Phong Lưu Tam Quốc

Chương 264 : Tế Dương rực lửa(thượng)

    trước sau   
Doanh trưtoolgnzgng trong quâesson, Trưtoolơrdslng Lãwgftng tụifdx tậnslwp mấvhtty tay thuộmjclc hạzhpa cốewlpt cázhpan tổpozq chứlnbcc cuộmjclc họvvdvp.

Trưtoolơrdslng Lãwgftng ngồayzni trêovetn ghếbtro chủewlp soázhpai, trưtoolgnzgc mặnssxt bàtooly cázhpai bàtooln vuôcrnvng vứlnbcc bốewlpn gówajac. Sázhpach vởvhttovetn trêovetn sớgnzgm bịnssx di chuyểvhttn đnqdci, chỉqpgj đnqdcvhtt lạzhpai mộmjclt tấvhttm bảmjcln đnqdcayzn.

Mấvhtty vịnssxtoolu thầvhqvn đnqdccsiuu tiếbtron tớgnzgi, yêovetn tĩdewjnh chờkuri Trưtoolơrdslng Lãwgftng mởvhtt miệurkeng.

Trưtoolơrdslng Lãwgftng sắafvvc mặnssxt khówaja xem, âessom trầvhqvm lêovetn tiếbtrong:

- Đgbfblqkzt trưtoolgnzgc quâesson ta liêovetn tụifdxc ba lầvhqvn côcrnvng thàtoolnh thấvhttt bạzhpai, chẳznotng nhữajncng sĩdewj khíovet bịnssx đnqdcèzslp élnbcp, còdmbwn cówaja binh sĩdewj than phiềcsiun. Việurkec nàtooly còdmbwn dễbrge xửlydznslw, ta chỉqpgj lo lắafvvng làtool cứlnbc tiếbtrop tụifdxc thếbtrotooly sẽtpnf khiếbtron quâesson ta rơrdsli vàtoolo thếbtro bịnssx đnqdcmjclng trong toàtooln cuộmjclc chiếbtron.

Đgbfbiềcsiun Phong lấvhtty làtoolm lạzhpa hỏmzxmi:


- Việurkec nàtooly nówajai đnqdcếbtron cũsmgmng kỳxygd, khôcrnvng lẽtpnfcrnvn Dựmjclc thậnslwt sựmjcl muốewlpn dùmzxmng chưtoola tớgnzgi mộmjclt vạzhpan binh sĩdewj chặnssxn đnqdczhpai quâesson củewlpa chúxygda côcrnvng ưtool?

- Đgbfbiềcsiuu nàtooly tuyệurket đnqdcewlpi khôcrnvng thểvhtttoolo!

Trưtoolơrdslng Lãwgftng dứlnbct khoázhpat phảmjcln bázhpac.

- Cho dùmzxmcrnvn Dựmjclc cówaja lợlqkzi hạzhpai đnqdcếbtron đnqdcâessou, khôcrnvng thểvhtt chỉqpgj dựmjcla vàtoolo mấvhtty ngàtooln binh sĩdewj, khôcrnvng thểvhtt chặnssxn đnqdczhpai quâesson chúxygda côcrnvng ra bêovetn ngoàtooli Nhữajnc Nam quậnslwn. Trừbnqr phi gãwgft thậnslwt sựmjcl cházhpan sốewlpng.

Đgbfbiềcsiun Phong nówajai:

- Nhưtoolng vấvhttn đnqdccsiutoolcrnvn Dựmjclc khôcrnvng phảmjcli têovetn ngốewlpc! Gãwgft khôcrnvng thểvhtttoolo thậnslwt sựmjcl muốewlpn tạzhpai đnqdcâessoy liềcsiuu mìsmgmnh chiếbtron đnqdcvhttu.

- Cho nêovetn nówajai Tôcrnvn Dựmjclc dốewlpc hếbtrot sứlnbcc tửlydz thủewlp chắafvvc chắafvvn cówajaayznn ýnslwsmgm đnqdcówajatool chúxygdng ta khôcrnvng đnqdczhpan ra đnqdcưtoollqkzc. Làtool đnqdcang kélnbco dàtooli thờkurii gian chờkuri việurken quâesson tớgnzgi, hay làtoolwaja âessom mưtoolu gìsmgm?

Đgbfbiềcsiun Phong nhưtooltool hiểvhttu ra đnqdciềcsiuu gìsmgm, sau đnqdcówaja tiếbtrop tụifdxc vắafvvt ówajac lẩayznm bẩayznm.

Trưtoolơrdslng Lãwgftng nhưtooltool đnqdcưtoollqkzc gợlqkzi ýnslw, nhìsmgmn chằnssxm chằnssxm bảmjcln đnqdcayzn, suy tưtoolwajai:

- Chờkuri đnqdclqkzi việurken quâesson, hìsmgmnh nhưtool khôcrnvng khảmjclpmqtng lắafvvm. Tôcrnvn Sázhpach khôcrnvng to gan đnqdcếbtron mứlnbcc muốewlpn tạzhpai đnqdcâessoy cùmzxmng chúxygdng ta phâesson cao thấvhttp. Theo ta thấvhtty thìsmgm rấvhttt cówaja thểvhtttool muốewlpn ởvhtt đnqdcâessoy níovetu giữajnc chúxygdng ta mấvhtty ngàtooly, cốewlp gắafvvng cho quâesson đnqdcmjcli Tôcrnvn Sázhpach ởvhtt hậnslwu phưtoolơrdslng cówaja đnqdcewlp thờkurii gian tiêovetu diệurket đnqdcmjcli quâesson Cao Thuậnslwn. Cázhpai nàtooly cówaja khảmjclpmqtng rấvhttt lớgnzgn.

Đgbfbiềcsiun Phong gậnslwt đnqdcvhqvu nówajai:

- Rấvhttt cówaja thểvhtt. Nêovetn biếbtrot rằnssxng quâesson Cao Thuậnslwn từbnqrtoolkurii ngàtooly trưtoolgnzgc đnqdcãwgft ra khỏmzxmi trấvhttn Dưtoolơrdslng Tuyềcsiun, men theo thàtoolnh Phúxygd Ba tiếbtron vềcsiuesson Tházhpai.

Quázhpach Gia gậnslwt đnqdcvhqvu, chỉqpgjtoolo đnqdciểvhttm đnqdcmzxm trêovetn bảmjcln đnqdcayzn, trầvhqvm giọvvdvng nówajai:


- Đgbfbzhpai quâesson củewlpa chúxygda côcrnvng đnqdcang vâessoy côcrnvng tạzhpai Tếbtrotoolơrdslng huyệurken, nơrdsli đnqdcówajatoolgnzgng trázhpai ngoàtooli trăpmqtm dặnssxm cówaja thàtoolnh Tâesson Dưtoolơrdslng. Binh lựmjclc nơrdsli nàtooly tạzhpam thờkurii khôcrnvng rõnxgt. Trăpmqtm dặnssxm bêovetn phảmjcli cówaja Phiêovetn huyệurken, theo tházhpam tửlydzzhpao lạzhpai thìsmgmwaja dấvhttu vếbtrot rấvhttt nhiềcsiuu binh mãwgft. Nơrdsli đnqdcâessoy vừbnqra lúxygdc thàtoolnh đnqdcnssxa hìsmgmnh tam giázhpac cùmzxmng Tâesson Tházhpai, thàtoolnh Tếbtrotoolơrdslng nếbtrou thậnslwt sựmjclwaja binh mãwgft vậnslwy cówaja thểvhtt lậnslwp tứlnbcc chi tiệurken hai thàtoolnh Tếbtrotoolơrdslng, Tâesson Tházhpai, đnqdczhpat đnqdcếbtron mụifdxc đnqdcíovetch chiếbtron lưtoollqkzc.

Trìsmgmnh Dụifdxc cảmjclm tházhpan kêovetu lêovetn:

- Tìsmgmnh huốewlpng thậnslwt làtool phứlnbcc tạzhpap.

Đgbfbiềcsiun Phong dứlnbct khoázhpat nówajai:

- Mặnssxc kệurke thếbtrotoolo, quâesson ta phảmjcli trong thờkurii gian khắafvvn nhấvhttt lấvhtty đnqdcưtoollqkzc thàtoolnh Tếbtrotoolơrdslng, tiếbtrop theo lậnslwp tứlnbcc tiếbtron quâesson Phiêovetn huyệurken.

Trìsmgmnh Dụifdxc gậnslwt gùmzxm:

- Khôcrnvng sai, chúxygda côcrnvng còdmbwn phảmjcli sai ngưtoolkurii tớgnzgi chỗtsan Cao Thuậnslwn, ra lệurkenh đnqdczhpai quâesson củewlpa gãwgft nhanh chówajang nhanh chówajang chiếbtrom đnqdcưtoollqkzc Tâesson Tházhpai, ázhpap sázhpat Phiêovetn huyệurken.

xygdc nàtooly Quázhpach Gia cówaja chúxygdt lo âessou nówajai:

- Bâessoy giờkuri chỉqpgj sợlqkz đnqdcmjcli quâesson Cao Thuậnslwn khôcrnvng cówaja khảmjclpmqtng lấvhtty đnqdcưtoollqkzc Tâesson Tházhpai. Đgbfbnssxch quâesson tạzhpai đnqdcâessoy muốewlpn níovetu giữajnc quâesson ta, mụifdxc đnqdcíovetch đnqdcãwgft quázhpanxgttoolng rồayzni. Cówaja lẽtpnf binh mãwgft Phiêovetn huyệurken sớgnzgm trốewlpng rỗtsanng, hếbtrot sứlnbcc cùmzxmng thủewlp quâesson Tâesson Tházhpai bao vâessoy quâesson đnqdcmjcli Cao Thuậnslwn.

Trưtoolơrdslng Lãwgftng chấvhttn kinh nówajai:

- Rấvhttt cówaja thểvhtt! Cao Thuậnslwn gặnssxp nguy rồayzni!

Quázhpach Gia cưtoolkurii nówajai:

- Chúxygda côcrnvng quázhpa lo rồayzni. Cao Thuậnslwn làtool danh tưtoolgnzgng đnqdcưtoolơrdslng thờkurii, sao cówaja thểvhtt thua dễbrgetoolng nhưtool vậnslwy?


Đgbfbiềcsiun Phong lắafvvc đnqdcvhqvu nówajai:

- Cówaja mộmjclt đnqdciềcsiuu thuộmjclc hạzhpa khôcrnvng rõnxgt lắafvvm. Thàtoolnh Tếbtrotoolơrdslng sớgnzgm muộmjcln gìsmgm sẽtpnf diệurket vong, cho dùmzxmcrnvn Sázhpach vìsmgmewlpng hộmjcldewj khíovetsmgmng khôcrnvng nêovetn đnqdcayzny đnqdcurke đnqdcurke củewlpa mìsmgmnh lêovetn tiềcsiun tuyếbtron chứlnbc. Dưtoolgnzgi tay gãwgftwaja khôcrnvng íovett danh tưtoolgnzgng, mộmjclt khi mấvhttt thàtoolnh, Tôcrnvn Dựmjclc rấvhttt cówaja thểvhtt sẽtpnf bịnssx giếbtrot, gãwgft nhẫlydzn tâessom đnqdcếbtron thếbtro sao? Hay làtooldmbwn đnqdcvhtt lạzhpai tuyệurket chiêovetu gìsmgm kházhpac?

Trưtoolơrdslng Lãwgftng cưtoolkurii lạzhpanh nówajai:

- Phùmzxm Hạzhpao cówaja đnqdciềcsiuu khôcrnvng biếbtrot rồayzni. Đgbfbayznn rằnssxng khi Tôcrnvn Kiêovetn chếbtrot, Tôcrnvn Sázhpach vàtoolcrnvn Dựmjclc vìsmgm tranh đnqdcoạzhpat đnqdcnssxa vịnssx kếbtro thừbnqra màtool bấvhttt hòdmbwa. Lúxygdc nàtooly Tôcrnvn Sázhpach sai Tôcrnvn Dựmjclc tửlydz thủewlp, mưtoollqkzn tầvhqvng quan hệurke đnqdcówaja chẳznotng nhữajncng cówaja thểvhtt khíovetch lệurke binh sĩdewj tửlydz chiếbtron, chậnslwm lạzhpai bưtoolgnzgc châesson tâessoy tiếbtron củewlpa quâesson ta, còdmbwn mưtoollqkzn tay ta giếbtrot chếbtrot Tôcrnvn Dựmjclc, trừbnqr đnqdci cázhpai gai. Lấvhtty bảmjcln lĩdewjnh củewlpa Tôcrnvn Sázhpach, khôcrnvng thểvhtttoolo khôcrnvng tíovetnh ra chỉqpgj bằnssxng mấvhtty ngàtooln ngưtoolkurii hy vọvvdvng chặnssxn đnqdcưtoollqkzc quâesson ta sao?

Trìsmgmnh Dụifdxc nhưtoolgnzgng màtooly tứlnbcc giậnslwn nówajai:

- Nếbtrou đnqdcúxygdng nhưtool chúxygda côcrnvng nówajai thìsmgmcrnvn Sázhpach vứlnbct bỏmzxmsmgmnh thâesson khôcrnvng thèzslpm đnqdcvhtt ýnslw, mộmjclt hòdmbwn đnqdcázhpalnbcm hai chim, thậnslwt làtool đnqdcázhpang hậnslwn!

Đgbfbiềcsiun Phong lắafvvc đnqdcvhqvu, nówajai:

- Đgbfbâessoy khôcrnvng phảmjcli việurkec hiệurken tạzhpai chúxygdng ta nêovetn quan tâessom. Mặnssxc kệurke đnqdcewlpi phưtoolơrdslng cówaja ázhpam chiêovetu gìsmgm, hiệurken tạzhpai gấvhttp nhấvhttt làtool chúxygda côcrnvng phảmjcli lấvhtty đnqdcưtoollqkzc thàtoolnh Tếbtrotoolơrdslng.

Quázhpach Gia nhìsmgmn bảmjcln đnqdcayzn, ngẩayznng đnqdcvhqvu lêovetn, ázhpanh mắafvvt cựmjclc kỳxygdsmgmnh tĩdewjnh nówajai:

- Chúxygda côcrnvng, hôcrnvm nay nếbtrou cówaja thểvhtt lấvhtty đnqdcưtoollqkzc thàtoolnh Tếbtrotoolơrdslng thìsmgmdmbwn cówaja mộmjclt íovett thờkurii gian giảmjclm xówajac. Đgbfbếbtron lúxygdc đnqdczhpai quâesson mộmjclt đnqdcưtoolkuring ùmzxma vềcsiu Bồayzn huyệurken, mộmjclt đnqdcưtoolkuring pházhpai ngưtoolkurii chi việurken Cao Thuậnslwn, hai quâesson liêovetn kếbtrot vớgnzgi nhau.

Trưtoolơrdslng Lãwgftng gậnslwt đnqdcvhqvu, đnqdclnbcng thẳznotng dậnslwy, đnqdcôcrnvi mắafvvt lówajae tia sázhpang khiếbtron khôcrnvng ai dázhpam phảmjcln kházhpang, uy hiếbtrop bốewlpn phưtoolơrdslng, trầvhqvm giọvvdvng nówajai:

- Tốewlpt lắafvvm, truyềcsiun lệurkenh chúxygdng tưtoolgnzgng sĩdewj, tốewlpi nay canh ba, toàtooln quâesson xuấvhttt đnqdcmjclng! Chuẩayznn bịnssx thang, xe đnqdcifdxng, còdmbwn cówaja xe lửlydza, cázhpac loạzhpai vũsmgm khíovetcrnvng thàtoolnh, ta phảmjcli đnqdcíovetch thâesson đnqdcewlpc trậnslwn!

Mọvvdvi ngưtoolkurii cùmzxmng chắafvvp tay vang dộmjcli đnqdcázhpap:

- Tuâesson mệurkenh!

toolo lúxygdc canh ba, trăpmqtng sázhpang trong vắafvvt, ázhpanh sao lấvhttp lázhpanh.

toolgnzgi châesson thàtoolnh Tếbtrotoolơrdslng ngọvvdvn lửlydza hừbnqrng hựmjclc chiếbtrou mấvhtty chụifdxc thưtoolgnzgc bêovetn ngoàtooli thàtoolnh sázhpang ngờkurii.

Trêovetn thàtoolnh cắafvvm đnqdcvhqvy cờkuri hiệurkeu cázhpac màtoolu, ởvhtt trong bówajang đnqdcêovetm đnqdcówajan giówaja tung bay.

Từbnqrng đnqdcmjcli binh sĩdewj cựmjclc kỳxygd nghiêovetm túxygdc đnqdci tớgnzgi đnqdci lui tuầvhqvn tra trêovetn thàtoolnh.

Bỗtsanng nhiêovetn, mộmjclt tiếbtrong kèzslpn lanh lảmjclnh nhưtool tiếbtrong sấvhttm mùmzxma xuâesson nổpozq tung trêovetn khôcrnvng trung. Thanh âessom đnqdcovetn cuồayznng gàtoolo thélnbct, vang vọvvdvng mỗtsani gówajac thàtoolnh Tếbtrotoolơrdslng. Tựmjcla nhưtoolwajai tru trong đnqdcêovetm trăpmqtng tròdmbwn, thêovettoolơrdslng, kinh ngưtoolkurii.

Phưtoolơrdslng xa trờkurii đnqdcêovetm yêovetn tĩdewjnh bỗtsanng nhưtool nồayzni chảmjclo nówajang nổpozq tung, sôcrnvi tràtoolo.

mzxmng vớgnzgi tiếbtrong kèzslpn tấvhttn côcrnvng thổpozqi lêovetn, tiếbtrong trốewlpng thùmzxmng thùmzxmng, tiếbtrong la vang vọvvdvng, tiếbtrong hòdmbwlnbct vôcrnvmzxmng vôcrnv tậnslwn từbnqr bốewlpn phưtoolơrdslng tázhpam hưtoolgnzgng bao vâessoy lạzhpai, nhưtooltool thủewlpy triềcsiuu lêovetn xuốewlpng khôcrnvng ngừbnqrng.

Coi nhưtooltool binh sĩdewj tinh nhuệurke sốewlpng sówajat sau mấvhtty ngàtooly sinh tửlydz đnqdczhpai chiếbtron thủewlp thàtoolnh cũsmgmng trong chớgnzgp mắafvvt bịnssxmzxm ngâessoy ngẩayznn.

Ngoàtooli cửlydza thàtoolnh bỗtsanng đnqdcewlpt sázhpang vôcrnv sốewlp ngọvvdvn đnqdcuốewlpc, từbnqr trêovetn thàtoolnh nhìsmgmn lạzhpai chi chíovett ázhpanh lửlydza, toàtooln bộmjcl di chuyểvhttn tiếbtron lêovetn, hiểvhttn nhiêovetn sốewlp ngưtoolkurii rấvhttt làtool nhiềcsiuu. Trưtoolơrdslng Lãwgftng xung phong tiềcsiun tuyếbtron, tổpozqng đnqdcewlpc trậnslwn chiếbtron quyếbtrot đnqdcnssxnh nàtooly. Dưtoolơrdslng Dung, Triệurkeu Vũsmgmvhtt hai bêovetn Trưtoolơrdslng Lãwgftng. Từbnqr Hoảmjclng, Triệurkeu Vâesson, Đgbfbiểvhttn Vi, Tházhpai Sửlydz Từbnqr, bốewlpn hổpozqtoolgnzgng bázhpam sázhpat bảmjclo vệurke Trưtoolơrdslng Lãwgftng. Sau lưtoolng hắafvvn làtoolpmqtm trăpmqtm thuộmjclc hạzhpa Hắafvvc Ưnxgtng Vệurke chờkuri xuấvhttt pházhpat.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.