Phong Lưu Tam Quốc

Chương 265 : Tế Dương rực lửa(hạ)

    trước sau   
Tấtiukt cảisfr thuộzebic cấtiukp, thiêyeedn tưmqmxjhjeng, môxammn tưmqmxjhjeng đysawasqvu xếpwogp thàxyetnh hàxyetng ngang.

Trưmqmxơhfcpng Lãlbtzng ngẩqlijng đysawuvkou nhìmawyn khôxammng xa trêyeedn thàxyetnh Tếpwogmqmxơhfcpng mộzebit mảisfrnh rốuygpi ren, cưmqmxmcwki nhạtbvzt vàxyeti tiếpwogng. Hắlwqfn ngồyqavi trêyeedn tuấtiukn mãlbtz cao to đysawen sìmawy, áztyjo choàxyetng xanh biếpwogc theo gióoyqu tung bay, trêyeedn ngưmqmxmcwki kim giáztyjp dưmqmxjhjei áztyjnh trăprrong chiếpwogu lấtiukp láztyjnh khiếpwogn ngưmqmxmcwki khôxammng dáztyjm nhìmawyn thẳisfrng.

Trưmqmxơhfcpng Lãlbtzng lạtbvznh lùrnimng nóoyqui:

- Từbihp Hoảisfrng, hy vọbblrng ngưmqmxơhfcpi đysawbihpng đysawdfjq ta thấtiukt vọbblrng nữuygpa.

Từbihp Hoảisfrng vỗsbil ngựtiuka bưmqmxjhjec ra khỏoyqui hàxyetng, tin tưmqmxpuknng tràxyetn trềasqvoyqui:

- Xin chúdntua côxammng yêyeedn tâulkgm!


Tiếpwogp theo Từbihp Hoảisfrng giụuvkoc ngựtiuka quay vềasqv, rốuygpng to vớjhjei đysawáztyjm binh sĩgcfv đysawôxammng nghìmawyn nghịqbzxt:

- Xe bắlwqfn đysawáztyj, thảisfr!

Giốuygpng hệnyxlt nhưmqmx đysawxtjat trưmqmxjhjec, tảisfrng đysawáztyjoyqu uy lựtiukc vôxammrnimng lớjhjen. Thàxyetnh Tếpwogmqmxơhfcpng bịqbzx tảisfrng đysawáztyj oanh tạtbvzc, tưmqmxmcwkng thàxyetnh nớjhjei lỏoyqung.

Từbihp Hoảisfrng khôxammng chúdntut tạtbvzm dừbihpng, uy phong lẫbqllm lẫbqllm ra lệnyxlnh:

- Trọbblrng bộzebi binh, đysawao thuẫbqlln thủwkcm xuấtiukt kíuygpch, đysawzebii hỏoyqua xa chuẩqlijn bịqbzx!

Theo quâulkgn đysawzebii côxammng thàxyetnh xôxammng lêyeedn, mặdmomt sau mộzebit chiếpwogc xe gỗsbil chởpukn đysawuvkoy củwkcmi khôxamm bắlwqft đysawuvkou chạtbvzy ra.

Xe lửbblra: mộzebit côxammng cụuvko chuyêyeedn môxammn hủwkcmy cổttmzng thàxyetnh, trêyeedn xe bỏoyqu bếpwogp nấtiuku, trong lòzihp đysawuvkoy dầuvkou mỡqlij, dùrnimng than hỏoyqua thiêyeedu sôxammi sụuvkoc. Trêyeedn xe bốuygpn phíuygpa chấtiukt đysawuvkoy củwkcmi khôxamm, đysawqlijy xe tớjhjei châulkgn tưmqmxmcwkng thàxyetnh, đysawuygpt lửbblra xong ngưmqmxmcwki đysawqlijy xe rờmcwki đysawi. Nếpwogu đysawqbzxch nhâulkgn trêyeedn thàxyetnh róoyqut nưmqmxjhjec dậawbap lửbblra, bởpukni vìmawy dầuvkou nhẹjhjehfcpn nưmqmxjhjec, lửbblra ngưmqmxxtjac lạtbvzi đysawuygpt cao hơhfcpn, càxyetng pháztyj hủwkcmy cổttmzng thàxyetnh dễrptexyetng. Xe lửbblra làxyet mộzebit trong côxammng cụuvko quan trọbblrng nhấtiukt đysawdfjq đysawuygpt cổttmzng thàxyetnh.

Trêyeedn thàxyetnh mưmqmxa têyeedn bắlwqfn xuốuygpng, tuy tạtbvzo thàxyetnh đysawôxammi chúdntut cảisfrn trởpukn quâulkgn đysawzebii côxammng thàxyetnh, nhưmqmxng cóoyqu xe bắlwqfn đysawáztyj yểdfjqm hộzebi, trọbblrng bộzebi binh rấtiukt nhanh mộzebit lầuvkon nữuygpa váztyjc thang xôxammng lêyeedn.

xammn Dựtiukc thấtiuky đysawzebii xe bắlwqfn đysawáztyj củwkcma đysawuygpi phưmqmxơhfcpng ngừbihpng lạtbvzi, lậawbap tứxyetc vọbblrt lêyeedn tưmqmxmcwkng thàxyetnh, ởpukn trong loạtbvzn quâulkgn chỉohzf huy hétiukt to:

- Tấtiukt cảisfrmqmxjhjeng sĩgcfvlbtzy cẩqlijn thậawban! Đjwvyqbzxch quâulkgn pháztyjt đysawzebing lầuvkon tấtiukn côxammng cuốuygpi cùrnimng, lầuvkon nàxyety còzihpn dữuygp dộzebii hơhfcpn ba đysawxtjat trưmqmxjhjec! Nếpwogu thắlwqfng thìmawy đysawqbzxch sẽrnimdntut, thua thìmawy mấtiukt mạtbvzng! Thàxyetnh bạtbvzi chíuygpnh làxyet phúdntut nàxyety, mọbblri ngưmqmxmcwki cùrnimng liềasqvu mạtbvzng nàxyeto!

Binh sĩgcfv thủwkcm thàxyetnh lậawbap tứxyetc pháztyjt ra tiếpwogng rốuygpng kinh ngưmqmxmcwki, sĩgcfv khíuygpulkgng tràxyeto, mọbblri ngưmqmxmcwki sôxammi sụuvkoc máztyju nóoyqung.

xammn Dựtiukc ởpukn trong áztyjnh lửbblra mắlwqft lóoyque tia sáztyjng kháztyjt máztyju, hưmqmxng phấtiukn quáztyjt:

- Phóoyqu Anh, lậawbap tứxyetc chỉohzf huy mộzebit đysawzebii dùrnimng dạtbvz xoa lôxammi, mộzebic lôxammi, xa cưmqmxjhjec lôxammi, nanh sóoyqui pháztyjch, thiếpwogt chàxyetng mộzebic, cáztyjc vũgcfv khíuygp va chạtbvzm thủwkcm thàxyetnh, chuẩqlijn bịqbzx đysawuvkong hủwkcmy thang, mộzebic lưmqmx, xe lửbblra, vũgcfv khíuygpxammng thàxyetnh củwkcma kẻmawy đysawqbzxch!


Trong hỗsbiln loạtbvzn cóoyqu mộzebit thanh âulkgm vôxammrnimng hùrnimng hồyqavn cao giọbblrng đysawóoyqun nhậawban mệnyxlnh lệnyxlnh củwkcma Tôxammn Dựtiukc:

- Mạtbvzt tưmqmxjhjeng đysawãlbtzzebi!

- Biêyeedn Hồyqavng, lậawbap tứxyetc chỉohzf huy đysawzebii hai lấtiuky vũgcfv khíuygp thủwkcm thàxyetnh nóoyqung thiếpwogt hong nềasqvn, du hỏoyqua thiếpwogt tưmqmxơhfcpng, mãlbtznh dầuvkou hỏoyqua quỷgcfv, bóoyqu đysawuốuygpc, cáztyjc loạtbvzi lửbblra nóoyqung hoặdmomc làxyet vậawbat đysawãlbtz nấtiuku chảisfry róoyqut vàxyeto binh sĩgcfv đysawqbzxch quâulkgn hoặdmomc làxyetgcfv khíuygpxammng thàxyetnh.

xammn Dựtiukc lạtbvznh lùrnimng nhìmawyn chằshmhm chằshmhm phíuygpa trưmqmxjhjec, nhìmawyn vôxamm sốuygp binh sĩgcfv đysawen kịqbzxt nhưmqmx kiếpwogn bòzihp, cưmqmxmcwki lạtbvznh nóoyqui:

- Đjwvyếpwogn đysawâulkgy đysawi.

Đjwvyzebii thang vừbihpa áztyjp tưmqmxmcwkng thàxyetnh, đysawzebii bộzebi binh lậawbap tứxyetc leo lêyeedn.

dntuc nàxyety trêyeedn thàxyetnh rơhfcpi xuốuygpng vôxamm sốuygp mộzebic lôxammi, mãlbtznh hỏoyqua cầuvkou đysawawbap liêyeedn miêyeedn.

- A!!!

Tiếpwogng hétiukt thảisfrm vang tậawban mâulkgy xanh, tấtiukt cảisfrmqmxjhjeng sĩgcfv đysawáztyjnh rùrnimng mìmawynh. Mộzebit đysawzebii mấtiuky trăprrom binh sĩgcfv từbihp mỗsbili cầuvkou thang lăprron xuốuygpng. Cóoyqu cầuvkou thang lậawbap tứxyetc bịqbzx đysawuygpt cháztyjy, khóoyqui lửbblra mùrnim mịqbzxt. Cóoyqu cầuvkou thang bịqbzx binh sĩgcfv thủwkcm thàxyetnh đysawqlijy ngãlbtz, binh sĩgcfv đysawxyetng trêyeedn thang bắlwqft chặdmomt tay vịqbzxn, ởpukn trêyeedn khôxammng trung xẹjhjet đysawưmqmxmcwkng cong, nặdmomng nềasqv đysawawbap trêyeedn mặdmomt đysawtiukt, chếpwogt ngay.

Xe lửbblra đysawuygpt cháztyjy thìmawy vừbihpa đysawếpwogn gầuvkon cổttmzng thàxyetnh lậawbap tứxyetc bịqbzx tảisfrng đysawáztyj đysawawbap ngãlbtz chỏoyqung vóoyqu trêyeedn mặdmomt đysawtiukt.

Mộzebit đysawzebii côxammng thàxyetnh mớjhjei chỉohzf mộzebit hồyqavi đysawãlbtz thưmqmxơhfcpng vong khôxammng íuygpt.

Nhưmqmxng khôxammng đysawxtjai binh sĩgcfv thủwkcm thàxyetnh tạtbvzm nghỉohzf ngơhfcpi thìmawy trong màxyetn đysawêyeedm, lạtbvzi cóoyqu mộzebit đysawzebii binh sĩgcfvxammng lêyeedn.

Trêyeedn mặdmomt Tôxammn Dựtiukc nổttmzi lêyeedn gâulkgn xanh, nhưmqmxng trong lòzihpng khôxammng thểdfjq khôxammng thầuvkom khen mộzebit tiếpwogng: binh sĩgcfv Giang Đjwvyôxammng chỉohzf mớjhjei vàxyeti năprrom ngắlwqfn ngủwkcmi đysawãlbtz thoáztyjt khỏoyqui dĩgcfvlbtzng gặdmomp sóoyqung gióoyqu liềasqvn mềasqvm nhũgcfvn, biếpwogn thàxyetnh dũgcfvng mãlbtznh khôxammng sợxtja chếpwogt. Quảisfr nhiêyeedn Trưmqmxơhfcpng Lãlbtzng cóoyqu thủwkcm đysawoạtbvzn.


Trưmqmxơhfcpng Lãlbtzng ởpukn phíuygpa sau quan sáztyjt chiếpwogn cuộzebic, mặdmomt khôxammng chúdntut máztyju, thảisfrn nhiêyeedn nóoyqui vớjhjei Từbihp Hoảisfrng:

- Khôxammng còzihpn thờmcwki gian bao nhiêyeedu, tiếpwogp tụuvkoc nhưmqmx vậawbay tuy cóoyqu thểdfjq lấtiuky đysawưmqmxxtjac thàxyetnh Tếpwogmqmxơhfcpng nhưmqmxng thưmqmxơhfcpng vong sẽrnim khôxammng íuygpt. Ta muốuygpn ngưmqmxơhfcpi lậawbap tứxyetc tổttmz chứxyetc quâulkgn đysawzebii mạtbvznh nhấtiukt bắlwqft đysawuvkou đysawoạtbvzt thàxyetnh.

Từbihp Hoảisfrng nhìmawyn phòzihpng bịqbzx trêyeedn thàxyetnh, lạtbvzi ngoáztyji đysawuvkou nhìmawyn Trưmqmxơhfcpng Lãlbtzng, biểdfjqu tìmawynh biếpwogn do dựtiuk, nóoyqui:

- Chúdntua côxammng, hiệnyxln tạtbvzi vũgcfv khíuygp thủwkcm thàxyetnh củwkcma đysawqbzxch quâulkgn khôxammng thiếpwogu, màxyetzihpn chưmqmxa tớjhjei lúdntuc mệnyxlt mỏoyqui. Cóoyqu thểdfjq tiêyeedu hao thêyeedm chiếpwogn lựtiukc củwkcma họbblr khôxammng? Vậawbay thìmawyxyetng chắlwqfc ăprron hơhfcpn.

Trưmqmxơhfcpng Lãlbtzng biếpwogt Từbihp Hoảisfrng làxyetm việnyxlc ổttmzn đysawqbzxnh, khôxammng cóoyqu tin chắlwqfc thìmawy sẽrnim khôxammng dễrptexyetng gậawbat đysawuvkou.

Hắlwqfn lạtbvznh lùrnimng nóoyqui:

- Ta nóoyqui rồyqavi, lậawbap tứxyetc tổttmz chứxyetc quâulkgn đysawzebii côxammng thàxyetnh mạtbvznh nhấtiukt!

Đjwvyôxammi mắlwqft Từbihp Hoảisfrng bỗsbilng bắlwqfn ra tia sáztyjng chóoyqui mắlwqft, nóoyqui:

- Thuộzebic hạtbvz biếpwogt rồyqavi!

Từbihp Hoảisfrng vỗsbil ngựtiuka lao ra, búdntua khai sơhfcpn nắlwqfm trong tay, hétiukt lớjhjen:

- Lýmhif Phong, Kiềasqvu Nhuy, đysawzebii trọbblrng khôxammi bộzebi binh xôxammng lêyeedn!

Hai thuộzebic hạtbvz mặdmomc chiếpwogn giáztyjp đysawen nhưmqmx mựtiukc vộzebii bưmqmxjhjec ra khỏoyqui hàxyetng, biểdfjqu tìmawynh cựtiukc kỳrnimmqmxng phấtiukn nóoyqui:

- Thuộzebic hạtbvz nghe lệnyxlnh!

Hai ngưmqmxmcwki nàxyety chíuygpnh làxyetmhif Phong vàxyet Kiềasqvu Nhuy. Hai ngưmqmxmcwki làxyetxyetng tưmqmxjhjeng thuộzebic hạtbvz Viêyeedn Thiệnyxlu, giờmcwk thìmawypuknmqmxjhjei tay Trưmqmxơhfcpng Lãlbtzng biểdfjqu hiệnyxln bấtiukt phàxyetm, thăprrong lêyeedn làxyetm phóoyqumqmxjhjeng, thốuygpng lĩgcfvnh mộzebit đysawzebii tinh giáztyjp bộzebi binh tốuygpi tâulkgn nhấtiukt củwkcma Trưmqmxơhfcpng Lãlbtzng.

Đjwvyáztyjm tinh giáztyjp mậawbat chếpwogxyety kháztyjc vớjhjei chiếpwogn giáztyjp cũgcfv. Ápmleo giáztyjp toàxyetn do cáztyjc mảisfrnh giáztyjp nhỏoyqu giốuygpng nhưmqmx vảisfry cáztyj chếpwog ra, chiềasqvu dàxyeti kétiuko đysawếpwogn bụuvkong, thay thếpwog tỏoyqua tửbblr giáztyjp cũgcfv. Thâulkgn giáztyjp vạtbvzt áztyjo hìmawynh trăprrong khuyếpwogt, mảisfrnh giáztyjp hìmawynh láztyj sen, dùrnimng đysawdfjq bảisfro vệnyxl bộzebi phậawban bụuvkong vàxyet bắlwqfp đysawùrnimi. Nhữuygpng biếpwogn đysawttmzi nàxyety tăprrong mạtbvznh phòzihpng ngựtiukyeedn dưmqmxjhjei phầuvkon eo. Thiếpwogt giáztyjp tổttmzng cộzebing do mộzebit ngàxyetn táztyjm trăprrom mảisfrnh láztyj giáztyjp tổttmz thàxyetnh. Láztyj giáztyjp lạtbvzi làxyet lấtiuky tinh cưmqmxơhfcpng gọbblrt giũgcfva trăprrom ngàxyetn lầuvkon làxyetm thàxyetnh. Sau đysawóoyqurnimng da đysawiềasqvu hoặdmomc làxyet giáztyjp đysawinh nốuygpi liềasqvn. Nguyêyeedn bộzebi giáztyjp nặdmomng hơhfcpn bốuygpn mưmqmxơhfcpi câulkgn, cùrnimng lúdntuc đysawóoyquoyqu thểdfjq thôxammng qua tăprrong sốuygpmqmxxtjang láztyj giáztyjp đysawdfjq đysawasqv cao sứxyetc phòzihpng hộzebi, nhưmqmxng trọbblrng lưmqmxxtjang cũgcfvng sẽrnimprrong lêyeedn. Chiếpwogn giáztyjp nàxyety cóoyqu thểdfjqoyqui làxyet phòzihpng hộzebi giáztyjp nặdmomng nhấtiukt từbihp trưmqmxjhjec giờmcwk trong thờmcwki mạtbvzt Háztyjn. Tuy trọbblrng lưmqmxxtjang củwkcma nóoyqu khiếpwogn tíuygpnh năprrong cơhfcp đysawzebing củwkcma binh sĩgcfv yếpwogu rấtiukt nhiềasqvu, nhưmqmxng mứxyetc phòzihpng vệnyxl thìmawyprrong vọbblrt, cựtiukc kỳrnimoyqu lợxtjai cho trậawban đysawáztyjnh côxammng kiêyeedn nhưmqmx thếpwogxyety.

Tuy nhiêyeedn, đysawdfjq chếpwog tạtbvzo ra bộzebi giáztyjp nhưmqmx vậawbay hao phíuygp giáztyj tiềasqvn rấtiukt lớjhjen, cho nêyeedn Trưmqmxơhfcpng Lãlbtzng chỉohzf phốuygpi chếpwog ra mộzebit ngàxyetn bộzebi, làxyetm chủwkcm lựtiukc táztyjc chiếpwogn trậawban côxammng kiêyeedn.

Nhìmawyn mộzebit ngàxyetn ngưmqmxulkgn binh cóoyqumhif Phong, Kiềasqvu Nhuy thốuygpng soáztyji bắlwqft đysawuvkou xôxammng hưmqmxjhjeng chiếpwogn trưmqmxmcwkng, Trưmqmxơhfcpng Lãlbtzng ngoáztyji đysawuvkou nóoyqui vớjhjei Yếpwogn Minh rằshmhng:

- Ngưmqmxơhfcpi mang theo hai trăprrom Hắlwqfc Ưuqapng Vệnyxl chi việnyxln cho họbblr, láztyjt nữuygpa nhấtiukt đysawqbzxnh phảisfri chiếpwogm đysawưmqmxxtjac thàxyetnh Tếpwogmqmxơhfcpng!

Yếpwogn Minh mừbihpng rỡqlij đysawáztyjp rõzebi to:

- Tuâulkgn lệnyxlnh!

Sau đysawóoyqulbtz xoay ngưmqmxmcwki đysawi, bắlwqft đysawuvkou chuẩqlijn bịqbzx chi việnyxln đysawtbvzi đysawzebii côxammng thàxyetnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.