Phong Lưu Tam Quốc

Chương 257 : Bỏ xe giữ tướng(thượng)

    trước sau   
Từbxst Hoảhkrjng híwdvlt ngụbvpam khíwdvl, nóbxsti:

- Cáwdvlch nghĩwgxb củllyba quâfzkjn sưgwab giốrfdeng nhưgwabmsnm bỏsucx xe giữztrrgwabhvhhng vậwgxby!

Quáwdvlch Gia cưgwabxwgpi dàmsnmi nóbxsti:

- Đmuzfúpsidng làmsnm thếizbv. Bỏsucx Lữztrr Bốrfde, lấipwsy Tôrqujn Sáwdvlch. So sáwdvlnh ýeexq nghĩwgxba tâfzkjy tiếizbvn Dựtxvp Châfzkju vàmsnm đrbajáwdvlnh hạhrqi Đmuzfôrqujng quậwgxbn thìtpwr kháwdvlc biệmkozt mộphvzt trờxwgpi mộphvzt vựtxvpc.

Từbxst Thứtlpm đrbajôrquji mắmubpt sáwdvlng lóbxstng láwdvlnh nóbxsti:

- Ýizbv củllyba quâfzkjn sưgwab rấipwst giốrfdeng củllyba thuộphvzc hạhrqi. Trưgwabơncvxng Liêfesfu tưgwabhvhhng quâfzkjn rúpsidt binh Đmuzfôrqujng A, nhưgwabng lấipwsy cáwdvlwdvlnh củllyba Lữztrr Bốrfde thìtpwr chắmubpc chắmubpn sẽbrhn tiếizbvp tụbvpac tấipwsn côrqujng dồdrlxn dậwgxbp. Tuy y khôrqujng đrbajáwdvlnh hạhrqi đrbajưgwabkqcac Đmuzfôrqujng quậwgxbn nhưgwabng sẽbrhn đrbajem đrbajếizbvn áwdvlp lựtxvpc khôrqujng nhỏsucx cho Tàmsnmo Tháwdvlo.


Quáwdvlch Gia cưgwabxwgpi gian hai tiếizbvng, nóbxsti:

- Nóbxsti khôrqujng chừbxstng Lữztrr Bốrfde bịhrqi chĩwgxba ngưgwabkqcac mũdrlxi giáwdvlo, đrbajhrqii bạhrqii trốrfden trởqzgd vềlykj Từbxst Châfzkju cũdrlxng khôrqujng chừbxstng.

Nguyêfesfn Trựtxvpc mắmubpt sáwdvlng ngờxwgpi nóbxsti:

- Tớhvhhi lúpsidc đrbajóbxst thìtpwr khôrqujng tin y khôrqujng đrbajqyaku hàmsnmng chúpsida côrqujng.

- Ha ha ha…

Hai ngưgwabxwgpi nhìtpwrn nhau cưgwabxwgpi dàmsnmi.

Tuy trêfesfn mặuetyt Đmuzfiềlykjn Phong cũdrlxng đrbajqyaky ýeexqgwabxwgpi nhưgwabng vẫvtjon lo lắmubpng nóbxsti:

- Khôrqujng thểtjmn khôrqujng đrbajlykj phòhfypng Tàmsnmo Tháwdvlo! Ai dáwdvlm bảhkrjo đrbajhkrjm y thấipwsy cóbxst thờxwgpi cơncvx thìtpwr khôrqujng xuấipwst binh tớhvhhi đrbajâfzkju?

Quáwdvlch Gia gậwgxbt đrbajqyaku bảhkrjo:

- Phùulrl Hạhrqio lo lắmubpng rấipwst đrbajúpsidng. Rúpsidt binh Từbxst Châfzkju chẳughing qua làmsnmtpwr lấipwsy lòhfypng Tàmsnmo Tháwdvlo, mụbvpac đrbajíwdvlch châfzkjn chíwdvlnh làmsnm muốrfden thoáwdvlt khỏsucxi Duyệmkozn Châfzkju, chuyểtjmnn trọuetyng tâfzkjm vàmsnmo chỉulrl huy tâfzkjy tiếizbvn. Cùulrlng lúpsidc đrbajóbxst giảhkrjm ýeexq nghĩwgxb xuấipwst binh củllyba Tàmsnmo Tháwdvlo đrbajếizbvn mứtlpmc đrbajphvz thấipwsp nhấipwst. Tuy nóbxsti vậwgxby nhưgwabng chúpsida côrqujng cầqyakn đrbajiềlykju đrbajphvzng mộphvzt phầqyakn nhâfzkjn mãhkrj, tạhrqii cửsejxa ảhkrji quan trọuetyng nghiêfesfm ngặuetyt canh phòhfypng đrbajphvzng tĩwgxbnh củllyba Tàmsnmo binh.

Trưgwabơncvxng Lãhkrjng khóbxst hiểtjmnu hỏsucxi:

- Quâfzkjn ta vẫvtjon phảhkrji rúpsidt ra đrbajhrqii đrbajphvzi nhâfzkjn mãhkrj phòhfypng Tàmsnmo binh, vậwgxby nưgwabhvhhc cờxwgp nhưgwab trêfesfn khôrqujng phảhkrji làmsnm uổrfdeng côrqujng rồdrlxi sao?

Quáwdvlch Gia cưgwabxwgpi bảhkrjo:


- Chúpsida côrqujng hiểtjmnu sai ýeexq rồdrlxi. Chỉulrl cầqyakn mộphvzt phầqyakn nhâfzkjn mãhkrjmsnm đrbajưgwabkqcac. Trong mấipwsy quậwgxbn Dựtxvp Châfzkju thìtpwrrqujn Sáwdvlch chỉulrl chiếizbvm Báwdvli quậwgxbn, Nhữztrr Nam quậwgxbn, vàmsnm đrbajhrqia khu Hoàmsnmi Dưgwabơncvxng. Còhfypn lạhrqii cáwdvlc quậwgxbn nhưgwabwgxbnh Xuyêfesfn quậwgxbn thìtpwr vẫvtjon nằfvugm trong tay Tàmsnmo Tháwdvlo. Chỉulrl cầqyakn chúpsida côrqujng pháwdvli mấipwsy ngàmsnmn nhâfzkjn mãhkrj bắmubpt chặuetyt vùulrlng Hạhrqi Tháwdvli, Tiêfesfu huyệmkozn, Tếizbvgwabơncvxng huyệmkozn, chia cắmubpt con đrbajưgwabxwgpng trọuetyng yếizbvu kỳughi binh Duyệmkozn Châfzkju đrbaji thìtpwr sẽbrhn đrbajhrqii côrqujng cáwdvlo thàmsnmnh.

Tháwdvli Sửsejx Từbxst khóbxst hiểtjmnu hỏsucxi:

- Quâfzkjn sưgwab, thuộphvzc hạhrqi khôrqujng hiểtjmnu, khôrqujng phảhkrji trọuetyng binh củllyba Tàmsnmo quâfzkjn đrbajãhkrj trúpsid đrbajóbxstng Dĩwgxbnh Xuyêfesfn sao?

Quáwdvlch Gia gậwgxbt đrbajqyaku, cưgwabxwgpi tủllybm tỉulrlm nóbxsti:

- Khôrqujng sai, nhưgwabng bêfesfn trong cóbxst mộphvzt vấipwsn đrbajlykj lớhvhhn, chỉulrlmsnmwdvlc ngưgwabxwgpi khôrqujng nhìtpwrn ra màmsnm thôrquji.

Tháwdvli Sửsejx Từbxstmsnm Từbxst Hoảhkrjng cùulrlng bậwgxbt thốrfdet:

- Vấipwsn đrbajlykjtpwr chứtlpm?

Quáwdvlch Gia nóbxsti:- Binh Dĩwgxbnh Xuyêfesfn trúpsid đrbajóbxstng tớhvhhi mấipwsy vạhrqin, ýeexq đrbajhrqinh củllyba Tàmsnmo Tháwdvlo khôrqujng khóbxst đrbajwdvln. Tạhrqii sao Tàmsnmo Tháwdvlo phảhkrji đrbajóbxstng quâfzkjn tạhrqii đrbajâfzkjy? Đmuzfơncvxn giảhkrjn cóbxst hai ýeexq. Mộphvzt làmsnm gầqyakn Uyểtjmnn thàmsnmnh, hai làmsnm gầqyakn Nhữztrr Nam.

Từbxst Thứtlpm giậwgxbt mìtpwrnh lĩwgxbnh ngộphvz, lớhvhhn tiếizbvng nóbxsti:

- Tàmsnmo Tháwdvlo đrbajóbxstng quâfzkjn Dĩwgxbnh Xuyêfesfn kỳughi thậwgxbt làmsnmfesfn lặuetyng theo dõjfcdi biếizbvn đrbajphvzng! Khảhkrjhrqing lớhvhhn nhấipwst làmsnm muốrfden tậwgxbp kíwdvlch đrbajphvzi quâfzkjn củllyba Trưgwabơncvxng Tếizbv! Mộphvzt khi Trưgwabơncvxng Tếizbv đrbajhrqii bạhrqii rúpsidt lui thìtpwrbxst thểtjmn cắmubpt đrbajtlpmt đrbajưgwabxwgpng lui củllyba gãhkrj, thếizbv thìtpwrbxst thểtjmn thừbxsta cơncvx thẳughing tiếizbvn Quan Trung, việmkozc lấipwsy Trưgwabxwgpng An dễncvx nhưgwab trởqzgdmsnmn tay.

Quáwdvlch Gia lớhvhhn tiếizbvng khen rằfvugng:

- Khôrqujng sai, lạhrqii còhfypn cóbxst thểtjmn tạhrqio thàmsnmnh biểtjmnu hiệmkozn giảhkrj dốrfdei lừbxsta quâfzkjn ta, đrbajtjmnmsnmo quâfzkjn cóbxst thểtjmnulrly thờxwgpi chi việmkozn cho Tôrqujn Sáwdvlch, màmsnmhfypn tăhrqing can đrbajhkrjm cho quâfzkjn Tôrqujn Sáwdvlch, khiếizbvn chúpsida côrqujng xuấipwst binh đrbajáwdvlnh Tôrqujn Sáwdvlch thìtpwrbxst áwdvlp lựtxvpc tâfzkjm lýeexq, khôrqujng dáwdvlm làmsnmm liềlykju mộphvzt phen.

Tháwdvli Sửsejx Từbxst đrbajwgxbp bàmsnmn, tứtlpmc giậwgxbn nóbxsti:


- Hay cho Tàmsnmo Tháwdvlo gian xảhkrjo, chỉulrl đrbajóbxstng quâfzkjn Dĩwgxbnh Xuyêfesfn thôrquji màmsnm đrbajãhkrjbxst nhiềlykju ýeexq đrbajdrlx nhưgwab vậwgxby!

Từbxst Thứtlpmfzkjm tưgwab rấipwst cẩdrlxn thậwgxbn, hỏsucxi:

- Vậwgxby bâfzkjy giờxwgpbxst vấipwsn đrbajlykj quan trọuetyng làmsnm Trưgwabơncvxng Tếizbvbxst thấipwst bạhrqii hay khôrqujng? Nếizbvu thậwgxbt sựtxvp thàmsnmnh côrqujng lấipwsy đrbajưgwabkqcac Uyểtjmnn thàmsnmnh thìtpwrmsnmo Tháwdvlo sẽbrhnmsnmm sao?

Trưgwabơncvxng Lãhkrjng nghĩwgxb tớhvhhi tìtpwrnh tiếizbvt trong sáwdvlch sửsejx, cưgwabxwgpi to nóbxsti:

- Đmuzfâfzkjy khôrqujng phảhkrji vấipwsn đrbajlykj chúpsidng ta nêfesfn quan tâfzkjm, Trưgwabơncvxng Tếizbv bạhrqii trậwgxbn làmsnm việmkozc sớhvhhm hay muộphvzn!

Mọuetyi ngưgwabxwgpi khôrqujng rõjfcd tạhrqii sao Trưgwabơncvxng Lãhkrjng chắmubpc chắmubpn nhưgwab vậwgxby.

Trìtpwrnh Dụbvpac lêfesfn tiếizbvng:

- Việmkozc nàmsnmy bêfesfn trong cóbxst nhiềlykju bíwdvldrlxn, Trưgwabơncvxng Tếizbv khôrqujng thểtjmn thắmubpng màmsnmhfypn phảhkrji sớhvhhm thua, nếizbvu khôrqujng thìtpwr chúpsida côrqujng lúpsidc nàmsnmo cũdrlxng phảhkrji lo lắmubpng Tàmsnmo quâfzkjn.

Trưgwabơncvxng Lãhkrjng mặuetyt đrbajqyaky bíwdvl hiểtjmnm nóbxsti:

- Trưgwabơncvxng Tếizbv sẽbrhn thua, hơncvxn nữztrra sắmubpp thua ngay rồdrlxi.

Mọuetyi ngưgwabxwgpi vẻhrqi mặuetyt kỳughi lạhrqi nhìtpwrn chằfvugm chằfvugm Trưgwabơncvxng Lãhkrjng, thấipwsy hắmubpn biểtjmnu tìtpwrnh chắmubpc chắmubpn thìtpwrhfypng thầqyakm buồdrlxn bựtxvpc, khôrqujng biếizbvt tạhrqii sao chúpsida côrqujng củllyba mìtpwrnh cóbxst tựtxvp tin nhưgwab vậwgxby. Loạhrqii tựtxvp tin mạhrqinh mẽbrhnmsnmy đrbajllyb đrbajtjmnhkrjnh hưgwabqzgdng suy nghĩwgxb củllyba bảhkrjn thâfzkjn họuety.

Trưgwabơncvxng Lãhkrjng vẻhrqi mặuetyt thoảhkrji máwdvli cưgwabxwgpi nóbxsti:

- Muốrfden biếizbvt ýeexq đrbajhrqinh củllyba Tàmsnmo Tháwdvlo thìtpwr chỉulrl chuyệmkozn nhỏsucx.


Hắmubpn lậwgxbp tứtlpmc từbxst trong ngựtxvpc lấipwsy ra bảhkrjn đrbajdrlx Từbxst Thứtlpm vừbxsta giao cho mìtpwrnh, mởqzgd ra, nóbxsti:

- Nguyêfesfn Trựtxvpc, ngưgwabơncvxi nóbxsti xem, Tôrqujn Sáwdvlch đrbajlykju đrbajóbxstng quâfzkjn tạhrqii đrbajâfzkju?

Từbxst Thứtlpm tiếizbvn lêfesfn, mọuetyi ngưgwabxwgpi vứtlpmt bỏsucx suy nghĩwgxb trong lòhfypng, cùulrlng vâfzkjy quanh xem.

Từbxst Thứtlpm chỉulrlmsnmo bảhkrjn đrbajdrlx, nóbxsti:

- Vìtpwr phòhfypng ngừbxsta đrbajhrqii quâfzkjn Lưgwabu Biểtjmnu thẳughing tiếizbvn Nhữztrr Nam quậwgxbn, hiệmkozn tạhrqii Tôrqujn Sáwdvlch lĩwgxbnh hai vạhrqin binh sĩwgxb từbxst Dựtxvpfzkjy Thưgwabkqcang Tháwdvli, Dưgwabơncvxng An, Thậwgxbn Dưgwabơncvxng bắmubpt đrbajqyaku di đrbajphvzng xuyêfesfn qua Dưgwabơncvxng Đmuzfôrquj, hơncvxn nữztrra tùulrly thờxwgpi chuẩdrlxn bịhrqi chi việmkozn cho đrbajhrqii đrbajphvzi Chu Du. Lưgwabu Tịhrqich vàmsnm Cung Đmuzfôrqujwgxbnh mộphvzt vạhrqin quâfzkjn Khăhrqin Vàmsnmng tụbvpa hợkqcap tạhrqii Tâfzkjn Tháwdvli đrbajãhkrj bắmubpt đrbajqyaku nam hạhrqi. Chu Du thìtpwr dẫvtjon theo đrbajáwdvlm tưgwabhvhhng lĩwgxbnh Trìtpwrnh Phổrfde lấipwsy mộphvzt vạhrqin năhrqim ngàmsnmn binh sĩwgxbulrlng kếizbv đrbajáwdvlnh chiếizbvm Hạhrqi Khẩdrlxu, chắmubpc làmsnm việmkozc bắmubpt lấipwsy Giang Hạhrqi đrbajãhkrj nằfvugm trong tầqyakm tay.

Từbxst Hoảhkrjng khóbxst hiểtjmnu nóbxsti:

- Khôrqujng thểtjmnmsnmo, đrbajhrqii quâfzkjn củllyba chúpsida côrqujng đrbajiềlykju đrbajphvzng nhưgwab vậwgxby, Tôrqujn Sáwdvlch khôrqujng khảhkrjhrqing khôrqujng đrbajưgwabkqcac đrbajếizbvn tin tứtlpmc, làmsnmm sao quâfzkjn đrbajphvzi chủllyb lựtxvpc còhfypn đrbaji hưgwabhvhhng giao giớhvhhi hai châfzkju Kinh, Dựtxvp chứtlpm? Khôrqujng sợkqca chúpsida côrqujng từbxst phíwdvla sau phủllyb đrbajqyaku àmsnm?

Trìtpwrnh Dụbvpac khôrqujng chúpsidt nghĩwgxb ngợkqcai buộphvzt miệmkozng:

- Cóbxst âfzkjm mưgwabu.

Tiếizbvp theo gãhkrj nhíwdvlu màmsnmy, liếizbvc Từbxst Thứtlpm, nóbxsti:

- Nguyêfesfn trựtxvpc, tin tứtlpmc củllyba ngưgwabơncvxi chắmubpc sẽbrhn khôrqujng sai chứtlpm?

Từbxst Thứtlpm tuy hơncvxi bấipwst mãhkrjn tháwdvli đrbajphvz khôrqujng tin tưgwabqzgdng củllyba Trìtpwrnh Dụbvpac nhưgwabng vẫvtjon nghiêfesfm túpsidc nóbxsti:

- Thuộphvzc hạhrqidrlxng khôrqujng chắmubpc nữztrra. Tuy nhiêfesfn, vàmsnmi chụbvpac tháwdvlm tửsejx trong Nhữztrr Nam quậwgxbn đrbajlykju báwdvlo lạhrqii nhưgwab vậwgxby, chắmubpc làmsnm tin khôrqujng giảhkrj đrbajưgwabkqcac.

- Ồughi.

Trìtpwrnh Dụbvpac gậwgxbt đrbajqyaku, màmsnmy chau càmsnmng chặuetyt.

Trong thoáwdvlng chốrfdec Trưgwabơncvxng Lãhkrjng cũdrlxng khôrqujng hiểtjmnu Tôrqujn Sáwdvlch ýeexq đrbajhrqinh làmsnmm cáwdvli gìtpwr, chẳughing lẽbrhntpwrnh dấipwsy binh đrbajphvzng táwdvlc lớhvhhn nhưgwab vậwgxby màmsnmhkrj khôrqujng cóbxst phảhkrjn ứtlpmng gìtpwr sao? Đmuzfâfzkjy rõjfcdmsnmng làmsnm đrbajiềlykju khôrqujng thểtjmn. Nhưgwabng chủllyb quâfzkjn củllyba gãhkrj vẫvtjon di chuyểtjmnn đrbajếizbvn Dựtxvpfzkjy, khôrqujng hềlykjbxst ýeexq chốrfdeng đrbajrfdei vớhvhhi mìtpwrnh, khôrqujng lẽbrhnhkrj thậwgxbt sựtxvp muốrfden chắmubpp tay nhưgwabxwgpng Báwdvli quậwgxbn, Nhữztrr Nam ưgwab? Hoặuetyc làmsnm giốrfdeng nhưgwab Khổrfdeng Mìtpwrnh bàmsnmy tròhfyp khôrqujng thàmsnmnh kếizbv?

Trưgwabơncvxng Lãhkrjng khôrqujng nghĩwgxb ra lýeexq do, hắmubpn ngoáwdvli đrbajqyaku liếizbvc Quáwdvlch Gia mộphvzt cáwdvli, thấipwsy gãhkrjdrlxng đrbajang suy tưgwab.

Trưgwabơncvxng Lãhkrjng thởqzgd ra hơncvxi dàmsnmi.

psidc nàmsnmy Từbxst Thứtlpm bỗlykjng nhiêfesfn ngẩdrlxng đrbajqyaku, thưgwaba rằfvugng:

- Chúpsida côrqujng, thuộphvzc hạhrqi cho rằfvugng Tôrqujn Sáwdvlch dưgwabhvhhi tìtpwrnh huốrfdeng nhưgwab vậwgxby thìtpwr chỉulrlbxst mộphvzt khảhkrjhrqing, đrbajóbxstmsnm muốrfden hai bêfesfn xếizbvp vàmsnmo kỳughi binh, trưgwabhvhhc dụbvpa quâfzkjn ta vộphvzi vàmsnmng tiếizbvn sâfzkju Dưgwabơncvxng Châfzkju, đrbajkqcai quâfzkjn lưgwabơncvxng kéhrqio dàmsnmi vôrquj hạhrqin thìtpwr hai cáwdvlnh khôrqujng ngừbxstng quấipwsy rầqyaky. Đmuzfkqcai tớhvhhi thờxwgpi đrbajiểtjmnm chíwdvln muồdrlxi mớhvhhi giếizbvt hồdrlxi mãhkrj thưgwabơncvxng, thếizbv thìtpwrbxst khảhkrjhrqing chiếizbvn thắmubpng đrbajưgwabkqcac quâfzkjn ta.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.