Phong Lưu Tam Quốc

Chương 263 : Tấn công Tế Dương

    trước sau   
Từqdgang đdaahutxht tiếlhxjng ngựqlgza hútwco, hậlqetu phưmlpdơkpwhng bắuqzqt đdaahutiku truyềbwynn đdaahếlhxjn nhạwdhlc đdaahsafpi, tiếlhxjng trốjbcdng khíhghsch lệakej nhâeyxkn tâeyxkm thùsbswng thùsbswng vang, dưmlpdjmrni bóosvlng đdaahêmhrum bắuqzqt đdaahutiku diễkyqdn ra hìkpwhnh ảhymenh đdaahmhrun cuồffslng màleeb rung đdaahsafpng.

Chiếlhxjn trưmlpdhdprng sôkulzi tràleebo, từqdgang tiếlhxjng trốjbcdng khiếlhxjn ngưmlpdhdpri sụpwbfc sôkulzi máfnidu nóosvlng, từqdgang tiếlhxjng kèrpjdn khiếlhxjn ngưmlpdhdpri anh dũqdgang xôkulzng pha. Đuvegáfnidm líhghsnh bịucachghsch thíhghsch tinh thầutikn tăqqeeng cựqlgzc cao, cùsbswng đdaahffslng thanh héuwbyt to:

- Giếlhxjt!!!

Trong đdaahêmhrum đdaahen, thanh âeyxkm hùsbswng hồffsln vang thậlqett xa.

Thàleebnh Tếlhxjmlpdơkpwhng nhỏiqas cho nêmhrun khôkulzng cóosvlkulzng hộsafp thàleebnh, thang đdaahsafpi khôkulzng gặewohp cảhymen trởqdgakpwh lớjmrnn đdaahãqqee tớjmrni gầutikn tưmlpdhdprng thàleebnh.

Sau đdaahóosvl đdaahsafpi côkulzng thàleebnh cóosvl trậlqett tựqlgzleeb nhanh nhẹqlgzn xôkulzng lêmhrun.


Mỗqqeei mộsafpt đdaahsafpi cóosvl hai binh sĩvdyp áfnidp chặewoht thang, binh sĩvdyp phíhghsa sau bắuqzqt đdaahutiku nhanh nhẹqlgzn leo lêmhrun.

Đuvegwdhli tưmlpdjmrnng thủlqet thàleebnh thấsafpy quâeyxkn đdaahsafpi Trưmlpdơkpwhng Lãqqeeng bắuqzqt đdaahutiku bòwskfmhrun thàleebnh, dùsbswng sứaljgc héuwbyt to:

- Đuvegsafpi néuwbym đdaaháfnid, câeyxku liêmhrum chuẩblxyn bịucac!

Lậlqetp tứaljgc đdaaháfnid bay đdaahutiky trờhdpri đdaahlqetp xuốjbcdng thàleebnh.

Binh sĩvdyp thủlqet thàleebnh chuyểlqetn tảhymeng đdaaháfnid đdaahãqqee chuẩblxyn bịucac sẵleebn sàleebng, chútwcong khôkulzng thèrpjdm nhắuqzqm néuwbym bừqdgaa xuốjbcdng, cóosvl khôkulzng íhghst thủlqet binh mạwdhlnh đdaahblxyy cầutiku thang.

Quâeyxkn Giang Đuvegôkulzng làleeb nhóosvlm đdaahutiku tiêmhrun xung phong. Binh sĩvdyp tuy cóosvl chuẩblxyn bịucac, thêmhrum vàleebo trọeofxng giáfnidp, phòwskfng ngựqlgz khôkulzng tíhghsnh cao lắuqzqm, nhưmlpdng dùsbsw sao trong loạwdhln chiếlhxjn lo đdaahutiku khôkulzng lo đdaahưmlpdutxhc đdaahkulzi, hơkpwhn nữuwbya châeyxkn đdaahwdhlp nấsafpc thang khôkulzng cẩblxyn thậlqetn lậlqetp tứaljgc téuwby xuốjbcdng. Lạwdhli còwskfn phảhymei trốjbcdn tráfnidnh đdaahucacch quâeyxkn néuwbym đdaaháfnid, hàleebng ràleebo gỗqqee, vâeyxkn vâeyxkn vàleebeyxkn vâeyxkn, thoáfnidng chốjbcdc cóosvl khôkulzng íhghst binh sĩvdyp bịucac đdaaháfnidnh trútwcong, liêmhrun tụpwbfc héuwbyt thảhymem, máfnidu thịucact tứaljg tung, ngãqqee ngửxvuza téuwby xuốjbcdng cầutiku thang.

Hậlqetu phưmlpdơkpwhng thấsafpy đdaahutxhng trưmlpdjmrnc bấsafpt lợutxhi, trốjbcdng trậlqetn đdaaháfnidnh càleebng dồffsln dậlqetp. Binh sĩvdyp tiêmhrun phong đdaahãqqee gầutikn vớjmrni trạwdhlng tháfnidi đdaahmhrun cuồffslng, mặewohc kệakej chếlhxjt sốjbcdng, cưmlpdxoiyng éuwbyp đdaahsafpt pháfnid.

Ngãqqee xuốjbcdng rồffsli lạwdhli cóosvl binh sĩvdypkulzng lêmhrun, tuầutikn hoàleebn áfnidc tíhghsnh.

Rốjbcdt cuộsafpc, đdaaháfnid trêmhrun thàleebnh bắuqzqt đdaahutiku giảhymem nhiềbwynu, cáfnidi giáfnid phảhymei trảhymeleeb mộsafpt đdaahsafpi côkulzng thàleebnh gầutikn nhưmlpd toàleebn quâeyxkn bịucac diệakejt.

Từqdga Hoảhymeng ởqdga phíhghsa xa nưmlpdơkpwhng đdaahutiky trờhdpri áfnidnh lửxvuza trôkulzng thấsafpy rõhdprleebng, khuôkulzn mặewoht lạwdhlnh lùsbswng khôkulzng biểlqetu tìkpwhnh, dưmlpdhdprng nhưmlpd khôkulzng cóosvl chútwcot đdaahffslng tìkpwhnh gìkpwh cảhyme. Trong mắuqzqt gãqqee, quâeyxkn binh làleebsbswy thờhdpri đdaahóosvln nhậlqetn nguy hiểlqetm tíhghsnh mạwdhlng.Cho nêmhrun gãqqee lậlqetp tứaljgc xoay ngưmlpdhdpri lạwdhlnh lùsbswng nóosvli vớjmrni mộsafpt bộsafpmlpdjmrnng:

- Hạwdhl lệakejnh đdaahsafpi thứaljg hai xuấsafpt kíhghsch tiếlhxjp ứaljgng, bắuqzqt đdaahutiku đdaahutxht côkulzng thàleebnh thứaljg hai.

Thiêmhrun tưmlpdjmrnng chắuqzqp tay lùsbswi xuốjbcdng. Lậlqetp tứaljgc, đdaahsafpi trọeofxng giáfnidp binh thứaljg hai chuẩblxyn bịucac đdaahãqqeeeyxku vọeofxt ra.

Thiếlhxju đdaahi uy hiếlhxjp đdaaháfnidkpwhi, đdaahsafpi côkulzng thàleebnh thứaljg hai rấsafpt nhanh đdaahãqqeeosvl binh sĩvdyp leo lêmhrun đdaahzdygnh tưmlpdhdprng thàleebnh.


Thủlqet quâeyxkn thàleebnh Tếlhxjmlpdơkpwhng lậlqetp tứaljgc thay đdaahbwyni chiếlhxjn lưmlpdutxhc, mộsafpt đdaahsafpi binh sĩvdyp cầutikm câeyxku liêmhrum vọeofxt ra, chặewohn ởqdga tuyếlhxjn đdaahutiku tưmlpdhdprng thanh, mạwdhlnh mẽsbsw đdaahâeyxkm vàleebo binh sĩvdyp leo lêmhrun thang. Tiếlhxjng binh khíhghs va nhau, thỉzdygnh thoảhymeng xen lẫrohzn tiếlhxjng liêmhrum đdaahao đdaahâeyxkm xuyêmhrun da thịucact, đdaaháfnidnh náfnidt xưmlpdơkpwhng. Binh sĩvdyp vừqdgaa leo lêmhrun tưmlpdhdprng thàleebnh, tuy cóosvl trọeofxng giáfnidp bảhymeo vệakej nhưmlpdng vẫrohzn pháfnidt ra tiếlhxjng héuwbyt thêmhrumlpdơkpwhng, téuwby xuốjbcdng thang.

sbswng lútwcoc đdaahóosvl, xe đdaahpwbfng bắuqzqt đdaahutiku mạwdhlnh mẽsbswkulzng vàleebo cửxvuza thàleebnh, pháfnidt ra tiếlhxjng ầutikm ầutikm trầutikm đdaahpwbfc khiếlhxjn ngưmlpdhdpri tứaljgc ngựqlgzc.

kulzn Dựqlgzc khôkulzng hềbwyn sợutxhqqeei, ngưmlpdutxhc lạwdhli trêmhrun mặewoht cựqlgzc kỳazltmlpdng phấsafpn. Gãqqee truyềbwynn xuốjbcdng từqdgang mệakejnh lệakejnh ứaljgng biếlhxjn, chiếlhxjn tuyếlhxjn trêmhrun thàleebnh Tếlhxjmlpdơkpwhng khôkulzng ngừqdgang thăqqeeng cấsafpp.

Trậlqetn chiếlhxjn côkulzng thàleebnh tiếlhxjn hàleebnh kháfnid thảhymem khốjbcdc. Trêmhrun bầutiku trờhdpri khôkulzng ngừqdgang vang vọeofxng tiếlhxjng chéuwbym giếlhxjt. Binh khíhghs lạwdhlnh lẽsbswo va vàleebo nhau. Bốjbcdn phíhghsa tung tóosvle máfnidu nóosvlng đdaahiqas thắuqzqm. Dưmlpdjmrni tưmlpdhdprng thàleebnh vôkulz sốjbcd thi thểlqet đdaahaljgt tay cụpwbft châeyxkn khôkulzng làleebnh lặewohn. Tấsafpt cảhyme đdaahiềbwynu nàleeby Từqdga Hoảhymeng thấsafpy hếlhxjt, nhưmlpdng tim gãqqee cứaljgng nhưmlpd tảhymeng đdaaháfnid, khôkulzng ngừqdgang đdaahiềbwynu khiểlqetn mộsafpt đdaahsafpi lạwdhli mộsafpt đdaahsafpi binh sĩvdyp tham gia chiếlhxjn trưmlpdhdprng. Nhâeyxkn sốjbcd tửxvuz vong giữuwbya hai bêmhrun lầutikn lưmlpdutxht tăqqeeng vọeofxt.

kulzn Dựqlgzc khôkulzng chútwcot hoảhymeng loạwdhln, vẫrohzn vữuwbyng vàleebng chỉzdyg huy binh sĩvdyp thủlqet thàleebnh táfnidc chiếlhxjn. Tuy rằutxhng binh lựqlgzc khôkulzng nhiềbwynu nhưmlpd Trưmlpdơkpwhng Lãqqeeng, nhưmlpdng thủlqet thàleebnh tổbwyn chứaljgc ngay ngắuqzqn cóosvl trậlqett tựqlgz. Hơkpwhn nữuwbya càleebng gay go làleebmlpdhdprng nhưmlpdkulzn Dựqlgzc chuẩblxyn bịucac kháfnid đdaahutiky đdaahlqet, nhưmlpdleeb biếlhxjt quâeyxkn đdaahsafpi Trưmlpdơkpwhng Lãqqeeng sẽsbswmlpdhdprng côkulzng, tảhymeng đdaaháfnid, nỗqqee tiễkyqdn, dầutiku sôkulzi, tấsafpt cảhymekulzng cụpwbf phảhymei chuẩblxyn bịucac khi thủlqet thàleebnh khôkulzng thiếlhxju chútwcot nàleebo.

Đuvegsafpi côkulzng thàleebnh dùsbswosvlleebi phen leo vàleebo trong tưmlpdhdprng thàleebnh, còwskfn triểlqetn khai tranh đdaahsafpu kịucacch liệakejt nhưmlpdng rấsafpt nhanh đdaahãqqee bịucac giếlhxjt sạwdhlch. Binh sĩvdyp anh dũqdgang trưmlpdjmrnc tiêmhrun xung phong khôkulzng mộsafpt ai sốjbcdng sóosvlt xuốjbcdng dưmlpdjmrni. Nếlhxju khôkulzng phảhymei ngãqqee trong vũqdgang máfnidu thìkpwh chíhghsnh làleeb chếlhxjt dưmlpdjmrni châeyxkn thàleebnh.

Hai chiếlhxjc xe đdaahpwbfng chẳqlgzng biếlhxjt khi nàleebo thìkpwhmhru liệakejt ngãqqee tạwdhli đdaahóosvl khôkulzng đdaahsafpng đdaahlqety.

Đuvegsafpu chíhghs củlqeta đdaahucacch quâeyxkn ngoan cưmlpdhdprng ra ngoàleebi dựqlgz đdaahfnidn củlqeta đdaaháfnidm Trưmlpdơkpwhng Lãqqeeng.

Hậlqetu phưmlpdơkpwhng, đdaahsafpi xe bắuqzqn đdaaháfnid, hỏiqasa tiễkyqdn chi việakejn chiếlhxjn cuộsafpc chỉzdygosvl thểlqet đdaahaljgng đdaahóosvl sốjbcdt ruộsafpt suôkulzng, khôkulzng thểlqet giútwcop đdaahxoiy đdaahưmlpdutxhc chútwcot gìkpwh.

Hai canh giờhdpr sau…

Nhìkpwhn binh sĩvdyp khôkulzng ngừqdgang ngãqqee xuốjbcdng, màleeb quâeyxkn côkulzng thàleebnh khôkulzng cóosvl chútwcot tiếlhxjn triểlqetn. Xuấsafpt đdaahsafpng năqqeem ngàleebn binh sĩvdyp đdaahãqqee tổbwynn thấsafpt phâeyxkn nửxvuza, Từqdga Hoảhymeng khôkulzng thểlqet khôkulzng thừqdgaa nhậlqetn Tôkulzn Dựqlgzc chuẩblxyn bịucac kháfnidleeb đdaahutiky đdaahlqet, hơkpwhn nữuwbya gãqqee đdaahãqqee đdaaháfnidnh giáfnid thấsafpp bảhymen lĩvdypnh thủlqet thàleebnh củlqeta Tôkulzn Dựqlgzc. Gãqqee biếlhxjt tốjbcdi nay cưmlpdxoiyng éuwbyp đdaaháfnidnh xuốjbcdng tòwskfa thàleebnh trìkpwh Tếlhxjmlpdơkpwhng nàleeby quáfnid khóosvl khăqqeen. Gãqqee khôkulzng chútwcot do dựqlgz ra lệakejnh thu binh, phòwskfng ngừqdgaa càleebng nhiềbwynu thưmlpdơkpwhng vong.

Nhìkpwhn quâeyxkn Giang Đuvegôkulzng chậlqetm rãqqeei rútwcot đdaahi, thàleebnh Tếlhxjmlpdơkpwhng pháfnidt ra tiếlhxjng hoan hôkulz đdaahinh tai nhứaljgc óosvlc.

Thanh âeyxkm nàleeby rơkpwhi vàleebo tai Từqdga Hoảhymeng thìkpwh thậlqett làleeb chóosvli tai. Lầutikn đdaahutiku tiêmhrun gãqqee chíhghsnh thứaljgc chỉzdyg huy mộsafpt trậlqetn côkulzng kiêmhrun, bấsafpt đdaahuqzqc dĩvdyp lấsafpy thấsafpt bạwdhli chấsafpm dứaljgt.

Tuy thàleebnh Tếlhxjmlpdơkpwhng khôkulzng cóosvlkulzng hộsafp thàleebnh nhưmlpdng cóosvl bảhymen lĩvdypnh thủlqet thàleebnh củlqeta Tôkulzn Dựqlgzc. Sau việakejc nàleeby Trưmlpdơkpwhng Lãqqeeng vàleeb đdaaháfnidm quâeyxkn sưmlpd củlqeta hắuqzqn cùsbswng khẳqlgzng đdaahucacnh. Trưmlpdơkpwhng Lãqqeeng cũqdgang hiểlqetu rằutxhng, thìkpwh ra lútwcoc trưmlpdjmrnc thảhyme cho quâeyxkn đdaahsafpi mìkpwhnh tiếlhxjn nhanh chẳqlgzng qua làleeb mồffsli dụpwbf, muốjbcdn binh sĩvdyp củlqeta mìkpwhnh thảhyme lỏiqasng tinh thầutikn, lơkpwhleebkpwh ýuwby, cho rằutxhng quâeyxkn Tôkulzn Sáfnidch khôkulzng chịucacu nổbwyni mộsafpt kíhghsch. Sau đdaahóosvl tạwdhli thàleebnh Tếlhxjmlpdơkpwhng đdaahãqqee lộsafp ra phảhymen kíhghsch mạwdhlnh nhấsafpt.

Tuy lầutikn đdaahutiku tiêmhrun côkulzng thàleebnh thấsafpt bạwdhli, phe mìkpwhnh cũqdgang tổbwynn thấsafpt chútwcot binh sĩvdyp, nhưmlpdng Trưmlpdơkpwhng Lãqqeeng khôkulzng nảhymen lòwskfng. Íqwgxt nhấsafpt thìkpwh hắuqzqn đdaahãqqee nắuqzqm đdaahưmlpdutxhc cáfnidch sắuqzqp xếlhxjp phòwskfng bịucac, ưmlpdu khuyếlhxjt đdaahiểlqetm củlqeta đdaahucacch quâeyxkn ởqdga đdaahâeyxku. Sau đdaahóosvl ngàleeby thứaljg hai, thứaljg ba lạwdhli tổbwyn chứaljgc hai lầutikn tấsafpn côkulzng. Hai đdaahutxht côkulzng kíhghsch nàleeby tuy khôkulzng hung mãqqeenh nhưmlpd lầutikn đdaahutiku tiêmhrun, hai lầutikn côkulzng thàleebnh đdaahbwynu làleeb mắuqzqt thấsafpy cổbwynng thàleebnh sắuqzqp bịucackulzng hãqqeem, nhưmlpdng giâeyxky phútwcot cuốjbcdi bịucac đdaahucacch quâeyxkn thàleebnh côkulzng phảhymen côkulzng, khôkulzng thểlqet khôkulzng bấsafpt đdaahuqzqc dĩvdyp chấsafpm dứaljgt.

Đuvegiềbwynu nàleeby khiếlhxjn Trưmlpdơkpwhng Lãqqeeng vàleeb binh sĩvdypmhrun dưmlpdjmrni cựqlgzc kỳazlt buồffsln rầutiku, sĩvdyp khíhghs chậlqetm rãqqeei giảhymem thấsafpp.

Tuy rằutxhng làleeb vậlqety nhưmlpdng quâeyxkn Tôkulzn Dựqlgzc trong trậlqetn chiếlhxjn tiêmhruu hao nàleeby đdaahãqqee sớjmrnm mệakejt mỏiqasi muốjbcdn chếlhxjt rồffsli, binh lựqlgzc khôkulzng còwskfn sóosvlt lạwdhli bao nhiêmhruu. Phòwskfng tuyếlhxjn buôkulzng lỏiqasng diệakejn tíhghsch lớjmrnn. Tin tưmlpdqdgang chỉzdyg cầutikn tổbwyn chứaljgc hai đdaahutxht tấsafpn côkulzng nữuwbya, đdaaháfnidnh hạwdhl thàleebnh trìkpwhleeb vấsafpn đdaahbwyn sớjmrnm hay muộsafpn màleeb thôkulzi.

Nhưmlpdng ngay lútwcoc nàleeby, Trưmlpdơkpwhng Lãqqeeng vàleeb đdaaháfnidm quâeyxkn sưmlpd củlqeta hắuqzqn pháfnidt hiệakejn sựqlgz việakejc cóosvl chútwcot khôkulzng ổbwynn.

Nếlhxju chỉzdyg tổbwynn thấsafpt mộsafpt chútwcot binh sĩvdyp thìkpwh tốjbcdt rồffsli, muốjbcdn chếlhxjt làleeb đdaahưmlpdhdprng binh mãqqee củlqeta mìkpwhnh tạwdhli đdaahâeyxky bịucac ngăqqeen cảhymen mấsafpy ngàleeby, chiếlhxjn cuộsafpc chậlqetm rãqqeei tiếlhxjn vàleebo trạwdhlng tháfnidi giằutxhng co. Quâeyxkn đdaahsafpi củlqeta Cao Thuậlqetn sớjmrnm mộsafpt mìkpwhnh xâeyxkm nhậlqetp, rấsafpt cóosvl thểlqet đdaahãqqee bịucackulzn Sáfnidch, Chu Du hai bêmhrun bao vâeyxky, tìkpwhnh hìkpwhnh kháfnidleeb bấsafpt lợutxhi. Đuvegsafpi củlqeta Trưmlpdơkpwhng Liêmhruu khôkulzng khảhymeqqeeng trong thờhdpri gian ngắuqzqn từqdga Đuvegôkulzng quậlqetn rútwcot vềbwyn, quay ngưmlpdutxhc giếlhxjt Báfnidi quậlqetn. Nghĩvdyp tớjmrni tíhghsnh nghiêmhrum trọeofxng củlqeta sựqlgz việakejc, Trưmlpdơkpwhng Lãqqeeng suốjbcdt đdaahêmhrum tổbwyn chứaljgc hộsafpi nghịucac.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.