Phong Lưu Tam Quốc

Chương 258 : Bỏ xe giữ tướng(hạ)

    trước sau   
Đbnpviềvsqvn Phong gậzuqht đwtuawtphu đwtuadoydng ýdovv, nóaxfri:

- Rấzxnyt cóaxfr thểwnftjlxx vậzuqhy. Nhưukvkng Phong còwzmhn cóaxfr đwtuaiềvsqvu bổuokf sung. Chífivxnh làjlxxvssrn Sáqffkch rấzxnyt cóaxfr khảwnftowlbng đwtuaiềvsqvu ra mộuokft đwtuacbcbi tưukvkxzlfng bífivx mậzuqht lĩuzjxnh binh, ẩwtifn giấzxnyu trong Báqffki quậzuqhn, sau đwtuaóaxfr đwtuanuaoi chúfacxa côvssrng nôvssrn nóaxfrng làjlxxm liềvsqvu thìwhay phốmqcui hợnuaop vớxzlfi đwtuacbcbi quâwnftn củoihja Tôvssrn Sáqffkch xuấzxnyt kífivxch, từorqn hậzuqhu phưukvkơquofng cắxnedt đwtuaxnedt quâwnftn tuyếwhayn củoihja ta, bịizny kẹvbrup giữquofa cửfyhpa ảwnfti quan trọfacxng, cắxnedt đwtuaxnedt hậzuqhu phưukvkơquofng quâwnftn lưukvkơquofng, bao vâwnfty quâwnftn ta.

Mọfacxi ngưukvkdsapi cùzuqhng gậzuqht đwtuawtphu, cho rằihkkng khảwnftowlbng nàjlxxy rấzxnyt lớxzlfn.

Chỉdovvwhaynh Quáqffkch Gia làjlxx lắxnedc đwtuawtphu nóaxfri:

- Khôvssrng đwtuaúfacxng, việezuqc làjlxxm chưukvka đwtuaáqffknh đwtuaãwppk tựzfuu hạcbcbi mìwhaynh thếwhayjlxxy khôvssrng khảwnft thi.

Đbnpviềvsqvn Phong sửfyhpng sốmqcut hỏfcrsi:


- Quâwnftn sưukvkaxfri thếwhayjlxxaxfr ýdovvwhay?

Quáqffkch Gia nóaxfri:

- Tôvssrn Sáqffkch khổuokf sởwtph gầwtphy dựzfuung ởwtph Dựzfuuwnfty mấzxnyy năowlbm, Nhữquof Nam quậzuqhn đwtuaãwppk thàjlxxnh tưukvknuaong trưukvkng thủoihj phủoihj củoihja họfacx, nếwhayu dễttghjlxxng đwtuawnft quâwnftn ta giẫjjmlm lêowlbn thìwhay mặqffkt mũjjmli gãwppkwtph đwtuaâwnftu? Hàjlxxnh đwtuauokfng nhưukvk vậzuqhy dễttghjlxxng dắxnedt sóaxfri vàjlxxo nhàjlxx, làjlxxm khôvssrng tốmqcut chífivxnh làjlxxwhaynh hìwhaynh dẫjjmln lửfyhpa đwtuamqcut mìwhaynh. Chỉdovv sợnuaovssrn Sáqffkch sẽsjut khôvssrng to gan đwtuaếwhayn mứxnedc làjlxxm liềvsqvu nhưukvk thếwhay.

Trưukvkơquofng Lãwppkng nghĩuzjx đwtuaếwhayn tífivxnh tìwhaynh củoihja Tôvssrn Sáqffkch, cảwnftm thấzxnyy cựzfuuc kỳdsapaxfrdovv, gậzuqht đwtuawtphu nóaxfri:

- Khôvssrng sai. Tôvssrn Sáqffkch làjlxx ngưukvkdsapi sẽsjut khôvssrng dễttghjlxxng chịiznyu thua. Vậzuqhy Phụsmlkng Hiếwhayu cóaxfr ýdovv kiếwhayn gìwhay khôvssrng?

Trưukvkơquofng Lãwppkng hỏfcrsi ngưukvknuaoc lạcbcbi.

Quáqffkch Gia cưukvkdsapi nhạcbcbt hai tiếwhayng, nóaxfri:

- Thuộuokfc hạcbcb cho rằihkkng khảwnftowlbng lớxzlfn nhấzxnyt làjlxxvssrn Sáqffkch vẫjjmln di chuyểwnftn chủoihj lựzfuuc hưukvkxzlfng đwtuaôvssrng, quâwnftn đwtuauokfi vòwzmhng qua Dưukvkơquofng Đbnpvôvssr chẳswrtng qua làjlxx mộuokft phầwtphn nhỏfcrsjlxx thôvssri. Nóaxfri khôvssrng chừorqnng Chu Du đwtuaãwppk sớxzlfm lấzxnyy đwtuaưukvknuaoc Giang Hạcbcb, chẳswrtng qua giấzxnyu giếwhaym tin tứxnedc, đwtuanuaoi hai quâwnftn khai chiếwhayn thìwhay mớxzlfi lĩuzjxnh binh bífivx mậzuqht dọfacxc theo sôvssrng lêowlbn, dưukvkdsapng dàjlxxi tậzuqhp kífivxch. Nêowlbn biếwhayt rằihkkng kho lưukvkơquofng bổuokf sung củoihja quâwnftn ta chífivxnh làjlxxwtph đwtuaâwnfty, mộuokft khi chúfacxng thàjlxxnh côvssrng, sĩuzjx khífivx quâwnftn ta bịizny kiềvsqvm chếwhay, khôvssrng cầwtphn chiếwhayn nữquofa làjlxxm gìwhay.

Mọfacxi ngưukvkdsapi cùzuqhng lớxzlfn tiếwhayng kinh kêowlbu:

- A!

Từorqn Thứxned vẻnppc mặqffkt khóaxfr tin nóaxfri:

- Tin tứxnedc củoihja thuộuokfc hạcbcb chắxnedc sẽsjut khôvssrng sai đwtuaưukvknuaoc đwtuaâwnftu?

Quáqffkch Gia tựzfuu tin nóaxfri:


- Mớxzlfi bắxnedt đwtuawtphu thìwhay khôvssrng sai, nhưukvkng chẳswrtng lẽsjutvssrn Sáqffkch sẽsjut khôvssrng giữquofa đwtuaưukvkdsapng sửfyhpa đwtuauokfi, hoặqffkc làjlxxfivx mậzuqht dờdsapi đwtuai sao?

Từorqn Thứxned lậzuqhp tứxnedc toáqffkt mồdoydvssri lạcbcbnh, càjlxxng nghĩuzjxjlxxng sợnuaowppki.

wppk *bùzuqhm* mộuokft tiếwhayng quỳdsap xuốmqcung trưukvkxzlfc mặqffkt Trưukvkơquofng Lãwppkng, cựzfuuc kỳdsap kinh sợnuaoaxfri:

- Xin chúfacxa côvssrng tra xévssrt, thuộuokfc hạcbcbvssrowlbng, thấzxnyt chứxnedc!

Trưukvkơquofng Lãwppkng bựzfuuc mìwhaynh xua tay nóaxfri:

- Đbnpvxnedng dậzuqhy đwtuai, đwtuaãwppkjlxxfacxc nàjlxxo rồdoydi còwzmhn nóaxfri chuyệezuqn nàjlxxy. Nghĩuzjxqffkch hay còwzmhn cóaxfrdovvquofn.

Từorqn Thứxned lau mồdoydvssri lạcbcbnh, lớxzlfn tiếwhayng tạcbcb ơquofn.

Nếwhayu sựzfuu việezuqc đwtuaúfacxng nhưukvk Quáqffkch Gia nóaxfri, vậzuqhy thìwhay Chu Du thậzuqht sựzfuu quáqffk lợnuaoi hạcbcbi. Giữquofa đwtuaưukvkdsapng đwtuaáqffknh tráqffko, đwtuaưukvkdsapng dàjlxxi tấzxnyn côvssrng bấzxnyt ngờdsap, còwzmhn hàjlxxnh đwtuauokfng thầwtphn khôvssrng biếwhayt quỷfkpu khôvssrng hay. Nếwhayu khôvssrng phảwnfti hắxnedn cóaxfr Quáqffkch Gia quỷfkpu khốmqcuc thầwtphn sầwtphu, chắxnedc chắxnedn làjlxx mắxnedc mưukvku rồdoydi.

Trưukvkơquofng Lãwppkng còwzmhn chưukvka bìwhaynh tĩuzjxnh lạcbcbi, nóaxfri:

- Bâwnfty giờdsap trong Hoàjlxxn thàjlxxnh do ai canh gáqffkc?Đbnpviềvsqvn Phong lêowlbn tiếwhayng:

- Hiệezuqn Lăowlbng tưukvkxzlfng quâwnftn tổuokfng đwtuamqcuc lưukvkơquofng thảwnfto ba quâwnftn đwtuaang ởwtph Hoàjlxxn thàjlxxnh.

Trưukvkơquofng Lãwppkng nóaxfri:

- Lậzuqhp tứxnedc sai khoáqffki mãwppk đwtuai nhanh, khiếwhayn gãwppkowlbng mạcbcbnh phòwzmhng thủoihj, hàjlxxnh đwtuauokfng tuyệezuqt đwtuamqcui phảwnfti cẩwtifn thậzuqhn, khôvssrng thểwnftquof ýdovv.


Từorqn Thứxnedvssrt to hai tiếwhayng, thịizny vệezuq canh gáqffkc ngoàjlxxi cửfyhpa rấzxnyt nhanh tiếwhayn vàjlxxo. Gãwppk dặqffkn bảwnfto vàjlxxi câwnftu, thịizny vệezuq lậzuqhp tứxnedc nhífivxch ngưukvkdsapi chạcbcby tớxzlfi Uyểwnftn thàjlxxnh.

Sau đwtuaóaxfr Trưukvkơquofng Lãwppkng lạcbcbi cùzuqhng mọfacxi ngưukvkdsapi bàjlxxn bạcbcbc vềvsqv con đwtuaưukvkdsapng xuấzxnyt binh, bổuokf sung hậzuqhu phưukvkơquofng, cáqffkc vấzxnyn đwtuavsqv linh tinh.

Đbnpvếwhayn giữquofa trưukvka, Từorqn Thứxned mờdsapi mấzxnyy ngưukvkdsapi Trưukvkơquofng Lãwppkng dùzuqhng cơquofm, buổuokfi chiềvsqvu tiếwhayp tụsmlkc bàjlxxn bạcbcbc.

Đbnpvếwhayn khi trờdsapi chạcbcbng vạcbcbng thìwhay mấzxnyy ngưukvkdsapi mớxzlfi bàjlxxn bạcbcbc ra phưukvkơquofng áqffkn vừorqna lòwzmhng chúfacxt, Trưukvkơquofng Lãwppkng tuyêowlbn bốmqcu kếwhayt thúfacxc hộuokfi nghịizny.

facxc rờdsapi đwtuai, Trưukvkơquofng Lãwppkng bỗsjutng nhiêowlbn nghĩuzjx tớxzlfi con gáqffki củoihja Trưukvkơquofng Giáqffkc làjlxx Trưukvkơquofng Ninh.

Hắxnedn hưukvkng phấzxnyn hỏfcrsi Từorqn Thứxned:

- Nguyêowlbn Trựzfuuc, ta hỏfcrsi ngưukvkơquofi mộuokft việezuqc, ngưukvkơquofi cóaxfr biếwhayt con gáqffki củoihja Trưukvkơquofng Giáqffkc, nàjlxxng Trưukvkơquofng Ninh hiệezuqn tạcbcbi ởwtph đwtuaâwnftu khôvssrng?

Từorqn Thứxnedfacxi đwtuawtphu ngẫjjmlm nghĩuzjx, sau đwtuaóaxfr cung kífivxnh nóaxfri:

- Hiệezuqn tạcbcbi Trưukvkơquofng Ninh đwtuaang ởwtph Cửfyhpu Giang, Âfyhpm Lăowlbng huyệezuqn, huấzxnyn luyệezuqn khôvssrwnftu binh cho chúfacxa côvssrng.

Trưukvkơquofng Lãwppkng hỏfcrsi:

- Tìwhaynh hìwhaynh huấzxnyn luyệezuqn củoihja họfacx thếwhayjlxxo?

Từorqn Thứxnedquofi kífivxch đwtuauokfng nóaxfri:

- Đbnpvãwppkaxfr chúfacxt thàjlxxnh tựzfuuu rồdoydi! Tin tưukvkwtphng khôvssrng quáqffk nửfyhpa năowlbm, mộuokft năowlbm thìwhay sẽsjutaxfr thểwnft chinh chiếwhayn sa trưukvkdsapng vìwhay chúfacxa côvssrng.


Trưukvkơquofng Lãwppkng suy tưukvk, thầwtphm nghĩuzjx khôvssrng lẽsjutwzmhn phảwnfti chờdsap thêowlbm nửfyhpa năowlbm, mộuokft năowlbm sao? Đbnpvuokfn Giáqffkp thiêowlbn thưukvk kia phảwnfti chờdsap đwtuaếwhayn ngàjlxxy tháqffkng năowlbm nàjlxxo mớxzlfi họfacxc đwtuaưukvknuaoc đwtuaâwnfty? Lạcbcbi nhớxzlf tớxzlfi Trưukvkơquofng Ninh quyếwhayn rũjjml, gợnuaoi cảwnftm, hắxnedn ngứxneda ngáqffky trong lòwzmhng.

Hắxnedn hỏfcrsi:

- Kếwhay hoạcbcbch huấzxnyn luyệezuqn cóaxfr phảwnfti toàjlxxn do mộuokft mìwhaynh Trưukvkơquofng Ninh phụsmlk tráqffkch?

Từorqn Thứxned lắxnedc đwtuawtphu, ýdovv bảwnfto khôvssrng rõxned lắxnedm.Trưukvkơquofng Lãwppkng nóaxfri:

- Nguyêowlbn Trựzfuuc, ngưukvkơquofi hãwppky ra lệezuqnh đwtuaiềvsqvu Trưukvkơquofng Ninh lạcbcbi đwtuaâwnfty, ta cóaxfr việezuqc cầwtphn nàjlxxng hỗsjut trợnuao, quâwnftn đwtuauokfi củoihja nàjlxxng cũjjmlng đwtuaiềvsqvu lạcbcbi đwtuaâwnfty luôvssrn, vừorqna cùzuqhng ta xuấzxnyt chinh vừorqna huấzxnyn luyệezuqn.

Từorqn Thứxned ýdovv bảwnfto đwtuaãwppk hiểwnftu, đwtuaưukvka tiễttghn đwtuaáqffkm Trưukvkơquofng Lãwppkng rờdsapi đwtuai.

Tiếwhayp theo hai ngàjlxxy sau mọfacxi ngưukvkdsapi tựzfuu bậzuqhn rộuokfn việezuqc củoihja mìwhaynh.

axfrwnftu ba quâwnftn chưukvka đwtuauokfng màjlxxukvkơquofng thảwnfto đwtuaãwppk đwtuai trưukvkxzlfc. Lăowlbng lĩuzjxnh mộuokft đwtuauokfi nhâwnftn mãwppk hai ngàjlxxy trưukvkxzlfc đwtuaãwppk ra khỏfcrsi Uyểwnftn thàjlxxnh, bắxnedt đwtuawtphu chậzuqhm rãwppki tiếwhayn tớxzlfi Dựzfuu Châwnftu. Trưukvkơquofng Lãwppkng nghe đwtuaưukvknuaoc tin tứxnedc, biếwhayt thờdsapi cơquof xuấzxnyt chinh đwtuaãwppk tớxzlfi rồdoydi.

Vốmqcun cáqffkc vịiznyukvkxzlfng đwtuavsqvu đwtuadoydng ýdovvjlxx Trưukvkơquofng Lãwppkng chỉdovv cầwtphn trấzxnyn giữquof Thọfacx Xuâwnftn, bàjlxxy mưukvku lậzuqhp kếwhayjlxx đwtuaoihj rồdoydi, khôvssrng cầwtphn tựzfuuwhaynh ra trậzuqhn làjlxxm gìwhay. Nhưukvkng Trưukvkơquofng Lãwppkng vìwhay lầwtphn nữquofa gặqffkp lạcbcbi Tôvssrn Sáqffkch vàjlxx hộuokfi ngộuokf Chu Du, quyếwhayt tâwnftm phảwnfti đwtuai cho bằihkkng đwtuaưukvknuaoc. Cáqffkc vịiznyukvkxzlfng chàjlxxo thua hắxnedn, chỉdovv đwtuaàjlxxnh tùzuqhy ýdovv Trưukvkơquofng Lãwppkng.

Đbnpvêowlbm trưukvkxzlfc khi ra trậzuqhn, Trưukvkơquofng Lãwppkng vàjlxxukvkơquofng Dung đwtuaang bậzuqhn rộuokfn thu xếwhayp đwtuadoyd đwtuacbcbc.

facxc nàjlxxy, ngoàjlxxi cửfyhpa bỗsjutng nhiêowlbn truyềvsqvn đwtuaếwhayn tiếwhayng ôvssrn àjlxxo, thỉdovvnh thoảwnftng nghe tiếwhayng vệezuq binh quáqffkt tháqffko, hiểwnftn nhiêowlbn làjlxx đwtuaãwppk xảwnfty ra chuyệezuqn gìwhay rồdoydi.

Trưukvkơquofng Lãwppkng lấzxnyy làjlxxm lạcbcb, đwtuai ra cửfyhpa muốmqcun xem rốmqcut cuộuokfc làjlxx chuyệezuqn gìwhay.

Hắxnedn vừorqna bưukvkxzlfc ra khỏfcrsi cửfyhpa thìwhay mấzxnyy vệezuq binh sáqffkt khífivx đwtuaihkkng đwtuaihkkng lôvssri mộuokft ngưukvkdsapi tớxzlfi. Bởwtphi vìwhay trờdsapi tốmqcui nêowlbn thoáqffkng chốmqcuc khôvssrng nhìwhayn rõxned mặqffkt mũjjmli ngưukvkdsapi nàjlxxy.

Trưukvkơquofng Lãwppkng lậzuqhp tứxnedc ngừorqnng bưukvkxzlfc, nhífivxu màjlxxy hỏfcrsi:

- Ra chuyệezuqn gìwhay?

Vệezuq binh thấzxnyy làjlxx Trưukvkơquofng Lãwppkng thìwhay vộuokfi vàjlxxng cung kífivxnh hàjlxxnh lễttgh, nóaxfri:

- Bẩwtifm chúfacxa côvssrng, tốmqcui nay thuộuokfc hạcbcb trựzfuuc ban tuầwtphn tra, pháqffkt hiệezuqn ngưukvkdsapi nàjlxxy lấzxnyp lóaxfrwtph ngoàjlxxi phủoihj, luôvssrn dòwzmhm ngóaxfr phủoihj đwtuaezuq, nghi ngờdsapaxfr lẽsjutjlxx gian tếwhayowlbn bắxnedt ảwnft lạcbcbi.

Trưukvkơquofng Lãwppkng nhưukvkxzlfng màjlxxy kiếwhaym, khôvssrng giậzuqhn màjlxx uy nóaxfri:

- Vậzuqhy thìwhayowlbn trựzfuuc tiếwhayp áqffkp giảwnfti đwtuai binh bộuokf, tạcbcbi sao còwzmhn đwtuaưukvka tớxzlfi nơquofi nàjlxxy?

Binh sĩuzjx ngậzuqhp ngừorqnng nóaxfri:

- Ngưukvkdsapi nàjlxxy luôvssrn nóaxfri làjlxx biếwhayt chúfacxa côvssrng, thuộuokfc hạcbcb khôvssrng dáqffkm lỗsjutwppkng. Vìwhay đwtuawnft an toàjlxxn, đwtuaãwppk tróaxfri ảwnft lạcbcbi áqffkp giảwnfti đwtuaếwhayn trưukvkxzlfc mặqffkt chúfacxa côvssrng, đwtuawnft đwtuavsqv phòwzmhng cóaxfr chuyệezuqn gìwhay bấzxnyt lợnuaoi xảwnfty ra vớxzlfi chúfacxa côvssrng.

Trưukvkơquofng Lãwppkng gậzuqht đwtuawtphu, mỉdovvm cưukvkdsapi nóaxfri:

- Thìwhay ra làjlxx vậzuqhy.

Thếwhayjlxxy Trưukvkơquofng Lãwppkng mớxzlfi quay đwtuawtphu đwtuaáqffknh giáqffkqffki kẻnppc gian tếwhay. Khôvssrng nhìwhayn thìwhay thôvssri, càjlxxng xem càjlxxng thấzxnyy quen. Đbnpvâwnfty rõxnedjlxxng làjlxx mấzxnyy ngàjlxxy hôvssrm trưukvkxzlfc đwtuaãwppk gặqffkp mặqffkt, đwtuazuqhu hủoihjwnfty Thi Tôvssr Nhu màjlxx. Lúfacxc nàjlxxy nàjlxxng bịizny bọfacxn lífivxnh tróaxfri gôvssr, dưukvkxzlfi áqffknh trăowlbng khôvssrng nhìwhayn rõxned biểwnftu tìwhaynh trêowlbn mặqffkt nàjlxxng giờdsap phúfacxt nàjlxxy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.