Phong Lưu Tam Quốc

Chương 261 : Hoàng Nguyệt Anh(thượng)

    trước sau   
Bồijbp Nhu thấiyyny Trưkhpvơpsvvng Lãlbvjng ngâlxbpy ra nhưkhpv phỗojbtng đvjcfãlbvjlxbpu, cẩjfezn thậxlnln thửmxty hỏslcpi:

- Lãlbvjo gia cóaizx biếlbvjt tiểjozxu sưkhpv muộvxeui củfmtqa nôtgaq gia?

Mộvxeut câlxbpu nóaizxi đvjcfásbnmnh thứxvnpc Trưkhpvơpsvvng Lãlbvjng khỏslcpi suy tưkhpv, hắgwmjn lắgwmjc đvjcfxlnlu bảqxqeo:

- Khôtgaqng quen biếlbvjt, nhưkhpvng cóaizx nghe nóaizxi.

Bồijbp Nhu thầxlnlm nghĩhjcq tiểjozxu sưkhpv muộvxeui củfmtqa mìhgjsnh tuy làkhpv con gásbnmi củfmtqa danh sĩhjcq Kinh Châlxbpu, Hoàkhpvng Thừmgita Ngạhvqrn Chi, nhưkhpvng từmgit nhỏslcp đvjcfãlbvj đvjcfi theo sưkhpv phụjozx, chưkhpva từmgitng xuốlvpkng númqaii, tạhvqri sao Trưkhpvơpsvvng Lãlbvjng biếlbvjt đvjcfưkhpvbzqdc chứxvnp? Dùlbvjdhvbng nghĩhjcq vậxlnly nhưkhpvng nàkhpvng khôtgaqng dásbnmm hỏslcpi nhiềcrwfu.

Trưkhpvơpsvvng Lãlbvjng bỗojbtng nhiêghakn nghiêghakng đvjcfxlnlu hỏslcpi:


- Cóaizx phảqxqei Hoàkhpvng Nguyệxvnpt Anh mặjeoit mũcqxgi rấiyynt xấiyynu?

Thốlvpkt ra xong Trưkhpvơpsvvng Lãlbvjng rấiyynt làkhpv hốlvpki hậxlnln, sao mìhgjsnh cóaizx thểjozx lỗojbtlbvjng nhưkhpv vậxlnly?

Bồijbp Nhu mêghak mang ngẩjfezng đvjcfxlnlu nhìhgjsn Trưkhpvơpsvvng Lãlbvjng, thầxlnlm nghĩhjcq ngưkhpvvvpji nàkhpvy muốlvpkn làkhpvm gìhgjs? Khôtgaqng lẽxvnpaizx ýiyvnkhpvpwizng xấiyynu?

Ngoàkhpvi miệxvnpng thìhgjskhpvng nghi hoặjeoic nóaizxi:

- Đffjqâlxbpu cóaizx, tuy khôtgaqng đvjcfjfezp lắgwmjm nhưkhpvng khôtgaqng tíjbuqnh khóaizx coi.

Trưkhpvơpsvvng Lãlbvjng nghẹjfezn họlvpkng, trásbnmch mìhgjsnh tạhvqri sao thiếlbvju nãlbvjo hỏslcpi vấiyynn đvjcfcrwfkhpvy chứxvnp. Tin đvjcfijbpn rốlvpkt cuộvxeuc chỉuyznkhpv tin đvjcfijbpn, luôtgaqn cóaizx sai biệxvnpt vớaizxi hiệxvnpn thựbzqdc. Chỉuyznkhpv khôtgaqng biếlbvjt bâlxbpy giờvvpjkhpvng đvjcfãlbvj gảqxqe cho Gia Cásbnmt Lưkhpvbzqdng chưkhpva?

Bồijbp Nhu mặjeoic kệxvnp Trưkhpvơpsvvng Lãlbvjng nghĩhjcq nhưkhpv thếlbvjkhpvo, dùlbvj sao nhìhgjsn phảqxqen ứxvnpng củfmtqa hắgwmjn thìhgjssbnmc suấiyynt básbnmo thùlbvj cho nàkhpvng tăusfpng rấiyynt lớaizxn.

khpvng thăusfpm dòdhvb hỏslcpi:

- Lãlbvjo gia, việxvnpc củfmtqa nôtgaq gia…

Trưkhpvơpsvvng Lãlbvjng thầxlnlm nghĩhjcq, ‘trong truyềcrwfn thuyếlbvjt’ Gia Cásbnmt Lưkhpvbzqdng nâlxbpng niu quạhvqrt lôtgaqng ngỗojbtng nhưkhpvdhvbn ngọlvpkc quýiyvn, nhưkhpvaizxng vớaizxi hìhgjsnh. Y làkhpvm vậxlnly khôtgaqng chỉuyzn biểjozxu đvjcfhvqrt tìhgjsnh nghĩhjcqa phu thêghak châlxbpn thàkhpvnh tha thiếlbvjt, chủfmtq yếlbvju làkhpvhgjs quen thuộvxeuc vậxlnln dụjozxng mưkhpvu lưkhpvbzqdc trêghakn câlxbpy quạhvqrt. Cho nêghakn dùlbvjkhpv xuâlxbpn hạhvqr thu đvjcfvxeung tay khôtgaqng rờvvpji câlxbpy quạhvqrt. Chỉuyzn cầxlnln mìhgjsnh tìhgjsm cásbnmch lấiyyny đvjcfưkhpvbzqdc câlxbpy quạhvqrt rồijbpi tặjeoing cho Gia Cásbnmt Lưkhpvbzqdng, vậxlnly đvjcflvpki phưkhpvơpsvvng sẽxvnp cảqxqem kíjbuqch màkhpv…hắgwmjc hắgwmjc hắgwmjc, nghĩhjcq tớaizxi đvjcfâlxbpy, Trưkhpvơpsvvng Lãlbvjng đvjcfgwmjc ýiyvnkhpvvvpji tàkhpv ásbnmc.

Vậxlnly thìhgjslxbpy giờvvpj vấiyynn đvjcfcrwf trưkhpvaizxc mắgwmjt làkhpv rốlvpkt cuộvxeuc Gia Cásbnmt Lưkhpvbzqdng vàkhpv Hoàkhpvng Nguyệxvnpt Anh cóaizx biếlbvjt nhau chưkhpva? Nếlbvju chưkhpva biếlbvjt thìhgjs khôtgaqng phảqxqei làkhpvhgjsnh giỏslcp tre múmqaic nưkhpvaizxc côtgaqng dãlbvj tràkhpvng? Nhưkhpvng cóaizxlxbpy quạhvqrt cũcqxgng khôtgaqng sai. Nếlbvju nhưkhpv khôtgaqng may quen biếlbvjt thìhgjs…nghĩhjcq nghĩhjcq, Trưkhpvơpsvvng Lãlbvjng cuốlvpki cùlbvjng khôtgaqng thểjozx khốlvpkng chếlbvj cảqxqem xúmqaic hưkhpvng phấiyynn.

Hắgwmjn héqxqet to nóaizxi:

- Đffjqưkhpvbzqdc rồijbpi, chỉuyzn cầxlnln nàkhpvng cóaizx thểjozx lấiyyny đvjcfếlbvjn câlxbpy quạhvqrt, ta sẽxvnp giúmqaip nàkhpvng básbnmo thùlbvj giếlbvjt cha!


Bồijbp Nhu thấiyyny Trưkhpvơpsvvng Lãlbvjng rốlvpkt cuộvxeuc mởpwiz miệxvnpng vàkhpvng, kíjbuqch đvjcfvxeung đvjcfếlbvjn khôtgaqng thểjozx kiềcrwfm chếlbvjkhpvaizxc mắgwmjt tuôtgaqn rơpsvvi.

khpvng quỳuyzn xuốlvpkng đvjcfiyynt, giọlvpkng nghẹjfezn ngàkhpvo nóaizxi:

- Âijbpn củfmtqa đvjcfhvqri nhâlxbpn nhưkhpvsbnmi sinh, chỉuyzn cầxlnln cóaizx thểjozx giếlbvjt chếlbvjt nghịirnxch tặjeoic Viêghakn Thiệxvnpu, tiểjozxu nữdhvb tửmxty nguyệxvnpn vưkhpvbzqdt lửmxtya qua sôtgaqng, khôtgaqng tiếlbvjc gìhgjs!

Trưkhpvơpsvvng Lãlbvjng rung đvjcfvxeung nóaizxi:

- Nàkhpvng đvjcfmgitng lêghakn đvjcfi, đvjcfmgitng dùlbvjng đvjcfhvqri lễusfp nhưkhpv vậxlnly.

Bồijbp Nhu nứxvnpc nởpwiz tạhvqr ơpsvvn, chậxlnlm rãlbvji đvjcfxvnpng dậxlnly, mặjeoit đvjcfxlnly vệxvnpt nưkhpvaizxc mắgwmjt, hốlvpkc mắgwmjt vừmgita đvjcfslcp vừmgita sưkhpvng.Trưkhpvơpsvvng Lãlbvjng nhìhgjsn cóaizx chúmqait khôtgaqng đvjcfàkhpvnh lòdhvbng, nhưkhpvng vẫirnxn làkhpvaizxi thậxlnlt:

- Ta cóaizx đvjcfiềcrwfu phảqxqei trưkhpvaizxc tiêghakn nóaizxi rõcclekhpvng vớaizxi nàkhpvng. Ta khôtgaqng dásbnmm cho nàkhpvng thờvvpji gian chíjbuqnh xásbnmc, cóaizx lẽxvnpkhpv mộvxeut năusfpm, cóaizx lẽxvnpkhpvkhpvvvpji năusfpm, cóaizx lẽxvnpkhpv cảqxqe đvjcfvvpji nàkhpvy cũcqxgng khôtgaqng khảqxqeusfpng hoàkhpvn thàkhpvnh nhiệxvnpm vụjozx nhưkhpv vậxlnly.

Bồijbp Nhu còdhvbn đvjcfang lau nưkhpvaizxc mắgwmjt, nghe Trưkhpvơpsvvng Lãlbvjng nóaizxi thếlbvj thìhgjs đvjcfxlnlu tiêghakn làkhpv ngâlxbpy ra, sau đvjcfóaizx biểjozxu tìhgjsnh kiêghakn quyếlbvjt nóaizxi:

- Tiểjozxu nữdhvb tin tưkhpvpwizng đvjcfhvqri nhâlxbpn. Chỉuyzn bằrcgzng vàkhpvo sựbzqd châlxbpn thàkhpvnh nàkhpvy củfmtqa đvjcfhvqri nhâlxbpn đvjcfãlbvj đvjcfásbnmng giásbnm tiểjozxu nữdhvb chờvvpj đvjcfbzqdi.

Trưkhpvơpsvvng Lãlbvjng im lặjeoing, thậxlnlt lâlxbpu sau mớaizxi lêghakn tiếlbvjng:

- Vậxlnly tốlvpki nay nàkhpvng ởpwiz lạhvqri đvjcfâlxbpy nghỉuyzn ngơpsvvi đvjcfi, ta sai ngưkhpvvvpji chuẩjfezn bịirnx phòdhvbng khásbnmch cho nàkhpvng.

Bồijbp Nhu yêghaku kiềcrwfu hàkhpvnh lễusfp, nhẹjfez giọlvpkng nóaizxi:

- Đffjqa tạhvqr đvjcfhvqri nhâlxbpn.


Sau đvjcfóaizx Trưkhpvơpsvvng Lãlbvjng gọlvpki Đffjqiểjozxn Vi đvjcfxvnpng sau lưkhpvng mìhgjsnh ra, nóaizxi:

- Ngưkhpvơpsvvi dẫirnxn Bồijbptgaqkhpvơpsvvng xuốlvpkng đvjcfi, sắgwmjp xếlbvjp khásbnmch phòdhvbng tốlvpkt nhấiyynt cho nàkhpvng.

Đffjqiểjozxn Vi mớaizxi rồijbpi đvjcfxvnpng nghe hếlbvjt câlxbpu chuyệxvnpn, thásbnmi đvjcfvxeu đvjcflvpki vớaizxi Bồijbp Nhu thay đvjcfgbzvi rấiyynt nhiềcrwfu.

lbvj nghe hắgwmjn dặjeoin thìhgjs nhe cásbnmi miệxvnpng rộvxeung cưkhpvvvpji nóaizxi vớaizxi nàkhpvng:

- Đffjqhvqri muộvxeui muộvxeui, đvjcfi theo ta, ta dẫirnxn muộvxeui đvjcfi phòdhvbng khásbnmch!

Bồijbp Nhu chớaizxp mắgwmjt hồijbpi phụjozxc dásbnmng vẻpziohgjsnh thưkhpvvvpjng, cưkhpvvvpji quyếlbvjn rũcqxgaizxi vớaizxi Đffjqiểjozxn Vi:

- Vậxlnly thìhgjs đvjcfa tạhvqr đvjcfhvqri ca.

mqaic hai ngưkhpvvvpji đvjcfi tớaizxi cửmxtya, Bồijbp Nhu ngừmgitng bưkhpvaizxc, ngoásbnmi đvjcfxlnlu cưkhpvvvpji, phong tìhgjsnh vạhvqrn chủfmtqng nóaizxi:

- Lãlbvjo gia cứxvnpghakn tâlxbpm đvjcfi, nôtgaq gia chẳjozxng nhữdhvbng đvjcfem tuyệxvnpt thếlbvj thầxlnln binh màkhpv phụjozx thâlxbpn luyệxvnpn thàkhpvnh tặjeoing cho ngàkhpvi, hơpsvvn nữdhvba cũcqxgng sẽxvnp lấiyyny đvjcfưkhpvbzqdc quạhvqrt lôtgaqng ngỗojbtng, coi nhưkhpvkhpv tiểjozxu sưkhpv muộvxeui củfmtqa nôtgaq gia cũcqxgng…ha ha ha…

Bồijbp Nhu vừmgita nóaizxi vừmgita nhásbnmy mắgwmjt vớaizxi Trưkhpvơpsvvng Lãlbvjng, tuy khôtgaqng nóaizxi ra nhưkhpvng ẩjfezn ýiyvn đvjcfãlbvj rấiyynt rõcclekhpvng.

Trưkhpvơpsvvng Lãlbvjng cựbzqdc kỳuyznmqaing túmqaing, may làkhpv Bồijbp Nhu khôtgaqng nóaizxi thêghakm cásbnmi gìhgjs, cùlbvjng Đffjqiểjozxn Vi xoay ngưkhpvvvpji rờvvpji đvjcfi.

Nhìhgjsn bóaizxng lưkhpvng hai ngưkhpvvvpji biếlbvjn mấiyynt, Trưkhpvơpsvvng Lãlbvjng thầxlnlm cảqxqen thásbnmn sứxvnpc sốlvpkng củfmtqa côtgaqsbnmi nàkhpvy thậxlnlt dẻpzioo dai. Mớaizxi mộvxeut lásbnmt thôtgaqi chẳjozxng nhữdhvbng từmgit trong thốlvpkng khổgbzv quay vềcrwf bộvxeu dạhvqrng bìhgjsnh thưkhpvvvpjng, còdhvbn bắgwmjt đvjcfưkhpvbzqdc sơpsvv hởpwiz trong lờvvpji nóaizxi vừmgita rồijbpi củfmtqa mìhgjsnh, phảqxqen kíjbuqch. Nếlbvju khôtgaqng phảqxqei mìhgjsnh đvjcflvpki vớaizxi Hoàkhpvng Nguyệxvnpt Anh chỉuyznaizxdhvbng tòdhvbdhvb, xem tìhgjsnh huốlvpkng thìhgjs Bồijbp Nhu đvjcfãlbvj đvjcfưkhpvbzqdc nhưkhpv ýiyvn rồijbpi.

Mang theo cảqxqem thásbnmn nhưkhpv vậxlnly, Trưkhpvơpsvvng Lãlbvjng trởpwiz vềcrwf phòdhvbng chuẩjfezn bịirnx đvjcfi ngủfmtq. Nhưkhpvng nghĩhjcq tớaizxi Hoàkhpvng Nguyệxvnpt Anh vàkhpv Gia Cásbnmt Lưkhpvbzqdng, hắgwmjn hưkhpvng phấiyynn lậxlnlt qua lậxlnlt lạhvqri khôtgaqng ngủfmtq đvjcfưkhpvbzqdc.


Cuốlvpki cùlbvjng hắgwmjn kiềcrwfm khôtgaqng đvjcfưkhpvbzqdc ôtgaqm Dưkhpvơpsvvng Dung buồijbpn ngủfmtqpsvv hồijbp, hưkhpvng phấiyynn vôtgaqlbvjng nóaizxi:

- Dung nhi, muộvxeui cóaizx biếlbvjt lúmqaic nãlbvjy ta cóaizx đvjcfưkhpvbzqdc thu hoạhvqrch gìhgjs khôtgaqng?

khpvơpsvvng Dung khéqxqep hờvvpj mắgwmjt, rèkyzim mi dàkhpvi khẽxvnp đvjcfvxeung, mũcqxgi khẽxvnp ‘ừmgit’ mộvxeut tiếlbvjng rồijbpi lạhvqri im lặjeoing.

Trưkhpvơpsvvng Lãlbvjng thìhgjs vui sưkhpvaizxng nóaizxi mộvxeut hơpsvvi:

- Chắgwmjc muộvxeui khôtgaqng biếlbvjt, mớaizxi rồijbpi ta gặjeoip phảqxqei làkhpvkhpv tỷipmd Bồijbp Nhu. Hoàkhpvng Nguyệxvnpt Anh làkhpv ai chắgwmjc muộvxeui biếlbvjt chứxvnp? Nàkhpvng chíjbuqnh làkhpvlbvjo bàkhpv củfmtqa Gia Cásbnmt Lưkhpvbzqdng! Chỉuyzn cầxlnln cóaizx thểjozx gặjeoip đvjcfưkhpvbzqdc nàkhpvng thìhgjs ngàkhpvy Gia Cásbnmt Lưkhpvbzqdng vìhgjs ta xuốlvpkng númqaii sẽxvnp khôtgaqng xa! Nếlbvju cóaizx Gia Cásbnmt Lưkhpvbzqdng gia nhậxlnlp bêghakn tay, liêghakn thủfmtq vớaizxi đvjcfásbnmm Quásbnmch Gia, Đffjqiềcrwfn Phong, thếlbvj thìhgjs giang sơpsvvn thàkhpvnh vậxlnlt trong túmqaii ta rồijbpi!

Trưkhpvơpsvvng Lãlbvjng càkhpvng nghĩhjcqkhpvng đvjcfgwmjc ýiyvn, khôtgaqng thểjozx kiềcrwfm chếlbvj đvjcfưkhpvbzqdc cấiyynt tiếlbvjng cưkhpvvvpji dàkhpvi.

Bỗojbtng nhiêghakn Dưkhpvơpsvvng Dung xoay ngưkhpvvvpji, nhưkhpv cọlvpkp cásbnmi nổgbzvi giậxlnln mộvxeut khuỷipmdu tay giậxlnlt chỏslcpkhpvo ngựbzqdc Trưkhpvơpsvvng Lãlbvjng.

Tiếlbvjng cưkhpvvvpji ngừmgitng bặjeoit.

khpvơpsvvng Dung mấiyynt cơpsvvn buồijbpn ngủfmtq, lớaizxn tiếlbvjng giậxlnln dỗojbti nóaizxi:

- Huynh cóaizx đvjcfjozx cho ngưkhpvvvpji ta ngủfmtq khôtgaqng thìhgjs bảqxqeo!

Trưkhpvơpsvvng Lãlbvjng khôtgaqng ngờvvpj vui quásbnmaizxa buồijbpn, vẻpzio mặjeoit đvjcfau khổgbzv ôtgaqm ngựbzqdc ởpwiz trêghakn giưkhpvvvpjng rêghakn rỉuyzn nửmxtya ngàkhpvy.

khpvơpsvvng Dung cásbnmu kinh kéqxqeo chăusfpn xoay qua bêghakn kia, trưkhpvaizxc khi thiếlbvjp ngủfmtqdhvbn khôtgaqng quêghakn nóaizxi:

- Sao huynh ngốlvpkc nhưkhpv vậxlnly, Gia Cásbnmt Lưkhpvbzqdng xuốlvpkng númqaii làkhpv việxvnpc khi nàkhpvo chứxvnp? Ngưkhpvvvpji ta lúmqaic đvjcfóaizx mớaizxi khoảqxqeng hai mưkhpvơpsvvi tuổgbzvi. Huynh chậxlnlm rãlbvji vui sưkhpvaizxng đvjcfi, chuyệxvnpn lớaizxn cỡkyzikhpvo cũcqxgng khôtgaqng liêghakn quan đvjcfếlbvjn ta!

Trưkhpvơpsvvng Lãlbvjng mộvxeut bêghakn gàkhpvo rúmqai mộvxeut bêghakn oásbnmn hậxlnln nghiếlbvjn răusfpng, nhưkhpvng khôtgaqng làkhpvm gìhgjs đvjcfưkhpvbzqdc Dưkhpvơpsvvng Dung. Hắgwmjn chỉuyznaizx thểjozx buồijbpn bựbzqdc nằrcgzm trêghakn giưkhpvvvpjng nghĩhjcq lung tung.

sbnmng sớaizxm ngàkhpvy thứxvnp hai, Hoàkhpvng Tựbzqd dẫirnxn ba ngàkhpvn quâlxbpn kỵmqai binh tiêghakn phong bắgwmjt đvjcfxlnlu hưkhpvaizxng tớaizxi giao giớaizxi Dưkhpvơpsvvng Dựbzqd, trấiyynn Hạhvqr Thásbnmi tiếlbvjn binh.

Rấiyynt nhanh đvjcfãlbvj nhậxlnln đvjcfưkhpvbzqdc tin tứxvnpc bêghakn Cao Thuậxlnln, gãlbvjhjcqnh ba vạhvqrn binh Hợbzqdp Phìhgjs bắgwmjt đvjcfxlnlu ra vàkhpvo An quốlvpkc, chuẩjfezn bịirnx qua Kinh Dưkhpvơpsvvng Tuyềcrwfn trọlvpkng trấiyynn, nhanh chóaizxng tớaizxi sásbnmt biêghakn giớaizxi Dựbzqd Châlxbpu. Quâlxbpn Sơpsvvn Việxvnpt củfmtqa Mao Anh cũcqxgng theo sau đvjcfóaizx.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.