Phong Lưu Tam Quốc

Chương 262 : Hoàng Nguyệt Anh(hạ)

    trước sau   
duaeng lúsmuzc đwuqqótaqb, Trưeyzhơmvhzng Lãtaqbng viếawigt thưeyzh sai đwuqqi Từrmzy Châqvdju, muốbaamn Trưeyzhơmvhzng Liêeameu rúsmuzt vềcmdg binh mãtaqb Đfvraôgnbkng quậfnnbn, phốbaami hợclznp đwuqqqdyqi quâqvdjn mìsqhdnh hàxnbhnh đwuqqqbkjng, tâqvdjy tiếawign Dựcbri Châqvdju.

Trưeyzhơmvhzng Lãtaqbng ởhpee tạqdyqi thàxnbhnh Thọjcdy Xuâqvdjn mấtxhwy ngàxnbhy, đwuqqclzni ba quâqvdjn toàxnbhn bộqbkj xuấtxhwt đwuqqqbkjng mớxqkbi tựcbrisqhdnh hai vạqdyqn binh sĩsqhd chậfnnbm rãtaqbi đwuqquổneuti theo.

Hai vạqdyqn quâqvdjn Thọjcdy Xuâqvdjn củjmkya Từrmzy Thứfdzg vẫaxten trấtxhwn giữhpeehpeeduaeng Hoàxnbhi Nam chiếawign lưeyzhclznc quan trọjcdyng, hơmvhzn nữhpeea tùduaey thờsmuzi chi việxnbhn cámzpzc đwuqqưeyzhsmuzng quâqvdjn mãtaqb.

xnbhi đwuqqưeyzhsmuzng quâqvdjn mãtaqb từrmzy xa liêeamen kếawigt, nhưeyzh mởhpee ra cámzpzi lưeyzhxqkbi to, thanh thếawig cựcbric kỳrquo kinh khủjmkyng, nhanh chótaqbng ậfnnbp đwuqqếawign đwuqqqbkja giớxqkbi Dựcbri Châqvdju.

Tạqdyqi phòjmkyng tuyếawign Dựcbri Châqvdju, đwuqqfdzgng mũpwbqi chịqbkju sàxnbho chíduaenh làxnbhmzpzi quậfnnbn. Bêeamen ngoàxnbhi phòjmkyng tuyếawign củjmkya nótaqb, quâqvdjn đwuqqqbkji Trưeyzhơmvhzng Liêeameu khôgnbkng cầkydyn tốbaamn bao nhiêeameu sứfdzgc lựcbric, mộqbkjt đwuqqưeyzhsmuzng thếawig nhưeyzh chẻsuca tre thẳqdyqng tiếawign. Rấtxhwt nhanh đwuqqqdyqi quâqvdjn ậfnnbp đwuqqếawign trạqdyqm trung chuyểqbkjn giữhpeea Bámzpzi quậfnnbn vàxnbh Nhữhpee Nam quậfnnbn, Tếawigeyzhơmvhzng trọjcdyng trấtxhwn.

Nếawigu nhưeyzhtaqb thểqbkj lấtxhwy đwuqqưeyzhclznc Tếawigeyzhơmvhzng vậfnnby Bámzpzi quậfnnbn gầkydyn nhưeyzh bịqbkjgnbk lậfnnbp, mấtxhwt đwuqqi liêeamen hệxnbh trựcbric tiếawigp vớxqkbi Nhữhpee Nam quậfnnbn. Kẹjgggp chặcbrit Tếawigeyzhơmvhzng, đwuqqqbkji quâqvdjn đwuqqqbkji Trưeyzhơmvhzng Liêeameu Từrmzy Châqvdju tâqvdjy tiếawign Dựcbri Châqvdju thìsqhdtaqb thểqbkj khôgnbkng tốbaamn chúsmuzt sứfdzgc nàxnbho đwuqqãtaqb đwuqqámzpznh hạqdyqmzpzi quậfnnbn.


Kỳrquo thựcbric đwuqqiềcmdgu nàxnbhy khôgnbkng thểqbkj trámzpzch mótaqbc Tôgnbkn Sámzpzch. Khôgnbkng phảyrcbi gãtaqb khôgnbkng biếawigt tầkydym quan trọjcdyng củjmkya Tếawigeyzhơmvhzng màxnbhxnbh binh lựcbric, tàxnbhi lựcbric thậfnnbt sựcbri hữhpeeu hạqdyqn. Chu Du, Trưeyzhơmvhzng Hoàxnbhnh, Lỗhgkqsmuzc tuy lợclzni hạqdyqi, nhưeyzhng phảyrcbi cho họjcdy íduaet nhấtxhwt thờsmuzi gian ba, năqjapm năqjapm mớxqkbi cótaqb khảyrcbqjapng đwuqqem Dựcbri Châqvdju cótaqb khuôgnbkng cótaqb dạqdyqng. Trong hai năqjapm ngắmzpzn ngủjmkyi cótaqb muốbaamn cótaqbqjapng vọjcdyt thựcbric chấtxhwt thìsqhd gầkydyn nhưeyzhxnbh khôgnbkng khảyrcbqjapng.

Tuy Tếawigeyzhơmvhzng huyệxnbhn thàxnbhnh nhỏpwbq nhưeyzhng thủjmky binh cótaqb íduaet nhấtxhwt bảyrcby, támzpzm ngàxnbhn, đwuqqqdyqi tưeyzhxqkbng thủjmky thàxnbhnh còjmkyn làxnbh đwuqqxnbh đwuqqxnbh ruộqbkjt củjmkya Tôgnbkn Sámzpzch, Tôgnbkn Dựcbric. Từrmzy đwuqqótaqbtaqb thểqbkj thấtxhwy Tôgnbkn Sámzpzch cựcbric kỳrquo xem trọjcdyng vịqbkj tríduae chiếawign lưeyzhclznc củjmkya Tếawigeyzhơmvhzng huyệxnbhn.

gnbkn Dựcbric, làxnbh con trai thứfdzg ba củjmkya Tôgnbkn Kiêeamen, đwuqqfdzgng sau Tôgnbkn Sámzpzch, Tôgnbkn Quyềcmdgn, hàxnbhnh đwuqqqbkjng dũpwbqng mãtaqbnh quyếawigt đwuqqmzpzn, rấtxhwt cótaqb phong cámzpzch củjmkya huynh trưeyzhhpeeng Tôgnbkn Sámzpzch. Trong sámzpzch sửhxqq ghi chéjmkyp lúsmuzc Tôgnbkn Sámzpzch chếawigt thìsqhdgnbkn Dựcbric từrmzyng bịqbkj đwuqqqdyqi thầkydyn đwuqqcmdg cửhxqqxnbhm ngưeyzhsmuzi thừrmzya kếawig. Lúsmuzc nàxnbhy gãtaqbsqhdnh binh sĩsqhd chưeyzha đwuqqếawign támzpzm ngàxnbhn, vàxnbhi đwuqqzqchng môgnbkn kiệxnbhn tưeyzhxqkbng Phótaqb Anh, Biêeamen Hồzqchng, chặcbrin ba ngàxnbhn kỵclzn binh củjmkya Hoàxnbhng Tựcbrihpeeeyzhxqkbi thàxnbhnh.

Bởhpeei vìsqhd Hoàxnbhng Tựcbrisqhdnh đwuqqqbkji kỵclzn binh cho nêeamen khôgnbkng sốbaamt ruộqbkjt tấtxhwn côgnbkng ngay, đwuqqclzni đwuqqqdyqi đwuqqqbkji Trưeyzhơmvhzng Lãtaqbng tiếawign lêeamen rồzqchi mớxqkbi tíduaenh tiếawigp.

Ba ngàxnbhy sau, chủjmky lựcbric quâqvdjn đwuqqqbkji củjmkya Trưeyzhơmvhzng Lãtaqbng tớxqkbi gầkydyn vùduaeng Tếawigeyzhơmvhzng huyệxnbhn, bao vâqvdjy bốbaamn phíduaea.

Đfvraếawign đwuqqâqvdjy thìsqhd hai quâqvdjn chíduaenh thứfdzgc bắmzpzt đwuqqkydyu giao chiếawign.

Đfvraclzni quâqvdjn chủjmky lựcbric támzpzc chiếawign tớxqkbi, ngàxnbhy thứfdzg hai Trưeyzhơmvhzng Lãtaqbng bắmzpzt đwuqqkydyu phámzpzi ngưeyzhsmuzi xuấtxhwt chiếawign. Nhưeyzhng Tôgnbkn Dựcbric khôgnbkng hàxnbhnh đwuqqqbkjng màxnbh treo bàxnbhi miễjcdyn chiếawign.

Cứfdzg thếawig mấtxhwy ngàxnbhy, Trưeyzhơmvhzng Lãtaqbng khôgnbkng ngừrmzyng sai ngưeyzhsmuzi khiêeameu khíduaech, nhụneutc mạqdyq họjcdy, Tôgnbkn Dựcbric vẫaxten vữhpeeng vàxnbhng khôgnbkng đwuqqtxhwu.

Quâqvdjn đwuqqqbkji củjmkya Trưeyzhơmvhzng Lãtaqbng trừrmzy khiêeameu chiếawign ra cũpwbqng khôgnbkng rảyrcbnh rỗhgkqi, lợclzni dụneutng mấtxhwy ngàxnbhy nay, vũpwbq khíduaegnbkng thàxnbhnh liêeamen miêeamen bấtxhwt tậfnnbn chuyểqbkjn đwuqqếawign. Quâqvdjn đwuqqqbkji rầkydym rộqbkj hoàxnbhn thàxnbhnh chiếawign lưeyzhclznc vâqvdjy thàxnbhnh.

Ban đwuqqêeamem ngàxnbhy thứfdzgqjapm, Trưeyzhơmvhzng Lãtaqbng rốbaamt cuộqbkjc phámzpzt đwuqqqbkjng mệxnbhnh lệxnbhnh côgnbkng thàxnbhnh, xuấtxhwt ra năqjapm ngàxnbhn trọjcdyng bộqbkj binh, bắmzpzt đwuqqkydyu mạqdyqnh mẽyaaf leo thàxnbhnh tấtxhwn côgnbkng.

eyzhxqkbi bótaqbng đwuqqêeamem, ba trăqjapm trọjcdyng bộqbkj binh mặcbric ámzpzo giámzpzp, đwuqqixdlnh đwuqqkydyu đwuqqqbkji mũpwbq sắmzpzt, lưeyzhng giắmzpzt đwuqqơmvhzn đwuqqao, vámzpzc cầkydyu thang thôgnbkng dụneutng, bắmzpzt đwuqqkydyu mau lẹjggg tớxqkbi gầkydyn thàxnbhnh Tếawigeyzhơmvhzng.Quâqvdjn thủjmky bịqbkj củjmkya Tôgnbkn Dựcbric rấtxhwt nhanh phámzpzt hiệxnbhn tìsqhdnh trạqdyqng khámzpzc thưeyzhsmuzng, binh sĩsqhd lậfnnbp tứfdzgc thổneuti tùduaexnbh, trong đwuqqêeamem yêeamen tĩsqhdnh vang vọjcdyng khắmzpzp thàxnbhnh.

Trậfnnbn chiếawign côgnbkng phòjmkyng trong tiếawigng kèczqqn vang kéjmkyo màxnbhn.

Trêeamen thàxnbhnh lậfnnbp tứfdzgc xôgnbkn xao, tiếawigp theo bay ra mưeyzha têeamen, từrmzy bắmzpzt đwuqqkydyu thưeyzha thớxqkbt đwuqqếawign dàxnbhy đwuqqcbric.


Từrmzy Hoảyrcbng làxnbh tổneutng chỉixdl huy côgnbkng thàxnbhnh, gãtaqb thấtxhwy bêeamen phòjmkyng thủjmky bắmzpzt đwuqqkydyu phảyrcbn kíduaech thìsqhd lậfnnbp tứfdzgc vung cờsmuzjmkyt to:

- Toàxnbhn quâqvdjn nghe lệxnbhnh, bộqbkj binh rúsmuzt vềcmdg, xe bắmzpzn đwuqqámzpz, đwuqqqbkji hỏpwbqa tiễjcdyn xôgnbkng lêeamen!

Bộqbkj binh nhanh chótaqbng lùduaei ra sau.

Mặcbrit sau vàxnbhi chụneutc xe bắmzpzn đwuqqámzpz tiếawign tớxqkbi tham gia trạqdyqng thámzpzi côgnbkng kíduaech, cótaqbxnbhi chụneutc binh sĩsqhd phốbaami hợclznp, từrmzyng tảyrcbng đwuqqámzpz to xéjmky giótaqbjmkym tớxqkbi thàxnbhnh Tếawigeyzhơmvhzng. Xe bắmzpzn đwuqqámzpzxnbhy khôgnbkng giốbaamng thờsmuzi mạqdyqt Hámzpzn sửhxqq dụneutng, đwuqqãtaqb trảyrcbi qua Trưeyzhơmvhzng Lãtaqbng đwuqqcbric biệxnbht xửhxqqcbri, dùduaeng nguyêeamen lýcbri đwuqqòjmkyn bẩcmdgy vàxnbhmzpzc dụneutng lựcbric ly tâqvdjm, mọjcdyi ngưeyzhsmuzi cùduaeng kéjmkyo néjmkym tảyrcbng đwuqqámzpz ra xa. Tuy khôgnbkng sámzpznh đwuqqưeyzhclznc vớxqkbi bom hay đwuqqqdyqi phámzpzo, nhưeyzhng trong xãtaqb hộqbkji nàxnbhy thìsqhd coi nhưeyzhxnbh loạqdyqi vũpwbq khíduaegnbkng thàxnbhnh cựcbric kỳrquo mạqdyqnh mẽyaaf.

Quảyrcb nhiêeamen trêeamen thàxnbhnh vang lêeamen từrmzyng tiếawigng ầkydym ầkydym, cùduaeng vớxqkbi tiếawigng héjmkyt thảyrcbm, cung têeamen bỗhgkqng biếawign thiếawigu nhiềcmdgu.

Đfvraqbkji xe bắmzpzn đwuqqámzpz mộqbkjt phen oanh tạqdyqch, đwuqqqbkji hỏpwbqa tiễjcdyn khôgnbkng ngừrmzyng, mưeyzha têeamen lấtxhwp lámzpznh ámzpznh lửhxqqa tậfnnbp trung bay hưeyzhxqkbng tưeyzhsmuzng thàxnbhnh Tếawigeyzhơmvhzng, muốbaamn mưeyzhclznn nótaqb ámzpzp chếawig hỏpwbqa lựcbric củjmkya đwuqqbaami phưeyzhơmvhzng, yểqbkjm hộqbkj cho đwuqqqbkji thang.

Từrmzy Hoảyrcbng thấtxhwy mũpwbqi têeamen củjmkya đwuqqbaami phưeyzhơmvhzng thiếawigu rấtxhwt nhiềcmdgu, trong tiếawigng héjmkyt chéjmkym giếawigt rung trờsmuzi củjmkya hai bêeamen, gãtaqb ra lệxnbhnh nótaqbi:

- Xuấtxhwt đwuqqqbkjng xe đwuqqneutng!

Lậfnnbp tứfdzgc cótaqb hai chiếawigc xe côgnbkng thàxnbhnh đwuqqcbric biệxnbht kỳrquo lạqdyq xuấtxhwt hiệxnbhn trong tầkydym mắmzpzt đwuqqámzpzm binh sĩsqhd.Xe đwuqqneutng nàxnbhy bêeamen dưeyzhxqkbi cótaqb bốbaamn bámzpznh, trêeamen xe cótaqb mộqbkjt giámzpz gỗhgkqsqhdnh nótaqbc nhàxnbh, mặcbrit trêeamen dùduaeng da trâqvdju trùduaem, tréjmkyt bùduaen lầkydyy đwuqqcmdg phòjmkyng kẻsuca đwuqqqbkjch bắmzpzn têeamen đwuqqqdyqn vàxnbh hỏpwbqa côgnbkng. Đfvracmdgng trưeyzhxqkbc đwuqqcbric biệxnbht nhôgnbk ra trang tríduae va đwuqqneutng dùduaeng đwuqqqbkj đwuqqneutng cửhxqqa. Trong xe cótaqb thểqbkj chứfdzga mưeyzhsmuzi ngưeyzhsmuzi, đwuqqcmdgy xe tớxqkbi dưeyzhxqkbi tưeyzhsmuzng thàxnbhnh.

Từrmzy Hoảyrcbng thấtxhwy xe đwuqqneutng chậfnnbm rãtaqbi tiếawign tớxqkbi, trêeamen đwuqqtxhwt khôgnbkng cótaqbmzpzi hốbaamxnbho, liêeamen tụneutc khôgnbkng ngừrmzyng rốbaamng lêeamen:

- Đfvraqbkji thang lêeamen, trọjcdyng bộqbkj binh bảyrcbo vệxnbh, đwuqqqbkji cung tiễjcdyn yểqbkjm hộqbkj!

Từrmzy Hoảyrcbng vừrmzya dứfdzgt lờsmuzi, đwuqqqbkji cũpwbqng tiễjcdyn lậfnnbp tứfdzgc tăqjapng mộqbkjt vòjmkyng bắmzpzn phámzpz, cùduaeng lúsmuzc đwuqqótaqb, cótaqbeyzhsmuzi xe chiếawign hìsqhdnh dạqdyqng khámzpz kỳrquo lạqdyq từrmzy trong quâqvdjn đwuqqqbkji đwuqqi ra.

Thang, làxnbhgnbkng cụneut leo thàxnbhnh thưeyzhsmuzng thấtxhwy nhấtxhwt trong trậfnnbn chiếawign côgnbkng thàxnbhnh thờsmuzi mạqdyqt Hámzpzn. Nótaqbduaeng trụneutc xoay đwuqqem hai cámzpzi thang dàxnbhi hai thưeyzhxqkbc liêeamen tiếawigp mộqbkjt chỗhgkq, cốbaam đwuqqqbkjnh trêeamen xe giámzpz chếawig tạqdyqo thàxnbhnh. Xe giámzpztaqb mộqbkjt tấtxhwm bằcmdgng gỗhgkq, bêeamen ngoàxnbhi dùduaeng da trâqvdju non ràxnbhng, ngưeyzhsmuzi ởhpee trong xe đwuqqcmdgy hưeyzhxqkbng tớxqkbi gầkydyn tưeyzhsmuzng thàxnbhnh, đwuqqqbkj chốbaamng đwuqqsxaa cung tiễjcdyn củjmkya kẻsuca đwuqqqbkjch tổneutn thưeyzhơmvhzng.

Thang đwuqqi theo sau xe đwuqqneutng tiếawign tớxqkbi, cuốbaami cùduaeng năqjapm trăqjapm trọjcdyng bộqbkj binh khôgnbkng khiếawign Từrmzy Hoảyrcbng thấtxhwt vọjcdyng, nhâqvdjn dịqbkjp đwuqqbaami phưeyzhơmvhzng trốbaamn trámzpznh, dậfnnbp lửhxqqa thìsqhdpwbqng mãtaqbnh xung phong, chớxqkbi mắmzpzt đwuqqãtaqb lao tớxqkbi châqvdjn thàxnbhnh Tếawigeyzhơmvhzng. Lúsmuzc nàxnbhy xe bắmzpzn đwuqqámzpzxnbh đwuqqqbkji hỏpwbqa tiễjcdyn cựcbric kỳrquotaqb ăqjapn ýcbri ngừrmzyng lạqdyqi, nếawigu khôgnbkng thìsqhd sẽyaaf ngộqbkj thưeyzhơmvhzng ngưeyzhsmuzi phe mìsqhdnh.

Trong chốbaamc lámzpzt thang dámzpzn vàxnbho tưeyzhsmuzng, năqjapm trăqjapm binh sĩsqhd khôgnbki giámzpzp trong tiếawigng giếawigt đwuqqiếawigc tai bắmzpzt đwuqqkydyu hùduaeng hổneut leo thàxnbhnh.

Từrmzy Hoảyrcbng chỉixdl huy ởhpee đwuqqcmdgng sau bìsqhdnh tĩsqhdnh ra lệxnbhnh. Lậfnnbp tứfdzgc cótaqb đwuqqqbkji khámzpzc chừrmzyng ba trăqjapm bộqbkj binh nâqvdjng thang thôgnbkng dụneutng xôgnbkng lêeamen, chuẩcmdgn bịqbkj tiếawigp ứfdzgng đwuqqoạqdyqt thàxnbhnh.

Đfvrakydyy trờsmuzi ámzpznh lửhxqqa chiếawigu rọjcdyi, trêeamen chiếawign trưeyzhsmuzng sámzpzng nhưeyzh ban ngàxnbhy. Trêeamen trờsmuzi têeamen lửhxqqa bay tớxqkbi bay lui, nhưeyzh từrmzyng vệxnbht sámzpzng sao băqjapng xinh đwuqqjgggp xẹjgggt qua trờsmuzi đwuqqêeamem. Chưeyzha từrmzyng tưeyzhhpeeng tưeyzhclznng chiếawign tranh cũpwbqng sẽyaaf đwuqqjgggp đwuqqếawign vậfnnby.

Từrmzy Hoảyrcbng ởhpee hậfnnbu phưeyzhơmvhzng chỉixdl huy támzpzc chiếawign yêeamen ổneutn ngồzqchi trêeamen tuấtxhwn mãtaqb đwuqqen nhưeyzh mựcbric, toàxnbhn thâqvdjn mặcbric huyềcmdgn thiếawigt giámzpzp Trưeyzhơmvhzng Lãtaqbng ban cho, bao phủjmky tấtxhwt cảyrcb chỗhgkq yếawigu hạqdyqi trêeamen ngưeyzhsmuzi. Châqvdjn màxnbhy rậfnnbm nhưeyzhduaenh vàxnbho nhau tựcbria lưeyzhsxaai kiếawigm trêeamen khuôgnbkn mặcbrit âqvdjm trầkydym, khôgnbkng chúsmuzt biểqbkju tìsqhdnh. Đfvraôgnbki mắmzpzt nhưeyzh ưeyzhng sắmzpzc béjmkyn nhìsqhdn chằcmdgm chằcmdgm đwuqqcmdgng trưeyzhxqkbc.

Mắmzpzt thấtxhwy trọjcdyng giámzpzp bộqbkj binh khôgnbkng ngừrmzyng xung phong, gãtaqb ngoámzpzi đwuqqkydyu trầkydym giọjcdyng nótaqbi vớxqkbi tưeyzhxqkbng sĩsqhd rằcmdgng:

- Giótaqbng trốbaamng lêeamen, thổneuti kèczqqn, trợclzn uy cho quâqvdjn ta!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.