Phong Lưu Tam Quốc

Chương 260 : Bồ Nhu(hạ)

    trước sau   
oixci đbiufếgxuan đbiufâqeizy, Bồojmb Nhu từdokl trong ngựilxmc lấnaany ra mộbfjdt khốitnsi ngọzgvsc, biểizjbu tìgympnh cựilxmc kỳbfjd đbiufau thưluelơftting, buồojmbn bãgxuaoixci:

- Hễdhwsfnnf ngưluelnfvfi cóoixc huyếgxuat mạjlcmch trựilxmc hệgymp củujdua Bồojmb gia đbiufuysxu sẽbfjdoixc mộbfjdt khốitnsi ngọzgvsc bộbfjdi nhưluel vậfkvfy, làfnnfluelsgyqng trưluelng cho thâqeizn phậfkvfn.

Thịluel vệgympsjfpn cạjlcmnh lậfkvfp tứvuxjc nhậfkvfn lấnaany dâqeizng lêsjfpn cho Trưluelơftting Lãgxuang.

Trưluelơftting Lãgxuang cầcrjlm ởhiec trong tay, ngọzgvsc bộbfjdi khôslwlng cóoixc tỳbfjd vếgxuat, lạjlcmnh buốitnst, hơfttin nữlwtva nhưlueloixc luồojmbng khíwmtp chạjlcmy dọzgvsc theo khắoixcp ngưluelnfvfi, lậfkvfp tứvuxjc tứvuxjc tinh thầcrjln phấnaann chấnaann mặbgjdt màfnnfy tỉmuednh tátwheo. Thậfkvft rõlxwnfnnfng đbiufâqeizy làfnnf mộbfjdt khốitnsi bảwobho vậfkvft. Trưluelơftting Lãgxuang tòblmwblmw cầcrjlm trong tay lậfkvft tớdxzji lậfkvft lui xem, chíwmtpnh diệgympn khắoixcc hai chữlwtv ‘Bồojmb Nhu’, thủujduslwlng khátwhe tinh vi, mặbgjdt trátwhei cóoixc hai chữlwtv ‘bìgympnh an’.

Trưluelơftting Lãgxuang sờnfvf soạjlcmng mộbfjdt hồojmbi mớdxzji nészxzm ngọzgvsc bộbfjdi cho vệgymp binh, nóoixci:

- Chỉmued mộbfjdt cátwhei ngọzgvsc bộbfjdi chưluela đbiufujdu biểizjbu minh thâqeizn phậfkvfn củujdua nàfnnfng.


Bồojmb Nhu tựilxm tin nóoixci:

- Lãgxuao gia cứvuxjsjfpn tâqeizm đbiufi, nguyêsjfpn liệgympu củujdua ngọzgvsc bộbfjdi nàfnnfy chỉmued riêsjfpng Bồojmb gia cóoixc, hơfttin nữlwtva cátwhech luyệgympn chếgxua cựilxmc kỳbfjd đbiufbgjdc biệgympt. Mộbfjdt cửblmwa cuốitnsi cùhlnnng luyệgympn thàfnnfnh ngọzgvsc bộbfjdi làfnnf phảwobhi nhỏvfrxtwheu chủujdu nhâqeizn vàfnnfo mớdxzji tíwmtpnh làfnnf đbiufjlcmi côslwlng cátwheo thàfnnfnh.

Trưluelơftting Lãgxuang nghi hoặbgjdc nóoixci:

- Thìgymp ra ngọzgvsc bộbfjdi nàfnnfy còblmwn cóoixc nhiềuysxu cơftti quan nhưluel vậfkvfy?

Bồojmb Nhu nóoixci:

- Chỉmued cầcrjln ngọzgvsc bộbfjdi nhỏvfrxtwheu chủujdu nhâqeizn thìgymp nguyêsjfpn ngọzgvsc bộbfjdi sẽbfjd biếgxuan thàfnnfnh màfnnfu đbiufvfrx. Nếgxuau nhưluel khôslwlng phảwobhi làfnnftwheu củujdua chủujdu nhâqeizn, ngọzgvsc bộbfjdi sẽbfjd khôslwlng biếgxuan đbiuflueli gìgymp.

Trưluelơftting Lãgxuang ngạjlcmc nhiêsjfpn nóoixci:

- Thậfkvft cóoixc chuyệgympn nhưluel vậfkvfy?

Bồojmb Nhu mỉmuedm cưluelnfvfi, khôslwlng lêsjfpn tiếgxuang, cắoixcn rátwhech đbiufcrjlu ngóoixcn tay nhỏvfrx mộbfjdt giọzgvst mátwheu lêsjfpn ngọzgvsc bộbfjdi. Quảwobh nhiêsjfpn, khốitnsi ngọzgvsc trắoixcng trong suốitnst bỗszxzng chốitnsc biếgxuan thàfnnfnh đbiufvfrx rựilxmc, thậfkvft lâqeizu khôslwlng tátwhen đbiufi.

Mọzgvsi ngưluelnfvfi kinh ngạjlcmc ngọzgvsc bộbfjdi kỳbfjd diệgympu, Bồojmb Nhu thìgymp thảwobhn nhiêsjfpn nóoixci:

- Vệgymp binh ca ca, xin đbiufi lấnaany mộbfjdt bồojmbn nưlueldxzjc tớdxzji.

Vệgymp binh thấnaany Trưluelơftting Lãgxuang ýsgyq bảwobho, nhanh chóoixcng bưluelng mộbfjdt bồojmbn nưlueldxzjc tớdxzji.

Bồojmb Nhu khôslwlng giảwobhi thíwmtpch cátwhei gìgymp, chỉmued bỏvfrx ngọzgvsc bộbfjdi vàfnnfo trong nưlueldxzjc. Kếgxuat quảwobhlueldxzjc vốitnsn rấnaant trong suốitnst biếgxuan thàfnnfnh đbiufvfrx rựilxmc. Bồojmb Nhu vớdxzjt ngọzgvsc bộbfjdi ra, lau hạjlcmt nưlueldxzjc díwmtpnh bêsjfpn trêsjfpn, lậfkvfp tứvuxjc nóoixc lạjlcmi biếgxuan trởhiec vềuysx thuầcrjln khiếgxuat khôslwlng tỳbfjd vếgxuat.


Mọzgvsi ngưluelnfvfi nhìgympn trợsgyqn mắoixct hátwhe hốitnsc mồojmbm.

Bồojmb Nhu lầcrjln nữlwtva giao ngọzgvsc bộbfjdi cho binh sĩbfjd, cưluelnfvfi duyêsjfpn nóoixci:

- Vệgymp binh ca ca, hãgxuay nhỏvfrx mộbfjdt giọzgvst mátwheu lêsjfpn trêsjfpn xem.

Vệgymp binh nhìgympn Trưluelơftting Lãgxuang, thấnaany hắoixcn gậfkvft đbiufcrjlu thìgymp khôslwlng chúzfyft gầcrjln chờnfvfzfyft ra dao gădoklm, nhẹbsfx cắoixct lêsjfpn ngóoixcn tay. Vàfnnfi giọzgvst mátwheu nhỏvfrxfnnfo ngọzgvsc bộbfjdi, mọzgvsi ngưluelnfvfi trợsgyqn mắoixct cẩszxzn thậfkvfn nhìgympn, rấnaant sợsgyq bỏvfrx qua cátwhei gìgymp. Kếgxuat quảwobh khiếgxuan Trưluelơftting Lãgxuang thấnaant vọzgvsng, ngọzgvsc bộbfjdi khôslwlng chúzfyft biếgxuan đbiuflueli.

zfyfc nàfnnfy thìgymp Trưluelơftting Lãgxuang khôslwlng thểizjb khôslwlng tin lờnfvfi củujdua Bồojmb Nhu, hỏvfrxi:

- Coi nhưluelfnnfng làfnnf Bồojmb Nhu đbiufi, nàfnnfng tìgympm ta cóoixc chuyệgympn gìgymp?

Bồojmb Nhu hiểizjbu Trưluelơftting Lãgxuang biếgxuat rõlxwnblmwn cốitns ýsgyq hỏvfrxi nhưluelng đbiufôslwli mắoixct vẫbwebn làfnnf bắoixcn ra tia oátwhen hậfkvfn mãgxuanh liệgympt, nóoixci:

- Lãgxuao gia, nôslwl gia khôslwlng cóoixcsjfpu cầcrjlu gìgymp khátwhec, chỉmued hy vọzgvsng lãgxuao gia cóoixc thểizjb giúzfyfp nôslwl gia bátwheo mốitnsi thùhlnnqeizu nhưluel biểizjbn nàfnnfy!

Trưluelơftting Lãgxuang nghiêsjfpng đbiufcrjlu, khôslwlng đbiufátwhep lờnfvfi cũbgjdng khôslwlng từdokl chốitnsi, nóoixci:

- Cừdoklu nhâqeizn củujdua nhàfnnffnnfng rốitnst cuộbfjdc làfnnf ai?

Ngựilxmc Bồojmb Nhu kịluelch liệgympt phậfkvfp phồojmbng, dùhlnnng thanh âqeizm khẽbfjd run nóoixci:

- Chíwmtpnh làfnnf triềuysxu đbiufìgympnh tâqeizn phong đbiufjlcmi tưlueldxzjng quâqeizn, Viêsjfpn Thiệgympu!

Trưluelơftting Lãgxuang chấnaann đbiufbfjdng tinh thầcrjln, bậfkvft thốitnst:


- Tạjlcmi sao làfnnfgxua đbiufưluelsgyqc?

Bồojmb Nhu lạjlcmnh lùhlnnng nóoixci:

- Sao vậfkvfy? Ngàfnnfi sợsgyq? Tuy Viêsjfpn Thiệgympu sớdxzjm nhậfkvfm chứvuxjc xa ởhiecfnnf Bắoixcc, nhưluelng đbiufdoklng quêsjfpn Nhữlwtv Nam mớdxzji chíwmtpnh làfnnf đbiufluela bàfnnfn gia tộbfjdc Viêsjfpn thịluel. Đfoojưluelnfvfng đbiufgymp Viêsjfpn Thuậfkvft củujdua gãgxua chíwmtpnh làfnnf đbiufojmbng lõlxwna lớdxzjn nhấnaant, nhưluelng đbiufãgxua bịluelgxuao gia giếgxuat rồojmbi.

Trưluelơftting Lãgxuang khôslwlng chúzfyft suy nghĩbfjdoixci:

- Sợsgyq, tấnaant nhiêsjfpn làfnnf khôslwlng rồojmbi. Chỉmuedfnnf ta cầcrjln thiếgxuat giúzfyfp nàfnnfng sao?

Bồojmb Nhu ngẫbwebm nghĩbfjd, nóoixci:

- Lýsgyq do Bồojmb gia cóoixc kiếgxuap nạjlcmn nàfnnfy toàfnnfn do đbiufúzfyfc ra tuyệgympt thếgxua danh khíwmtp. Chỉmued cầcrjln lãgxuao gia đbiufojmbng ýsgyqtwheo thùhlnn giúzfyfp ta, Bồojmb Nhu chẳfyxfng nhữlwtvng nguyệgympn làfnnfm nôslwl tỳbfjd, còblmwn dâqeizng lêsjfpn tuyệgympt thếgxua bảwobho khíwmtp.

Trưluelơftting Lãgxuang suy nghĩbfjd mộbfjdt lúzfyfc, cưluelnfvfi lắoixcc đbiufcrjlu nóoixci:

- Vìgymp mộbfjdt thanh đbiufao màfnnf ta phảwobhi hy sinh bao nhiêsjfpu huynh đbiufgymp, khôslwlng đbiufátwheng giátwhe.

Hiểizjbn nhiêsjfpn Bồojmb Nhu khôslwlng ngờnfvf Trưluelơftting Lãgxuang sẽbfjd từdokl chốitnsi, nàfnnfng sốitnst ruộbfjdt khôslwlng biếgxuat làfnnfm sao, liêsjfpn tụjlcec kêsjfpu vàfnnfi tiếgxuang:

- Lãgxuao gia…

fnnfng thấnaany Trưluelơftting Lãgxuang bộbfjdtwheng thờnfvf ơftti, cắoixcn rădoklng nhịlueln đbiufau, biểizjbu tìgympnh dứvuxjt khoátwhet nóoixci:- Sưluelslwln củujdua nôslwl gia còblmwn cóoixc mộbfjdt thưluelsgyqng cổluel kỳbfjd binh quạjlcmt lôslwlng ngỗszxzng, nếgxuau nhưluel chỉmuedhlnnng binh khíwmtp phâqeizn chia thìgymp chưluela chắoixcc sátwhenh bằcxysng bảwobho đbiufao củujdua Bồojmb gia đbiufúzfyfc. Nhưluelng khiếgxuan ngưluelnfvfi đbiufsjfpn cuồojmbng làfnnfsjfpn trong cóoixc ghi chi chíwmtpt chiếgxuan lưluelsgyqc côslwlng thàfnnfnh, kếgxuatwhech trịluel quốitnsc an bang. Sưluel phụjlce từdoklng nóoixci, chỉmued cầcrjln họzgvsc thứvuxjhiecsjfpn trong câqeizy quạjlcmt làfnnfoixc thểizjb trởhiec thàfnnfnh tuyệgympt thếgxua danh tưlueldxzjng, quészxzt sạjlcmch thiêsjfpn hạjlcm, an bang đbiufluelnh quốitnsc. Nôslwl gia nguyệgympn dâqeizng nóoixcsjfpn cho lãgxuao gia.

Trưluelơftting Lãgxuang mắoixct sátwheng ngờnfvfi, lòblmwng thầcrjlm lấnaany làfnnfm kỳbfjd nghĩbfjd: quạjlcmt lôslwlng ngỗszxzng? Hìgympnh nhưluelfnnf thứvuxj Gia Cátwhet Lưluelsgyqng dùhlnnng?


Hắoixcn vộbfjdi hỏvfrxi:

- Câqeizy quạjlcmt ởhiec đbiufâqeizu?

Bồojmb Nhu thởhiecfnnfi, tiếgxuap theo nóoixci:

- Quạjlcmt lôslwlng lỗszxzng nàfnnfy làfnnf thưluelsgyqng cổluel kỳbfjd binh, hiệgympn do tiểizjbu sưluel muộbfjdi màfnnfluel phụjlcesjfpu thưluelơftting nhấnaant bảwobho quảwobhn.

Trưluelơftting Lãgxuang hỏvfrxi tiếgxuap:

- Tiểizjbu sưluel muộbfjdi củujdua nàfnnfng làfnnf ai?

Bồojmb Nhu nóoixci:

- Hoàfnnfng Nguyệgympt Anh…

Trưluelơftting Lãgxuang suýsgyqt chúzfyft bậfkvft dậfkvfy khỏvfrxi ghếgxua, đbiufôslwli mắoixct bởhieci vìgymp kinh ngạjlcmc màfnnf lồojmbi ra, miệgympng khôslwlng ngừdoklng la:

- Hoàfnnfng Nguyệgympt Anh? Hoàfnnfng Nguyệgympt Anh?

Bồojmb Nhu thấnaany Trưluelơftting Lãgxuang làfnnfm biểizjbu tìgympnh giậfkvft mìgympnh, hưluelng phấnaann thìgymp thầcrjlm bựilxmc mìgympnh. Trưlueldxzjc đbiufóoixc hai tuyệgympt đbiufjlcmi binh khíwmtp khôslwlng khiếgxuan Trưluelơftting Lãgxuang phảwobhn ứvuxjng chúzfyft nàfnnfo, ai dèsjfpsjfpn củujdua tiểizjbu sưluel muộbfjdi lạjlcmi khiếgxuan hắoixcn chấnaann kinh đbiufếgxuan vậfkvfy, bêsjfpn trong rốitnst cuộbfjdc cóoixcwmtp mậfkvft gìgymp đbiufâqeizy?

hlnnblmwng nghĩbfjd lung tung nhưluelng ngoàfnnfi miệgympng Bồojmb Nhu nóoixci:

- Phảwobhi.

Trưluelơftting Lãgxuang mắoixct đbiufwobho tròblmwn, Hoàfnnfng Nguyệgympt Anh chíwmtpnh làfnnf vợsgyq củujdua Gia Cátwhet Lưluelsgyqng! Lịluelch sửblmw đbiufojmbn rằcxysng nàfnnfng ‘tóoixcc khôslwlfnnfng’, vôslwlhlnnng xấnaanu xíwmtp, thảwobhm đbiufếgxuan khôslwlng đbiufàfnnfnh lòblmwng nhìgympn. Cho nêsjfpn sau nàfnnfy cóoixcfnnfng xóoixcm châqeizm chọzgvsc rằcxysng: đbiufdoklng họzgvsc Khổluelng Minh chọzgvsn vợsgyq, chỉmued đbiufưluelsgyqc đbiufếgxuan gátwhei xấnaanu A Thừdokla.

fnnfng thúzfyf vịluelfnnf từdokl hiệgympn đbiufjlcmi ‘khủujdung long’ cũbgjdng từdoklfnnfng màfnnf ra.

Vốitnsn Gia Cátwhet Lưluelsgyqng cóoixc danh xưluelng làfnnf Ngọzgvsa Long tiêsjfpn sinh. Ngọzgvsa long? Ai cùhlnnng Gia Cátwhet Lưluelsgyqng ngồojmbi cùhlnnng chỗszxz đbiufâqeizu? Chíwmtpnh làfnnf vợsgyq củujdua y! Ngưluelnfvfi đbiufàfnnfn bàfnnf xấnaanu xíwmtp nổlueli tiếgxuang khắoixcp Kinh Châqeizu! Long làfnnf chỉmued vợsgyq củujdua Gia Cátwhet Lưluelsgyqng, Hoàfnnfng Nguyệgympt Anh. Bởhieci vìgymp Gia Cátwhet Lưluelsgyqng kêsjfpu làfnnf Khổluelng Minh, cho nêsjfpn mọzgvsi ngưluelnfvfi mớdxzji tôslwln xưluelng Hoàfnnfng Nguyệgympt Anh làfnnf khổluelng long. Sau nàfnnfy thậfkvft tựilxm nhiêsjfpn mọzgvsi ngưluelnfvfi thấnaany con gátwhei xấnaanu đbiufuysxu gọzgvsi làfnnf khổluelng long (khủujdung long?)

Nhưluelng khủujdung long cũbgjdng cóoixc chỗszxz tốitnst, dùhlnn Hoàfnnfng Nguyệgympt Anh xấnaanu nhưluelng cựilxmc kỳbfjd thôslwlng minh, khôslwlng chỉmuedzfyft viếgxuat thàfnnfnh vădokln, tàfnnfi tríwmtp sắoixcc bészxzn, còblmwn tinh thôslwlng sátwhech trịluel quốitnsc an bang, tưluelluelhiecng kỳbfjd diệgympu khôslwlng ngừdoklng. Đfoojojmbn rằcxysng trong cưluel long củujdua Gia Cátwhet Lưluelsgyqng, cóoixc mộbfjdt lầcrjln cảwobh đbiufátwhem bằcxysng hữlwtvu tớdxzji chơfttii, trong đbiufóoixcoixc ngưluelnfvfi thíwmtpch cơfttim, cóoixc ngưluelnfvfi thíwmtpch ădokln mìgymp, đbiufujdu thứvuxj cảwobh. Gia Cátwhet Lưluelsgyqng kêsjfpu Hoàfnnfng Nguyệgympt Anh làfnnfm theo yêsjfpu cầcrjlu củujdua hằcxysng hữlwtvu y, vốitnsn cho rằcxysng phảwobhi mấnaant íwmtpt nhấnaant hơfttin nửblmwa canh giờnfvf, khôslwlng ngờnfvf rấnaant nhanh cơfttim vàfnnfgymp đbiufãgxua chuẩszxzn bịluel xong rồojmbi. Khátwhech nhâqeizn rấnaant lấnaany làfnnfm kỳbfjd tốitnsc đbiufbfjd củujdua nàfnnfng, đbiufi vàfnnfo bếgxuap rìgympnh ngóoixc. Chỉmued thấnaany bêsjfpn trong cóoixc mộbfjdc nhâqeizn xuâqeizn mễdhws, mộbfjdt con lừdokla gỗszxz đbiufszxzy cốitnsi nhưluel bay, cựilxmc kỳbfjd quátwhei dịluel. Khátwhech nhâqeizn trởhiec vềuysx nhiệgympt liệgympt khen thêsjfp tửblmw củujdua Khổluelng Minh, nóoixci nàfnnfng thậfkvft tàfnnfi. Gia Cátwhet Lưluelsgyqng nghe xong cũbgjdng rấnaant giậfkvft mìgympnh, lậfkvfp tứvuxjc đbiufi vàfnnfo hỏvfrxi han, cầcrjlu nàfnnfng truyềuysxn cho kỳbfjd thuậfkvft. Đfoojâqeizy chíwmtpnh làfnnf tiềuysxn thâqeizn xe gỗszxz sau nàfnnfy lưluelu truyềuysxn thiêsjfpn cổluel. Do đbiufóoixcoixc thểizjb thấnaany vợsgyq củujdua Gia Cátwhet Lưluelsgyqng thôslwlng minh cỡzfyffnnfo.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.