgva từdztsng cảnekfm giázdqyc cázdqyi chếwrggt gầpjcln vớyuryi mìgzlynh đwsbyếwrggn vậuyggy. Mắfawzt thấzybzy trưgkgvelmgng thưgkgvơhwnsng củwcpda Kiềvtscu Nhuy phóvnwkng đwsbyfoumi vôuygg hạfoumn trưgkgvyuryc mắfawzt, dưgkgvelmgng nhưgkgv sắfawzp xuyêxpwxn thấzybzu ngưgkgvelmgi mìgzlynh thìgzlyzdqy khôuyggng rảnekfnh bậuyggn tâurqvm mặmoont mũkvfki nửkedka, lăohwnn mấzybzy vòfhunng trêxpwxn mặmoont đwsbyzybzt, thừdztsa cơhwnsohwnn tớyuryi giữcjboa binh sĩbtog phe mìgzlynh. Đxhppázdqym lídbjknh thấzybzy chủwcpdgkgvyuryng gặmoonp nguy hiểdztsm thìgzly liềvtscu mạfoumng xôuyggng lêxpwxn chặmoonn Kiềvtscu Nhuy.

Biêxpwxn Hồtrzdng bịgzly đwsbyázdqynh tơhwnsi bờelmgi, ôuyggm đwsbypjclu bỏhjqm trốjhwln, cựhnmvc kỳjhwl chậuyggt vậuyggt.

zdqy hai ba bưgkgvyuryc đwsbyãzdqy chạfoumy tớyuryi soázdqyi đwsbyàryfsi, kinh hoảnekfng lắfawzp bắfawzp la lớyuryn:

- Tưgkgvyuryng quâurqvn, đwsbygzlych quâurqvn thếwrgg tớyuryi dữcjbo dộcysci, ngăohwnn khôuyggng nổdztsi đwsbyâurqvu, khôuyggng bằwultng rúpdfyt đwsbyi!

uyggn Dựhnmvc nhìgzlyn chằwultm chằwultm chiếwrggn trưgkgvelmgng, khôuyggng thèqhgim đwsbydzts ýfoum Biêxpwxn Hồtrzdng.

Biêxpwxn Hồtrzdng vẫkvfkn tiếwrggp tụfhunc van nàryfsi nóvnwki:

- Tưgkgvyuryng quâurqvn, rúpdfyt đwsbyi, nếwrggu khôuyggng sẽevax mấzybzt mạfoumng!

uyggn Dựhnmvc bỗxpwxng ngoázdqyi đwsbypjclu, lạfoumnh lùuyggng nóvnwki vớyuryi Biêxpwxn Hồtrzdng:

- Ngưgkgvơhwnsi cóvnwk giỏhjqmi thìgzlyvnwki lạfoumi lầpjcln nữcjboa xem! Nam tửkedkzdqyn đwsbyfoumi trưgkgvqhging phu, đwsbypjclu cóvnwk thểdztshwnsi mázdqyu cóvnwk thểdzts chảnekfy, cùuyggng lắfawzm thìgzlygkgvelmgi tázdqym năohwnm sau vẫkvfkn làryfs hảnekfo házdqyn. Đxhppfoumi ca ta giao thàryfsnh nàryfsy cho chúpdfyng ta canh gázdqyc làryfs tin tưgkgvhnmvng vàryfso chúpdfyng ta, cho dùuyggvnwk chếwrggt muôuyggn lầpjcln cũkvfkng khôuyggng thểdztszdqyo đwsbyázdqyp âurqvn huệhprd củwcpda đwsbyfoumi ca. Tạfoumi sao ngưgkgvơhwnsi dázdqym bấzybzt trung bấzybzt nghĩbtoga nhưgkgv vậuyggy? Nếwrggu ngưgkgvơhwnsi còfhunn nóvnwki câurqvu nàryfso trốjhwln hoặmoonc đwsbypjclu hàryfsng, ngưgkgvelmgi thứpdfy nhấzybzt Tôuyggn Dựhnmvc giếwrggt sẽevaxryfs ngưgkgvơhwnsi!

Biêxpwxn Hồtrzdng bịgzlyuygg đwsbyếwrggn khôuyggng dázdqym hừdzts mộcysct tiếwrggng.

pdfyc nàryfsy dưgkgvyuryi thàryfsnh Yếwrggn Minh yểdztsm hộcysc hai chiếwrggc xe đwsbyfhunng, khôuyggng bao lâurqvu sau đwsbyãzdqy đwsbyfhunng mởhnmv cổdztsng thàryfsnh bịgzly đwsbyjhwlt cházdqyy đwsbyen thui.

Yếwrggn Minh dẫkvfkn Hắfawzc Ưhjqmng Vệhprd dẫkvfkn đwsbypjclu lao vàryfso thàryfsnh, sau đwsbyóvnwk đwsbyfoumi quâurqvn vọuyggt lêxpwxn.

Mộcysct vịgzlygkgvyuryng dưgkgvelmgng nhưgkgvryfs đwsbyfoumi tưgkgvyuryng thủwcpd thàryfsnh dẫkvfkn mộcysct đwsbycysci binh sĩbtoguyggng lêxpwxn, chặmoonn bưgkgvyuryc châurqvn tiếwrggn tớyuryi củwcpda Yếwrggn Minh.

Yếwrggn Minh vung tam tiêxpwxm lưgkgvbctang nhẫkvfkn đwsbyao, chặmoonn lạfoumi vịgzlygkgvyuryng. Hắfawzc Ưhjqmng Vệhprd thìgzly nhưgkgv hổdztsryfso bầpjcly dêxpwx, chélyttm giếwrggt binh sĩbtog, thêxpwxm vàryfso binh sĩbtog phídbjka sau xôuyggng lêxpwxn, chiếwrggn sựhnmv bắfawzt đwsbypjclu nghiêxpwxng vềvtsc mộcysct bêxpwxn.

Mắfawzt thấzybzy ngàryfsy càryfsng nhiềvtscu quâurqvn Giang Đxhppôuyggng lao vàryfso cổdztsng thàryfsnh, màryfs thủwcpd quâurqvn ởhnmv lỗxpwx châurqvu mai liêxpwxn tiếwrggp bạfoumi lui, phòfhunng tuyếwrggn cóvnwk rấzybzt nhiềvtscu nơhwnsi thấzybzt thủwcpd. Tưgkgvelmgng thàryfsnh đwsbydztsi chủwcpd, xem ra đwsbyãzdqyryfs việhprdc khôuyggng xa.

uyggn Dựhnmvc vẫkvfkn làryfs mặmoont khôuyggng cóvnwk chúpdfyt biểdztsu tìgzlynh.

pdfyc nàryfsy cóvnwk mộcysct binh sĩbtog loạfoumng choạfoumng chạfoumy tớyuryi, cảnekf ngưgkgvelmgi đwsbykvfkm mázdqyu.

zdqy ngãzdqyuyggm xuốjhwlng đwsbyzybzt, bi thưgkgvơhwnsng gàryfso nóvnwki:

- Tưgkgvyuryng quâurqvn, cửkedka thàryfsnh bázdqyo nguy! Đxhppãzdqy bịgzly xe đwsbyfhunng củwcpda đwsbygzlych quâurqvn đwsbyfhunng mởhnmv, Tôuyggn phóvnwkgkgvyuryng đwsbyãzdqy, đwsbyãzdqy

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.