Phong Lưu Tam Quốc

Chương 259 : Bồ Nhu(thượng)

    trước sau   
Trưabwoơbjwnng Lãxhqhng rấqkwwt bấqkwwt ngờtuce hỏyebui:

- Làxhqhxhqhng ưabwo?

Giọlrxeng nóyxmsi ngọlrxet díjubwnh củvmama Tôqmrn Nhu đijddáxhqhp lạrjpbi:

- Đtuceúemteng làxhqhqmrn gia.

Trưabwoơbjwnng Lãxhqhng mặpjugt khôqmrnng biểowddu tìvwsynh nhìvwsyn chằgvosm chằgvosm nàxhqhng, lạrjpbnh lùphnlng nóyxmsi:

- Nàxhqhng tớvlhhi chỗzipyxhqhy làxhqhm gìvwsy?


qmrn Nhu hoàxhqhn toàxhqhn khôqmrnng sợudtoxhqhi, vẫftwnn làxhqhabwotucei khẽihspyxmsi:

- Nôqmrn gia cóyxmsbjwn mậawdat quan trọlrxeng muốzruyn bẩsotkm báxhqho cho lãxhqho gia.

Trưabwoơbjwnng Lãxhqhng thấqkwwy nhứgvosc đijddtmozu, phấqkwwt tay nóyxmsi:

- Cóyxms chuyệbelnn gìvwsyyxmsi mau.

qmrn Nhu cốzruy ýbeln nhìvwsyn thịksge vệbeln hai bêemten, nóyxmsi tiếavqkp:

- Đtuceâzczxy làxhqh đijddrjpbo đijddãxhqhi kháxhqhch củvmama lãxhqho gia sao?

Trưabwoơbjwnng Lãxhqhng bìvwsynh tĩmpihnh nhưabwo thưabwotuceng, lạrjpbnh lùphnlng nóyxmsi:

- Nàxhqhng cóyxms đijddijddng cơbjwn khôqmrnng rõajrv, lỡqdws đijddâzczxu tâzczxm cóyxms ýbeln xấqkwwu, khôqmrnng cẩsotkn thậawdan nàxhqhng thìvwsy chẳbuexng phảuwcji ta sẽihsp mấqkwwt mạrjpbng ưabwo?

qmrn Nhu thởbuexxhqhi mộijddt tiếavqkng, mặpjugt đijddtmozy bi thưabwoơbjwnng nóyxmsi:

- Khôqmrnng lẽihspqmrn gia khiếavqkn lãxhqho gia khôqmrnng tin tưabwobuexng nhưabwo thếavqk sao?

Trưabwoơbjwnng Lãxhqhng trừihspng mắvwsyt, nóyxmsi:

- Nàxhqhng muốzruyn ta tin tưabwobuexng, kỳvlhh thậawdat rấqkwwt đijddơbjwnn giảuwcjn. Chỉsbjp cầtmozn lấqkwwy ra mộijddt thứgvosyxms thểowdd chứgvosng minh thâzczxn phậawdan củvmama nàxhqhng, sau đijddóyxmsyxmsi ra lýbeln do khiếavqkn ta tin tưabwobuexng.

qmrn Nhu đijddáxhqhqmrnng nheo vớvlhhi Trưabwoơbjwnng Lãxhqhng, nóyxmsi:


- Cáxhqhi nàxhqhy đijddơbjwnn giảuwcjn thôqmrni. Lãxhqho gia trưabwovlhhc thảuwcjqmrn gia ra, chúemteng ta vàxhqho trong bàxhqhn bạrjpbc kỹihspbjwnn.

Trưabwoơbjwnng Lãxhqhng mộijddt bưabwovlhhc khôqmrnng chịksgeu nhưabwotuceng, lạrjpbnh lùphnlng hỏyebui:

- Ta dựveata vàxhqho cáxhqhi gìvwsy thảuwcjxhqhng ra?

qmrn Nhu bỗzipyng thởbuexxhqhi mộijddt tiếavqkng:

- Khôqmrnng ngờtucexhqho gia đijddưabwotuceng đijddưabwotuceng làxhqh nam nhi bảuwcjy thưabwovlhhc lạrjpbi sợudto mộijddt côqmrnxhqhi yếavqku đijdduốzruyi nhưabwo ta, thậawdat đijddúemteng làxhqh buồkusdn cưabwotucei.

xhqhng tạrjpbm ngừihspng, thấqkwwy Trưabwoơbjwnng Lãxhqhng thờtuce ơbjwn khôqmrnng cóyxms ýbeln đijddáxhqhp lờtucei, đijddàxhqhnh nóyxmsi tiếavqkp:

- Lầtmozn nàxhqhy nôqmrn gia đijddếavqkn gặpjugp đijddrjpbi nhâzczxn chỉsbjpxhqh muốzruyn nóyxmsi mấqkwwy việbelnc, nóyxmsi vềhvvf chuyệbelnn nhấqkwwt đijddksgenh cóyxms lợudtoi cho đijddrjpbi nhâzczxn tâzczxy chinh Dựveat Châzczxu. Còemten vềhvvf đijddrjpbi nhâzczxn cóyxms tin tưabwobuexng hay khôqmrnng thìvwsyqmrn gia khôqmrnng biếavqkt àxhqh.

Trưabwoơbjwnng Lãxhqhng hung tợudton trừihspng nàxhqhng, hừihspyxmsi:

- Nóyxmsi đijddi.

qmrn Nhu trợudton mắvwsyt, tráxhqhch rằgvosng:

- Đtucerjpbi nhâzczxn! Lẽihspxhqho đijddrjpbi nhâzczxn khôqmrnng biếavqkt quâzczxn cơbjwn khôqmrnng thểowdd tiếavqkt lộijdd sao? Nơbjwni nàxhqhy ngưabwotucei nhiềhvvfu, coi chừihspng tai váxhqhch mạrjpbch rừihspng!

Ápmugnh mắvwsyt sắvwsyc béljqdn củvmama Trưabwoơbjwnng Lãxhqhng nhìvwsyn chằgvosm chằgvosm Tôqmrn Nhu thậawdat lâzczxu, nhìvwsyn khiếavqkn nàxhqhng lòemteng thầtmozm run sợudto.

Nửdjtxa ngàxhqhy sau hắvwsyn mớvlhhi mởbuex miệbelnng nóyxmsi:- Ta cũppaong khôqmrnng tin mộijddt côqmrnxhqhi nhưabwoxhqhng cóyxms thểowddxhqhm ra chuyệbelnn gìvwsy.


Hắvwsyn vung tay, quáxhqht vớvlhhi binh sĩmpih đijddgvosng mộijddt bêemten:

- Cởbuexi tróyxmsi!

qmrn Nhu cửdjtx đijddijddng tay châzczxn cóyxms chúemtet têemte dạrjpbi, sau đijddóyxms đijddvwsyc ýbelnabwotucei khanh kháxhqhch hai tiếavqkng.

Trưabwoơbjwnng Lãxhqhng lạrjpbnh lùphnlng nóyxmsi:

- Mang vàxhqho phòemteng hộijddi nghịksge!

Đtuceáxhqhm vệbeln binh khôqmrnng dáxhqhm sơbjwnyxmst, mớvlhhi rồkusdi hai ngưabwotucei đijddzruyi thoạrjpbi chỉsbjp cầtmozn khôqmrnng phảuwcji đijddkusd ngu đijddhvvfu hiểowddu làxhqhyxms chuyệbelnn gìvwsy.

emtec nàxhqhy trêemten hàxhqhnh lang truyềhvvfn đijddếavqkn giọlrxeng ồkusdkusd nhưabwo sấqkwwm vang từihsp xa đijddếavqkn gầtmozn hỏyebui:

- Chúemtea côqmrnng, cóyxms chuyệbelnn gìvwsy vậawday?

Trưabwoơbjwnng Lãxhqhng khôqmrnng cầtmozn quay đijddtmozu cũppaong biếavqkt chắvwsyc chắvwsyn làxhqhxhqh đijddàxhqhn ôqmrnng tụqkwwc tằgvosng Đtuceiểowddn Vi. Hắvwsyn thầtmozm nghĩmpih đijddếavqkn thậawdat đijddúemteng làxhqh khéljqdo, quảuwcj nhiêemten khôqmrnng phảuwcji oan gia khôqmrnng gặpjugp mặpjugt.

Trưabwoơbjwnng Lãxhqhng nhúemten vai, chếavqk giễlegtu nóyxmsi:

- Khôqmrnng cóyxmsvwsy, cóyxms ngưabwotucei nhớvlhh ngưabwoơbjwni.

Đtuceiểowddn Vi ngẩsotkn ra, dưabwovlhhi bóyxmsng đijddêemtem rấqkwwt nhanh nhậawdan ra Tôqmrn Nhu, tứgvosc giậawdan nóyxmsi:

- Lạrjpbi làxhqh mụqkww đijddàxhqhn bàxhqhxhqhy!


qmrn Nhu nóyxmsi:

- Đtuceúemteng làxhqhqmrn gia.

Đtuceiểowddn Vi còemten muốzruyn nóyxmsi cáxhqhi gìvwsy, bịksge Trưabwoơbjwnng Lãxhqhng khôqmrnng kiêemten nhẫftwnn cắvwsyt đijddgvost:

- Chúemteng ta đijddếavqkn phòemteng hộijddi nghịksgeyxmsi tiếavqkp.

Đtuceiểowddn Vi mớvlhhi khôqmrnng cam lòemteng áxhqhp Tôqmrn Nhu đijddi cùphnlng Trưabwoơbjwnng Lãxhqhng đijddếavqkn phòemteng hộijddi nghịksge. Giữyxmsa đijddưabwotuceng gãxhqh khôqmrnng quêemten hung tợudton trừihspng nàxhqhng vàxhqhi cáxhqhi, mưabwoudton đijddóyxms trúemtet ra tâzczxm tìvwsynh khóyxms chịksgeu.

Trưabwoơbjwnng Lãxhqhng tìvwsym mộijddt ghếavqk trong phòemteng, ngồkusdi xuốzruyng.

Đtuceiểowddn Vi đijddgvosng sau lưabwong Trưabwoơbjwnng Lãxhqhng, bảuwcjo vệbeln hắvwsyn làxhqh tráxhqhch nhiệbelnm chíjubwnh củvmama gãxhqh.

Bốzruyn thịksge vệbeln thìvwsy đijddgvosng kèxhqhm hai bêemten Tôqmrn Nhu, giáxhqhm sáxhqht chặpjugt chẽihspxhqhnh đijddijddng củvmama nàxhqhng, đijddhvvf phòemteng nàxhqhng cóyxmsxhqhnh đijddijddng bấqkwwt lợudtoi vớvlhhi Trưabwoơbjwnng Lãxhqhng.

qmrn Nhu thảuwcjn nhiêemten đijddgvosng đijddóyxms, bộijddxhqhng con gáxhqhi nhàxhqhqmrnng, dùphnlxhqh vậawday vẫftwnn khôqmrnng thểowdd che giấqkwwu phong vậawdan thàxhqhnh thụqkwwc, dáxhqhng ngưabwotucei đijddtmozy đijddpjugn thưabwovlhht tha. Khuôqmrnn mặpjugt xinh đijddihspp tuy khôqmrnng rấqkwwt mỹihsp miềhvvfu, khóyxmse mắvwsyt còemten cóyxms nếavqkp nhăcbbon nhưabwong khôqmrnng thểowdd giảuwcjm đijddi khíjubw chấqkwwt củvmama nàxhqhng, ngưabwoudtoc lạrjpbi tăcbbong thêemtem vẻyebu đijddihspp tang thưabwoơbjwnng. Nếavqku khôqmrnng phảuwcji mắvwsyt đijddàxhqho hoa quyếavqkn rũppao lan tràxhqhn, Trưabwoơbjwnng Lãxhqhng sẽihsp khôqmrnng khinh thưabwotuceng nàxhqhng nhưabwo vậawday.

Trưabwoơbjwnng Lãxhqhng chậawdam rãxhqhi dựveata vàxhqho lưabwong ghếavqk, nheo mắvwsyt, khôqmrnng thèxhqhm liếavqkc Tôqmrn Nhu.

Hắvwsyn lạrjpbnh lùphnlng nóyxmsi:

- Nàxhqhng cóyxms thểowddyxmsi rồkusdi.

qmrn Nhu cũppaong biếavqkt đijddâzczxy đijddãxhqhxhqh cựveatc hạrjpbn Trưabwoơbjwnng Lãxhqhng cóyxms thểowdd chấqkwwp nhậawdan, khôqmrnng mởbuex miệbelnng nêemteu yêemteu cầtmozu gìvwsy nữyxmsa.


Mắvwsyt nàxhqhng lóyxmse tia sáxhqhng khôqmrnng ai pháxhqht hiệbelnn, cấqkwwt tiếavqkng nóyxmsi:

- Lãxhqho gia, ngàxhqhi cóyxms biếavqkt ởbuexphnlng Dựveat Châzczxu, ai đijddúemtec kiếavqkm nổvlhhi tiếavqkng nhấqkwwt khôqmrnng?

Trưabwoơbjwnng Lãxhqhng khôqmrnng ngờtuceqmrn Nhu hỏyebui câzczxu nàxhqhy, sửdjtxng sốzruyt.

qmrn Nhu cưabwotucei khẽihspyxmsi:

- Chắvwsyc làxhqhxhqho gia khôqmrnng biếavqkt rồkusdi, vậawday đijddowdd ta nóyxmsi vớvlhhi lãxhqho gia. Tạrjpbi Dựveat Châzczxu, nếavqku nóyxmsi danh gia đijddúemtec kiếavqkm, trừihsp Chu gia ra thìvwsy chíjubwnh làxhqh Nhữyxms Nam Bồkusd gia. Hứgvosa đijddôqmrn Chu gia dựveata vàxhqho quan phủvmam, chuyêemten môqmrnn đijddúemtec kiếavqkm cho triềhvvfu đijddìvwsynh, quâzczxn phiệbelnt cóyxms quyềhvvfn thếavqk. Đtuceúemtec ra kiếavqkm tuy rằgvosng sắvwsyc béljqdn sáxhqhng loáxhqhng còemten hoa lệbeln rung đijddijddng, châzczxu quang bắvwsyn bốzruyn phíjubwa, nhưabwong rơbjwni vàxhqho hạrjpbng trang sứgvosc màxhqh thôqmrni, khôqmrnng thểowdd pháxhqht huy trăcbbom phầtmozn trăcbbom uy lựveatc trong thựveatc chiếavqkn. Dùphnlxhqh vậawday nhưabwong bởbuexi vìvwsy ngưabwotucei Chu gia giỏyebui vềhvvf nghiêemteng theo chiềhvvfu gióyxms, thấqkwwy ngưabwotucei sang bắvwsyt quàxhqhng làxhqhm họlrxe, cho nêemten luôqmrnn đijddưabwoudtoc triềhvvfu đijddìvwsynh ưabwou áxhqhi, cóyxms thểowdd mộijddt bưabwovlhhc lêemten mâzczxy, đijddưabwotuceng làxhqhm quan rộijddng mởbuex khôqmrnng cóyxmsvwsyxhqh kỳvlhh.

Trưabwoơbjwnng Lãxhqhng lấqkwwy làxhqhm lạrjpb nhìvwsyn Tôqmrn Nhu, khôqmrnng biếavqkt nàxhqhng nóyxmsi đijddếavqkn đijddiềhvvfu nàxhqhy làxhqhyxms ýbelnvwsy, nhưabwong vẫftwnn hỏyebui:

- Vậawday Bồkusd gia thìvwsy sao?

Sắvwsyc mặpjugt Tôqmrn Nhu bỗzipyng biếavqkn đijddau thưabwoơbjwnng, nóyxmsi:

- Ngưabwotucei Bồkusd gia trờtucei sinh tíjubwnh bìvwsynh thảuwcjn, khôqmrnng ham tranh giàxhqhnh quyềhvvfn lợudtoi, chỉsbjp nhiệbelnt tìvwsynh đijddúemtec kiếavqkm. Đtuceúemtec ra kiếavqkm hoa màxhqh giảuwcjn dịksge, kháxhqhxhqh thựveatc dụqkwwng. Đtucepjugc biệbelnt đijddếavqkn đijddtucei Bồkusd Đtuceiềhvvfn, ôqmrnng vìvwsy vẹihspn toàxhqhn giấqkwwc mộijddng củvmama mìvwsynh, hy vọlrxeng cóyxms thểowdd giốzruyng nhưabwo Âemteu Tri Tửdjtx tiềhvvfn bốzruyi đijddúemtec ra mộijddt bảuwcjo kiếavqkm lưabwou danh thiêemten cổvlhh, đijddpjugc biệbelnt bếavqk quan ba năcbbom. Mắvwsyt thấqkwwy đijddrjpbi côqmrnng sắvwsyp thàxhqhnh, khôqmrnng biếavqkt từihsp đijddâzczxu lộijdd tin tứgvosc cáxhqho lêemten triềhvvfu đijddìvwsynh, dưabwovlhhi lọlrxet vàxhqho tai quâzczxn phiệbelnt tưabwovlhhng quâzczxn, ai cũppaong muốzruyn đijddưabwoudtoc đijddếavqkn danh khíjubwxhqhy. Bồkusd Đtuceiềhvvfn đijddâzczxu chịksgeu đijddem tâzczxm huyếavqkt củvmama mìvwsynh trôqmrni sôqmrnng, chếavqkt sốzruyng khôqmrnng ưabwong. Tháxhqhi đijddijdd củvmama Bồkusd gia chọlrxec giậawdan vôqmrn sốzruy quan phiệbelnt, Chu gia thìvwsy đijddyebu mắvwsyt, khôqmrnng tha cho Bồkusd gia. Sau đijddóyxms Bồkusd gia phiêemteu bạrjpbt bốzruyn phíjubwa, kếavqkt quảuwcj cuốzruyi cùphnlng làxhqh

yxmsi đijddếavqkn đijddâzczxy, đijddôqmrni mắvwsyt Tôqmrn Nhu biếavqkn đijddyebu rựveatc, nưabwovlhhc mắvwsyt đijddlrxeng hốzruyc mắvwsyt, giọlrxeng nghẹihspn ngàxhqho.

Trưabwoơbjwnng Lãxhqhng dầtmozn hiểowddu mụqkwwc đijddíjubwch Tôqmrn Nhu nóyxmsi nhữyxmsng lờtucei nàxhqhy, nhưabwong vẫftwnn khôqmrnng quáxhqh chắvwsyc chắvwsyn.

Hắvwsyn hỏyebui thửdjtx:

- Vậawday khôqmrnng lẽihspxhqhng cóyxms quan hệbeln vớvlhhi Bồkusd gia?

qmrn Nhu híjubwt sâzczxu mộijddt hơbjwni, từihspng chữyxms mộijddt nóyxmsi:

- Nôqmrn gia họlrxe Bồkusd, têemten gọlrxei Bồkusd Nhu.

Tuy trong lòemteng hắvwsyn đijddãxhqh khẳbuexng đijddksgenh nhưabwong từihsp miệbelnng Tôqmrn Nhu (a, khôqmrnng, làxhqh Bồkusd Nhu) nóyxmsi ra thìvwsy cảuwcjm giáxhqhc kháxhqhc hẳbuexn.

Tuy nhiêemten, Trưabwoơbjwnng Lãxhqhng vẫftwnn rấqkwwt bìvwsynh tĩmpihnh nóyxmsi:

- Nàxhqhng nóyxmsi mấqkwwy chuyệbelnn nàxhqhy vớvlhhi ta cóyxms íjubwch gìvwsy? Vảuwcj lạrjpbi nàxhqhng khôqmrnng thểowdd chứgvosng minh thâzczxn phậawdan củvmama mìvwsynh, cho dùphnlxhqhng thậawdat sựveatxhqh hậawdau nhâzczxn củvmama Bồkusd gia cũppaong khôqmrnng chứgvosng minh đijddưabwoudtoc vấqkwwn đijddhvvf.

Bồkusd Nhu nóyxmsi:

- Bồkusd gia chẳbuexng nhữyxmsng tấqkwwt cảuwcjxhqhi sảuwcjn bịksgebjwnljqdt hếavqkt, còemten rơbjwni vàxhqho tộijddi phảuwcjn tặpjugc, gặpjugp họlrxea diệbelnt môqmrnn. Cóyxms thểowdd tráxhqhnh khỏyebui kiếavqkp nạrjpbn nàxhqhy khôqmrnng quáxhqhxhqhi ngưabwotucei, nôqmrn gia chíjubwnh làxhqh mộijddt trong sốzruy đijddóyxms.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.